Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA GURDZIŃSKA"

Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości odsiarczonej pozostałości próżniowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych wykonano poprzez oznaczenia lepkości dynamicznej, temperatury zapłonu, mętności oraz składu grupowego. Stwierdzono, że promieniowanie mikrofalowe powoduje korzystne zmiany we właściwościach fizykochemicznych i składzie grupowym sporządzonych kompozycji. W szczególności zmiany te powodują wzrost stabilności odsiarczonej pozostałości próżniowej. Desulfurized vacuum residue of crude oil was blended at 80°C with vacuum or clarified oil, treated with microwave radiation (448 W) at 140°C for 3 min and studied for group compn., colloidal stability inde[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej z ropy naftowej


  Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych dokonano poprzez oznaczenie składu grupowego oraz analizę obrazów mikroskopowych. Stwierdzono, że moc promieniowania mikrofalowego i czas jego działania powodują zmiany w składzie i strukturze zarówno odsiarczonej pozostałości próżniowej, jak i kompozycji z udziałem oleju sklarowanego. Desulfurized vacuum residue from petroleum processing was modified by addn. of a vacuum oil and a clarified oil and then treated at 140°C by microwave irradn. (448 W for 3 min or 704 W for 2 min). The products were studied for group compn. (asphalthenes, satd. and arom. hydrocarbons, resins) and colloidal stability and inhomogeneity (microscopy). The treatment resulted in an increase in the contents of resins and arom. hydrocarbons as well as in colloidal stability. The efficiency of irradn. increased with the increasing its power. Odsiarczona pozostałość próżniowa jest najcięższym produktem uzyskiwanym w jednostopniowym procesie hydroodsiarczania gudronu (HOG) w PKN Orlen SA i wykorzystywana głównie jako paliwo w elektrociepłowni. Zawarte w tym paliwie różnego typu grupy węglowodorowe, ze względu na ich wzajemne oddziaływanie, powodują niestabilność układu. Wytrącające się z odsiarczonej pozostałości próżniowej asfalteny (zbudowane z układów skondensowanych pierścieni aromatycznych, na brzegach, których znajdują się podstawniki w postaci łańcuchów alkilowych lub pierścieni naftenowych) są główną przyczyną gromadzenia się osadów na dnie zbiorników oraz na ściankach aparatów i rurociągów1-5). Ze względu na te problemy podjęto próbę modyfikacji odsiarczonej pozostałości próżniowej olejem sklarowanym lub próżniowym oraz poddano otrzymane kompozycje elektromagnetycznemu promieniowaniu mikrofalowemu. W efekcie dotychczas[...]

Unieszkodliwianie szlamów pogalwanicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano unieszkodliwianie szlamów pogalwanicznych przez ich wymieszanie z odpadami asfaltu i oleju transformatorowego bądź z polipropylenem ataktycznym lub woskiem polietylenowym. Określono właściwości termiczno-reologiczne kompozycji zawierających asfalt, olej i szlam lub polimer i szlam. Wykazano przydatność zastosowanej metody do unieszkodliwiania szlamów pogalwanicznych oraz możliwość wykorzystania tych szlamów (po ich wysuszeniu i rozdrobnieniu) jako napełniaczy mas bitumicznych lub polimerów termoplastycznych. Głównym źródłem pochodzenia szlamów pogalwanicznych są galwanizernie, w które jest wyposażona większość zakładów przemysłu maszynowego. Wielkość zrzutów tych szlamów w Polsce ocenia się na 10 tys. t suchej masy na rok. Odpady tego rodzaju należą do kategorii najbardziej kłopotliwych, gdyż mogą powodować zanieczyszczenie wód i gleby rozpuszczalnymi substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji lotnych substancji i drobnych pyłów roznoszonych przez wiatr. Z literatury wynika, że znanych jest kilka metod unieszkodliwiania tego rodzaju szlamów. Są też prowadzone badania nad możliwością ich wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki. Utylizacja szlamów wymaga jednak odpowiednich możliwości technicznych, ponadto powinna przynosić korzyści ekonomiczne, co nie dla każdej galwanizerni (ze względu na lokalizację) może być spełnione. Powszechnie stosowanym sposobem postępowania ze szlamami jest w dalszym ciągu ich składowanie na wysypiskach, co - jak wiadomo - nie chroni środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniemX). Dlatego też opracowanie szybkiej i prostej metody neutralizowania toksycznych właściwości szlamu jest wciąż aktualne. W ostatnich latach są prowadzone badania nad termiczną detoksykacją stałych i półstałych odpadów zawierających cyjanki. Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność tej metody2,3). Inną metodą unieszkodliwiania szlamów pogalwanicznych jest ich zestalanie. Najczęściej [...]

