Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA LELEK-BORKOWSKA"

Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni niklu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR


  W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfi kacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni Ni w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) litu. W badaniach zastosowano spektroskopię w podczerwieni z techniką osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia. Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że metanol wchodzi z reakcję z metalem tworząc na jego powierzchni warstwę metoksylanów niklu. Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, nikiel, spektroskopia FTIR-ATR FTIR-ATR spectroscopy study of products of electrochemical processes proceeding on nickel surface in CH3OH-LiClO4 solution The paper presents method and results of identifi cation of products of electrochemical processes on nickel surface in anhydrous methanolic solutions of lithium perchloride. The Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated total refl ectance technique has been applied. The results confi rm our earlier assumption that methanol reacts with metal and forms surface layer of methoxy-nickel. Keywords: methanol, electrochemistry, titanium, FTIR-ATR spectroscopy ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp Nikiel i jego tlenek są materiałami powszechnie stosowanymi w produkcji katalizatorów utleniania związków organicznych [1-3], ponadto alkoksylany niklu - produkty anodowego roztwarzania Ni w roztworach alkoholowych mogą być prekursorami tworzenia NiO [4]. Mechanizm ano[...]

Thermodynamic analysis of Fe, Ni, Zn - methanol system


  Paper presents assumptions and calculations that are a contribution to the preparation of potential-pH diagrams for amphiprotic solvent similar to water which is methanol. Keywords: methanol, E-pH diagrams, thermodynamics Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn - CH3OH Artykuł przedstawia założenia i obliczenia będące przyczynkiem do utworzenia diagramów potencjał-pH dla amfi protycznego rozpuszczalnika analogicznego do wody, jakim jest metanol. Słowa kluczowe: metanol, diagramy E-pH, obliczenia termodynamiczne.1. Introduction Potential-pH diagrams are a very important tool for the initial evaluation of the thermodynamic stability of metals and alloys in aqueous electrolyte solutions [1, 2]. Databases on chemical equilibriums and electrochemical metal/aqueous electrolyte solution are very rich. There can be fi nd also, a number of programs for the preparation of these diagrams. So far the use of the potential-pH diagram is limited to the metal/water systems. There is no such diagrams for other amphiprotic solvents. These kind of solvents include alcohols increasingly used in materials science, energy and chemical technology. Knowledge of the possible thermodynamic equilibrium in the metal/alcohol system is an important part of knowledge about electrochemical and chemical properties of metals in these environments. This study is an attempt to apply the potential- pH diagram for the metal/methanol system in the context of the analysis of corrosion processes occurring on the surface of some metals as iron, nickel and zinc in anhydrous methanol. 2. The pH - scale in anhydrous methanol Methanol similarly to water is one of the amphiprotic neutral solvents. These solvents undergo auto-dissociation according to the reaction [3]: 2SH*2SH2 + S + - (1) K a a a m x f m m SH SH S SH SH SH S sp 2 SH S 0 2 2 2 2 2 2 = = c c + - + - + - (2) where SH is a solvent molecule, SH2 + is lyonium ion, S- - lyate ion, t[...]

Cathodic behavior of nickel in methanolic solutions of chlorides DOI:10.15199/40.2015.11.14


  Investigations of electrochemical properties of metals in anhydrous alcohol solutions of electrolytes are important as well for science as for application reasons. This importance is connected with wide application of metal-alcohol reaction for production of metal nanoparticles and their oxides [1,4-7] as well as application of alcohols as liquid fuels in motor industry (bioethanol) and fuel cells (methanol). This paper presents the cathodic reactions occurring on the surface of pure nickel in anhydrous methanol solutions of lithium chloride. The study was carried out with use of cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. The structure of the surface layer was examined by in situ spectroelectrochemical method (ATR-FTIR). Keywords: nickel, cathodic reduction, methanol, FTIR-ATR Katodowe reakcje niklu w metanolowych roztworach chlorków Badania właściwości elektrochemicznych metali w bezwodnych alkoholowych roztworach elektrolitów mają duże znaczenie aplikacyjne i poznawcze z powodu zastosowania reakcji metal-alkohol w produkcji nanocząstek metali i ich tlenków, oraz zastosowania alkoholi jako ciekłych paliw w silnikach samochodowych (bioetanol) i w ogniwach paliwowych (metanol). Niniejsza publikacja poświęcona jest reakcjom katodowym zachodzącym na powierzchni niklu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu. Badania prowadzono z wykorzystaniem woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Budowę powierzchniowej warstwy metanolanowej badano z wykorzystaniem spektroelektrochemicznej metody in situ (ATR-FTIR). Słowa kluczowe: nikiel, redukcja katodowa, metanol, FTIR-ATR Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 58, nr 11/2015 423 1. Introduction The formation of the oxides passive layer on metal surface in anhydrous media, which are the subject of this research, is limited. Previous studies show that on the metal surface in anh[...]

Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfi kacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) litu. W badaniach zastosowano spektroskopię w podczerwieni z techniką osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia. Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że metanol wchodzi z reakcję z metalem tworząc na jego powierzchni warstwę metoksylanów tytanu. Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, tytan, spektroskopia FTIR-ATR FTIR-ATR spectroscopy study of products of electrochemical processes proceeding on titanium surface in CH3OH-LiClO4 solution The paper presents method and results of identifi cation of products of electrochemical processes on titanium surface in anhydrous methanolic solutions of lithium perchlorate. The Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated total refl ectance technique has been applied. The results confi rm our earlier assumption that methanol reacts with metal and forms surface layer of methoxy-titanium. Keywords: methanol, electrochemistry, titanium, FTIR-ATR spectroscopy ochrona przed korozja 11/2010 s. 599-601 600 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wstęp Badania powierzchniowych produktów reakcji anodowych metali/ półprzewodników w bezwodnych roztworach akoholowych nastręczają wiele trudności za[...]

Pasywacja tytanu w metanolowych roztworach LiClO4


  W pracy przedstawiono badania mechanizmu anodowego roztwarzania oraz analizę składu chemicznego i struktury powierzchniowych produktów korozji dla tytanu w metanolowych roztworach LiClO4. Badania elektrochemiczne (LSV, EIS) dowodzą, że poniżej potencjału 0,6 V tytan pasywuje się w tych roztworach. Pasywacja jest wynikiem reakcji powierzchniowej metalu z metanolem. Pomiary XPS oraz FTIR in situ potwierdziły obecność warstwy metoksylowej na powierzchni tytanu. Warstwa ta blokuje anodowe roztwarzanie w obszarze małych nadpotencjałów anodowych i utrudnia wzrost warstewki tlenkowej przy dużych potencjałach. Powyżej potencjału repasywacji Er warstewka pasywna jest niestabilna i tytan ulega trawieniu. Trawienie ma charakter lokalny, a proces anodowy jest kontrolowany dyfuzyjnie. Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, tytan, spektroskopia FTIR-ATR Passivation of titanium in metanol-LiClO4 solutions Paper presents investigations of mechanism of anodic dissolution as well as analysis of chemical composition and structure of surface corrosion products for titanium in methanol-LiClO4 solutions. Electrochemical measurements (CV, EIS) have proved that below potential of 0.6 V titanium undergoes passivation in these solutions. Passivation is a result of surface reaction of metal with molecules of alcohol. XPS and FTIR in situ measurements have proved presence of methoxy layer on titanium surface. This layer blocks anodic dissolution at the low overpotentials range and impedes oxide layer growth at high overpotentials. Over the repassivation potential Er the layer is unstable and titanium undergoes etching. Etching occurs locally and the process is diffusion controlled. Keywords: methanol, electrochemistry, titanium, FTIR-ATR spectroscopy ochrona przed korozja 7/2011[...]

The effect of forming of zinc coating on their corrosion resistance

Czytaj za darmo! »

here were investigated effect of aluminium addition to Technigalva type galvanizing bath on corrosion resistance of zinc coatings obtained in hot dip galvanizng process. Compared electrochemical properties of solid zinc and zinc layers applied on different steel substrates. Research regarded also influence of surface treatment of zinc coating on its corrosion properties.[...]

