Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał WYDRA"

Możliwości bloków gazowo-parowych w zakresie regulacji i obrony Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie wyników symulacji zachowania się bloku gazowo-parowego (BGP) w warunkach zakłóceniowych i w procesach regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski co do właściwości BGP, oddziaływania na system elektroenergetyczny oraz możliwości uczestniczenia tych zespołów wytwórczych w procedurach związanych z procesem obrony i odbudowy KSE. Zawarto sugestie standardów technicznych, które mogą być podstawą do określania warunków przyłączenia nowych jednostek. Abstract. The aim of this paper is to present simulation results of behavior of Combined-Cycle Power Plant (CCPP) under grid fault conditions and in regulation processes of Polish Power System. On the basis of archived simulation results, conclusions were made about characteristics/properties of CCPP units, it’s influence on the system and possibilities of participation in system defending and system restitution procedures. Suggestions were enclosed about technical standards, which can be essential for determining interconnection conditions for new units.(Capabilities of Combined-Cycle Power Plants in participation in control, defending and restitution of Polish Power System) Słowa kluczowe: bloki gazowo-parowe, obrona i restytucja systemu Keywords: combined-cycle power plants, system defense and restitution Wstęp Badanie właściwości dynamicznych bloków wytwórczych wraz z ich układami regulacyjnymi jest jednym z podstawowych problemów analitycznych związanych z pracą systemu elektroenergetycznego. Producenci oraz dostawcy turbin, generatorów oraz układów automatyki podają zazwyczaj w ograniczony sposób parametry i właściwości tych urządzeń. Tymczasem ich poprawne modelowanie jest niezbędne w celu właściwego odwzorowania właściwości rozpatrywanego bloku przyłączonego do systemu. Z uwagi na specyfikę bloków gazowo - parowych (BGP) konieczne jest określenie zasad ich udziału w procesach regulacj[...]

Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych DOI:10.12915/pe.2014.03.08

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie nowej metody szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zbadanie bilansowania KSE przy uwzględnieniu różnych wartości mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Autorzy dokonali próby opracowania kryterium, według którego mogłaby być wyznaczana graniczna wartość dopuszczalnej mocy zainstalowanej w generacji wiatrowej i przyłączanej do KSE. Abstract. The aim of the paper is to present a new method for assessing connection potential of wind power generation to the National Power System (NPS) and an analysis of power balancing in NPS taking into account varying values of the installed power in wind farms. The authors have attempted to develop a criterion to make a basis to determine a boundary value of allowed installed power in wind farms and connected to NPS (A new method for estimating connection potential of wind power into National Power System with power balancing constraints). Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, bilansowanie KSE, szacowanie możliwości przyłączeniowych energetyki wiatrowej Keywords: wind generation, power system balance, estimation interconnection capabilities of wind generation doi:10.12915/pe.2014.03.08 Wstęp Obecnie trudno realnie ocenić moc jednostek energetyki wiatrowej, która może pracować w polskim systemie elektroenergetycznym w latach 2020 - 2025. Obecnie moc ta osiągnęła 2500 MW. Przyszłe zainteresowanie inwestorów energetyką wiatrową może być regulowane przez rozwiązania prawne dotyczące systemów wsparcia jak też ograniczenia administracyjne wprowadzane przez operatorów sieci bądź na ich wniosek. Z analizy dostępnych danych operatorów sieci, można stwierdzić, że pod koniec 2012 r. wydano warunki przyłączenia do sieci, dla farm o łącznej mocy 20 570 MW (w tym 9070 MW do sieci przesyłowej, 9700 MW do sieci 110 kV, 1800 MW do sieci SN). Do sieci przesyłowej przewiduje się przyłączenie farm morskich o mocy 2[...]

Modeling of Control Systems Dedicated to Dispersed Energy Sources DOI:10.12915/pe.2014.03.057

Czytaj za darmo! »

The paper presents a modeling method for SCADA systems that considers service conditions, data acquisition and the applied communication standards. Modeling of the SCADA operation for dispersed sources can be realized various ways. Multi-variant modelling responds to varied expectations and tasks realized by the energy source depending on its installed power, kind of installation or the way of its operation. The model should include several cooperating modules that exchange information. Streszczenie. Artykuł przedstawia sposób modelowania Systemów Sterowania i Nadzoru (SSiN) z uwzględnieniem właściwości eksploatacyjnych i informatycznych oraz zastosowanych standardów komunikacyjnych. Modelowanie pracy SSiN dla źródeł rozproszonych może być realizowane wielowariantowo. W modelu uwzględnić można szereg modułów współpracujących i wymieniających informacje pomiędzy sobą. (Modelowanie systemów sterowania dedykowanych dla źródeł rozproszonych). Keywords: SCADA modeling, dispersed generation, communication standards. Słowa kluczowe: modelowanie systemów SSiN, energetyka rozproszona, standardy komunikacyjne. doi:10.12915/pe.2014.03.57 Introduction Technological developments and growing demand for low-emission power generation have considerably increased the significance of dispersed generation within energy policies. It entails a number of legal and technological problems, which need to be solved. Those problems are differently viewed by energy source owners and by system operators [1]. In order to solve those issues it is necessary to develop a proper environment for the cooperation between a dispersed energy source and the grid. One way to ensure safe predictable and efficient operation of the source is to equip this source with a well-fit system of supervision and control (SCADA). The mentioned system sets up an environment that supplies information about the source operation, its environment and the electric power system whereto it is[...]

Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid DOI:10.15199/48.2016.08.24

Czytaj za darmo! »

Dążenie do stworzenia elektroenergetycznych sieci zasługujących na miano sieci inteligentnych pociąga za sobą konieczność pozyskiwania coraz większej ilości informacji. Jest to szczególnie istotne, gdy chce się optymalizować pracę sieci oraz unikać zagrożeń związanych z generacją rozproszoną i mikrogeneracją. Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLC, jako źródła danych uzupełniającego informacje podstawowe niezbędne dla sterowania siecią elektroenergetyczną określaną, jako Smart Grid Abstract. Development of electric power networks that can be considered as intelligent networks entails the need for acquiring ever greater amount of information. It is particularly important, when the grid optimization task is to be realized with an effort to avoid hazards related to the dispersed and micro generation. [3]. The objective of this article is to present application potentialities of the functions offered by programmable logic controllers (PLC’s) to be used as a source of supplementary data for the basic information that is necessary to control an electric power network system referred to as a Smart Grid. (Modeling of the data acquisition process for a Smart Grid control system). Słowa kluczowe: Sieć inteligentna, energetyka rozproszona, IEC 61850, PLC. Keywords: Smart Grid, dispersed generation, IEC 61850, PLC. Wstęp Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej stwarza szereg problemów natury technicznej przy włączaniu ich do sieci elektroenergetycznej, które należy rozwiązać. Jednocześnie wzrastają oczekiwania odbiorców, co do niezawodności zasilania i jakości dostarczanej energii. W tym celu konieczne jest gromadzenie informacji pozwalających identyfikować pojawiające się problemy i zagrożenia zarówno po stronie sieci jak i źródła. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia telemechaniki oraz automatyki zabezpieczeniowej i pomiarowej. Można zastos[...]

 Strona 1