Use of expanded polystyrene waste for production of bitumen-polymer sealing compositions Zastosowanie odpadów polistyrenu spienionego do otrzymywania bitumicznych mas zalewowych DOI:10.15199/62.2016.11.32


  Seventeen of bitumen-polymer sealing compositions were prepd. by addn. of expanded polystyrene waste, a clarified oil, styrene-butadiene-styrene latex and mineral filters (limestone powder, colloidal SiO2). The blends met mostly the std. requirements. Opracowano receptury bitumiczno-polimerowych mas zalewowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenu spienionego (EPS). Badania poprzedzono ustaleniem receptur i parametrów sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych (odpad EPS i olej sklarowany) i trójskładnikowych (mieszanina asfaltów, odpad EPS, olej sklarowany). Wskazany kierunek stanowi jedną z możliwości zagospodarowania odpadów polistyrenu spienionego. Bitumiczne masy zalewowe są stosowane do wypełniania szczelin dylatacyjnych, spoin oraz pęknięć w nawierzchniach betonowych i kostkowych. Stanowią one mieszaninę asfaltów modyfikowanych polimerami, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających (np. poprawiających adhezję)1-3). Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwością zastąpienia polimerów pełnowartościowych, stosowanych do modyfikacji bitumów, odpadami tych polimerów4). Występujące w dużych ilościach odpady polistyrenu spienionego (EPS) nie stanowią wprawdzie zagrożenia dla środowiska naturalnego, ale ich składowanie jest uciążliwe, ponieważ ze względu na małą gęstość zajmują one dużą objętość. Główni dostawcy odpadów tego typu to budownictwo i branża opakowań5). Wykorzystanie odpadów EPS do sporządzania mas bitumicznych jest prostym procesem nie wymagającym ich oczyszczania i sortowania, a jedynie rozdrobnienia. Część doświadczalna Materiały Asfalt 160/220[...]

Utylizacja odpadów tworzyw sztucznych w asfaltach naftowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy na temat wytwarzania i struktury mieszanek polimerowo-asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek modyfikowanych odpadami gumowymi oraz odpadami polimerów termoplastycznych. A review, with 51 refs., of processes for manufg. the polymer- bitumen mixts. and their structures. In particular, mixts. modified with rubber and thermoplastics wastes were taken into consideration. Materiałowy recykling odpadów z tworzyw sztucznych1) nie wiąże się wprawdzie z dodatkowym zużyciem energii na degradację polimerów, zawartych w tych tworzywach, ale może być praktycznie stosowany jedynie w przypadku "czystych" odpadów tworzyw termoplastycznych (odpady poprodukcyjne, opakowania po wodzie itp.). W przypadku odpadów mieszanych, zawierających różne typy polimeró[...]

Badania nad zastosowaniem odpadów tworzyw sztucznych do modyfikacji asfaltów naftowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację asfaltów naftowych przedmieszkami sporządzonymi z odpadów EPS lub miału gumowego z wtórnymi bitumami naftowymi. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania otrzymanych kompozycji jako lepiszcz do budowy nawierzchni drogowych. Three com. petroleum road or industrial bitumens were modified by addn. of blends of rubber fines or expanded polystyrene waste with com. secondary petroleum bitumens at 250°C for 90-120 min or at 250°C for 360-480 min, resp., to improve bitumen properties (softening temp., ductility, penetration, dispersion stability) and utilize the plastics waste. The best properties showed the mixt. of the soft road bitumen (80%), rubber fine (7%) and clarified catalytic cracking oil or furfurol ext. (13%) and the mixt. of th[...]

Badania nad wykorzystaniem odpadów termoplastów do modyfikacji wtórnych bitumów naftowych

Czytaj za darmo! »

Określono warunki (temperatura, czas mieszania, składy) sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych, zawierających odpady tworzyw sztucznych i wtórne bitumy naftowe. Oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Przewiduje się wykorzystanie tych kompozycji do modyfikacji asfaltów naftowych i otrzymywania lepiszcz oraz materiałów izolacyjno-uszczelniających. Polyethylene, polypropylene, polystyrene, polycarbonate and polyethylene terephthalate wastes were compounded (5-70% by mass) with 5 secondary petroleum-derived bitumens at 140-220°C for 60-120 min. The blends were studied for softening point (96-144°C), hardness (1-171 N/mm2), max. tensile stress (4-20 MPa) and elongation at break (10-110%). The highest compatibility was evidenced for polysty[...]

 Strona 1