Anodowe właściwości tytanu w roztworach CH3OH-LiClO4

Czytaj za darmo! »

Tytan jest metalem bardzo odpornym na korozję w wodnych roztworach chlorków i ta cecha, obok małej gęstości, powoduje, że metal ten i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie jako materiały konstrukcyjne w agresywnych środowiskach korozyjnych [1]. Wymienione właściwości, a także dobre właściwości biomedyczne tytanu powodują, że jego stopy używane są do produkcji biomateriałów na wszczepy protetyczne, endoprotezy, elementy sztucznego serca itp. [1, 2]. W środowiskach organicznych tytan traci niekiedy odporność korozyjną [3÷10], co jest związane z niedostateczną liczbą cząsteczek wody niezbędnych do utworzenia i stabilizacji tlenkowej warstwy pasywnej [11]. Ze środowiskami takimi ma się do czynienia w przemyśle chemicznym, spożywczym, w ogniwach paliwowych. Również płyny fizjologiczne mogą zawierać znaczną ilość fazy organicznej. Dlatego znajomość elektrochemicznych właściwości tytanu w środowiskach organicznych jest ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Interesujące jest zachowanie tytanu w bezwodnych roztworach alkoholowych. Alkohole, podobnie jak woda, należą do rozpuszczalników protonogennych. W wyniku dysocjacji, obok jonu wodorowego, tworzy się anion OR- - analog anionu hydroksylowego w wodzie. Powstaje zatem pytanie, czy grupy alkoksylowe, podobnie jak grupy hydroksylowe, biorą udział w procesie tworzenia pasywnej warstwy tlenkowej (czy mogą być źródłem tlenu) i czy uczestniczą w procesie wzrostu warstwy tlenkowej (TiO2) w czasie anodowania w zakresie wysokich potencjałów (wzrost w silnym polu elektrycznym). Jak dotąd brak jest odpowiedzi na te pytania. Niniejsza praca poświęcona została właściwościom elektrochemicznym tytanu w bezwodnym metanolu. Z przeglądu literatury wynika, że pierwotna amorficzna warstwa Ti2O3/TiO2 powstała na powietrzu jest stabilna w obojętnych, bezwodnych roztworach metanolowych tylko w obszarze potencjałów odpowiadających stabilności metanolu i grup metoksylowych [9, 10]. Natomiast [...]

Electrochemical properties of selected types of steel in thermal water under conditions of drilling operation of Skierniewice GT-1


  This paper presents the results of corrosion resistance tests of structural carbon St3S steel, low alloyed steel containing 5 or 9% Cr and stainless steel H18N11M3 in thermal water saturated with CO2 of Skierniewice thermal installation. The study was conducted using polarization techniques (OCP, LSV) and impedance spectroscopy (EIS). Corrosion of structural steel is determined by cathodic reduction of carbonic acid, a direct product of corrosion is a surface layer of magnetite. In case of high saturation of surface with CO2, diffusion control changes into mixed diffusion-capacitive control associated with the formation of corrosion products layer. Low alloyed chromium steel (P5) covers with more corrosion-resistant layer of corrosion products, and the corrosion rate is controlled by the barrier properties of this fi lm (anodic control). The increase in the content of chromium in low-and medium-chromium steels stimulates the barrier properties of the anodic fi lm. These layers observed at P5 and P91 steel are thick layers of sedimentary type. Proper passivation occurs only in the case of stainless steel H18N11M3. Keywords: corrosion of steel, geothermal water, carbonic acid corrosion Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1 W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej węglowej stali konstrukcyjnej St3S, niskostopowych stali zawierających 5 i 9% chromu oraz stali nierdzewnej H18N11M3 w instalacji termalnej Skierniewice w wodzie termalnej nasycanej CO2. Badania prowadzono za pomocą technik polaryzacyjnych (OCP, LSV) oraz spektroskopii impedancyjnej (EIS). Korozja stali konstrukcyjnych determinowana jest katodową redukcją kwasu węglowego, a bezpośrednim produktem korozji jest powierzchniowa warstewka magnetytu. W przypadku dużego nasycenia powierzchni stali w CO2 kontrola dyfuzyjna przechodzi w kontrolę mieszaną dyfuzyjno-pojemnościow[...]

