Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Malon"

Dynamiczny dobór kanałów radiowych w kognitywnych hierarchicznych sieciach bezprzewodowych DOI:10.15199/59.2015.8-9.23


  Artykuł dotyczy aktualnych zagadnień związanych z technologią radia kognitywnego. Poruszany problem obejmuje kwestie dynamicznego dostępu do widma w celu jego efektywniejszego wykorzystania. Proponowany algorytm przedstawiono na przykładzie sieci klastrowej, w której poszczególne węzły realizują proces kooperacyjnego monitorowania widma oraz kontroli jakości połączenia. Informacje te agregowane są w węźle nadrzędnym klastra, który podejmuje decyzje, dotyczące zmian kanału pracy. 1. WSTĘP W nowoczesnych systemach łączności radiowej coraz powszechniej sięga się po technologię radia inteligentnego, zwanego również radiem kognitywnym (CR - Cognitive Radio). Literatura dotycząca tego zagadnienia jest obszerna i obejmuje wiele aspektów. Główna idea tego rozwiązania bazuje na cyklu kognitywnym zaproponowanym przez J. Mitolę [1]. Zgodnie z pierwszym etapem tego cyklu - obserwacją, węzeł radiowy musi być świadomy otaczającego go środowiska. Następnie w fazie orientacji definiowane są priorytety, które określają ważność i znaczenie odebranych informacji oraz warunkują dalsze działanie. W kolejnym etapie następuje planowanie poprzez generowanie możliwych do wykonania działań, a następnie podjęcie decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania i wykonanie wybranych działań. Dopełnieniem całego cyklu, a zarazem elementem wyróżniającym radia CR spośród tradycyjnych rozwiązań jest zdolność do uczenia. Dzięki tej funkcjonalności, radio może wykorzystywać obserwacje i podejmowane akcje w celu poprawy swojego działania. Przegląd rozwoju, najważniejszych osiągnieć i wyzwań w dziedzinie radia kognitywnego przedstawiono m.in. w [2] oraz, ze szczególnym naciskiem na proces podejmowania decyzji i uczenie, w [3]. W dalszej części artykułu przedstawiono krótki wstęp do metod dynamicznego dostępu do widma, następnie środowisko symulacyjne oraz algorytm proponowanego rozwiązania bazującego na kooperacyjnym monitorowaniu widma. W kolejnym rozdziale z[...]

ANALIZA DOKŁADNOŚCI LOKALIZACJI OPERATORA DLA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LĄDOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI ULTRASZEROKOPASMOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.72


  1. WSTĘP Wykorzystanie bezzałogowych platform lądowych UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) staje się obecnie coraz bardziej powszechne. Istotnym czynnikiem, umożliwiającym poprawną pracę takich platform, jest zdolność do określenia własnej lokalizacji oraz świadomość otoczenia. Jednym z ważnych aspektów jest wyznaczenie względnego położenia operatora, które może być wykorzystane np. w systemie podążania za przewodnikiem [1]. W tym celu można stosować kilka różnych technik, począwszy od analizy sygnału z kamer [8], co wymaga jednak zastosowania złożonych i obliczeniochłonnych algorytmów, i zapewnienia bezpośredniej widoczności pomiędzy robotem a operatorem. Istotny jest również dobór kamer, zapewniających poprawną pracę przy różnym oświetleniu i warunkach atmosferycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie zestawu ultradźwiękowych czujników radarowych [2], jednakże ich zasięg jest ograniczony do kilku metrów. Wady tej nie posiadają systemy radiowe. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie radarów krótkiego zasięgu [9], lecz umożliwiają one jedynie pomiar odległości do obiektu, ale bez możliwości jego identyfikacji. Dzięki transmisji danych pomiędzy robotem i operatorem z wykorzystaniem techniki ultraszerokopasmowej UWB (ang. UltraWideBand), możliwa jest zarówno identyfikacja operatora i pomiar odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Przykład wykorzystania UWB do lokalizacji UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicles) przedstawiono w [6]. Jednym z czynników decydujących o dokładności lokalizacji jest znajomość położenia czujników nieruchomych (kotwic), tworzących osnowę do obliczeń lokalizacji obiektu ruchomego. Co prawda w [5] zaproponowano metodę służącą do automatycznego określenia położenia kotwic, jednakże w przypadku lokalizacji operatora założyliśmy, że układ odniesienia jest ruchomy i zamontowany na stałe na robocie. Umożliwia to wyznaczanie położe[...]

