Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ CEBULSKI"

Odporność korozyjna stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl po krystalizacji i po przeróbce plastycznej


  Celem prowadzonych badań było porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40Al5CrZr po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X12CrCoNi2120. Badania wykonano w temperaturze 700 ˚C w środowisku: 9 % O2 +0,2 HCl + 0,08 % SO2 + N2. Określono względny ubytek masy, a badania stanu powierzchni przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego wraz z mikroanalizą rentgenowską EDS. Uzyskane rezultaty badań wykazują bardzo dobrą odporność stopów Fe40Al5CrZr na korozję wysokotemperaturową w środowisku zawierającym tlen, siarkę i chlor oraz stanowią podstawę do dalszych prac naukowo-badawczych w tym zakresie. The aim of conducted tests was to compare the corrosion resistance of alloys intermetallic phase matrix FeAl after crystallization and after plastic treatment with steel resistant to corrosion type X12CrCoNi2120. Tests were conducted in temperature of 700 ˚C in environment of 9 % O2 +0.2 HCl + 0.08 % SO2 + N2. Relative mass decrement was determined and the tests of surface condition were conducted with the use of scanning electron microscope together with x-ray microanalysis EDS. Achieved results of tests show very good resistance of alloys Fe- 40Al5CrZr to high-temperature corrosion in the environment which includes oxygen, sulphur and chlorine. The results serve as the basis for further scientific research works in this field. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, korozja wysokotemperaturowa, stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl Key words: corrosion resistance, high-temperature corrosion, alloys intermetallic phase matrix FeAl.Wprowadzenie. Stopy na osnowie związków międzymetalicznych żelaza z aluminium są uważane za przyszłościowe materiały do zastosowań wysokotemperaturowych z uwagi na ich dobrą odporność na utlenianie do temperatury 1100 °C zwłaszcza [...]

Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w środowisku CO2-CO


  Badano kinetykę utleniania stali chromowo-manganowej o strukturze austenitycznej w atmosferze tlenków węgla. Pomiary szybkości utleniania w temperaturze 900oC przeprowadzono metodą termograwimetryczną przy użyciu termowagi fi rmy Setaram. Produkty korozji analizowano metodami SEM i EDS. Stwierdzono, że utlenianiu ulega głównie mangan. W temperaturze 900oC i ciśnieniu parcjalnym tlenu 10-11-10-2 Pa, zgorzelina jest zbudowana z tlenku MnO. Zależność pomiędzy przyrostem masy próbki, a czasem utleniania można opisać funkcją paraboliczną. Obliczono współczynnik dyfuzji własnej manganu w tlenku MnO. Słowa kluczowe: stale Cr-Mn, utlenianie, dyfuzja1. Wstęp W procesach technologicznych takich jak zgazowanie czy uwodornienie węgla, spalanie odpadów, tworzywa metaliczne narażone są na działanie spalin, które oprócz tlenu zawierają tlenki węgla, wodór, siarkę, popioły lotne. W większości dotychczas opracowanych technologii zgazowania węgla temperatura wynosi 700-1100oC, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu 10-10 Pa. W procesach przeróbki ropy naftowej ciśnienie parcjalne tlenu jest jeszcze niższe i wynosi 10-25 Pa, zaś temperatura 500-700oC [1, 2]. Gaz taki jest słabo utleniający, jednak w obecności CO, CO2, H2 i H2O dominują często warunki nawęglające. W takim środowisku stale Cr-Ni ulegają nawęglaniu i przyśpieszonej korozji. Rozwój technologii gazyfi kacji węgla zależy od opracowania tworzyw metalicznych, posiadających lepszą od dotychczas produkowanych odporność na korozję gazową w [...]

High temperature corrosion of steel 13Cr18Mn in CO2/CO environment


  Oxidation kinetics of chromium-manganese steel of an austenitic structure was studied under an atmosphere of carbon oxides. Measurements of the oxidation rate at a temperature of 900°C were carried out by the thermogravimetric method using a Setaram thermobalance. Corrosion products were analysed by SEM and EDS. Manganese was found to be the main element undergoing the oxidation process. At a temperature of 900oC and oxygen partial pressure of 10-11-10-2 Pa, the scale was composed of MnO oxide, and the course of oxidation was parabolic. The coeffi cient of manganese selfdiffusion in manganese oxide MnO was calculated. Keywords: Cr-Mn steels, oxidation, diffusion.1. Introduction In technological processes of coal gasifi cation or hydrogenation, or incineration of waste, metallic materials are exposed to the effect of gases, which - besides oxygen - also contain carbon oxides, hydrogen, sulphur, and ashes volatile. In the majority of previously developed technologies of coal gasifi cation, the temperature reaches 700-1100°C at a partial pressure of oxygen amounting to 10-10 Pa. In crude oil refi ning processes, the partial pressure of oxygen is even lower, and amounts to 10-25 Pa, while temperature is in the range of 500-700°C [1, 2]. The gas characterised by such parameters is weakly oxidising, but in the presence of CO, CO2, H2 and H2O, carburising conditions often prevail. In an environment of this type, the Cr-Ni steels undergo carburisation and accelerated corrosion. Therefore the development of coal gasifi cation technology depends on the development o[...]

