Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BICZEL"

Dystrybucja energii prądem stałym

Czytaj za darmo! »

Wydaje się dziś oczywiste, że generacja rozproszona jest przyszłością i kolejnym etapem rozwoju systemów elektroenergetycznych. Być może, że każdy będzie mógł mieć swoją własną elektrownię. Praktyczna realizacja tej idei napotyka jednak na wiele problemów. Szczególnie w obecnych systemach prądu przemiennego. Z drugiej strony większość współczesnych odbiorów to urządzenia stałoprądowe. W mniemani[...]

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/74.2017.10.5


  W obecnym czasie następuje zmiana koncepcji europejskiego i światowego systemu wytwarzania energii. Normy środowiskowe, gwałtowna redukcja zasobów minerałów i kopalin energetycznych wymuszają ograniczenie produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla, gazu, związków ropopochodnych oraz wprowadzanie na to miejsce produkcji z alternatywnych źródeł energii. Energetyka oparta na spalaniu surowców kopalnych znacznie obciąża środowisko naturalne i jest mało efektywna. Z tego powodu współczesna energetyka ma wiele problemów i wyzwań [2], takich jak: - ograniczone zasoby surowców energetycznych, niestabilność polityczna w wielu rejonach ich wydobycia, - szybko rosnące zapotrzebowanie na energię, - obciążenia środowiska powstające przy wykorzystaniu obecnych technologii wytwarzania energii: emisja gazów i pyłów, podgrzewanie wody w chłodniach elektrowni, zalewanie obszarów przeznaczonych na zbiorniki dla elektrowni wodnych, dewastacja terenów wydobycia surowców kopalnych, - niska efektywność energetyczna. Alternatywą mogła być energetyka nuklearna, ale ten segment wytwarzania jest obecnie w impasie z powodu obniżenia się zaufania co do jego bezpieczeństwa. Zmiany klimatyczne powodują występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych (coraz częściej przechodzą nawałnice, huragany, potopy, występują trzęsienia ziemi), a to skutkuje, że w takich warunkach zapewnienie bezpiecznej pracy reaktorów nuklearnych jest bardzo trudne. Jak wytwarzanie energii z atomu może łatwo się wymknąć spod kontroli i jak kataklizm pogodowy może spowodować kataklizm atomowy - pokazała nam awaria w elektrowni jądrowej Fukushima. Wszystko to sprzyja aktywizacji i rozwojowi źródeł wytwórczych energii pochodzących z energetyki odnawialnej (OZE - odnawialne źródła energii). Coraz więcej instaluje się w krajowym systemie energetycznym (KSE) farm wiatrowych, fotowoltaicznych (solarnych), wdraża się produkcję energii z biomasy, aktywizuje energetykę geotermalną czy bio[...]

Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia rolę i zastosowanie przekształtników energoelektronicznych w energetyce wiatrowej i słonecznej. Ponadto, przedstawiona została tematyka mikrosieci prądu stałego. Autorzy wykazują, że rozwój energoelektroniki jest dziś warunkiem koniecznym dalszego zwiększania udziału nowoczesnych technologii energetycznych, a przede wszystkim odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej. Abstract. The paper discusses the role and utilization of power electronics converters in renewable energy systems - especially systems making use of wind and sun as energy sources. Furthermore, the issue of direct current microgrids is described here. Authors show that development of power electronic converters is necessary for further development of new power technologies and, first of al[...]

Zasilanie oświetlenia ulicznego prądem stałym

Czytaj za darmo! »

Nowadays people should pursue reduction of power consumption. One of the ways to reach that aim is improvement of power transmission and distribution. Power factor increase is the basic way to power losses reduction. Street lighting is a good example of the system which integrates problems of power consumption and distribution. The paper describes concept of powering street lighting with DC voltage line. The estimation of losses decrease and power factor increase is presented. (Power Supply of Street-lighting Using Direct Current) Streszczenie. Współczes´nie da˛z˙y sie˛ do jak najlepszego wykorzystania energii. Jedna˛ z podstawowych technik jest poprawa sprawnos´ci przesyłu i rozdziału energii oraz efektywno´s´c jej wykorzystania. Poprawa współczynników mocy jest tu podstawowym sposobem redukcji strat. Przykładem układu, który ła˛czy problemy dystrybucji i wykorzystania energii jest os´wietlenie uliczne. W artykule przedstawiono koncepcje˛ zasilania os´wietlenia ulicznego za pomoca˛ linii pra˛du stałego. Przedstawione zostało oszacowanie zmniejszenia strat w linii i poprawa współczynnika mocy. Keywords: power factor, power distribution, street lighting, direct current Słowa kluczowe: współczynnik mocy, dystrybucja energii, os´wietlenie uliczne, pra˛d stały Układy zasilania o´swietlenia ulicznego Nowoczesne lampy uliczne to przede wszystkim lampy sodowe i metalohalogenkowe. Do ich pracy wymagane sa˛ odpowiednie układy zapłonowe i stabilizatory. Obecnie sa˛ to układy energoelektroniczne. W literaturze łatwo znale´z´c opisy i schematy róz˙nych rozwia˛zan´ tych urza˛dzen´ , róz˙nia˛ce si ˛e szczegółami konstrukcyjnymi. Przykładowo, w publikacjach [7]-[10] opisane sa˛ układy przeznaczone do pracy z lampami sodowymi, a w [11]-[14] do lamp metalohalogenkowych. Opisane w tych pozycjach urza˛dzenia maja˛ podobna˛ struktura˛ układów mocy, przedstawiona˛ na rys. 1. Fig. 1. Schemat blokowy energoelektronicznych układów zapłonowych lamp wyładowczy[...]