Ocena skuteczności zakłóceń odzewowych w sieciach mobilnych DOI:10.15199/48.2015.03.17

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy tematyki związanej z efektywnością zakłóceń celowych i odpornością na nie sieci radiowych. W pracy przedstawiono problematykę zakłócania łączności oraz stanowisko laboratoryjne umożliwiające badania skuteczności zakłóceń odzewowych. Na przykładzie systemu radiostacji osobistych, zaprezentowano sposób automatyzacji, metodykę oraz rezultaty badań. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych prac i możliwości rozbudowy prezentowanego stanowiska. Abstract. This article concerns the issues related to efficiency of intentional jamming, of wireless networks, and their immunity against them. The work presents, the issue of communication jamming and laboratory test bed for response jamming effectiveness evaluation. The automation, methodology and example test results for personal radios are shown. In summary, directions for further work and possibilities of test bed development, are indicated. (Evaluation of response jamming effectiveness in mobile networks). Słowa kluczowe: radiokomunikacja, walka elektroniczna, zakłócanie odzewowe, emulator kanału radiowego. Keywords: radiocommunication, electronic warfare, response jamming, radio channel emulator. Wstęp W przypadku działań militarnych, istotnym zagadnieniem jest zapewnienie stabilnego i wiarygodnego łącza, które umożliwia utrzymanie komunikacji pomiędzy poszczególnymi węzłami. Wraz z rozwojem systemów radiokomunikacyjnych następuje także unowocześnianie i modyfikowanie metod mających na celu kontrolę łączności radiowej przeciwnika. Jednym z aspektów tej kontroli jest zakłócanie transmisji, które może zostać wykorzystane do ochrony przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED (ang. Improvised Explosive Device), wyzwalanymi drogą radiową. Idea zakłócania łączności polega na dostarczeniu odpowiedniej energii do odbiornika we właściwym czasie i miejscu. Współczynnik wymagany do efektywnego zakłócania oznaczany jako J/S (ang. Jamming to Signal ratio) określa stosunek mocy sy[...]

SYMULATOR SIECI RADIA KOGNITYWNEGO (SCORE) DOI:10.15199/59.2017.8-9.24


  Nowadays, in light of dynamic and rapid development of Cognitive Radio (CR) algorithms and methods, including dynamic spectrum access, it is necessary to provide a comprehensive simulation environment, which would enable quick and reliable verification of the proposed solutions. SCORE - Simulator of COgnitive Radio nEtwork was developed to meet these demands. First section of the paper contains an overview of the SCORE solution and a short description of the simulator components. Next section contains example results for a prepared simulation scenario and cognitive solutions. A brief summary at the end of the article presents the conclusions and advantages of developed software. 2. SIMULATOR OVERVIEW SCORE is a convenient tool for building and analysis of radio networks, and works the in Matlab/Simulink environment. The tool is modular, with each module responsible for a different part of simulation. Fig.1 presents general overview of the developed software and simulation flow. Fig. 1. Simulator of Cognitive Radio Network (SCORE) - general overview The SCORE solution consists of the following modules: Scenario Creator (SC), Radio Environment Preparation (REP), Simulation Options (SO), Model Creator (MC) and Re[...]

SENSING KOOPERACYJNY SCENTRALIZOWANY VS. LOKALNY W KOGNITYWNYCH SIECIACH RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.91


  Monitorowanie widma (ang. Signal Sensing) zostało zdefiniowane jako kluczowa funkcjonalność radia inteligentnego. Wykrywanie "dziur widmowych/białych przestrzeni" (ang. spectrum holes/white spaces) jest istotnym wymaganiem dla radiostacji inteligentnej. Białe przestrzenie odnoszą się do częstotliwości przeznaczonych dla usług transmisyjnych, ale nie używanych lokalnie. Na podstawie wypracowanych rezultatów bloku monitorowania widma skuteczniej można zarządzać zasobami radiowymi (ang. Spectrum Management) w celu przystosowania się do różnych warunków oraz zwiększenia elastyczności w przeskakiwaniu z kanału na kanał bez błędów transmisyjnych.[1][2][3] Elastyczność tej warstwy wymagana jest także do dynamicznego dostosowywania się do planów kodowania, modulacji oraz przepustowości. W skutek poprawnej detekcji dziury widmowej użytkownikowi może zostać przypisane najlepsze dostępne pasmo częstotliwości by sprostać jego wymaganiom komunikacyjnym. Radiostacja inteligentna powinna zdecydować o wyborze najlepszego podpasma w celu zapewnienia jakości usług ze wszystkich dostępnych podpasm oraz zapewnić zgodność z istniejącymi systemami.[4][5] 2. MONITOROWANIE WIDMA W radiostacji inteligentnej blok monitorowania widma (ang. Sensning Block - SB) może detekować dostępne pasmo korzystając z metody poza- lub współpasmowej. W metodzie pozapasmowej radio kognitywne (ang. Cognitive Radio - CR) monitoruje kanały częstotliwościowe, które nie są aktualnie wykorzystywane do pracy. Celem takiego podejścia jest zagwarantowanie sobie alternatywnych kanałów pracy, które mogą zostać wykorzystane w przypadku zakłóceń, interferencji bądź innych czynników uniemożliwiających transmisję na własnym kanale. W przypadku utraty łączności lub pogorszenia się jakości transmisji gwarantującej realizację żądanej usługi (rozpoznane poprzez wzrost FER) radiostacja ma możliwość przejścia na alternatywny kanał pracy. Proces monitorowania pasma może być wykonywa[...]

 Strona 1