Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Dominik DUDA"

Rozpływ prądu zwarcia 1-fazowego, a dobór ograniczników przepięć do ochrony osłon kabli WN DOI:10.15199/48.2018.10.13

Czytaj za darmo! »

Chęć wykorzystania pełnej obciążalność kabli wysokiego napięcia wymusza na projektantach zastosowanie układów połączeń i uziemień żył powrotnych kabli, w których nie powstają dodatkowe straty mocy związane z przepływem prądów przez żyły powrotne. Jednym z takich układów jest układ SPB (single point bonding) czyli układ z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych kabli WN, przedstawiony na rysunku 1. Dzięki takiemu połączeniu zapobiega się zamknięciu obwodu dla przepływu w żyłach powrotnych prądów powodowanych napięciami indukowanymi. Układ ten ma pewne ograniczenia, szczegółowo opisane w [1], m.in. stosowany jest głównie do niezbyt długich linii kablowych, przy czym dopuszczalna długość linii kablowej wynika z wartości napięć względem ziemi na nieuziemionym końcu żył powrotnych. Napięcia te nie mogą być zbyt wysokie ze względu na prawidłową pracę ograniczników przepięć SN zainstalowanych na nieuziemionym końcu żył powrotnych (służących do ochrony osłon zewnętrznych kabli) oraz ze względu na wytrzymałość na przebicie samych powłok/osłon. Napięcia na nieuziemionym końcu linii zależą od budowy kabli, ich przestrzennego rozmieszczenia oraz prądów w żyłach roboczych. Największe wartości tych napięć (determinujące dobór ww. ograniczników przepięć) występują podczas zwarć, a w szczególności podczas zwarć jednofazowych, zlokalizowanych bezpośrednio za analizowaną linią. Rys. 1. Układ SPB wraz z ogranicznikami przepięć i przewodem ECC wg [3] Do prawidłowego obliczenia napięć służących do doboru ograniczników przepięć zainstalowanych jak na rysunku 1 niezbędne jest określenie rozpływu prądu zwarcia jednofazowego w elementach linii kablowej i układzie uziemień, co opisano w niniejszym artykule. Obwód ziemnopowrotny Jak wykazano m.in. w [1, 2, 6], stanem zakłóceniowym determinującym dobór ograniczników przepięć służących do ochrony osłon zewnętrznych kabli WN (pracujących z jednostronnie uziemionymi żyłami powrotnymi), jest zwarcie[...]

Analiza opłacalności wymian profilaktycznych obiektów nienaprawialnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę określania optymalnych terminów zastępowania eksploatowanych obiektów nienaprawialnych obiektami nowymi. W klasycznym podejściu do problematyki opłacalności wymian obiektów nienaprawialnych zakłada się takie same rozkłady trwałości obiektów nowych i wycofywanych z eksploatacji, natomiast w artykule założono, że obiekty nowe charakteryzują się innymi rozkładami trwałości. Abstract. Methodology aimed at calculation of optimal deadlines concerning replacement of unreparable using objects with new ones is presented. In classical approach to replacement profitability of unreparable new objects and out of service ones the same distributions of service life are assumed, whereas in the article different distributions of the service life are attributed to new objects. (Analysis of preventive replacement profitability of unreparable objects) Słowa kluczowe: obiekt nienaprawialny, wymiana profilaktyczna, intensywność uszkodzeń, izolator długopniowy. Keywords: unreparable object, preventive replacement, failure rate, long-rod insulator. Wstęp Układy izolacyjne, tory prądowe oraz osprzęt, ulegające podczas eksploatacji procesom starzeniowym, zwiększają awaryjność systemu elektroenergetycznego (SE). Z jednej strony powoduje to pogorszenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, a z drugiej - wzrost kosztów eksploatacji (wykonywanie napraw i remontów, straty w postaci niesprzedanej, a zakontraktowanej energii, wypłaty odszkodowań i innych roszczeń z powodu braku zasilania odbiorców lub pogorszenia się jakości energii elektrycznej). Analizując stan techniczny niektórych obiektów sieciowych i uwzględniając wyniki tej analizy w rachunku kosztów można dojść niekiedy do wniosku, że bardziej opłacalna od wykonywania napraw i remontów istniejących obiektów jest ich wymiana na obiekty nowe. Z tego też powodu poszukuje się ekonomicznie uzasadnionych przesłanek, pozwalających oszacować optymalny termin nie tylko remontu, ale również p[...]

