Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JaCeK seLeJdaK"

Praktyczne wykorzystanie instrumentów jakości w procesie wytwarzania szyn


  W obecnych czasach, jakość produkowanych wyrobów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przez firmy swoich klientów. Celem pracy jest identyfikacja i analiza niezgodności szyn kolejowych. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało 10 podstawo- wych niezgodności. W wyniku przeprowadzenia analizy stwierdzono, że niezgodnościami o największym udziale procentowym są skrę- cenia (33,06%) i wtrącenia niemetaliczne (23,42%), a największą wartość LPR uzyskały takie niezgodności jak wtrącenia niemetaliczne (LPR=288) i uszkodzenia mechaniczne (LPR=180). Nowadays, the quality of produced goods is playing the mayor role in the keeping by companies their customers. A purpose of this work there is an identification and analysis of the discrepancies of the rails. As a result of conducted investigation 10 essential discrepancies were identified. As a result of conducted analysis it was affirmed that the most important discrepancies are: containments (33.06 %) and non-metallic inclusions (23.42 %), and the highest value of LPR obtained non-metallic inclusions (RPN=288) and mechanical damages (RPN=180). Słowa kluczowe: jakość, szyna kolejowa, Pareto-Lorenz, FMEA Key words: quality, railway rail, Pareto-Lorenz, FMEA.1. Wprowadzenie. Zarządzanie jakością wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi i technik. Obok wykorzystywanych przede wszystkim do mierzenia ist- niejących problemów jakościowych, siedmiu klasycz- nych narzędzi [1] sterowania jakością wprowadzono 7 nowych narzędzi [2], które służą do rozwiązywania dylematów interdyscyplinarnych poprzez analizowanie danych opisowych w algorytmie ciągłego doskonale- nia. Oczywiście wśród instrumentów zarządzania jako- ścią oprócz narzędzi możemy wyróżnić jeszcze między innymi 5 metod zarządzania jakością [3÷5]. W organizacji można wyodrębnić trzy zakresy funkcjonalne mające decydujący wpływ na percepcję jakości i jej interpretację [6]. Cechą istotną współcze- snego podejścia do kreowania zadowol[...]

Analiza efektywności ciągu walcowniczego i jakości wyrobów walcowanych na gorąco


  W artykule została przedstawiona analizie dotycząca oceny efektywności ciągu walcowniczego w okresie 12 miesięcy oraz jakości wyrobów walcowanych na gorąco. Na początku zostały określone poszczególne czasy ciągu walcowniczego oraz poziom jakości produkowanych wyrobów. Następnie obliczono poszczególne współczynniki TPM oraz wykorzystując diagram Pareto-Lorenza dokonano ilościowego zesta- wienia niezgodności w badanym okresie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że współczynnik całkowita efektywność ciągu walcowniczego (OEE) osiągnął wartości powyżej 88%, co świadczy o wysokiej efektywności ciągu walcowniczego. Natomiast w przypadku analizy jakościowej wyrobów walcowanych na gorąco zidentyfikowano 22 niezgodności w badanym okresie, wśród których największy udział procentowy miała niezgodność N6 - niedowalcowania. In the article the analysis, which included evaluation of efficiency of the rolling mill train and quality of the hot-rolled products, was presented. At the beginning individual types of time of the rolling mill train and the level of quality of products were identified. Next individual TPM factors were calculated and also with the use of the Pareto-Lorenz diagram quantitative list of the nonconformities in the research period was made. As a result of the research it was concluded that the overall equipment efficiency (OEE) was above 88%, what demonstrates the high efficiency of the rolling mill train. While in case of the analysis of the quality of the hot-rolling products 22 nonconformities were indentified in the research period, among which the nonconformity N6-not full rolled products had the highest percentage. Słowa kluczowe: ciąg walcowniczy, współczynniki TPM, jakość Key words: rolling mill train, TPM factors, quality.1. Wprowadzenie. Efektywność maszyn i urzą- dzeń realizujących różne technologie ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa [1÷3]. Systemem, który zapewnia odpowiednie warunki eksploatacji ma- [...]

