Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jędrzej Hajduczenia"

IMPLEMENTACJA W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO TRANSCEIVERA OPARTEGO NA TECHNICE OFDM PRACUJĄCEGO W TRYBIE DUPLEKSU CZASOWEGO DOI:10.15199/59.2016.8-9.60


  Technika OFDM jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod realizacji szybkiej transmisji danych w warstwie fizycznej współczesnego systemu radiokomunikacyjnego. Choć jej wykorzystanie w technologii radia programowalnego w celu realizacji jednokierunkowej transmisji jest dość powszechne, to wciąż trudno znaleźć przykłady implementacji łączy dwukierunkowych czasu rzeczywistego, w szczególności tych opartych na trybie dupleksu czasowego. W związku z tym w artykule przedstawiono wybrane aspekty praktyczne dotyczące implemementacji tego typu transceivera. Abstract: OFDM technique is today one of the most popular ways to provide fast data transfer in a physical layer of modern radiocommunication system. Even though unidirectional link designs based on OFDM are commonly used in software defined radio technology, it is still difficult to find examples of bidirectional real-time links implementation, especially these based on a time-division duplex. For that reason, the selected practical aspects of that kind of transceiver implementation are presented in the paper. Słowa kluczowe: dupleks czasowy, szybka transmisja danych, technologia radia programowalnego, transceiver OFDM Keywords: fast data transfer, OFDM transceiver, software defined radio technology, time-division duplex 1. WSTĘP W tym rozdziale zostaną objaśnione podstawowe pojęcia występujące w tytule artykułu. 1.1. Technika OFDM Jednym z podstawowych wymagań stawianych współczesnym systemom radiokomunikacyjnym jest zapewnienie szybkiej transmisji danych użytkownikowi. Aby umożliwić spełnienie tego wymogu konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie warstwy fizycznej takiego systemu w sposób odporny na negatywne oddziaływanie kanału radiowego, m.in. propagację wielodrogową czy efekt Dopplera. Jedną z najczęściej wykorzystywanych w tym celu technik jest OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Polega ona na podziale wejściowego strumienia o dużej pr[...]

POMIAR ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ KANAŁU RADIOWEGO NA OBSZARZE MORSKIM I PRZYBRZEŻNYM DOI:10.15199/59.2017.8-9.53


  Głównym celem projektu DOB-BIO6/09/5/2014, w ramach którego zrealizowane zostały badania przedstawione w tym artykule, jest zapewnienie możliwości szybkiej transmisji danych z pokładów obiektów, poruszających się ze znaczną prędkością na terenie obszarów morskich RP (w szczególności z samolotów i jednostek pływających) do centrum nadzoru zlokalizowanego na lądzie. Zgodnie z założeniami, warstwa fizyczna projektowanego systemu ma być oparta na technice OFDM (ang. Orthogonal Frquenncy Division Multiplexing) w trybie dupleksu czasowego (ang. TDD - Time-Division Duplex) i wykorzystywać kanał częstotliwościowy o szerokości 10 MHz, skupiony wokół częstotliwości środkowej 1457 MHz. Jednym z podstawowych czynników ograniczających przepływności możliwe do uzyskania w systemach radiokomunikacyjnych tego typu są interferencje międzysymbolowe (ang. ISI - Intersymbol interferences), będące efektem propagacji wielodrogowej. Gdy ta ostatnia występuje, sygnał odebrany przez odbiornik może być traktowany jako splot funkcji reprezentującej sygnał nadawany w dziedzinie czasu i odpowiedzi impulsowej kanału radiowego h(τ) (ang. IR - Impulse Response), modelowanej jako suma N impulsów Diraca o różnych amplitudach, fazach i przesunięciach w dziedzinie czasu [1],[2]: h(τ )=Σ n=1 N β n⋅e jθ n⋅δ (τ -τ n), (1) gdzie: βn - względny poziom tłumienia sygnału n-tej ścieżki propagacji wielodrogowej w modelu prążkowym, θn - przesunięcie (opóźnienie) fazowe n-tej składowej, τn - opóźnienie n-tej składowej, N - liczba składowych propagacji wielodrogowej składających się na dany model dyskretnoczasowy. W przypadku techniki OFDM wpływ interferencji międzysymbolowych można ograniczyć wprowadzając przedziały ochronne (ang. Guard Period) przed każdym nadawanym symbolem OFDM. W czasie Tg trwania takiego przedziału przesyła się przedrostek cykliczny danego symbolu (ang. Cyclic Prefix), czy[...]

Deduplication of Position Data and Global Identification of Objects Tracked in Distributed Vessel Monitoring System DOI:10.15199/59.2015.10.3


  INTRODUCTION Most of maritime countries pay a great attention to safety navigation as well on reliable identification of the vessels in their coastal waters. Achieving these goals is much easier with the help of vessel monitoring systems (VMS). In a typical case, such a system is based on data obtained from two sources: Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) and Automatic Identification System (AIS) [1]. With the use of the first one, even targets that are untraceable by AIS (e.g. because of lack of an AIS transmitter on-board) can be detected. However, weather conditions play an important role in radar performance. Moreover, its area of coverage is limited due to the blindness and shadowing effects. AIS-based data are usually more accurate and detailed. Also, in the typical case, the area which is covered by the AIS receiver is larger than the one which may be achieved by ARPA equipment. However, the main disadvantage of AIS-only based objects tracking is the ability to detect only these ships, that are equipped with an AIS transmitter. It needs to be pointed out, that such data have to be treated with some level of distrust, since AIS message depends on the target ship’s transmitter configuration and its content sometimes does not coincide with the facts (some information may be incorrect due to unintentional or intentional actions). For these reasons, data obtained from both sources need to be combined together, which is usually done in such a way that ARPA radar is in priority and AIS receiver is treated as supplementary data source [1-2]. Such AIS and radar data fusion is quite complicated due to the differences of tracking methods and their performance, target data category and position data precision. Several approaches are known though, e.g. these given in [3-7]. However, most of them are focused on the integration of data obtained from a single radar and an AIS receiver, while the distributed structure of observa[...]

 Strona 1