Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Baśladyńska"

Badania nad redukcją emisji amoniaku z pomiotu drobiowego


  Przedstawiono wyniki badań prowadzonych nad zmniejszeniem emisji amoniaku z pomiotu drobiowego. Aby osiągnąć zamierzony efekt, do pomiotu jako dodatki zastosowano węgiel brunatny, magnezyt oraz mineralizat powstały w wyniku procesu roztwarzania odpadów poubojowych w kwasie siarkowym. Dodatki stosowano w różnych konfiguracjach i proporcjach. Wszystkie komponenty wykazały właściwości hamujące emisję związków azotu w odniesieniu do samego pomiotu. Stopień zmniejszenia emisji związków azotu był zależny od zastosowanego dodatku oraz proporcji pomiot:dodatek. Najlepsze efekty uzyskano, stosując węgiel brunatny oraz mineralizat. Osiągnięty stopień redukcji azotu z pomiotu drobiowego sięgał nawet 70%. Zastosowanie wszystkich trzech dodatków do rozwiązania problemu związanego z nadmierną emisją amoniaku z pomiotu drobiowego uznano zatem za najlepsze rozwiązanie. Poultry litter was blended with brown coal, magnesite and a mineralizate made by slaughter waste digestion in H2SO4 to decrease the emission of N compds. (esp. NH3) during the storage for 7 and 14 days. The additives were used in proportions 1:4 to 1:5 and showed inhibitory effects. The best effects were achieved by using brown coal and the mineralizate (redn. up to 70%). Simultaneous use of all 3 additives was recommended. Prof. dr hab. inż. Henryk GÓRECKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii dla Rolnictwa w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Od 2005 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Specjalność - technologia nieorganiczna, technologia wytwarzania nawozów. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: (71) 320-24-86, fax: (71) 32[...]

Zmienność zawartości makro- i mikroskładników w profilu glebowym podłoża przy otwartym chowie gęsi


  Przedstawiono wyniki analizy składu chemicznego profilu glebowego z otwartej hodowli gęsi. Próbki pobrano z dwóch ferm drobiu zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego gleby z warstw o głębokości 0-40 cm. W badaniach wykorzystano metody znormalizowane (oznaczanie azotu ogólnego), technikę ICP-OES (makro-, mikroskładniki oraz pierwiastki toksyczne), a także technikę AAS (zawartość rtęci). Celem badań było określenie tendencji zmian zawartości pierwiastków w profilach glebowych, a także zdefiniowanie potencjalnego zagrożenia skażenia gleby oraz wód gruntowych przez fermy drobiu, poprzez analizę składu chemicznego. Wykazano znaczne przekroczenia zawartości azotu w warstwach gleby w stosunku do zawartości przeciętnych. Nie wykazano przekroczenia dopuszczalnych zawartości pierwiastków, których związki mają działanie toksyczne. Dowiedziono zatem, że problem oddziaływania ferm drobiu na środowisko glebowe dotyczy głównie azotu. Soil samples collected from 2 geese farms (depth up to 40 cm) were analyzed for N (total and NH3), P, K, Mg, Ca, S, microelements, heavy metals and toxic elements. The allowable level was exceeded only for N content. Fermy drobiu oddziałują na otoczenie bezpośrednio poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz pośrednio m.in. poprzez wprowadzanie do środowiska odchodów drobiowych1). Ekologizacja tej produkcji stała się niezbędna w świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń, produkcji i magazynowania odpadów. Wiąże się to nie tylko z zapewnieniem optymalnych warunków chowu drobiu gwarantujących dobrostan zwierząt, ale także ze zmniejszeniem lub eliminacją skażeń środowiska naturalnego2). Pierwiastki przedostające się do gleby z różnego rodzaju działalności rolniczej i przemysłowej akumulują się w glebie w wyniku procesów sorpcji. Adsorpcja form jonowych pierwiastków stanowi podstawowe zabezpieczenie przed ich zby[...]

 Strona 1