Koncepcja nadzoru potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Ciągły postęp w rozwoju I nowe wyzwania związane z niezawodnością systemów elektroenergetycznych wymuszają rozwój zdalnych systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych. Między innymi układ zasilania potrzeb własnych stacji musi być nadzorowany w trybie zdalnym. Artykuł prezentuje pierwsze wyniki projektu zleconego przez PSE-Operator S.A. a wykonywanego przez Politechnikę Warszawską[...]

Warunki zewnętrzne pracy układów hybrydowych z ogniwem paliwowym

Czytaj za darmo! »

Energia elektryczna jest produkowana obecnie w dużych elektrowniach systemowych. Ale nowe źródła o niewielkiej mocy są również rozwijane. Celem jest aby każdy mógł mieć w domu własną elektrownię. Ogniwa paliwowe są tu dobrą propozycją. Są to jednostki kogeneracyjne, mogą produkować jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. W ten sposób całkowita sprawność wytwarzania jest bardzo wysoka. Istnieją d[...]

A Two Ways Communication-Based Distributed Control for Direct Load Control in Smart Distribution System

Czytaj za darmo! »

In this paper a novel approach to accommodate distributed generation resources in the power distribution system is discussed to reduce the peak power demand. Direct load control (DLC) is the capability of aggregate and precisely control individual loads on command. The novel implemented approach in this work is the DLC to demand response. The DLC algorithms in regularity base are used for controllable loads which can be turned on and off with unnoticeable interruption where the load is forecasted and it is dispatched accordingly by using distributed generation resources and controllable loads, thereby it helps to reduce peak demand. Multi-Agent System (MAS) is consisting a group of agents which are capable of perceived environment that they are located and act on it by communicating with each other to achieve the goals. Therefore a MAS has been adopted to manage the direct load control simulation. Load has forecasted in MATLAB and MAS has programmed in ZEUS utilize the forecasted load data to dispatch the load in such a way so as to reduce the peak demand. The agents are located at demand aggregator level, zone level and DG level. They communicate to dispatch the load properly based on resources and load availability. Streszczenie. W niniejszym artykule przeanalizowano nowatorskie podejście do integracji źródeł rozproszonych w celu redukcji szczytów zapotrzebowania na moc. Poprzez precyzyjną kontrolę obciążenia i odpowiednie grupowanie odbiorców możliwe jest kształtowanie zapotrzebowania. Nowatorskie podejście zaprezentowane w artykule polega na kształtowaniu reakcji na zapotrzebowanie. Algorytm kształtujący podstawę obciążenia jest wykorzystywany do kontroli sterowanych odbiorów, które mogą być wyłączane i załączane bez negatywnego wpływu na ich pracę. Obciążenie takie może być prognozowane i odpowiednio kształtowane co pomaga redukować szczyt zapotrzebowania. System wieloagentowy (ang. Multi Agent System (MAS)) składa się z grup inteligentn[...]

Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.01.44

Czytaj za darmo! »

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie redukcji emisji spalin i hałasu spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań w stosunku do paliw konwencjonalnych, w szczególności w dziedzinie transportu. Należy wspomnieć, iż problem został zauważony także przez europejskie organy władzy, które w 2014 roku wydały dyrektywę 014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [1]. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do ustanowienia krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W związku z tym, Rada Ministrów w Polsce przyjęła dnia 29 marca 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2]. Wprowadzają one założenia funkcjonowania transportu opartego na paliwach alternatywnych tj. energii elektrycznej, gazie ziemnym i wodorze. Jednym z kluczowych postanowień zawartych w Krajowych Ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2] jest stworzenie regulacji prawnych i wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne. Należy bowiem pamiętać, że rozwój elektromobilności oraz wzrost liczby pojazdów zasilanych m.in. gazem ziemnym nie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale także autobusów elektrycznych, funkcjonujących w ramach transportu publicznego na terenie gmin. Powyższe zagadnienie zostało zawarte w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych [3] (zwanej dalej Ustawą). W niniejszym artykule poddano analizie wyłącznie, wykorzystanie w ramach transportu publicznego pojazdów elektrycznych. Zgodnie z art.36 ust.1 Ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego, zamieszkana przez co najmniej 50 tysięcy osób, będzie zobligowana do posiadania w swej flocie transportu zbiorowego 30% autobusów zeroemisyjnych. Realizacja tak postawionych celów jest wyzwaniem dla lokalnych organów administracji, operatorów transportu publ[...]

 Strona 1