Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz STOSUR"

A method for automated testing of protection relays

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona jest metodologia automatyzacji testów przekaźników zabezpieczeniowych. Pokazany jest model pozwalający na elektroniczną reprezentację sekwencji testowych, odpowiadających tradycyjnym specyfikacjom testów. Opisywana metodologia została wykorzystana przy realizacji oprogramowania używającego opartej na IEC 61850 informacji o testowanym systemie. (Metoda automatycznego tes[...]

Thermal analysis of typical GIS compartment with Thermal Network Method using ATP-EMTP program DOI:10.12915/pe.2014.04.022

Czytaj za darmo! »

In electric power products development, thermal aspects are becoming very important because they guarantee the correct operation of product. The specified temperature limits cannot be exceeded. Thus, knowledge of temperature behavior is very important factor in order to predict reliability and performance in its working environment. In this paper some bases of Thermal Network Method (TNM) modeling in application to transient rating calculations of typical GIS compartment arrangements are presented. Thermal network composed of heat sources, thermal resistances and capacitances can be easily represented and calculated by means of ATP-EMTP programs (also OrCAD Capture environment). Streszczenie. W dobie rozwoju produktów energii elektrycznej, aspekty cieplne stają się bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ w celu zagwarantowania prawidłowego działania urządzeń i aparatów elektrycznych, temperatury nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych. Analiza warunków termicznych jest bardzo ważnym czynnikiem w celu przewidzenia skuteczności i niezawodności w danym środowisku pracy. W poniższym artykule zostały zaprezentowane podstawy modelowania z zastosowaniem metody sieci termicznych - metoda pozwala na wykonywanie obliczeń wartości znamionowych w typowych modułach stacji typu GIS. Sieć termiczna składa się ze źródła ciepła, rezystancji i pojemności termicznej oraz została zaprezentowana i zasymulowana w środowisku ATP-EMTP (a także w programie OrCAD Capture). (Cieplna analiza typowego modułu stacji GIS metodą sieci cieplnych przy użyciu programu ATP-EMTP) Keywords: Thermal Network Method, thermal parameters, GIS busduct, ATP-EMTP, modeling, simulation. Słowa kluczowe: Metoda sieci cieplnych, parametry cieplne, szynoprzewód, stacja GIS, ATP-EMTP, modelowanie, symulacja. doi:10.12915/pe.2014.04.22 Introduction Thermal analysis is a very important issue in electrical devices and apparatus design especially for high current ratings. According to the i[...]

Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter DOI:10.12915/pe.2014.08.04

Czytaj za darmo! »

This paper aims to describe the effect of switching frequency selection for three-level NPC inverter and its impact on the quality of output waveforms for different cable lengths connecting the inverter with motor. Authors propose an optimal switching frequency selection as an option to overall limitation of THD. Traditional and the most popular techniques to limit the THD have been reviewed in order to compare with the proposed method. Simulation verification shows that harmonic spectrum generated by the inverter with the switching frequency selected at the minimum equivalent impedance of the network cable resulting in decrease of total level of harmonics contents. Streszczenie. W artykule została przedstawiona analiza wyboru częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika napięcia, oraz jej wpływu na jakość przebiegów wyjściowych dla różnych długości kabli. Autorzy proponują wybór częstotliwości przełączania, jako jedną z opcji ograniczenia współczynnika THD. W artykule przedstawiono tradycyjne i najbardziej popularne techniki ograniczenia współczynnika THD w celu ich porównania z proponowaną metodą. Wyniki symulacyjne wykazały, że ilość harmonicznych generowanych przez falownik jest mniejsza, jeśli falownik pracuje przy częstotliwości, dla której impedancja zastępcza kabla jest najmniejsza. (Redukcja współczynnika THD przez optymalizację częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika NPC) Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. doi:10.12915/pe.2014.08.04 Introduction Application of multilevel inverters leads to many advantages like e.g. limited steepness of the voltage applied (dv/dt), which substantially reduces the total harmonic distortions of the output waveforms. Advanced control schemes such as direct torque control (DTC) allows process optimization and increase of an ef[...]

Impact of high voltage GIS substation configuration on lightning overvoltages

Czytaj za darmo! »

In the present article simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical HV GIS substation are presented. As demonstrated, analyzed overvoltages are dependent on various system parameters. The influence of key factors on maximum overvoltage peak values was presented. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS station and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane przykładowe symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Wykazano zależność symulowanych przepięć od parametrów systemu oraz wykazano wpływ kluczowych parametrów na maksymalne wartości przepięć. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez wprowadzenie wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja elektroenergetyczna typu GIS, przepięcia piorunowe, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Fast Transients in power systems cover a frequency range from 10 kHz up to 1 MHz and are caused by lightning strokes to the transmission line’s phase or ground wire. High overvoltage wave is being generated, which propagates along the network can lead to speeding up the insulation ageing processes and in most severe conditions even failures of machines and apparatuses. As it was mentioned before, two different situations can be distinguished: lightning stroke to phase wire called direct stroke and lightning stroke to shield wire causing current flash across the insulator chain namely back-flash. Its occurrence depends on various system conditi[...]

