Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kelner"

OCENA POZIOMU ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE W ASPEKCIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W NORMACH EUROPEJSKICH I OBRONNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.66


  W artykule przedstawiono ogólną metodykę pomiaru emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych i promieniowanych w świetle norm europejskich i obronnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie porównywanie między sobą wyników pomiarów uzyskanych według zaleceń norm europejskich z wynikami uzyskanymi według zaleceń norm obronnych jest niecelowe. Wynika to z odmienności parametrów stosowanej aparatury, zakresu częstotliwości pomiarowych, jak również z przyjętych metod badań w obu typach norm. 1. WSTĘP Coraz więcej różnorodnego sprzętu elektronicznego trafia do obiektów o charakterze obronnym. Wiadomo, że wymagania dla sprzętu obronnego w dziedzinie emisji elektromagnetycznej musza być zaostrzone. Zakłócenie pracy sprzętu o charakterze obronnym może powodować konsekwencje trudne niekiedy do przewidzenia, jak choćby przekłamanie przesyłanych informacji lub ich nie dotarcie do adresata. Od roku 1996 roku wszystkie wyroby dopuszczone do obrotu na rynku europejskim powinny spełniać wymagania Dyrektywy Rady Europy nr 89/336 EEC dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy urządzenie powinno być tak zbudowane, aby po jego poprawnym zainstalowaniu i w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem nie wytwarzało zaburzeń elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalne poziomy. Zgodnie z wymienioną dyrektywą pojęcie urządzenia obejmuje swym zakresem samodzielne urządzenia, systemy oraz instalacje rozumiane, jako połączenie kilku np. systemów współpracujących ze sobą. W celu zezwolenia na eksploatację urządzeń dokonywane są pomiary poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych pochodzących od tych urządzeń zgodnie z normami przedmiotowymi. Urządzenia elektroniczne i radioelektroniczne instalowane są zarówno w obiektach cywilnych jak i wojskowych i stanowią one niejednokrotnie części składowe systemów łączności przeznaczonych do celów obronnych. Z chwilą instalowania tych urządzeń na terenie [...]

GENERACJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH W RUCHOMYM ZESTYKU ŚLIZGOWYM DOI:10.15199/59.2015.8-9.70


  W artykule omówiono problematykę przepływu prądu elektrycznego oraz generowanie zaburzeń radioelektrycznych w ruchomym nierozłącznym zestyku ślizgowym. Ma to zastosowanie w maszynach elektrycznych, tramwajowej trakcji elektrycznej oraz trakcji kolejowej. Przepływowi prądu elektrycznego przez taki zestyk towarzyszy jednocześnie występowanie niepożądanej energii wielkiej częstotliwości w postaci zaburzeń radioelektrycznych. Przebieg charakterystyki widma zaburzeń radioelektrycznych w funkcji częstotliwości nie dla wszystkich urządzeń elektrycznych wyposażonych w zestyk ślizgowy ma podobny charakter. Podczas przypadkowego przerywania obwodu z ruchomym zestykiem ślizgowym generowana energia wielkiej częstotliwości może występować w formie przepięć rozprzestrzeniających się w obwodzie zasilania. 1. WSTĘP Pomimo coraz częstszego stosowania różnego rodzaju kluczy elektronicznych urządzenia przełączające z ruchomym zestykiem rozłącznym i nierozłącznym są nadal stosowane, szczególnie w urządzeniach dużej mocy. Typowym przykładem ruchomego zestyku ślizgowego nierozłącznego jest współpraca szczotki z komutatorem w maszynie elektrycznej nakładek ślizgacza z przewodem jezdnym w pantografowym odbieraku prądu zarówno w trakcji tramwajowej oraz kolejowej. Wzajemne współdziałanie stykających się powierzchni odbywa się przy udziale tarcia zewnętrznego w wyniku istnienia siły dociskającej normalnej oraz siły stycznej powodującej przemieszczanie się powierzchni względem siebie. W tarciu biorą udział warstwy powierzchniowe, podpowierzchniowe i środowisko, w którym ono przebiega. Rzeczywista styczność trących się elementów nie występuje na całej geometrycznej powierzchni, lecz na bardzo małych fragmentach przenoszących całe obciążenie. W trakcie przemieszczania się stykających się powierzchni ze sobą pod wpływem siły dociskowej, następuje zgniatanie nierówności i tworzą się mikro powierzchnie zestyku mechanicznego, które są rozłożone przyp[...]

STAN ŚRODOWISKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W POJAZDACH TRAKCYJNYCH I WAGONACH PASAŻERSKICH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW DOI:10.15199/59.2016.8-9.86


  W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia. Abstract: The paper presents measurement methods, measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system. Słowa kluczowe: odbiornik pomiarowy, środowisko elektromagnetyczne, tryb dynamiczny, zaburzenie elektromagnetyczne. Keywords: measuring instrument, electromagnetic environment, dynamic mode, electromagnetic interference. 1. WSTĘP Eksploatacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w elektrycznym pojeździe trakcyjnym oraz w wagonie pasażerskim jest związana z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych nie tylko na sąsiednie urządzenia, ale również na pasażera odbywającego podróż. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych występujących w tym środowisku należą wszelkiego rodzaju instalacje elektroenergetyczne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji. Ekspozycja pasażerów na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez te urządzenia[...]

PORÓWNANIE PARAMETRÓW NADAWCZYCH MOBILNYCH STACJI SATELITARNYCH W FUNKCJI WYBRANEGO TRANSPONDERA SATELITARNEGO DOI:10.15199/59.2017.8-9.92


  Standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) został opracowany jako pierwszy ze standardów DVB. Opisuje go norma EN 300 421[4], przyjęta przez organizację ETSI (Eurpean Telecommunications Standards Institute). Standard przeznaczony jest głównie do świadczenia usług dostarczanych bezpośrednio do domu DTH (Direct To Home), które dostępne są dla użytkowników będących w posiadaniu zintegrowanych odbiorników satelitarnych IRD (Integrated Receiver Decoder). DVB-S zaprojektowany został do pracy w zakresie częstotliwości odbiorczych od 10750 MHz do 12750 MHz i zakłada stosowanie modulacji QPSK (Quaternary Phase Shift Keying). Standard EN 301 210 [2], który odnosi się do DVB-S w zastosowaniach na cyfrowych satelitarnych wozach reporterskich DSNG (Digital Satellite News Gathering), przewiduje zastosowanie modulacji o większych wartościowościach: 8PSK, 16QAM i 32APSK. Możliwe jest to dzięki większym antenom (wozu transmisyjnego i ośrodka telewizyjnego) oraz mocą nadajników. Do przesyłania danych wykorzystywany jest strumień zgodny ze standardem MPEG-2 TS [8]. System DVB-S (S2) najczęściej wykorzystuje transpondery satelitarne o paśmie mieszczącym się w granicach od 26 do 74 MHz. Wozy transmisyjne wykorzystują podczas transmisji mniejsze szerokości pasma. 2. KODY KOREKCYJNE I MIARY JAKOŚCI ŁĄCZA SATELITARNEGO Standard dotyczący wozów reporterskich przewiduje przesyłanie jednego strumienia programowego PS (Program Stream). PS powstaje na skutek multipleksacji danych źródłowych, takich jak video, audio, czy dane (sterujące lub użytkowe). Strumień PS dzielony jest na pakiety transportowe TS (Transport Stream). Pakiety TS poddawane są zabezpieczeniu przed błęda[...]

 Strona 1