Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Goliński"

Skład chemiczny i parametry spalania biomasy z półnaturalnych łąk pozyskanej w technologii IFBB DOI:10.15199/62.2019.2.26


  IFBB (integrated generation of solid fuel and biogas from biomass) jest technologią, która pozwala na zintegrowane wytwarzanie paliwa stałego i biogazu z biomasy1, 2). Podstawowym wkładem surowcowym przeznaczonym dla tej technologii jest biomasa z ekstensywnie użytkowanych półnaturalnych łąk. Biomasa tego typu ma wiele właściwości, które utrudniają jej wykorzystanie w tradycyjnych spalarniach i biogazowniach. Czynnikiem ograniczającym efektywne spalanie biomasy łąkowej jest duża zawartość w suchej masie (s.m.) siarki, chloru, potasu i magnezu, gdyż pierwiastki te mogą wytwarzać szkodliwe dla środowiska związki w procesie spalania oraz wpływać negatywnie na żywotność wielu elementów budowy pieców3). W racjonalnym wykorzystaniu biomasy łąkowej w tradycyjnych biogazowniach przeszkadza zarówno duża zawartość lignin oraz celulozy, jak i obniżony udział białka surowego, tłuszczu i bezazotowych związków wyciągowych4). Taki skład chemiczny surowca wynika ze specyfiki składu botanicznego zbiorowisk łąkowych oraz późnego terminu zbioru biomasy. Koszenie łąk często w drugiej połowie okresu wegetacyjnego jest następstwem ich włączenia w różne pakiety programu rolnośrodowiskowego i formy ochrony przyrody, w tym z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków5). W efekcie skład chemiczny zbieranej biomasy wpływa na obniżenie dochodu z produkcji biogazu. W procesie IFBB biomasa z runi łąkowej jest rozdzielana na część stałą (press cake) przeznaczoną do spalania oraz na frakcję ciekłą (press fluid), która jest wykorzystywana do produkcji biogazu1, 2). Celem badań była ocena składu chemicznego biomasy z półnaturalnych łąk w dolinie Noteci i jej frakcji stałej po przetworzeniu w techno98/ 2(2019) 315 logii IFBB, a także określenie parametrów spalania uzyskanego w ten sposób paliwa stałego w formie brykietów. Część doświadczalna[...]

 Strona 1