Influence of HV LC filter on lightning overvoltages in Gas-Insulated Switchgear substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the propagation of lightning overvoltages in a typical HV GIS substation are presented. The influence of HV LC filter on maximum overvoltages peak values was analyzed. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS substation and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Wpływ filtra LC wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach gazowych typu GIS) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, LC low pass filter, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja GIS, przepięcia piorunowe, LC filtr dolno-przepustowy, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Studies of power systems involving lightning surge phenomena are performed to design transmission lines and substations as well as for the insulation coordination of power system equipment. Lightning overvoltages are generated by a current stroke to a tower structure, which results in complex surge phenomena propagating throughout the transmission lines and substations. An overvoltage is a voltage wave which is superimposed on the rated voltage of the network. It is characterized by: the magnitude (in kV), the rise time (in μs) and the rate of rise called steepness (in kV/μs). Overvoltages which can disturb electrical installations and loads can have lightning or switching origin. GIS substations are protected against switching and lightning overvoltages by means of surge arresters. The protective levels of the a[...]

Measurements and Simulations of Very Fast Transients during Disconnector Type Testing in UHV Gas-Insulated Switchgear

Czytaj za darmo! »

Increasing power demand in China requires an efficient and reliable transmission system at highest voltage levels of 1100 kV AC. The paper presents measurement and simulation results performed for UHV disconnector testing in demonstration pilot project in China. Very Fast Transient Overvoltages impact on the disconnector design is investigated. A new approach of Trapped Charge Voltage analysis is presented which allows one to select the design optimized for more realistic calculation of overvoltages due to the disconnector operations. Streszczenie. Rosnące zapotrzebowanie na moc elektryczną w Chinach skutkuje ciągłym podwyższaniem napięć przesyłowych w celu ograniczenia strat mocy. W gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć istotnym zagadnieniem jest analiza przepięć spowodowanych operacją odłącznika. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i symulacji przeprowadzonych w układzie próby typu odłącznika w celu ograniczania przepięć poprzez zmianę prędkości rozchodzenia się styków odłącznika. (Pomiary i symulacje przepięć szybkozmiennych w gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć w układzie próby typu odłącznika). Keywords: Gas Insulated Switchgear, Very Fast Transient overvoltages, disconnector switch, insulation coordination. Słowa kluczowe: rozdzielnica GIS, szybkozmienne przepięcia, odłącznik, koordynacja izolacji. Introduction Ultra High Voltage (UHV) transmission system in China was designed to operate at 1100 kV AC voltage to satisfy the constantly increasing electrical power demand. The power is delivered with limited transmission losses over some thousand kilometers from huge hydro plants located in south-west part of the country to the megacities load centers in the east. Reliable switchgears are core elements for any transmission system. Application of Gas-Insulated Switchgear (GIS) technology provides increase of reliability and space reduction when compared to Air-Insulated Switchgear (AIS). GIS technology proved its f[...]

New Method of Protection against Lightning Overvoltages for High Voltage GIS Substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical 420 kV SF6 GIS substations are presented. A new overvoltage mitigating passive device in a form of a high-voltage L-C filter is proposed. A process of its development and research is explained along with a simulation results. As demonstrated, the proposed device can be used in HV networks as an alternative or additional improvement for lightning overvoltages mitigation purposes. All simulations have been conducted using MATLAB and ATP/EMTP software. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowych stacjach GIS. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą filtru L-C. Proponowane rozwiązanie może być użyte jako alternatywne lub spełniające dodatkową ochronę przeciwprzepięciową. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programów MATLAB i ATP/EMTP. (Nowa metoda na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach typu GIS). Keywords: insulation coordination, GIS substation, lightning overvoltages, L-C filter, ATP/EMTP, MATLAB Simulink. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja typu GIS, przepięcia piorunowe, filtr dolno-przepustowy, ATP/EMTP, MATLAB Simulink. Introduction In high voltage power systems, insulation coordination studies are needed in order to minimize the probability of equipment failure due to the lightning or switching surges hazards. Proper surge arresters as well as installation of other mitigation devices are essential from the point of view of reliable working conditions of the transmission and distribution networks. It is difficult to measure such overvoltages due to operational, technological and economic issues. However, over the years reliable methods of computational analyses have been developed, which allow one to determine possible overvoltage waveforms for dif[...]

Impact of power-cable length on operation of NPC inverter fed induction motor drive for various LC filter topologies

Czytaj za darmo! »

This paper presents detailed analysis of phenomena which occur in cable connection between the drive and the motor. The impact of cable length on the proper inverter operation as well as protection against additional stress of motor caused by reflection in cable is analyzed, on a model developed for this purpose. Several configurations of output LC filters were implemented to investigate the optimal solution to reduce transient effect caused by dv/dt and high order harmonics. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w układzie zasilania silnika indukcyjnego z trójpoziomowego falownika napięcia poprzez linię kablową. Zbadano wpływ długości linii kablowej na przebiegi wyjściowe falownika dla różnych konfiguracji filtra. Celem badań było ustalenia topologii filtra zapewniającej uniwersalność rozwiązania napędu przekształtnikowego, a zarazem eliminującej niekorzystne zjawiska występujące w tego typu układach. (Wpływ długości kabla na pracę trójpoziomowego falownika NPC zasilającego silnik indukcyjny dla różnych konfiguracji filtrów LC). Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. Introduction In many applications, a long connection between the inverter and the motor is required to achieve an optimal solution of constructions and environmental requirements. Therefore, a cable connection is required to energize distant electric devices. On the other hand, additional consequences take place where long power cables are employed such as: premature failure of motor winding insulation, early bearing failure and wave reflections [1, 2]. Wide range of applications in high-power and mediumvoltages drive units utilize three-level neutral point clamped (3L-NPC) inverters. The basic circuit diagram of such inverter is presented in Fig. 1. In the paper such solution will be taken in[...]

 Strona 1