Próba oceny przydatności ceramicznych i nieceramicznych izolatorów elektroenergetycznych stosowanych w sieciach rozdzielczych i rozdzielczo-przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule oceniono przydatność ceramicznych i nieceramicznych (głównie kompozytowych) izolatorów stacyjnych i liniowych w sieciach SN i 110 kV. Przedstawiono zalety wybranych rozwiązań układów izolacji liniowej i stacyjnej oraz obawy towarzyszące zastosowaniu konkretnego układu izolacyjnego. Zbiór zalet i wad wynikających z zastosowania poszczególnych rodzajów izolacji tworzy zarys kryteriów wyboru konkretnego rodzaju układu izolacyjnego, przeznaczonego do określonego zastosowania. Ze względu na różne wymagania i specyfikę pracy, izolacja stacyjna i liniowa analizowana jest oddzielnie. Abstract. Usefulness of ceramic and non-ceramic insulators (mainly composite ones)as line and station power insulators in MV and 110 kV networks is assessed in the article. The following aspects have been considered: advantages of chosen solutions of line and station power insulation and thread resultant from application of specific type of an insulating system. A set of advantages and faults (threats) of particular types of insulating systems creates an outline of criteria for choice of specific insulating system destined for a given application. For the sake of different requirements and operation specificity station and line insulation is analyzed separately. (An attempt on assessment of usefulness of ceramic and nonceramic power insulators in distribution and sub-transmission networks) Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory ceramiczne, eksploatacja. Keywords: composite insulators, ceramic insulators, operation. Wstęp W wielu dziedzinach, w tym również w elektroenergetyce, występuje konieczność dokonywania wyborów na etapie planowania, projektowania i inwestowania. W artykule rozpatruje się problem wyboru rodzajów izolatorów (spośród ceramicznych, kompozytowych i hybrydowych) stosowanych w liniach i stacjach elektroenergetycznych. Izolatory jako obiekty techniczne podlegają ścisłemu doborowi na podstawie wielu kryteriów, m.in. kryterium n[...]

Propozycja kwalifikowania i ustalania kolejności badań diagnostycznych linii kablowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do badań diagnostycznych oraz sposób wyznaczania kolejności wykonywania badań linii kablowych. Przedstawiono czynniki wpływające na proces ustalania kolejności badanych linii kablowych, uwzględniające prawdopodobieństwo uszkodzenia i jego potencjalne skutki oraz zaprezentowano matematyczną metodę wielokryterialnej oceny porównawczej, według której można ustalać kolejność badania linii kablowych. Abstract. The article contains purposes of diagnosis of cable lines, qualification criteria of cable lines to diagnostic tests and the way how a sequence of tests should be arranged. The factors influenced a process of arrangement of a sequence of tests are discussed; probability of damage and its potential effects have been taken into account. The mathematical method of many-criteria comparative evaluation in order to establish a sequence of diagnostic tests of cable lines is presented. (Proposition concerning qualification and arrangement of a sequence of diagnostic tests of cable lines). Słowa kluczowe: linie kablowe, diagnostyka, eksploatacja, kolejność badań. Keywords: cable lines, diagnostics, operation, sequence of tests. Wstęp Wdrażając diagnostykę linii kablowych SN do strategii ich obsługi lub chcąc zwiększyć efekty jej stosowania należy zastanowić się, które linie kablowe powinny zostać zakwalifikowane do badań, które należy zbadać w pierwszej kolejności, a które można zbadać później. Tak postawiony problem nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy - przy ograniczonych środkach w postaci sprzętu czy zasobów ludzkich - należy przeprowadzić diagnostykę dużej liczby linii kablowych eksploatowanych na terenie koncernu energetycznego lub nawet jego części. Rozwiązanie problemu musi wiązać się z celem, jaki towarzyszy zwykle wprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN do strategii ich obsługi eksploatacyjnej. Celem tym jest najczęściej po[...]

Ochrona przeciwprzepięciowa osłon kabli WN w różnych układach połączeń żył powrotnych DOI:10.12915/pe.2014.10.09

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano, w jaki sposób układ przestrzenny kabli jednożyłowych WN oraz sposób połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływają na wymóg oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, które wpływają na parametry ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono również inne zalecenia wpływające na jakość ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli WN. Abstract. The article describes, how the formation of single core HV cables and the connection and grounding their shields, affects the requirement, the manner of execution and parameters of surge protection of cable sheaths. The paper presents methods of induced voltages calculating in the shield of cables that influence on the parameters of surge arresters used for the protection of HV cable sheaths. The other recommendations having an effect on the quality of surge protection of HV cables sheaths are also presented. (Surge protection of HV cables sheaths in various shield connection systems). Słowa kluczowe: linia kablowa, żyła powrotna, napięcie indukowane, ogranicznik przepięć Keywords: cable line, induced voltage, shield, surge arrester. doi:10.12915/pe.2014.10.09 Wstęp Kable jednożyłowe WN z izolacją XLPE są standardowo wyposażone w ekrany metaliczne, wykonane z drutów lub taśm miedzianych (jako tzw. żyła powrotna), ze stopu ołowiu (jako płaszcz ołowiany) lub w postaci ekranu z taśm aluminiowych. Ten element konstrukcyjny kabla jest zawsze (przynajmniej jednostronnie) uziemiany w celu uzyskania na nim potencjału ziemi. Taka konstrukcja pozwala na wytworzenie w izolacji kabla promieniowego rozkładu pola elektrycznego. Innym celem stosowania ekranów metalicznych jest stworzenie bezpiecznej drogi powrotnej dla prądów zwarciowych płynących po przebiciu izolacji kabla oraz przy zwarciach występujących poza daną linią kablową (zw[...]