Ocena odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o zawartości aluminium 38-42%at.

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl różniących się między sobą zawartością glinu (38%, 40%, 42%). Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w 0,2% roztworze HCl oraz 3% roztworze H2SO4. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopy o niższej zawartości aluminium charakteryzują się wyższą odpornością na korozję elekt[...]

Mechanical properties of Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of research on Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. The alloy consists of mainly FeAl intermetallics characterize by large brittleness after casting. Prior to extrusion homogenization at 1050 ºC for 72h was performed. The applied plastic work reduction was equal to be 4:1. Then the mechanical properties were determined in the range [...]

Heat treatment influence on corrosion resistance of Fe28Al intermetallic phase

Czytaj za darmo! »

In this paper attention was paid to determine the corrosion resistance of Fe3Al intermetallic phase based alloy in corrosive medium of liquid hydrochloric acid with 0.2% concentration and sulphuric acid with 3% concentration. corrosive medium The goal of this work was to determine the influence of homogenizing treatment time on corrosion resistance of Fe28Al intermetallic phase based alloy. [...]

Odporność korozyjna złączy spawanych ze stopu tytanu Ti6Al4V w roztworze HCl

Czytaj za darmo! »

Poszukiwania nowych materiałów inżynierskich związane są z określaniem właściwości fizykochemicznych, z których jedną z najważniejszych jest odporność korozyjna. Określenie odporności korozyjnej szczególnie istotne jest w przypadku złączy spawanych, gdzie obszar spoiny i strefy wpływu ciepła z powodu niejednorodności składu chemicznego i struktury, może wpływać na kinetykę i mechanizm procesów korozyjnych. Z metali konstrukcyjnych i stopów odpornych na korozję najbardziej rozpowszechniony do budowy aparatów chemicznych jest tytan i jego stopy. Posiada on wyjątkowo dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, cechuje go odporność na erozję i zmęczenie spowodowane zmiennymi naprężeniami oraz dobre własności technologiczne. Pod względem[...]

Ocena odporności korozyjnej złączy spawanych ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w wodnym roztworze NaCl

Czytaj za darmo! »

Poszukiwania nowych materiałów inżynierskich są związane z określaniem właściwości fizykochemicznych, z których jedną z najważniejszych jest odporność korozyjna. Określenie odporności korozyjnej jest szczególnie istotne w przypadku złączy spawanych, gdzie obszar spoiny i strefy wpływu ciepła ze względu na niejednorodność składu chemicznego i struktury może wpływać na kinetykę i mechanizm procesów korozyjnych. Środowisko ma bardzo duży wpływ na szybkość procesu korozji. Korozja elektrochemiczna w wodnym środowisku chloru przebiega z udziałem procesów elektrodowych, ponieważ czynnikiem korozyjnym jest elektrolit. Rozpuszczanie się metalu jest procesem anodowym. W tym samym czasie powinien zachodzić proces katodowy, któremu towarzyszy zużywanie się składnika korozyjnego (rozpuszczony w środowisku tlen atmosferyczny, jony chloru lub czasem jony wodorowe). Przebieg korozji elektrochemicznej polega na tworzenia się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. Istotnym składnikiem ogniw jest elektrolit. Z grupy stopów konstrukcyjnych oraz odpornych na korozję stopy tytanu są najczęściej stosowane do budowy aparatury chemicznej. Tytan wykazuje wyjątkowo dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, cechuje go odporność na erozję i zmęczenie spowodowane zmiennymi naprężeniami oraz dobre właściwości technologiczne. Pod względem odporności na korozję przewyższa on w wielu przypadkach wysokostopowe stale kwasoodporne [1÷4]. Tytan należy do grupy pierwiastków bardzo reaktywnych, na co wskazuje wartość jego potencjału redukcyjnego -1,539 VNEW (Ti2+ + 2e = Tio). Jednak w obecności tlenu potencjał tytanu ulega znacznym zmianom i osiąga wartość do +0,4 V. Zjawisko to można powiązać z tworzeniem ochronnej warstwy tlenkowej na powierzchni metalu [5÷10]. Tytan staje się wówczas pasywny i bardziej odporny na korozję, zwłaszcza w środowiskach, które nie roztwarzają powstałej na metalu warstwy ochro[...]

 Strona 1  Następna strona »