Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Monczyński"

Powłokowe izolacje bitumiczne w świetle wytycznych polskich oraz niemieckich

Czytaj za darmo! »

Polscy pojektanci oraz wykonawcy przyzwyczajeni są do opierania się przede wszystkim na aktach normatywnych. Tymczasem istnieją sytuacje, gdy nie ma możliwości pracy z normą i nie sposób nie sięgnąć po instrukcje lub wytyczne. Z przypadkiem takim mamy do czynienia przy planowaniu oraz wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części podziemnych budynków. Obecnie bowiem braku[...]

Analiza wpływu środków iniekcyjnych, stosowanych do wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych, na właściwości zaprawy murarskiej DOI:10.15199/33.2016.11.30


  Wartykule dokonano analizy porównawczej działania wybranych preparatów, stosowanych do wykonywania wtórnej hydroizolacji poziomej murów metodą iniekcji chemicznej, na właściwości zaprawy murarskiej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ impregnacji na wilgotność zaprawy. Ocenie poddano również odporność na czynniki destrukcyjne towarzyszące zawilgoceniu konstrukcji murowych. Słowa kluczowe: iniekcja, hydroizolacja, renowacja, zawilgocenie.Zawilgocenie murów na skutek kapilarnego transportu wody, to jedna z głównych przyczyn uszkodzeń w budynkach, a doprowadzenie do wysychania przegrody przez wykonanie wtórnej hydroizolacji poziomej w murze jest najważniejszym elementem renowacji [4]. Jednym ze sposobów odtwarzania izolacji pozornej wmurze sąmetody iniekcyjne (chemiczne) [2].Choć z założenia przepona iniekcyjna powstaje w całymprzekrojumuru, to w praktyce środek iniekcyjny migruje głównie w zaprawie murarskiej [1], szczególniewprzypadku, gdy otwory iniekcyjne wykonywane są (w przypadku iniekcji ciśnieniowej oraz zastosowania kremów iniekcyjnych) poziomo, w spoinie wsporczej muru (rysunek 1). Spośród obecnych na polskim rynku producentów chemii budowlanej zdecydowana większość ma w ofercie jeden lub więcej środków iniekcyjnych z grupy: metylokrzemianów alkalicznych,mikroemulsji silikonowej (SMK) oraz rozwiniętych w ostatnich latach kremów iniekcyjnych.Wartykule przedstawiono wyniki badań wpływu[...]

Środki iniekcyjne stosowane do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murze DOI:10.15199/33.2017.03.03


  Przez pojęcie iniekcji, technologii iniekcji lub iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie płynu iniekcyjnego do muru w taki sposób, aby zapewniać rozłożenie (rozprowadzenie) środka iniekcyjnego w całym przekroju muru. Aplikacja iniektu w postaci aerozolu może być prowadzona trzema sposobami: penetracyjnym, ciśnieniowym i pulsacyjnym [5]. Zasadą działania iniekcji chemicznej jest stworzenie wtórnej izolacji poziomej, czyli ciągłej warstwy przerywającej podciąganie kapilarne, oraz uzyskanie (po pewnymczasie) obszaru o normalnej wilgotności w strefie muru nad przeponą [1]. Rzadziej technologia iniekcji stosowana jest w celu odtworzenia wtórnej hydroizolacji pionowej. Obecny stan tej technologii opisuje znowelizowanaw 2015 r. instrukcja nr 4-10-15/D [4] (wcześniej 4-4-04/D) niemieckiej organizacji WTA, czyli Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony Zabytków (niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). Zasady działania środków iniekcyjnych Bez względu na stosowaną technologię wyróżnia się cztery różne zasady działania iniekcyjnych środkówchemicznych [1, 3, 4] pokazane na rysunku 1: 1) zamknięcie (zatkanie) światła kapilar - środek iniekcyjny osadza się w częściowo wypełnionymwodą systemie porów i kapilar, aż do ich całkowitego wypełnienia i przerwania transportu kapilarnego; 2) zwężenie światła kapilar - środek iniekcyjny osadza się w systemie porów i kapilar w taki sposób, że następuje zmniejszenie tzw. promienia efektywnego kapilar, w wyniku czego pory aktywne kapilarnie przestają być dostępne dla transportowanej w ten sposób wody (prędkość podciągania kapilarnego zostaje zredukowana do zera); 3) hydrofobizację - środek iniekcyjny osadza się na ścianach porów i kapilar, tworząc w połączeniu z materiałemwarstwę niezwilżalną dla wody (kąt zwilżania θ ≥ 90°), w wyniku czego zjawisko kapilarnego transp[...]

Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych DOI:


  Przez pojęcie osuszanie budynków należy rozumieć zespół czynności technicznych oraz technologicznych mających na celu doprowadzenie do trwałego zmniejszenia zawilgocenia, najczęściej do 3 - 6% wilgotności masowej [3]. Pierwszym etapem tego procesu jest prawidłowa diagnostyka budynku oraz wykonanie wtórnych hydroizolacji, które "odetną" zdiagnozowane źródła zawilgocenia. Kolejnym krokiem jest usunięcie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych, czyli coś, co można by nazwać osuszaniem właściwym. W przypadku, gdy do zawilgocenia doszło na skutek zalania obiektu, to najpierw należy usunąć wodę zalegającą w szczelinach, kanałach stropowych lub nawet w całych pomieszczeniach przez wykonanie odwiertów umożliwiających jej grawitacyjny wypływ albo przez odpompowanie. Do usuwania wody zalegającej na posadzkach w takiej ilości, że uruchomienie pomp jest niemożliwe, bardzo przydatne są odkurzacze przemysłowe zbierające wodę wraz z zanieczyszczeniami. Po usunięciu zalegającej wody następuje usuwanie wilgoci z powierzchni i wnętrza materiałów budowlanych. Zwilżająca powierzchnię materiału woda zaczyna parować i na skutek dyfuzji może przechodzić do otaczającego powietrza. Ilość wilgoci odparowanej w określonej temperaturze zależy przede wszystkim od różnicy ciśnienia pary wodnej na powierzchni materiału i w otaczającym powietrzu, a także od kształtu tej powierzchni i prędkości opływającego powietrza. Osuszanie naturalne Czas wysychania naturalnego po powodzi, elementów budynku, umiejscowionych w piwnicach, można określić wg wzoru [2]: t = (1,1/η) - d2 gdzie: d - odległość przemieszczania się wilgoci w kierunku powierzchni przegrody, z której może odparować [cm]; η - prędkość wysychania przegrody [cm²/dobę], zawierająca się w granicach od 0,25 do 2,5 i uzależniona jest od rodzaju przegrody oraz warunków wysychania. [...]

 Strona 1