Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Pędziwiatr"

Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej - zbrojenie niesymetryczne DOI:10.15199/33.2015.06.21


  Artykuł opisuje założenia i sposób postępowania przywymiarowaniu żelbetowych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej. Przedstawiono analityczną metodę uwzględniającą niesymetryczne zbrojenie przekroju. Słowa kluczowe: żelbet, wymiarowanie, mimośrodowe ściskanie, algorytmy postępowania.Wymiarowanie przekrojów prostokątnych mimośrodowo ściskanych, w przypadku ściskania całego przekroju, jest zagadnieniem wewnętrznie statycznie niewyznaczalnym.Ogólny układ odkształceń i naprężeń (sił) obliczeniowych pokazano na rysunku 1. Niewiadomymi są stopnie zbrojenia stali bardziej ściskanej [...]

Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej - zbrojenie symetryczne DOI:10.15199/33.2015.06.22


  Artykuł opisuje założenia i sposób postępowania przy wymiarowaniu żelbetowych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej. Przedstawiono analityczną metodę zakładającą symetryczne zbrojenie przekroju. Słowa kluczowe: żelbet, wymiarowanie, mimośrodowe ściskanie, algorytmy postępowania.Wymiarowanie przekrojów mimośrodowo ściskanych, w przypadku ściskanego całego przekroju, jest zagadnieniem wewnętrznie statycznie niewyznaczalnym. Założenie symetrycznego zbrojenia redukuje liczbę niewiadomych do dwóch (ρ i εb) i pozwala otrzymać bezpośrednio z równań równowagi jednoznaczne rozwiązanie. Pojawiają się jednak problemy obliczeniowe. Z tego powodu jedynie dostępne sąmetody graficzne [1, 2], polegające na wykorzystaniu krzywych granicznych utworzonych dla różnych stopni zbrojenia. Najczęściej krzywe te tworzone są w układzie współrzędnych bezwymiarowych nEd = NEd/fcdbd (względna siła) i mEd = nEde/d (względny m[...]

Przybliżona metoda wymiarowania mimośrodowo ściskanych przekrojów kołowych DOI:10.15199/33.2016.09.16


  Artykuł opisuje dokładny oraz przybliżony sposób wyznaczania sił wewnętrznych w mimośrodowo ściskanym kołowym przekroju żelbetowym. Przybliżony sposób rozwiązania polega na zastosowaniu linearyzacji do zależności pomiędzy wartością odkształcenia w betonie a wartościami sił wewnętrznych. Metoda przybliżona pozwala łatwo wyznaczać zbrojenie takiego przekroju. Dokładność metody w przypadku praktycznego zastosowania jest dobra. Umożliwia to wykorzystanie jej przez projektantów. Słowa kluczowe: beton, przekroje kołowe,mimośrodowe ściskanie, wymiarowanie.Słupy o przekrojach kołowych są popularne w wykonawstwie, ale pomoc w projektowaniu ogranicza się do dostępności nomogramów w formie zależności m = m (n) [1] lub autorskich programów, np. [2]. Ich praktyczna użyteczność jest bardzo ograniczona. Nomogramy są mało dokładne, a założenia, które są przyjmowane w programach - nieznane. Rozwojowi metod komputerowych powinna towarzyszyć możliwość choćby przybliżonej weryfikacji otrzymywanych wyników. To było myślą przewodnią opracowanej metody. Użyte w artykule oznaczenia są zgodne z PN-EN 1992-1-1, tzn. εcu2 - graniczne odkształcenia betonu, εc2 - najmniejsze odkształcenie, przy którym[...]

Efekty drugiego rzędu - porównanie metod obliczeniowych DOI:10.15199/33.2017.06.18


  Projektowanie smukłych słupów najczęściej wymaga uwzględnienia efektów drugiego rzędu - wpływu przemieszczeń na wartość momentów zginających (mimośrodów). Norma [4] pozwala na alternatywne stosowanie, z pewnymi ograniczeniami, trzech metod obliczeniowych: ogólnej, nominalnej krzywizny i nominalnej sztywności. Projektanci praktycy mają jednak problem z wyborem jednej z nich i interpretacją otrzymanych rezultatów. Bardziej szczegółowa literatura dotycząca tego tematu jest uboga, a jedna z pozycji, które warto wymienić, to [5]. Metody obliczeniowe Metoda ogólna, określona w normie jako uniwersalna, pozwala najdokładniej uwzględnić efekty drugiego rzędu również w sytuacjach nietypowych, np. w odniesieniu do słupów o zmiennym przekroju poprzecznym. Zgodnie z normą [4] metoda ta uwzględnia zarówno nieliniowości geometryczne, jak imechaniczne, tzn. nieliniową zależność pomiędzy odkształceniem i naprężeniem w betonie oraz wpływ pełzania i ewentualnie efekt "tension stiffening". Podstawą obliczeń jest spełnienie warunku zgodności odkształceń i sił wewnętrznych w postaci: d2w/dx2 = 1/r = M/EI (1) gdzie: 1/r - krzywizna; EI - sztywność na zginanie; M - [...]

Prefabrykowana hala przemysłowa po 40 latach eksploatacji


  W artykule opisano stan techniczny prefabrykowanej hali wielonawowej po 40 latach eksploatacji. Przeprowadzono szczegółowe oględziny, badania nieniszczące i niszczące materiałów oraz pomiary geodezyjne. Podano wnioski odnośnie do dalszej eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: hala przemysłowa, prefabrykacja, stan techniczny.Żelbetowa hala prefabrykowana po 40 latach eksploatacjimoże być źródłemciekawych informacji o wpływie czasu na zachowanie się konstrukcji podczas procesów technologicznych odbywających się w jej wnętrzu (flotacja i wzbogacanie rudy miedzi). Hala została wzniesiona w latach 1965 - 1970 [1] głównie z żelbetowych i sprężonych elementów prefabrykowanych z fragmentami monolitycznymi żelbetowymi oraz stalowymi. Hala w rzucie ma kształt litery L (dwa prostokąty o wymiarach 76×187 m i 55×137 m stykające się ze sobą dłuższymi bokami w osi F zaznaczonej na rysunku). Ze względu na posadowienie obiektu na terenach szkód górniczych konstrukcję hali podzielono siedmioma dylatacjami poprzecznymi (7 pól po ok. 24 m + pole skrajne 12 m) i dwoma dylatacjami podłużnymi (osie DE i GH na rysunku). Konstrukcja obiektu Przekrycie dachu hal głównych zostało wykonane z prefabrykowanych płyt żebrowych typu PŻ opierających się na dźwigarach kratowych typu KBS30 [2] w rozstawie co 6,0 m. Typ p[...]

 Strona 1