Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TUTAK"

Magazynowanie energii elektrycznej a problematyka zaniku zasilania DOI:


  Zanik zasilania w sieci może stanowić dotkliwy problem zarówno dla odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych. Warunki atmosferyczne, jak susza spowodowana przez wysokie temperatury (ponad 30°C), mogą się przyczynić do znacznego spadku poziomu wody w rzekach i zbiornikach, wpływając na prawidłowe funkcjonowanie procesu chłodzenia, niezbędnego podczas pracy elektrowni zasilanych węglem. W P olsce wytwarzanie energii elektrycznej nadal oparte jest przede wszystkim na tradycyjnych elektrowniach węglowych. Podczas upalnych dni wzmożone zapotrzebowanie na energię elektryczną, potrzebną głównie do schłodzenia pomieszczeń biurowych i domowych, może powodować poważne problemy w dostarczaniu odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Propozycją zmniejszenia deficytu energii elektrycznej, zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych w domach jednorodzinnych jest korzystanie z własnych elektrowni fotowoltaicznych. W polskich warunkach z prawidłowo usytuowanymi panelami fotowoltaicznymi i dobranymi pod względem elektrycznym z falownikiem, można uzyskać mimo wysokich temperatur (sprawność paneli fotowoltaicznych spada wraz ze wzrostem temperatury) - średnio o[...]

Magazynowanie energii elektrycznej a problematyka zaniku zasilania DOI:10.15199/74.2016.9.8


  Storage of electric energy and occidental colapses of power supply Zanik zasilania w sieci może stanowić dotkliwy problem zarówno dla odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych. Nawet państwa znajdujące się na czołowych miejscach gospodarek światowych mogą mieć kłopoty ze zjawiskiem zwanym jako blackout (Kanada, USA - sierpień 2003 r., Włochy - wrzesień 2003 r., Szwajcaria, (kolej - czerwiec 2005 r., Brazylia - listopad 2009 r.). Odbiorcy indywidualni mogą stosunkowo łatwo przeciwdziałać zanikowi zasilania, stosując generatory prądotwórcze lub przydomowe elektrownie fotowoltaiczne z akumulatorami. Odbiorcy przemysłowi mogą korzystać z podobnych rozwiązań, jednak na większą skalę. Dla podtrzymania procesów technologicznych należy zastosować generatory prądotwórcze wielkich mocy, a często dodatkowo magazyny energii, wykorzystujące akumulatory współdziałające z farmami fotowoltaicznymi lub/i wiatrakami. Jednak zanik zasilania o zasięgu krajowym dotyczy nie tylko problemów przemysłu. Następuje paraliż środków transportu miejskiego i międzymiastowego (lądowego i powietrznego), zaburzenia[...]

Magazynowanie energii elektrycznej a optymalizacja techniczno-ekonomiczna DOI:10.15199/74.2017.5.8


  Słowa kluczowe: OZE, magazyny energii, optymalizacja technicznoekonomiczna Omówiono sposoby magazynowania energii elektrycznej, technologię budowy magazynów energii oraz rolę mikroinstalacji. Keywords: renewable energy sources, energy storage facilities, technical and economic optimization Are discussed the ways of storing electrical energy, the technology behind energy storing facilities as well as the role of micro-plants.Energia elektryczna stała się niezbędna do funkcjonowania zarówno sektora przemysłowego, jak i gospodarstw domowych. Wytwarzanie energii elektrycznej ma zatem oczywisty wpływ na poziom gospodarki danego kraju. Jakie jednak wybrać źródło energii jako najlepsze? Czy wykorzystywać surowce kopalne? A może zasoby energii jak: woda, słońce, geotermia, wiatr lub biomasa jako źródło wytwarzające energię elektryczną? lub skorzystać z energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych? Pytania te są typowe, gdy zastanawiamy się nad rozwojem gospodarczym w wieloletniej perspektywie. Jednak nie tylko dobór źródła wytwarzania energii elektrycznej stanowi wyzwanie podczas analizy techniczno-ekonomicznej specyficznej dla gospodarki danego kraju. To także pytanie, które źródło zabezpieczy potrzeby gospodarki. Czy można korzystać tylko z mocy wytwórczych różnych źródeł energii elektrycznej? W sposób naturalny nasuwa się wniosek, że dla zabezpieczenia ciągłości dostaw prądu każdy kraj musi dysponować magazynem energii elektrycznej. Jak powinien wyglądać taki magazyn energii? Z technicznego punktu widzenia - podobnie jak przy wytwarzaniu energii elektrycznej należałoby mieć kilka sposobów magazynowania. Funkcjonującym najdłużej, już prawie od stu lat, jest jedno- lub wielostopniowy system zbiorników wodnych, pozwalający na wytwarzanie energii elektrycznej, wykorzystującej energię potencjalną wody. Energia elektryczna jest wytwarzana na bieżąco, jednak woda spiętrzona przez tamy i zgromadzona w zbiornikach wodnych może być wykorzys[...]

Wpływ siatek przetopu laserowego na własności mechaniczne blach w próbie rozciągania

Czytaj za darmo! »

Praca jest kontynuacją badań nad własnościami mechanicznymi blach z powierzchniową siatką przetopu laserowego. Obróbka laserowa miała stworzyć materiał pochłaniający energię oddziaływania zewnętrznego. W prezentowanej pracy odporność blachy ze ścieżkami przetopu laserowego na oddziaływanie sił zewnętrznych badano w próbie rozciągania. Eksperyment pozwolił na precyzyjne określenie poziomu wyda[...]

 Strona 1