Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Piotrowski"

Ocena zagrożenia pożarowo-wybuchowego instalacji chemicznych jako element raportu bezpieczeństwa w zakładzie o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oceny zagrożenia pożarem i wybuchem z elementami zagrożenia toksycznego 79 wydzielonych węzłów w 16 instalacjach procesowych polskiego przemysłu chemicznego (instalacji magazynowych paliw płynnych i instalacji rafineryjnych ropy naftowej). Oceny przeprowadzono w latach 1999- 2001 we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Wykonano je w ramach porównania metody Temclev[...]

Nowy program lUPAC-UNESCO-UNIDO szkolenia ekspertów bezpieczeństwa procesowego i ochrony środowiska z krajów rozwijających się

Czytaj za darmo! »

Rozwój przemysłu chemicznego na świecie powoduje ogromne potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Jest to wynikiem intensyfikacji i koncentracji produkcji na stosunkowo niewielkich obszarach, przeważnie w sąsiedztwie dużych skupisk ludzkich, operowania ogromnymi masami chemikaliów (toksycznych, żrących, palnych, wybuchowych, kancero- i mutagennych) oraz odprowadzania do atm[...]

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo procesowe w koncernie Ciba

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwuletni (lata 1992 i 1993) dorobek koncernu Ciba (a konkretnie jego dwóch działów: badawczo- rozwojowego oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska) w zakresie bezpieczeństwa procesowego, transportu chemikaliów i ochrony środowiska naturalnego w zakładach koncernu na całym świecie. Podano liczne przykłady rozwiązań oszczędnościowych, redukcji odpadów, ścieków i emisji szkodliwy[...]

Dustcleν-System - system oceny i klasyfikacji zagrożeń stwarzanych przez pyły w procesach technologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono drugą część nowego systemu klasyfikacji zagrożeń stwarzanych przez palne pyły w przemyśle. Omówiono metodę oceny i klasyfikacji sumarycznych zagrożeń pożarowo-wybuchowych wywoływanych przez dany pył w rozpatrywanym procesie technologicznym. Wprowadzono pojęcie sumarycznego zagrożenia i określono zasady jego podziału na tzw. klasy zagrożenia KZ. Zaproponowano stworzenie urzędoweg[...]

System Temcle - nowe, polskie narzędzie oceny zagrożeń procesowych dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono cele, strukturę i części składowe Systemu Temcleν. Podano zasady tworzenia wskaźników zagrożenia: materiałowego (W, P, S) procesowego (T i Tzab) oraz wydzielonego węzła instalacji ZP. Zaprezentowano klasyfikację składającą się z pięciu klas zagrożenia procesowego KZP oraz wybrane przykłady ocen zagrożenia. otencjalne zagrożenia stwarzane przez działalność przemysłową są s[...]

Dorobek Instytutu Przemysłu Organicznego w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego i procesowego w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarówno w przemyśle chemicznym, jak i obrocie produktami chemicznymi (magazynowanie, transport i stosowanie), stanowiły w 60-letnim okresie działalności Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) poważny obszar zainteresowań jego kadry naukowo-badawczej. Znajduje to wyraz zarówno w statucie Instytutu, jak i jego strukturze organizacyjnej[...]

Pomiary minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych za pomocą aparatu Mike 3

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oznaczania minimalnej energii zapłonu iskrowego mieszanin pyłowo-powietrznych. Opisano procedurę pomiaru oraz aparat Mike 3, służący do ustalania tego parametru wybuchowości pyłów, podano przykładowe wyniki uzyskane z użyciem tego aparatu. Minimalna energia zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących skłonność danego py[...]

Wyznaczanie czasu życia nośników ładunku w płytkach krzemowych z pomiaru absorpcji na nośnikach swobodnych

Czytaj za darmo! »

Czas życia nośników ładunku jest istotnym parametrem służącym do oceny jakości monokrystalicznego krzemu przeznaczonego do produkcji detektorów, jak również do oceny jakości krzemu multikrystalicznego. Ponieważ parametr ten jest determinowany koncentracją i właściwościami aktywnych elektrycznie centrów rekombinacyjnych, jego analizowanie po poszczególnych procesach technologicznych takich jak geterowanie wewnętrzne czy zewnętrzne, pasywacja tlenkowa lub azotkowa oraz procesach wygrzewania pozwala na optymalizację tych procesów i uzyskanie korzystnych parametrów materiałowych. Najczęściej stosowane metody pomiaru czasu życia nośników ładunku w mono- i multikrystalicznych płytkach krzemowych wykorzystują efekt zmian konduktancji półprzewodnika po wprowadzeniu nadmiarowych nośników ładunku. W praktyce najczęściej stosowane są trzy stosunkowo szybkie bezkontaktowe grupy metod pomiaru efektywnego czasu życia nośników ładunku: 1) Grupa metod nierównowagowych polegająca na pomiarze stałej opisującej zanik w czasie przewodnictwa fotoelektrycznego po krótkim impulsie promieniowania wstrzykującego nośniki nadmiarowe. Czas trwania impulsu jest w tym przypadku znacznie krótszy od czasu życia nośników w badanej płytce i przy badaniu płytek krzemowych wynosi około 200 ns. Zanik przewodnictwa fotoelektrycznego rejestrowany jest poprzez pomiar zmian amplitudy odbitej wiązki mikrofalowej [1-3]. 2) Grupa metod stacjonarnego pomiaru zmian przewodnictwa fotoelektrycznego w funkcji zmian natężenia wiązki promieniowania generującej nośniki w warunkach quasi-statycznych (QSSPC - Quasi-Steady-State Photoconductance) [4-6]. Oznacza to, że natężenie strumienia promieniowania generującego nośniki nadmiarowe zmieniane jest stosunkowo wolno w stosunku do czasu życia nośników ładunku tak, że w każdej chwili można przyjmować stacjonarny model przewodnictwa fotoelektrycznego. Obydwie z wymienionych grup metod pozwalają na pomiar efektywnego czasu życia[...]

Rozpoznawanie zagrożeń podstawą klasyfikacji substancji niebezpiecznych


  W cyklu ABC bezpieczeństwa chemicznego pisałem wiele na temat rozbieżności w systemach klasyfikacji substancji niebezpiecznych obowiązujących w UE. Rozważania na ten temat byłyby niepełne bez uzupełnienia tych konstatacji omówieniem wykorzystywanych w tym celu specyficznych metod badań. Na wstępie należy podkreślić szczególną rolę w klasyfikacji tzw. metod badania zagrożeń nazywanych umownie "fizykochemicznymi". Należy więc wyjaśnić, co to określenie oznacza. Za pomocą badań wykonywanych według uznanych międzynarodowo metod definiuje się zjawiska potencjalnie niebezpieczne, mogące występować podczas produkcji, obrotu i transportu towarów niebezpiecznych. Należy podkreślić, że pożądane wyniki uzyskiwane są w efekcie stosowania procedur typu "badanie metodą prób i błędów", a więc nie są to ścisłe wielkości fizyczne. Źródła metod badań Stosowane obecnie w UE metody badań zagrożeń fizykochemicznych były opracowywane i udoskonalane przez ekspertów w dwóch organizacjach międzynarodowych - ONZ i OECD. W[...]

 Strona 1  Następna strona »