Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Witold BRETUJ"

Zwilżanie izolatorów kompozytowych w warunkach działania wysokiego napięcia i opadów wody

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zachowanie się kropli wody zwilżających powierzchnię osłony izolatora kompozytowego. Opisano wpływ nachylenia kloszy izolatorów i ich pozycji pracy na dynamikę starzenia i wzrost wartości prądu upływu izolatorów. Stwierdzono, że parametry konstrukcyjne kloszy izolatora i rodzaj opadów wpływają na ilość kropli wody zwilżających powierzchnię izolatora. Ilość wody akumulowanej na kloszach w warunkach opadu sztucznego deszczu może być wykorzystana jako kryterium przy optymalizacji kształtu osłon izolatorów. Abstract. In the paper behaviour of a water droplets wetting the composite insulator housing surface were presented. Influence of the insulators sheds inclination and their operate position on dynamics of ageing and leakage current increase were described. It was found that design parameters of the insulators sheds and type of precipitation influence on amount of the water drops wetting the insulator surface. The accumulation of water wetting the composite insulators sheds in artificial rain conditions can be use as a criteria of the insulators housing shape optimization. (Wetting of composite insulators in high voltage conditions and precipitations). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, kształt osłony, opad wody, starzenie. Keywords: composite insulator, shape of housing, precipitation, ageing. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłoną z gumy silikonowej zaczęto stosować w liniach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na początku lat 70-tych [1]. Różnice we właściwościach aktualnie produkowanych izolatorów w porównaniu do izolatorów kompozytowych pierwszej generacji związane są przede wszystkim z pojawieniem się nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania [2]. Elastomery silikonowe stanowiące materiał bazowy do konstrukcji osłon izolatorów charakteryzują się małą koncentracją energii powierzchniowej i wyjątkowo niską temperaturą zeszklenia, poniżej której polimer traci właściwości wysokoelastyczne,[...]

Degradacja właściwości izolatorów kompozytowych starzonych laboratoryjnie w położeniu pionowym i poziomym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów deszczu lub czystej mgły. Izolatory badano w położeniu pionowym i poziomym. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono występowanie wpływu pozycji pracy izolatora i rodzaju narażenia na sposób zwilżania powierzchni osłony. Abstract. This paper describes results of tests performed on model composite insulators having different shape of silicone housings. The insulators were stressed by high voltage under rain or clean fog in vertical and horizontal positions. Different patterns of surface wetting were found depending on the insulator position, which influenced the degree of surface degradation of the housing and the rate of leakage current increase. (Degradation of composite insulators aged in laboratory conditions in vertical and horizontal positions). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, położenie pracy, próba starzeniowa, czysta mgła, deszcz. Keywords: composite insulator, operate position, aging test, clean fog, rain. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłoną wykonaną z elastomerów silikonowych stanowią obecnie - podobnie jak izolatory porcelanowe i szklane - podstawowe wyposażenie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych. Cenną właściwością tych izolatorów jest hydrofobowość powierzchni, dzięki której zwilżająca powierzchnię osłony woda przyjmuje postać pojedynczych kropli i nie tworzy ciągłej, przewodzącej prąd warstwy. Zjawisko to sprzyja zachowaniu dużej wartości rezystancji powierzchniowej ograniczając rozwój prądów upływu i wyładowań powierzchniowych [1,2]. Dodatkowo materiał osłony posiada zdolność do szybkiego odzysku hydrofobowości, w przypadku jej czasowej utraty, na skutek migracji molekuł o małej masie cząsteczkowej z wnętrza na powierzchnię materiału [3-5[...]

Wytrzymałość elektryczna izolatorów kompozytowych w położeniu pionowym i poziomym

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano oceny wpływu położenia pracy wybranych modelowych izolatorów kompozytowych na utratę ich właściwości powierzchniowych w warunkach działania wysokiego napięcia i opadów czystej mgły. Przedstawiono wyniki badań napięcia przeskoku elektrycznego na wstępnie postarzonych i zwilżonych izolatorach. Nie stwierdzono wpływu degradacji właściwości osłon we wstępnym etapie starzenia na wytrzymałość elektryczną izolatorów. Abstract. This paper describes results of tests performed on model composite insulators having different shape of silicone housings. The insulators were stressed by high voltage under rain or clean fog in vertical and horizontal positions. After initial ageing period the measurements of flashover voltage on the wetted insulators were made. Influence of insulators operates position on the loss their surface properties and electric strength were estimated. (Composite insulators electric strength in vertical and horizontal position). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, starzenie, hydrofobowość, wytrzymałość elektryczna. Keywords: composite insulator, ageing, hydrophobicity, electric strength. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłonami z gumy silikonowej charakteryzują się dużą odpornością zabrudzeniową, która pozwala na poprawienie niezawodności dostaw energii elektrycznej w niekorzystnych warunkach środowiska [1-3]. Ich dobre właściwości eksploatacyjne są związane z niewielką zwilżalnością powierzchni osłon przez krople wody oraz zdolnością do hydrofobizacji osadzonych na izolatorach zanieczyszczeń [4-6]. W wyniku tych procesów powierzchnia izolatora posiada zazwyczaj dużą rezystancję, która wpływa na ograniczenie wartości prądu upływu i energii powierzchniowych wyładowań elektrycznych [7,8]. Istotnym problemem w przypadku materiałów polimerowych jest ich niska, w porównaniu z ceramiką i szkłem, odporność starzeniowa [9,10]. W warunkach eksploatacyjnych powierzchnia osłony starzona jest nierównomiernie [11,12[...]

