Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAWA CIESIŃSKA"

Badania wpływu odpadu z procesu produkcji poli(tereftalanu etylenu) na właściwości reologiczne paku węglowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu odpadowej frakcji po regeneracji glikolu, złożonej z estrów kwasu tereftalowego i glikoli monoetylenowego i dietylowego, na właściwości reologiczne paku węglowego. Oceniono możliwość stosowania kompozycji pakowo-polimerowych w materiałach budowlanych. Wykazano, że kompozycje zawierające paki i pozostałość po regeneracji glikolu (PRG) zachowują [...]

Wpływ dodatku poli(tereftalanu etylenu) na właściwości reologiczne paku węglowego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania właściwości reologicznych paku węglowego i mieszanin paku z poli(tereftalanem etylenu), zwierających 10-50% mas. polimeru. Wyznaczono krzywe lepkości oraz zmiany wybranych parametrów lepkosprężystości w funkcji temperatury. Stwierdzono, że poli(tereftalan etylenu) istotnie wpływa na zmianę właściwości reologicznych paku węglowego powodując m.in. zwiększenie lepkości bitumu i odporności na naprężenia ścinające. Wpływa również na zwiększenie odporności termicznej paku oraz powoduje zmianę właściwości lepkosprężystych. Towarzyszą temu zmiany temperatury mięknienia. Com. coal tar pitch was modified by addn. of poly(ethylene terephthalate) at 260°C for 30 min (10-50% by mass). The blends were studied for rheolog. properties (viscosity, characteristic temps., elastic and viscous modulus, flow curves). The addn. of poly(ethylene terephthalate) resulted in an increase in bitumen viscosity and its resistance to shear, thermal resistance and softening temp. Cenne właściwości paków węglowych, takie jak duży uzysk węgla po karbonizacji w powiązaniu z dobrymi właściwościami wiążącymi, a przede wszystkim zdolność do tworzenia struktur grafitowych podczas obróbki termicznej powodują, że paki węglowe są wykorzystywane w małotonażowej produkcji nowoczesnych materiałów węglowych1). Paki przeznaczone do otrzymywania materiałów węglowych nowej generacji muszą spełniać wymagania, bardzo często zróżnicowane, w zależności od konkretnego przeznaczenia. Paki węglowe stosowane są do przędzenia włókien węglowych (mezofazowych i izotropowych), wytwarzania matryc i impregnatów kompozytów węgiel-węgiel, wyodrębniania mezofazy sferycznej oraz jako komponenty smarów wysokotemperaturowych i anod baterii litowych2). Paki surowe niejednokrotnie nie nadają się bezpośrednio do stosowania w technologiach przemysłowych z uwagi na zbyt małą pozostałość po koksowaniu lub nieodpowiednią temperaturę mięknienia3, 4). Mała odporność termiczna,[...]

Charakterystyka reologiczna wybranych cieczy węglowych


  Przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących właściwości reologicznych węgla w stanie plastycznym i paku węglowego, podstawowych surowców do otrzymywania materiałów węglowych. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany właściwości reologicznych zachodzące w temperaturach procesu karbonizacji. A review, with 61 refs., of coal and coal tar pitch rheol. Do najważniejszych surowców stosowanych w konwencjonalnych procesach wytwarzania materiałów węglowych należą węgiel kamienny i brunatny oraz produkty konwersji węgla, zwłaszcza pak węglowy. Najważniejszym etapem termicznej konwersji węgla jest karbonizacja. Głównymi reakcjami zachodzącymi podczas karbonizacji są odwodornienie, kraking i kondensacja, w wyniku których powstaje jednolita masa karbonizatu o wysokiej zawartości węgla pierwiastkowego1). Szczególnie ważnymi właściwościami surowców węglowych poddawanych karbonizacji są ich właściwości reologiczne. Podstawowymi parametrami mającymi wpływ na przebieg procesu karbonizacji są: lepkość, temperatura mięknienia, temperatura maksymalnej płynności, temperatura resolidyfikacji i zakres plastyczności. Temperatury maksymalnej płynności oraz resolidyfikacji charakteryzują przebieg procesów kondensacji i polimeryzacji przebiegających podczas karbonizacji. Uplastyczniony węgiel i produkty jego przerobu, takie jak np. pak węglowy, wykazują właściwości lepkosprężyste. Substancje takie, w zależności od temperatury i naprężeń, mogą być albo lepkosprężystymi ciałami stałymi (sprężystymi ciałami stałymi, które w trakcie deformacji wykazują efekty lepkie wynikające z dyssypacji energii), albo płynami sprężystolepkimi (lepkimi płynami, wykazującymi efekty sprężyste). Parametrami określającymi właściwości lepkosprężyste są m.in. moduł zachowawczy (G’) i moduł stratności (G") oraz kąt przesunięcia fazowego (δ), wyznaczane podczas pomiarów dynamicznych prowadzonych za pomocą reometrów oscylacyjnych. Próbkę,umieszczoną pomiędzy d[...]

