Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Pizoń"

Przegląd domieszek przyspieszających dojrzewanie betonu, dostępnych na polskim rynku


  Artykuł zawiera informacje na temat oferowanych na polskimrynku domieszek przyspieszającychwiązanie i twardnienie betonu oraz domieszek kompleksowych, których jednymz działań jest przyspieszenie dojrzewania. Informacje zebrano na podstawie danych producentówzawartychwkartach technicznych produktów. Słowa kluczowe: domieszki przyspieszające dojrzewanie, polski rynek.Beton niemodyfikowany domieszkami jest obecnie coraz rzadziej stosowany. W USA, Australii czy Japonii ilość produkowanego betonu towarowego z wykorzystaniem domieszek sięga 90%, a w Polsce ok. 40% i stale rośnie. Największy udział w rynku mają domieszki uplastyczniające i upłynniające, napowietrzające oraz regulujące czas dojrzewania betonu. W PN-EN 934-2 domieszki definiuje się jako materiał dodawany podczas wykon[...]

Możliwość wykorzystania cementu portlandzkiego żużlowego do produkcji elementów prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2015.11.65


  Wartykule omówiono przydatność cementów zawierających mielony granulowany żużel wielkopiecowy do zastosowania w prefabrykacji. Otrzymane wyniki badań wytrzymałości zapraw wykonanych z cementów portlandzkiego, portlandzkiego żużlowego oraz hutniczego z domieszkami przyspieszającymi twardnienie świadczą o tym, że cementy te nadają się do produkcji elementów prefabrykowanych po różnym czasie dojrzewania. Jednoczesne zastosowanie cementów zawierających MGŻW oraz domieszek przyspieszających dojrzewanie pozwala osiągnąć korzystne efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz zapewnić odpowiednią trwałość elementów i konstrukcji. Słowa kluczowe: cement portlandzki żużlowy (CEMII/B-S), cement hutniczy (CEMIII), domieszki przyspieszające dojrzewanie. Abstract. The article deals with possibility of Portland slag cement and blastfurnace cement usage in precast elements production. Results obtained during compressive strength tests of Portland, Portland slag and blastfurnace cements with addition of accelerating admixtures show that those cements are suitable for prefabrication in different time of curing. By usage of both GGBFS and accelerating admixtures several economical and environmental benefits may be obtained. This cooperation may also ensure appropriate durability of elements and structures. Keywords: Portland slag cement (CEM II/B-S), blastfurnace cement (CEM III), accelerating admixtures.Współczesna produkcja zarówno betonu towarowego, jak i betonowych czy żelbetowych elementów prefabrykowanych, w dużej mierze odbywa się przy udziale domieszek chemicznych. Jest to już ok. 90% produkcji betonu w USA, Japonii czy Australii oraz ponad 40% w Polsce. Jednym z rodzajów są domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu. Jest to bardzo korzystne ze względu na możliwość szybszej rotacji form w zakładach prefabrykacji oraz szybszego rozformowania i obciążenia elementów na placu budowy, niż w przypadku betonu bez domieszek. Domieszki p[...]

Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych DOI:


  Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zastosowania domieszek chemicznych przyspieszających wiązanie i twardnienie w przypadku zapraw o stosunku w/c = 0,5 oraz zmniejszonym do 0,35, z zachowaniem takiej samej konsystencji, na właściwości zapraw z cementów portlandzkiego oraz portlandzkiego żużlowego. Zbadanowytrzymałość na ściskanie stwardniałych zapraw w terminie od 12 h do 28 dni. Obecnie producenci elementów prefabrykowanych oraz projektanci i wykonawcy żelbetowych konstrukcji monolitycznych dążą do skrócenia czasu dojrzewania betonu, koniecznego do rozformowania i transportu elementów lub obciążenia konstrukcji. Jedną z metod zwiększeniawytrzymałości betonu jest zastosowanie cementu portlandzkiego (CEM I), którywykazuje się największymciepłem twardnienia, najszybszymczasemwiązania i twardnienia oraz bardzo dużą wytrzymałościąwczesną [3]. Producenci coraz częściej stosują jednak cementy z dodatkamimineralnymi, takimi jak popioły lotne, pyły krzemionkowe czymielony granulowany żużelwielkopiecowy (MGŻW). Ponadto coraz częściej beton modyfikowany jest domieszkami chemicznymi. W wielu wysoko rozwiniętych krajach świata, takich jakAustralia, Japonia czy Stany Zjednoczone ich odsetek wynosi już ok. 90%, a w Polsce 40 -50%. Definicja domieszki znajduje sięwPN-EN934-2 [7]. Działanie domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu polega na przyspieszeniu wydzielenia ciepła wprocesie hydratacji cementu. Zakres ich stosowania obejmuje produkcję prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonywanie betonowych konstrukcji monolitycznych, betonowanie w niskiej temperaturze oraz technologię betonów natryskowych. Norma PN-EN934-2 definiuje domieszki przyspieszające wiązanie oraz przyspieszające twardnienie betonu. Pierwsze określane są jako domieszki, które skracają czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. Ich działanie polega na przesunię[...]

Badania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne DOI:10.15199/33.2016.08.25


  Geopolimery nie są nowym materiałem w budownictwie. Obecnie, w erze poszukiwania nowych ekologicznych i wydajniejszych materiałów konstrukcyjnych, zainteresowanie geopolimerami powraca. Nowoczesne, niewykorzystujące cementu, za to pozwalające na zużycie produktów odpadowych, materiały geopolimerowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego betonu. Pomimo wielu dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących geopolimerów stosunkowo niewielką uwagę poświęcono parametrom mechanicznym oraz opisowi analitycznemu. Nieznane są również badania numeryczne geopolimerów i elementów konstrukcyjnych z nich wykonanych. Autorzy artykułu podjęli próbę dostosowania istniejących modeli betonu do opisu geopolimeru. Zaprezentowane wybrane wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych można uznać za obiecujące. Słowa kluczowe: geopolimer, właściwości mechaniczne, model materiałowy, analiza numeryczna.Geopolimery nie są nowymmateriałemw budownictwie.Wykorzystuje się je jako spoiwa wytwarzane w procesie reakcjimateriału pucolanowego (np. popiołu lotnego) z roztworem wodnym krzemianu z dodatkiem zasady [3, 6]. Jedne z pierwszych współczesnych badań geopolimerów są datowane na okres II wojny światowej, kiedy cement stał się materiałem deficytowym. Purdon [11] prowadził badania z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego i wodorotlenku sodu. Późniejsze badania nad spoiwami niecementowymi prowadzono m.in. na Ukrainie [9]. Jednym z pionierów wykorzystania geopolimerów był Davidovits [3, 4].WPolsce geopolimery badali m.in. Deja [5] oraz Małolepszy [8]. Obecnie do największych ośrodków prowadzących badania dotyczące geopolimerów należą: Curtin University of Technology z Australii - badania oparte głównie na zwykłym i niskowapiennym popiele lotnym [6]; uczelnie portugalskie - UBI i UMinho [9, 10], skupiające się głównie na badaniu właściwości odpadów z kopalni wolframu i możliwościach ich wykorzystania w budownictwie. Obecnie, w do[...]

 Strona 1