Zachowanie się układu hybrydowego izolatorów kompozytowego i ceramicznego w warunkach eksploatacyjnych DOI:10.15199/48.2016.10.41

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki rozkładów napięcia na połączonych w łańcuch izolatorach: kompozytowym na 110 kV i pojedynczym izolatorze kołpakowym pokrytym warstwą silikonu RTV. Zasymulowano zmianę właściwości powierzchniowych izolatorów w czasie eksploatacji. Stwierdzono, że dołączenie do izolatora kompozytowego niewielkiego izolatora ceramicznego, powleczonego silikonem RTV, w istotny sposób łagodzi występującą na izolatorze kompozytowym nierównomierność rozkładu napięcia. Abstract. The article presents the results of voltage distribution at the coupled insulators: composite 110 kV and single-insulator cup and pin covered with a layer of silicone RTV. During experiment changing the surface properties of insulators was simulated. It was found that the presence of small ceramic insulator coated with RTV silicone greatly reduced unequal voltage distribution on the composite insulator. (The behavior of the composite and ceramic insulators hybrid arrangement in operating conditions). Słowa kluczowe: izolatory liniowe, układ hybrydowy izolatorów, właściwości powierzchniowe, rozkład napięcia Keywords: overhead insulator, hybrid arrangement of insulators, surface properties, voltage distribution. Wstęp Lokalizacja wielkich elektrowni w pobliżu źródeł surowców niezbędnych do zasilania generatorów: kopalin lub wody, sprawiła, że koniecznością stał się przesył wytworzonej energii elektrycznej do odległych odbiorców. Zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej wymaga zachowania przez izolatory zastosowane do konstrukcji linii energetycznych odpowiednich odstępów mechanicznych i elektrycznych między przewodami linii, konstrukcją nośną oraz obiektami na powierzchni ziemi w całym okresie eksploatacji. Oprócz występujących w sposób ciągły narażeń związanych z napięciem roboczym, izolacja linii poddana jest działaniu licznych, zmiennych w czasie czynników środowiskowych takich jak: promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność powi[...]

Napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych na zwilżonej kroplami wody powierzchni gumy silikonowej DOI:10.15199/74.2016.12.1


  W początkowym okresie eksploatacji izolatory kompozytowe mają silne właściwości hydrofobowe. Ich powierzchnia, nawet w czasie atmosferycznych opadów wody, charakteryzuje się wysoką wartością rezystancji, która wpływa na ograniczanie wartości prądu upływu izolatorów i energii elektrycznych wyładowań powierzchniowych. W niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych, w zależności od intensywności i czasu działania narażeń, silikonowe osłony izolatorów mogą okresowo zmieniać swoje właściwości. Degradacja zewnętrznej powierzchni izolatorów jest procesem energochłonnym i w początkowym okresie eksploatacji związana jest głównie z oddziaływaniem: promieniowania UV, ozonu i pola elektrycznego [3]. Istotnym czynnikiem powodującym starzenie izolatorów są wyładowania niezupełne między kroplami wody, osadzanymi na powierzchni osłon w czasie opadów deszczu i mgły. Powierzchniowe wyładowania elektryczne dostarczają energii termicznej, która w obecności wilgoci umożliwia rozwój procesów starzeniowych. W zależności od temperatury osiąganej lokalnie przez powierzchnię silikonu mogą występować reakcje hydrolityczne, sieciowanie, a powyżej 400ºC nawet termiczny rozkład powierzchni materiału osłony, w wyniku pirolizy wiązań Si-O łańcucha głównego elastomeru [1, 6]. W czasie eksploatacji postępująca degradacja właściwości osłon izolatorów kompozytowych umożliwia zwiększoną akumulację wody na ich powierzchni i w niekorzystnych warunkach pogodowych jest przyczyną wzrostu wartości prądu upływu oraz Dr inż. Witold Bretuj (witold.bretuj@pwr.edu.pl), mgr inż. Adam Pelesz - Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej 4 R[...]

Badania starzeniowe modelowych izolatorów kompozytowych w komorze czystej mgły

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów czystej mgły. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono istotny wpływ kąta nachylenia kloszy na poprawę odporności izolatorów na starzenie w w[...]