The effect of poly(methyl methacrylate) addition on coal-tar pitch properties Wpływ dodatku poli(metakrylanu metylu) na właściwości reologiczne paku węglowego DOI:10.15199/62.2017.4.4


  Coal-tar pitch was blended with poly(methyl methacrylate) at 270°C for 0.5 h and studied for softening and dropping temps. and for rheol. properties (storage modulus, phase angle, loss factor, viscosity) by using an rheometer in oscillation mode. The pitch/poly(methyl methacrylate) blends showed an increased thermal and mech. resistance. Zbadano właściwości reologiczne paku węglowego modyfikowanego poli(metakrylanem metylu) (PMMA). Badania przeprowadzono za pomocą reometru w trybie oscylacji. Umożliwiło to analizę zmian właściwości lepkich i sprężystych bitumu, a na jej podstawie, ocenę oddziaływań między składnikami paku i modyfikatorem polimerowym. Otrzymane kompozycje odznaczały się zwiększoną odpornością termiczną i mechaniczną. Węgiel i produkty jego chemicznej przeróbki, takie jak pozostałość po destylacji smoły węglowej, są ważnymi surowcami do otrzymywania wysokiej jakości materiałów węglowych. Niestety, duża zawartość kancerogennych związków aromatycznych sprawia, że są one uznawane za substancje o dużej szkodliwości. Jednak w niektórych zastosowaniach trudno jest je zastąpić. Dlatego też od wielu lat próbuje się modyfikować właściwości bitumów węglowych, tak aby zmniejszyć ich kancerogenność i jednocześnie poprawić właściwości technologiczne i jakościowe (lepkość i sprężystość oraz ich zmiany w funkcji temperatury). Możliwości takie daje m.in. modyfikacja.bitumów polimerami1, 2). Dodatek polimeru, w zależności od jego rodzaju, a także warunków modyfikacji, może powodować różne zmiany właściwości bitumu. Przykładem może być zastosowanie poliestrów i żywic poliestrowych3-5). Modyfikacja paku węglowego nienasyconymi żywicami poliestrowymi prowadzi do znacznego uplastycznienia bitumu i zmniejszenia jego kancerogenności. Takie kompozycje mogą być zastosowane jako lepiszcza izolacyjno- -uszczelniające. Pak z dodatkiem poli(tereftalanu etylu) lub poliwęglanu odznacza się większą odpornością termiczną i mechaniczną5). Mo[...]

Otrzymywanie wosków polietylenowych w procesach wysoko- i niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu


  Dokonano przeglądu dostępnych danych literaturowych dotyczących otrzymywania wosku polietylenowego, produktu ubocznego z produkcji polietylenu (PE). Omówiono warunki prowadzenia procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wpływających na powstawanie i wydzielanie wosków polietylenowych. Zebrane dane zostały uszeregowane wg technologii produkcji PE. A review, with 61 refs., of the processes for polyethylene wax synthesis and sepn. Dynamicznemu rozwojowi wielu gałęzi przemysłu towarzyszy wzrost wymagań jakościowych i ilościowych w stosunku do większości surowców, a przede wszystkim do produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budownictwa, motoryzacji, elektroniki i przemysłu materiałów izolacyjnych. Materiałami zapewniającymi w wielu przypadkach ten rozwój są tworzywa sztuczne, wśród których dominującą rolę odgrywają poliolefiny. Światowa produkcja poliolefin w 2009 r. przekroczyła 230 mln t, w tym w Unii Europejskiej wynosiła ok. 55 mln t. Na PE (różne rodzaje) przypadało ok. 29% tej produkcji (ok. 16 mln t)1). W najbliższych latach przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na to tworzywo o ok. 2-2,5% rocznie. W 2010 r. zużycie PE w Unii Europejskiej to ok. 31,4 kg per capita2-5). Pierwsze informacje dotyczące reakcji polimeryzacji niższych olefin, w tym etylenu, pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W 1933 r. Fawcett i Gibbon6-8) z firmy ICI przeprowadzili pierwszą wysokociśnieniową reakcję etylenu z benzaldehydem, podczas której uzyskali woskową substancję osadzoną na ściankach reaktora. Dwa lata później Perrini8, 9) dokonał pierwszej w pełni powtarzalnej polimeryzacji etylenu. W 1939 r. przemysłową produkcję PE uruchomiła ICI, a następnie firmy DuPont oraz Union Carbidge, bazując na jej licencji, rozpoczęły wytwarzanie PE na terenie USA10). Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju technologii produkcji PE było przeprowadzenie w 1953 r. w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech [...]

Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Przedstawiono wyniki dotyczące doboru metod oznaczania właściwości fizykochemicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Ustalono parametry pomiaru gęstości, zawartości substancji lotnych, rozpuszczalności i średniej masy cząsteczkowej, umożliwiające określenie właściwości eksploatacyjnych wosków polietylenowych. Three com. polyethylene waxes (by-products from ethylene polymerization) were studied for d., volatile matter content, soly. and av. mol. mass to det. their industrial applicability. Woski naturalne i syntetyczne stanowią przedmiot wielu badań1-4) mających na celu określenie ich budowy i struktury, sprzyjających ocenie ich przydatności do różnych zastosowań. W przypadku wosków syntetycznych wykorzystuje się m.in. metody opracowane dla parafin, smarów plastycznych, tworzyw termoplastycznych, a nawet asfaltów. Tym niemniej dane literaturowe wskazują na brak kompleksowych badań właściwości wosków polietylenowych a także oceny przydatności metod badawczych stosowanych do oznaczania właściwości innych odmian wosków. Woski poliolefinowe znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle papierniczy, tekstylnym, farb i lakierów oraz farmaceutycznym5). W Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku prowadzono badania dotyczące oceny przydatności wybwybraaBasell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Płock; bPolitechnika Warszawska, Płock Gniewosz Marszałeka, Wiesława Ciesińskab, *, Janusz Zielińskib Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu Physicochemical properties of polyethylene waxes produced during the low-pressure slurry polymerization of ethylene Mgr inż. Gniewosz MARSZAŁEK w roku 2002 ukończył studia na kierunku technologia tworzyw sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Od 2002 r. jest związany z przemysłem two[...]

Determination of the thermal and rheological properties of the polyethylene waxes produced in the low-pressure slurry process. Ocena właściwości termicznych i reologicznych wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Three com. polyethylene waxes were studied for av. mol. mass, d., softening, dropping and solidification points, penetration and flow rate indexes to evaluate their practical applicability. The multimodal wax showed the highest d., mol. mass and thermal stability as well as the lowest penetration and vol. flow rate index. Przedstawiono wyniki dotyczące doboru i oceny przydatności metod oznaczania właściwości termoreologicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Oceny właściwości termoreologicznych dokonano na podstawie oznaczeń temperatur mięknienia, kroplenia i krzepnięcia, penetracji oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Określono optymalne warunki prowadzenia pomiarów. Wykazano korelację pomiędzy właściwościami wosków a typem produkowanego polietylenu.Wyboru badanych właściwości termicznych i reologicznych dokonano na podstawie rozeznania oznaczeń stosowanych przez producentów wosków PE3-6) oraz wyników wcześniejszych badań prowadzonych w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku1, 2, 7). Temperaturę mięknienia oznaczono metodą Vicata, wykorzystywaną do oznaczania właściwości termoplastów (ASTM 1525), oraz metodą "Pierścień i Kula" (PiK), stosowaną do oznaczania właściwości asfaltów (PN-EN 1427) i wosków naftowych (ASTM D 3461). [...]

Badania odporności termicznej asfaltów modyfikowanych przeznaczonych na nawierzchnie drogowe DOI:10.15199/62.2019.7.8


  Nasilające się wymagania wobec nawierzchni, szczególnie dotyczące jej odporności na koleinowanie oraz niskotemperaturowe spękania, przekonują producentów materiałów drogowych do ulepszenia ich właściwości. Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych stosuje się obecnie asfalty konwencjonalne lub asfalty modyfikowane, w tym asfalty wysokomodyfikowane. Asfalty wysokomodyfikowane stanowią nową grupę lepiszczy modyfikowanych kopolimerem styren- -butadien-styren (SBS), które odznaczają się ponadstandardowymi właściwościami funkcjonalnymi1-3). W standardowych polimeroasfaltach zawartość SBS nie przekracza 7,0% mas. Znaczącą poprawę trwałości nawierzchni asfaltowych zapewnia zwiększenie zawartości polimeru w asfalcie. Ważne jest przekroczenie granicy 7,0-7,5% mas. zawartości SBS, ponieważ wskutek pęczenia polimeru faza polime98/ 7(2019) 1079 Prof. dr hab. inż. Janusz ZIELIŃSKI w roku 1977 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Oddział w Płocku. Jest kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i sekretarzem Rady Programowej "Przemysłu Chemicznego". Specjalność - tworzywa sztuczne, technologia ciężkich frakcji ropy naftowej, płyny chłodnicze. rowa w lepiszczu staje się fazą ciągłą2). W wyniku tego następuje odwrócenie faz objętościowych w roztworze polimeru z asfaltem, co wpływa na większą odporność mechaniczną nawierzchni. Oprócz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej nawierzchnie asfaltowe powinny odznaczać się znaczną trwałością. Niestety, nieuchronnym procesem fizykochemicznym zachodzącym z upływem czasu, pod wpływem różnych czynników, jest starzenie lepiszczy asfaltowych. Prowadzi ono do zmian właściwości użytkowych asfaltu. Czynnikami determinującymi starzenie są podwyższona temperatura oraz powietrze. Rozróżnia się dwa zasadnicze etapy starzenia lepiszczy asfaltowych: star[...]

 Strona 1  Następna strona »