Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"JACEK SAWICKI"

Modelowanie metodą elementów skończonych naprężeń własnych w warstwach węglowych osadzanych na stali medycznej

Czytaj za darmo! »

Wysoka wartość naprężeń mechanicznych występujących w osadzanych warstwach prowadzi poprzez pękanie i odwarstwienie do ich całkowitego zniszczenia, co znacząco organicza praktyczne wykorzystanie warstw węglowych. Od wielu lat są prowadzone badania mające na celu zredukowanie naprężeń bez pogorszenia pozostałych własności mechanicznych i biologicznych warstw poprzez modyfikacje procesu osadzan[...]

Wpływ warunków obróbki ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy

Czytaj za darmo! »

Głównym celem ostrzenia stępionych narzędzi skrawających jest przywrócenie im właściwości skrawnych. Właściwości skrawne ostrza zależą przede wszystkim od: - prawidłowego kształtu geometrycznego, - fizycznych i mechanicznych właściwości warstwy wierzchniej ostrza uzyskanych w wyniku ostrzenia. Wiadomo, że polepszanie właściwości skrawnych ostrza zwiększa dokładność i jakość obrabianych części. Zatem proces ostrzenia narzędzi wywiera decydujący wpływ na dokładność, jakość i wydajność procesów obróbkowych. Jednym z takich procesów, dla którego stan ilościowy i jakościowy ostrza skrawającego decyduje o dokładności i jakości wykonanych części jest frezowanie obwiedniowe kół zębatych. W metodzie tej jako narzędzie używane są modułowe frezy ślimakowe. W Polsce w dalszym ciągu najbardziej rozpowszechnione są frezy wykonane ze stali szybkotnącej. Zarys zęba koła zębatego powstaje jako obwiednia kolejnych położeń krawędzi skrawających ostrzy frezu. W trakcie obróbki kolejne ostrza skrawające narażone są na skomplikowane, nierównomierne i zmienne w czasie obciążenia siłami skrawania. W strefie kontaktu wióra i przedmiotu obrabianego z ostrzami narzędzia występują znaczne obciążenia mechaniczne (naprężenia normalne i styczne) oraz cieplne (temperatura). Z tego powodu proces regeneracji (ostrzenia) narzędzia nie powinien znacząco pogarszać pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej materiału narzędziowego. Należy pamiętać, że na skutek wysokich prędkości szlifowania podczas ostrzenia wydzielają się duże ilości ciepła. W tych warunkach w warstwie wierzchniej ostrzonych narzędzi powstają bardzo duże naprężenia cieplne. Naprężenia te prowadzą do powstania siatki pęknięć, która często jest niewidoczna przy obserwacji powierzchni narzędzia okiem nieuzbrojonym. Na skutek wysokiej temperatury w warstwach wierzchnich narzędzi mogą również wystąpić zmiany strukturalne obniżające znacznie właściwości skrawne ostrza. Badania opisywane w literatu[...]

Odporność termiczna mieszanki celulozowej modyfikowanej proekologicznymi dodatkami mineralnymi przeznaczonych na kształtki odlewnicze DOI:10.15199/28.2015.6.40


  Thermal resistance of the cellulose mixture modified by mineral ecological additives for foundry fittings system purpose Commercially available cellulose mixtures are consisting harmful and toxic binders resulting very high gas emission effects during liquid metal pouring process therefore having influence on the final casting product quality. Authors proposed the opposing alternative solution for fittings made of cellulose mixture modified by mineral ecological additives such an expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres. The results on thermal properties of the modified cellulose mixture used for fittings and cylindrical shapes manufacturing are presented in the following article. Conducted examination are showing the authors materials requested to be patented are having similar thermal resistance to commercially already available cellulose samples which is visible on measurements of the liquid metal cooling process inside tested pipes made from different cellulose mixtures. Additionally exothermic effect is appearing during cooling process resulting liquid metal crystallization extension process visible in the samples consisting aluminiosilicates. Received result from investigations are showing the patented mixture based on paper pulp can be used as alternative material used for gating system fittings in the disposable sand moulds. Key words: cellulose mixture, gas emission, expanded perlite, expanded vermiculite, microspheres, casting. Istniejące obecnie na rynku komercyjne mieszanki celulozowe zawierają w sobie toksyczne oraz szkodliwe lepiszcza organiczne będące źródłem bardzo silnych efektów gazotwórczych przy kontakcie z ciekłym metalem, co ma kluczowy wpływ na proces zalewania ciekłym metalem oraz na jakość finalnego produktu, jakim jest odlew. Jako alternatywę autorzy zaproponowali kształtki wykonane z mieszanki celulozowej wzbogaconej w dodatki mineralne proekologiczne, jak perlit ekspandowany oraz wermikulit ekspandow[...]

Granulacja odpadowego pyłu perlitowego DOI:10.15199/62.2019.1.7


  Rozwój przemysłu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych stawia nowe wymagania dotyczące stosowania materiałów o znacznie lepszych właściwościach użytkowych, które charakteryzowałyby się również niskimi cenami. Wymaga to stosowania przy ich produkcji nowych ekologicznych i tanich surowców. Konsekwencją takich wymagań jest poszukiwanie surowców o znacznie lepszych właściwościach, które również pozwoliłyby na wytworzenie produktu konkurencyjnego cenowo. Rozwiązaniem takiego problemu może być stosowanie materiałów odpadowych jako surowców.Perlit ekspandowany, ze względu na swoje właściwości i cenę jest często wykorzystywanym surowcem w wielu gałęziach przemysłu. Typowe właściwości fizyczne perlitu przedstawiono w tabeli 1. Surowiec ten charakteryzuje się niewielką gęstością nasypową i bardzo wysoką odpornością termiczną. Głównie stosowany jest jako dodatek przy produkcji zapraw lub tynków. Ze względu na dużą porowatość cząstek, perlit używany jest również jako napełniacz w produktach izolacyjnych. Dodatkową zaletą perlitu jest jego chemiczna i biologiczna obojętność. Jest niepalny i nietoksyczny, posiada również dużą wytrzymałość na wilgoć i mróz. Ze względu na wysoką odporność termiczną wykorzystany jest też do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju kołowym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie1-5). Table 1. Properties of perlite1) Tabela 1. Właściwości perlitu1) Właściwość Wartość Kolor biały Gęstość 2,2-2,4 g/cm3 Przewodność cieplna w 24°C 0,04-0,06 W/(m∙K) Twardość w skali Mohsa 5,5 Podczas ekspandacji rudy perlitowej tworzą się frakcje o bardzo zróżnicowanej granulacji. Poza głównym produktem powstaje również odpad pod postacią pyłu perlitowego, którego udział masowy osiąga często 50% początkowej masy. Odpad ten pod postacią pyłu zwykle jest oddzielany za pomocą filtrów workowych lub cyklonów. Jako odpad poprodukcyjny tworzy dodatkowe i niepotrzebne koszty składowania oraz opłat środowis[...]

 Strona 1  Następna strona »