Zjawiska wyładowań na zabrudzonych i zawilgoconych izolatorach kompozytowych

Czytaj za darmo! »

Problematyka badań wytrzymałości zabrudzeniowej izolatorów kompozytowych jest aktualna. W artykule opisano opracowaną laboratoryjną procedurę badawczą oraz przedstawiono wyniki badań procesów prowadzących do przeskoku elektrycznego na zabrudzonych pyłami i zawilgoconych izolatorach kompozytowych średniego napięcia. Podano również wartości mierzonych napięć przeskoku. Abstract. Problems of pollu[...]

Wpływ zabrudzeń na procesy starzeniowe izolatorów kompozytowych w warunkach mgielnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki degradacji modelowych izolatorów kompozytowych badanych w wysokonapięciowej komorze mgielnej. Opisano wpływ pyłowych zabrudzeń na utratę hydrofobowych właściwości powierzchni izolatorów i na prąd upływu. Wskazano na możliwość oddziaływania warstwy zabrudzeń na spowolnienie tempa utraty hydrofobowych właściwości powierzchni. Podkreślono pozytywny wpływ zwiększenia[...]

Rola kropli wody w procesie rozwoju przeskoku elektrycznego na izolatorach kompozytowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ zachowania się kropli wody osadzonych na powierzchni wstępnie postarzonych izolatorów kompozytowych na wystąpienie przeskoku elektrycznego. Przedstawiono rejestracje fotograficzne i filmowe zjawisk: zwierania odstępów międzykloszowych, wyładowań iskrowych między spadającymi z kloszy kroplami wody oraz rozwoju elektrycznych wyładowań powierzchniowych. Abstract. In this paper results of laboratory tests initially aged composite insulators were described. Influence of the water drop behavior on the electric flashover occurrence was tested. Photographic and movie registration of the following phenomena were showed: water bridges formation between sheds, spark discharges between falling drops of water and development of the surface electric discharges. (Drop of water role in the process of electric flashover development on composite insulators). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, przeskok elektryczny, krople wody, zjawisko ehd Keywords: composite insulator, electric flashover, drops of water, ehd phenomenon. Wstęp Decydujące znaczenie dla długotrwałej eksploatacji izolatora kompozytowego mają właściwości jego osłony, której zadaniem jest ochrona, nie odpornej na działanie zewnętrznych narażeń, szkło-epoksydowej części nośnej oraz zapewnienie dostatecznie długiej drogi upływu. Nowe izolatory kompozytowe z osłonami z gumy silikonowej posiadają dużą rezystancję powierzchni oraz zdolność do szybkiej, samoczynnej regeneracji właściwości powierzchniowych, w przypadku ich czasowej utraty. Cechy te wpływają na tłumienie prądu upływu i wyładowań elektrycznych degradujących powierzchnię osłony nawet w warunkach zabrudzeniowych [1, 2]. Ograniczenie poziomu narażeń ma istotne znaczenie, ponieważ elastomery silikonowe są materiałem o złożonej, nieorganiczno - organicznej strukturze [3] i charakteryzują się niską, w porównaniu z ceramiką i szkłem, odpornością starzeniową [4]. Dla izolatora kompozytowego starzenie jest s[...]

Odporność starzeniowa izolatorów kompozytowych o różnym kształcie osłony w warunkach opadu sztucznego deszczu i czystej mgły

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów czystej mgły lub deszczu. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono istotny wpływ kształtu silikonowej osłony izolatorów na poprawę ich odporności na starzenie w warunkach symulowanych opadów deszczu i mgły. Abstract. In this paper laboratory tests results of composite model insulators with different shape of housing were presented. Insulators were aged in the presence of high voltage and artificial rain or clean fog conditions. Gradually loss of housing surface properties and increase of leakage current value were observed. It was found that the shape of the insulators housings influence on process of leakage current development in presence of the simulate rain or clean fog conditions. (Aging resistance of silicone rubber insulators with different profile of housing in artificial rain and clean fog conditions). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, kształt osłony, wysokie napięcie, starzenie. Keywords: silicone rubber insulator, shape of housing, high voltage, ageing. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłonami z hydrofobowych elastomerów silikonowych znajdują coraz szersze zastosowanie w energetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych - zwłaszcza w obszarach o dużym narażeniu zabrudzeniowym. W porównaniu do izolatorów tradycyjnych - ceramicznych i szklanych - kauczuk silikonowy, z którego wykonane są osłony tych izolatorów charakteryzuje się bardzo niską energią powierzchniową co utrudnia powstaniu ciągłego filmu wodnego na ich powierzchni. Guma silikonowa posiada zdolność do odzysku hydrofobowości utraconej w warunkach intensywnych narażeń eksploatacyjnych oraz przekazywania właściwości hydrofobowych warstwie zabrudzeń osadzonej na powierzchni [1]. Właściwości te [...]

 Strona 1  Następna strona »