Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Henryk LAMPA"

Badanie magnetostrykcji blach elektrotechnicznych produkowanych przez Stalprodukt S.A.

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono prace dotyczące pomiarów magnetostrykcji metodą tensometryczną i za pomocą obserwacji pętli w postaci motylka. Poinformowano o ustanowieniu międzynarodowej normy na pomiar charakterystyk magnetostrykcji blach elektrotechnicznych IEC/TR 62581:2010. Zaprezentowano profesjonalną aparaturę do badania tych charakterystyk. Przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji wybranych próbek blach transformatorowych produkowanych przez Stalprodukt S.A. Abstract. The paper describes the works concerning magnetostriction of electrical steel by a strain-gauge method and by observing the loop (butterfly figure). The paper includes information regarding the establishment of the international standard for measuring the magnetostriction characteristics of electrical steel IEC/TR 62581:2010. The professional apparatus for the measurement of the above was presented. The results of magnetostriction measurements of the chosen electrical steel samples produced by Stalprodukt S.A. were shown. (The investigation of magnetostriction of electrical steel produced by Stalprodukt S.A.). Słowa kluczowe: magnetostrykcja, blachy elektrotechniczne, szumy akustyczne, pomiar Keywords: magnetostriction, electrical steel, acoustic noise, measurement. Wstęp Magnetostrykcja, zjawisko polegające na zmianie kształtu i rozmiarów ciała przy magnesowaniu, jest bezpośrednim przejawem sił działających w ferromagnetykach [1,2,3]. Przyczyną występowania magnetostrykcji w ferromagnetyku jest zmiana jego stanu magnetycznego. Wiadomo bowiem, że w ferromagnetykach poniżej temperatury Curie występują obszary spontanicznego namagnesowania, tzw. domeny. W tym stanie odległości między atomami zależą od kierunku namagnesowania. Z chwilą zmiany tego kierunku następuje również zmiana stanu uporządkowania atomów, wywołana dążnością do osiągnięcia minimum energii magnetokrystalicznej, prowadząca do zmian rozmiarów komórki sieci krystalicznej. W warunkach pracy transformator[...]

Polskie Normy PN-EN dotyczące blach elektrotechnicznych i metod badań ich własności magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W referacie zestawiono wprowadzone normy PN-EN na blachy elektrotechniczne i metody badań własności magnetycznych. Scharakteryzowano je pod kątem ich zgodności z wymogami odpowiadających Norm Międzynarodowych, zwłaszcza IEC. Abstract. In the paper the implemented standards PN-EN for electrical steel and methods of magnetic property tests have been presented. The requirements of those standards are compared with international standards, in particular IEC (The up-to-date Polish Standards PN-EN for electrical steel and methods of magnetic properties measurements). Słowa kluczowe: blacha elektrotechniczna, własność magnetyczna, norma. Key words: electrical steel, magnetic property, standard. Wstęp Polska wstąpiła do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Wcześniej, 1 stycznia 2004 roku PKN został członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, co było uzależnione od wprowadzenia do normalizacji krajowej minimum 80 % Norm Europejskich i wycofania wszystkich norm sprzecznych z tymi normami [1],[2],[25]. O intensywnych pracach normalizacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo mogą świadczyć dane m.in. z raportu rocznego z działalności normalizacyjnej PKN za 2003 rok [3]: zrealizowano 5196 tematów normalizacyjnych; zatwierdzono 3055 Polskich Norm, z czego 92,9 % stanowiły wprowadzenia Norm Europejskich; przygotowano do druku 4419 tytułów Polskich Norm, wydrukowano 3773 norm PN. Również w zakresie norm wyrobu i badań dotyczących blach elektrotechnicznych dokonano olbrzymiego kroku zastępując dotychczasowe normy krajowe tłumaczeniami ich regionalnych (EN) lub międzynarodowych (IEC) aktualnych odpowiedników. Niniejszy referat jest kontynuacją opracowania przygotowanego w 2003 roku [20] oceniającego jakość i nowoczesność wprowadzonych norm w stosunkowo wąskim zakresie działalności gospodarczej jaki stanowią blachy elektrotechniczne, ich wytwarzanie i stosowanie. Normy te nie zmieniają się tak gwałtownie, jak np. [...]

 Strona 1