Kable ECC w układzie SPB kabli wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.10.25

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układy przestrzenne rozmieszczania kabli jednożyłowych WN oraz rodzaj połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływające m.in. na obciążalność prądową linii kablowych. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, w zależności od sposobu ułożenia oraz liczby kabli ECC. Przedstawiono rozważania dotyczące budowy i parametrów kabli ECC oraz sposobów ich ułożenia w linii kablowej względem kabli WN. Zaprezentowano wyniki przykładowych obliczeń pokazujące wpływ kabli ECC na wartości napięć indukowanych. Abstract. The article describes the formation of single core HV cables and a type of connection and grounding their shields affecting the current carrying capacity of cable lines. The article presents calculating methods of induced voltages in the shield of cables depending on the arrangement and number of earth continuity conductors. The paper presents the considerations for the construction, parameters and arrangement of the insulated earth continuity conductors in a HV cable lines. The results of sample calculations showing the earth continuity conductors impact on induced voltages. (Earth continuity conductors in SPB system of HV cables). Słowa kluczowe: linia kablowa, żyła powrotna, napięcie indukowane, kabel ECC Keywords: cable line, shield, induced voltage, earth continuity conductor. Wstęp Pożądana duża obciążalność kabli wysokiego napięcia oznacza stosowanie dużych przekrojów żył roboczych, zaś duże moce zwarciowe występujące w stanie aktualnym lub planach rozwojowych, decydują o dużym przekroju żył powrotnych. Żyły powrotne muszą posiadać odpowiednią obciążalność zwarciową dla prądów zwarcia jednoi dwufazowego. W żyłach powrotnych mogą powstawać dodatkowe straty mocy, o których decyduje budowa kabli wysokiego napięcia, wzajemne ułożenie jednofazowych kabli w trójfazowej linii kablowej, sposób połączenia i uziemienia żył powrotnych oraz prąd w żyłach roboczych. T[...]

Dobór ograniczników przepięć do ochrony osłon zewnętrznych kabli wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.10.27

Czytaj za darmo! »

W artykule przypomniano sposoby uziemiania i łączenia żył powrotnych kabli WN. Wyjaśniono dlaczego osłony kabli pracujących z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych muszą być chronione przed przepięciami. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli (w układzie żyła powrotna - ziemia), ponieważ napięcia indukowane są głównym kryterium doboru napięcia trwałej pracy ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono sposób doboru napięcia trwałej pracy omawianych ograniczników przepięć oraz ich pozostałych parametrów elektrycznych. Abstract. The article presents methods of HV cables metal screens bonding and grounding. It explained why the outer sheaths of cable worked with single point bonding of metal screens have to be protected against overvoltage. The article presents the methods of determining the induced voltages in the cables metal screens (screen to earth), because induced voltage is the main criterion for selecting of continuous operating voltage of surge arresters applied to protect the outer sheaths of HV cables. In the article, selecting of continuous operating voltage and other electrical parameters of surge arresters was presented. (Selection of surge arresters to protect the outer casings of high-voltage cables). Słowa kluczowe: linie kablowe, ograniczniki przepięć, napięcie indukowane, Keywords: cable lines, surge arresters, induced voltages. Wstęp Jednym z istotnych elementów projektowania linii kablowych WN jest ochrona osłon zewnętrznych kabli przed przepięciami. Często realizuje się ją przez dobór ograniczników przepięć średniego napięcia, w odróżnieniu od ograniczników przepięć wysokiego napięcia (włączanych między żyły fazowe i ziemię) dobieranych w celu ochrony izolacji głównej kabli. Poniższy artykuł zawiera informacje niezbędne do prawidłowego doboru ograniczników przepięć SN w celu ochrony osłon kabli WN. Wysokonapięciowe linie kablowe, [...]

Analiza strumieni uszkodzeń izolatorów długopniowych w wybranych liniach napowietrznych 110 kV

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem rozważań są niestacjonarne strumienie uszkodzeń, związane z tzw. samoistnym zrywaniem się izolatorów długopniowych porcelanowych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych 110 kV. Strumienie uszkodzeń można traktować jako przedziałami stacjonarne lub alternatywnie wykorzystać stosowną transformację czasu. W celu zweryfikowania hipotezy, że strumienie uszkodzeń są strumieniami Po[...]