Corrosion inhibition of K-55 carbon steel in diluted potassium chloride solution by polyacrylamide DOI:10.15199/40.2015.10.3


  The corrosion inhibition effect of the drug reducer polyacrylamide (PAM) on carbon steel (K-55) in simulated fracturing fl uid (0.3 M of KCl and 0.2 wt. % of PAM with pH 7.8) under static and hydrodynamic conditions was studied. The electrochemical experimental results indicated that the carbon steel show active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, PAM acting as mixed-type inhibitor was able to promote the formation of a product layer on the metal’s surface, lowering both cathodic and anodic current density. For long exposure times, the corrosion activity of the metal increases, as result of the breakdown of the corrosion product layer and initiation of localised corrosion spots. Furthermore, it was observed that under hydrodynamic conditions PAM was not only able to promote the formation of a protective layer on the meal surface but also it was able to infl uence the fl ow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shearstress) between the metal’s surface and fl owing media, thus reducing the risk of fl ow induced localized corrosion. Keywords: carbon steel, polyacrylamide, corrosion inhibitor, polarization Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K-55 w roztworze chlorku potasu Badano inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) (PAM), stosowanego jako dodatek redukujący lepkość, na szybkość korozji stali węglowej (K-55) w symulowanej cieczy szczelinującej (0,3 M KCl, 0,2 wt. % PAM o pH = 7,8) w warunkach statycznych i hydrodynamicznych. Wyniki badań elektrochemicznych wskazują, że stal węglowa, zarówno w obecności, jak i przy braku inhibitora PAM ulega aktywnemu rozpuszczaniu w badanym roztworze. Jednakże PAM, działając jak inhibitor typu mieszanego, promuje tworzenia się warstwy produktów korozji na powierzchni metalu, które to produkty blokując dostęp środowiska korozyjnego do powierzchni metalu, zmniejszają gęstość prądu katodowego, jak i anodowego. [...]

Corrosion experiments in closed H2O-CO 2 system, the problem of physicochemical stability DOI:10.15199/40.2015.11.5


  Corrosion problems of carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in oil and gas industry. The majority of corrosion and electrochemical tests in above mentioned media is conducted in autoclaves under elevated pressure. The corrosion process in such closed system leads to increased concentrations of soluble corrosion products, which is followed by the change of the conductivity and the acidity of the corrosive medium. This paper concerns effect of changes in physical-chemical properties (pH, conductivity, redox potential) in a closed H2O-CO2 and H2O-CO2-H2S system on the electrochemical properties and corrosion of iron. Keywords: iron, carbon dioxide, carbonic acid corrosion, Badania korozyjne w zamkniętym systemie H2O-CO 2, problem stabilności parametrów fizykochemicznych Korozja stali węglowej i stali niskostopowych w zamkniętym systemie H2O-CO2-H2S oraz zrozumienie jej mechanizmu i kinetyki są bardzo ważnymi zagadnieniami zarówno w przemyśle gazowym, jak i naftowym. Większość badań obejmujących te zagadnienia przeprowadza się w autoklawach w podwyższonym ciśnieniu. Procesy korozyjne zachodzące w takich zamkniętych systemach prowadzą do wzrostu stężenia rozpuszczalnych produktów korozji, co z kolei powoduje zmiany przewodnictwa i pH medium korozyjnego. Niniejsza praca obejmuje wpływ zmian fizykochemicznych właściwości (pH, przewodnictwo, potencjał redoksowy) w zamkniętym systemie H2O-CO2 i H2O-CO2-H2S na właściwościości elektrochemiczne i korozję żelaza. Słowa kluczowe: żelazo, dwutlenek węgla, korozja w kwasie węglowym 1. Introduction Problem of corrosion of iron, carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in petroleum [1-5] and geothermal industry [6-8]. Most of the work devoted to this issue was carried out in aqueous solutions of electrolytes, mainly in NaCl [9-12]. Les[...]

 Strona 1