Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD MILEWSKI"

Celowość zmniejszenia grubości powłok metalowych w systemach metalowo-lakierowych.Propozycje do dyskusji.

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano dotychczas stosowaną technologię wykonywania antykorozyjnych powłok metalowo-lakierowych i ustanowione w tym zakresie normy. Przedstawiono propozycje wynikające z przeprowadzonych badań i omówiono celowość zmniejszenia grubości powłok metalowych, co umożliwi obniżenie kosztów ich nakładania. Slowa kluczowe: powłoki natryskiwane cieplnie, powłoki metalowo-lakierowe, grubość, normy Purpose of decreasing of metal layer thickness in the metal-lacquer systems. Suggestions to discussion Currently used technology of application of anticorrosive metal-lacquer coatings was discussed together with the standards existing in the fi eld. Suggestions resulting from conducted research were presented. The purpose of decreasing metal-lacquer coatings to cut down the c[...]

Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego zastosowania w polsce powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie


  W referacie omówiono cele i zasady stosowania metalowych powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie oraz zakres ich wykorzystania w przemyśle krajowym. Podano szereg przykładów chronionych w ten sposób obiektów. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, ochrona przed korozją, powłoki natryskiwane cieplnie Actual experience with industrial application of thermal sprayed coatings in Poland The paper discusses the purposes and principles of application of thermal sprayed metal protective coatings as well as their use in domestic industry. Some examples of objects protected in this way are given. Keywords: thermal spraying, corrosion protection, thermally sprayed coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Opracowane i wprowadzane do produkcji nowe metody i urządzenia do natryskiwania cieplnego oraz stałe poszukiwania nowych materiałów powłokowych umożliwiają dzisiaj wykonanie powłoki o żądanych właściwościach, często niemożliwych do spełnienia przy użyciu innych metod. Początki przemysłowego wykorzystania natryskiwania cieplnego w Polsce sięgają 1923 r., w którym niemiecka fi rma Metallisator z Berlina uruchomiła w Polsce dwa warsztaty [1]. Zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30.01.1950 o rozpowszechnianiu i stosowaniu metalizacji natryskowej we wszystkich gałęziach gospodarki - Zakładowi Metalizacji Natryskowej w Instytucie powierzono rolę jednostki wiodącej i wdrażającej tę technologię w kraju. Na tej podstawie Instytut rozpoczął propagowanie natryskiwania cieplnego poprzez nieodpłatne prowadzenie w swoich laboratoriach szerokiej działalności, mającej m.in. na celu przemysłowe sprawdzenie metody w wielu różnych, konkretnych zastosowaniach. W początku lat pięćdziesiątych rozpoczął szkolenie pracowników przemysłu i organizowanie warsztatów natryskiwania cieplnego w zakładach przemysłowych. Równocześnie rozpoczęto działalność naukowo-badawczą dotyczącą m.in. badania zjawisk [...]

Wpływ parametrów natryskiwania cieplnego na koszty nakładania powłok metalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu odległości natryskiwania, rodzaju materiału powłokowego i rodzaju układu rozpylającego w pistoletach łukowych na wielkość strat materiału powłokowego, a więc koszty materiałowe i czas natryskiwania. Badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 17836 wykazały, że przy nadmiernym zwiększeniu odległości natryskiwania koszty materiałowe mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Stwierdzono, że poprzez zastosowanie stopu Zn-Al zamiast Zn koszty materiałowe można zmniejszyć o ok. 10-12%. Wykazano, jak istotne znaczenie ma zastosowany układ rozpylający. Słowa kluczowe: powłoka natryskiwana cieplnie, współczynnik osadzania, straty materiałowe, układ rozpylający, odległość natryskiwania, przyczepność powłok The infl uence of thermal spraying parameters on the[...]

 Strona 1