Aktualne problemy projektowania i eksploatacji linii kablowych 110 kV (głównie miejskich)


  Wymagana duża obciążalność kabli 110 kV oznacza stosowanie dużych przekrojów żył roboczych, zaś duże moce zwarciowe w sieciach miejskich 110 kV decydują o dużym przekroju żył powrotnych. Z tego powodu istotnego znaczenia nabiera wybór układu przestrzennego kabli jednożyłowych 110 kV oraz wybór sposobu połączenia i uziemienia ich żył powrotnych (układy Both-ends, SPB lub CB). Wspomniane wybory determinują m.in.: poziomy napięć indukowanych w żyłach powrotnych oraz poziomy strat dodatkowych w tych żyłach (które mają wpływ na obciążalność prądową linii), sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej żył powrotnych oraz sposób wykonania ochrony przeciwporażeniowej przy tzw. słupach kablowych (w przypadku wstawek kablowych w ciąg linii napowietrznych) i wzdłuż linii. Układy kabli jednożyłowych Kable jednożyłowe z izolacją XLPE są standardowo wyposażone w ekrany metaliczne, wykonane z drutów lub taśm miedzianych (jako tzw. żyła powrotna), ze stopu ołowiu (jako płaszcz ołowiany) lub w postaci ekranu z taśm aluminiowych. Ten element konstrukcyjny kabla jest zawsze uziemiany w celu uzyskania na nim potencjału ziemi, czyli w celu wytworzenia w izolacji kabla promieniowego pola elektrycznego. Innym celem stosowania ekranów metalicznych jest stworzenie bezpiecznej drogi powrotnej dla prądów zwarciowych płynących po przebiciu izolacji kabla oraz przy zwarciach występujących poza daną linią kablową (zwłaszcza 1-fazowych). W praktyce stosuje się dwa warianty rozmieszczenia kabli 110 kV w ziemi lub w powietrzu (rys. 1): - rozmieszczenie trójkątne (trefoil formation), - rozmieszczenie płaskie (flat formation) z prześwitem między kablami równym zewnętrznej średnicy kabla lub wynoszącym 70 mm. W układzie SPB (rys. 1) występuje kabel ECC (insulated earth continuity conductor), umieszczony jak najbliżej kabli 110 kV. Kabel ten zapewnia: - bezpieczny przepływ powrotny prądu zwarcia 1-fazowego przy zwarciu poza kablem, np. na słupie[...]

Komplementarne wykorzystanie metody elektrycznej i akustycznej do analizy modelowych źródeł wyładowań niezupełnych DOI:10.12915/pe.2014.10.33

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań wykonanych na modelowych źródłach wnz w celu ustalenia czy możliwe jest zwiększenie funkcjonalności metody emisji akustycznej (EA) tak aby uzyskiwać za jej pomocą informację o poziomie ładunku pozornego lub innego parametru mierzonego metodą elektryczną. Abstract. The article presents the preliminary results of tests carried out on the modeled PD sources in order to determine whether it is possible to increase the functionality of the acoustic emission methods (AE) to obtain for its help information about the value of apparent charge or other parameter measured by electric method. (The complementary use of electric and acoustic method for the analysis of model PD sources). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, ładunek pozorny, metoda elektryczna, metoda emisji akustycznej. Keywords: partial discharges, apparent charge, electric method, acoustic emission method. doi:10.12915/pe.2014.10.33 Wprowadzenie Pomiar wyładowań niezupełnych (wnz) jest uznaną metodą diagnozowania stanu układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych. Wyładowania niezupełne w układach izolacyjnych można wykrywać, mierzyć i lokalizować różnymi metodami. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite efekty i zjawiska fizyczne towarzyszące wyładowaniom, takie jak: - impulsy prądowe i związaną z nimi emisję fal elektromagnetycznych (metoda elektryczna), - chemiczne przemiany materiałów izolacyjnych (metoda chromatografii gazowej), - udarowe odkształcenia sprężyste i towarzyszącą im emisję fal akustycznych (metoda emisji akustycznej), - emisja promieniowania świetlnego (metoda spektrofotometrii optycznej), - lokalny wzrost temperatury w obszarze wyładowania (metoda termowizyjna), - zmiany ciśnienia gazu w kanale wyładowania (pomiar zmian ciśnienia) [1]. Praktyczne znaczenie mają obecnie trzy pierwsze metody, przy czym metoda chromatografii gazowej może być wykorzystana tylko [...]

 Strona 1  Następna strona »