Analiza wpływu klasy betonu na bezpieczeństwo kablobetonowej belki głównej DOI:10.15199/33.2016.04.34


  W artykule poddano analizie wpływ klasy betonu na pracę kablobetonowej belki głównej o wybranych parametrach. Ocena wpływu została dokonana wg określonych kryteriów. Zaostrzenie lub zmiana jednego z kryteriówmoże powodować pogorszenie lub poprawę innego zwarunków.Najważniejszymkryterium wocenie jest zapewnienie odpowiedniej nośności konstrukcji przez spełnienie koniecznychwarunkówbezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz przepisami prawnymi. Ocenie poddano stan graniczny szerokości rys, warunek bezpieczeństwa w stanie granicznym zarysowania przy założonym poziomie strat oraz stan graniczny naprężeń.Wartykule określono beton, który najlepiej będzie spełniał założone warunki. Słowa kluczowe: klasa betonu, stany graniczne, belka kablobetonowa, optymalizacja.ry- 1) Politechnika Częstochowska,Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji: e-mail: brozda.kinga@gmail.com Analiza wpływu klasy betonu na bezpieczeństwo kablobetonowej belki głów[...]

Przegląd rozwiązań łączników w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych - analiza opisowa DOI:10.15199/33.2017.05.21


  Konstrukcje zespolone, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zalet stali i betonu, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród projektantów i inwestorów. Odpowiednio dobrany i zaprojektowany system połączeń zespalających pozwoli zapewnić dobrą współpracę żelbetowej płyty z belką stalową.Wartykule porównano dawne i obecne rozwiązania połączeń w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych oraz omówiono wady i zalety łączników mechanicznych. Słowa kluczowe: łączniki, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.Konstrukcje zespolone stalowo- -betonowe pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego wieku i od tego czasu nastąpił znaczny postęp technologiczny [7]. Odpowiednia współpraca stali i betonu w zespolonym elemencie wymaga właściwego połączenia obu wymienionych materiałów. Jeśli belka poddana zginaniu składa się z dwóch niepołączonych ze sobąwarstw, to pod wpływem obciążania warstwy te będą zachowywały się niezależnie, a belka ulegnie odkształceniu jak na rysunku 1. Jej mała nośnośćMRd, 1 (która jest sumą nośności części składowych I i II) oraz duże ugięcie y1wynikają zmałejwysokości konstrukcyjnej poszczególnych niezespolonych zginanych warstw ustroju [...]

Analiza nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami FRP DOI:10.15199/33.2017.05.22


  W artykule zaprezentowano rodzaje prętów kompozytowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych oraz ich podstawowe cechy mechaniczne i fizyczne. Przedstawiono dostępne zalecenia projektowe dotyczące wymiarowania zbrojenia FRP oraz porównano współczynniki redukujące stany graniczne nośności i użytkowalności. Przeprowadzona została również analiza obliczeniowa nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami CFRP,AFRP oraz GFRP. Ponadto określono różnice uzyskanych parametrów, wynikające z cech fizykomechanicznych poszczególnych rodzajów prętów FRP. Słowa kluczowe: pręty FRP, belka zginana, nośność, współczynniki redukcyjne.Zuwagi na wiele korzystnych cech fizykomechanicznych zastosowanie elementów betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi wzmocnionymiwłóknami (FRP- ang.Fiber Reinforced Polymer) jest coraz powszechniejsze [6]. Pręty kompozytowe charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie, dużą odpornością na korozję, ale również stosunkowomałymmodułem sprężystości przy rozciąganiu (wyjątek stanowią pręty CFRP). Charakterystyka wytrz[...]

Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania dróg leśnych DOI:10.15199/33.2019.04.08


  Podstawowy układ komunikacyjny obszarów leśnych zapewniają wewnętrzne drogi leśne, które zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie zostały zaliczone do żadnej kategorii tych dróg. Drogi leśne służą nie tylko do transportu surowca drzewnego, ale pełnią również inne funkcje, w tym m.in. dojazdów pożarowych. Konieczność zapewnienia całorocznego dostępu do większości obszarów leśnych wymusza podejmowanie działań zmierzających do polepszania stanu technicznego nawierzchni dróg. Nowoczesna technologia produkcji sprawia, że geosyntetyki wykazują coraz lepsze właściwości hydrauliczne, mechaniczne i fizyczne. Dzięki tym zaletom są stosowane w różnych konstrukcjach inżynieryjnych (m.in. dróg leśnych) jako jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża [12]. Nazewnictwo materiałów syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie nie jest jednoznaczne. Zamiennie używa się terminów geosyntetyki i geotekstylia, przy czym pojęcie geotekstylia pojawiło się jako pierwsze z racji pionierskich wdrożeń, które mogły być realizowane jedynie za pomocą dostępnych wówczas wyrobów przemysłu tekstylnego, czyli tkanin lub włóknin. Termin geosyntetyki wszedł w użycie wraz z wprowadzeniem do ich produkcji innych materiałów. Geosyntetykmi nazywa się całą rodzinę materiałów syntetycznych stosowanych w budownictwie [3, 12]. Ze względu na funkcje geosyntetyki dzielimy na [7, 11, 13]: ● separacyjne - służą do oddzielenia warstw gruntu o odmiennych parametrach; ● filtracyjne - zapewniają swobodny przepływ wody, a jednoc[...]

Metody ochrony antykorozyjnej zbiorników żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.04.36


  W artykule omówionometody ochrony zbiornika żelbetowego użytkowanegowśrodowisku o klasie agresywnościXA2. Maksymalne zarysowanie ze względu na szczelność określono na 0,125 mm.Wcelu spełnienia tego warunku należałoby zastosować sprężanie, lecz ze względu na koszt zaproponowano polimocznikową trójwarstwową powłokę hydroizolacyjnąmostkującą zarysowanie. Powłoka nie dopuszcza do penetracji agresywnego środowiskawgłąb betonu oraz bardzo dobrze przenosi zarysowania konstrukcji, zapewniając szczelność zbiornika. Przedstawione rozwiązanie materiałowe znajduje zastosowanie w obiektach, w których jest niezbędna szczelność oraz odporność na agresję chemiczną i korozję. Słowa kluczowe: zbiorniki, szczelność, polimocznik, zarysowanie.Konstrukcje żelbetowe są powszechniewykorzystywane do wznoszenia zbiorników na substancje niebezpieczne (fotografia).Projektowanie ich nie sprowadza się jedynie do określenia sił wewnętrznych i wymiarowania zbrojenia, alewymaga również uwzględnienia zagadnień związanych ze szczelnością, trwałością i mnogością oddziaływań, jakimpodlegająwokresie użytkowania [5].Podstawowym problemem, który musi rozwiązać projektant, jest właściwe określenie warunków, w jakich będzie użytkowana konstrukcja i związan[...]

Odporność korozyjna spieku z modyfi kowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, przemysł samochodowy Corrosion resistance of sintered element with modifi ed zinc coating designed for automotive industry The paper presents corrosion resistance results of zinc coatings passivated by using of trivalent chromium. In order to determine the corrosion resistance, was performed the salt spray test according to the standards of automotive industry. Analysis of coating’s surface after 50 h salt spray exposure does not show any visible cracks and break through to the surface. It was found that the performance of the protective coating on tested sintered element is essential from the point of corrosion resistance. Keywords: powder metallurgy, automotive industry 1. Wstęp Ze względu na ciągły rozwój techniki, wzrosło zapotrzebowanie na niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów, które sprostałyby ciągle wzrastającym potrzebom i wymaganiom klientów. Jedną z metod cieszącą się w ostatnim czasie coraz większą popularnością jest metoda metalurgii proszków, która od początku XX wieku znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. ze względu na niekwestionowany aspekt ekonomiczny. Jednym z benefi cjentów metody metalurgii proszków jest współczesny przemysł motoryzacyjny, gdzie elementy spiekane m.in. koła zębate, łożyska, elementy amortyzatorów, gniazda zaworów, zapadki, rolki itp. stosuje się na szeroką skalę [1, 2]. Spiekane, porowate elementy montowane w[...]

 Strona 1