Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Barglik"

Wspomnienie Dr hab. inż. Krzysztof Kurek prof. nzw. Pol. Śląskiej (1950-2008)

Czytaj za darmo! »

W dniu 17 maja 2008 roku na cmentarzu w Tychach - Świerczyńcu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. dr hab. inż. Krzysztofa Kurka prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, nauczyciela akademickiego związanego z Politechniką Śląską od prawie 40 lat, najpierw przez pięć lat jako studenta Wydziału Elektrycznego, a później od prawie 35 lat jako pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Materiałowej[...]

Międzynarodowa Konferencja Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE 2008 Kraków 19-21 maja 2008 roku

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-21 maja 2008 roku w gmachu głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektrotechniki (znanej pod skrótem UIE). Zakres tematyczny konferencji obejmował przede wszystkim zagadnienia elektrotermii a także jakości energii i bezpieczeństwa w elektryce. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie [...]

Nagrzewanie indukcyjne w poprzecznym polu magnetycznym - modelowanie matematyczne i weryfikacja doświadczalna

Czytaj za darmo! »

W artykule na tle aktualnego stanu wiedzy na temat nagrzewania indukcyjnego dokonano analizy urządzeń indukcyjnych do nagrzewania indukcyjnego cienkich wsadów płaskich w poprzecznym polu magnetycznym. Omówiono wyniki modelowania komputerowego przedstawiając dane dotyczące rozkładu wielkości pola elektromagnetycznego i temperaturowego. Dokonano weryfikacji doświadczalnej obliczeń Dokonano krótkiego przeglądu metod obliczania indukcyjnych takich układów grzejnych stosowanych do hartowania. Abstract. Based upon a state-of art on induction heating an analysis of induction devices for surface heating of thin workpieces in transverse flux magnetic field was done in the paper. A short overview of calculation methods for such induction heating systems applied for was elaborated. (Induction h[...]

SEP przygotowuje się do XXXV Walnego Zjazdu Delegatów

Czytaj za darmo! »

Piszę te słowa do czerwcowego numeru "Wiadomości Elektrotechnicznych" - na nieco ponad sześć tygodni przed XXXV Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2010 roku w salach Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Zjazd jest świętem Stowarzyszenia. Jako najwyższa władza stowarzyszeniowa podsumuje działalność SEP w minionych czterech latach, dokona wyboru władz naczelnych i organów na kolejną kadencję oraz uchwali program działalności Stowarzyszenia na kolejne cztery lata. Przygotowując się do kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów warto podjąć próbę odpowiedzi na kilka pytań. Czym jest nasze Stowarzyszenie obecnie? Jaką rolę ogrywa w kraju i za gra[...]

Nagrzewanie indukcyjne w procesach technologicznych - wybrane przykłady zastosowań

Czytaj za darmo! »

W artykule na tle przeglądu technik nagrzewania indukcyjnego omówiono wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych dla dwóch wybranych technologii nagrzewania indukcyjnego opracowanych w Politechnice Śląskiej: hartowania indukcyjnego powierzchniowego elementów stalowych oraz wyżarzania indukcyjnego taśm miedzianych. Omówiono wyniki symulacji komputerowych i dokonano ich porównania z wynikami badań. Abstract. On a basis of review of modern induction heating technologies results of computer simulation and experiments for two selected induction heating technologies elaborated in the Silesian University of Technology: induction surface hardening of steel bodies and induction annealing of copper strips were presented in the paper. Simulation results were compared with the experimental data (Induction heating in technological processes - selected examples of application) Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne. hartowanie powierzchniowe, nagrzewanie w polu poprzecznym Keywords: induction heating, surface hardening, transverse flux heating Wstęp Wysokie wymagania współczesnej gospodarki czynią niezbędnym szersze niż do tej pory wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska technologii przemysłowych. W wielu konkretnych zastosowaniach technologie te oparte są na elektrotermicznych metodach grzejnych, w tym na nagrzewaniu indukcyjnym. Do najważniejszych zalet techniki nagrzewania indukcyjnego zalicza się: - elastyczność związaną z możliwością nagrzewania jedynie wybranych stref elementu (wsadu), co w efekcie pozwala nieraz na znaczne zmniejszenie jednostkowego zużycia energii w stosunku do tradycyjnych technologii grzejnych, - wysoką wydajność wynikającą z łatwości uzyskania dużej gęstości powierzchniowej (lub objętościowej) mocy czynnej wydzielonej we wsadzie i uzyskania tym samym wysokiej szybkości narastania temperatury, - łatwość automatyzacji, co skutkuje tym, że większe zazwyczaj koszty wdrożenia technologi[...]

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 2010 fakty, wydarzenia, ludzie

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-26 czerwca 2010 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbędzie się XXXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To nieco ponad 91 lat od momentu, gdy podczas zjazdu założycielskiego w Warszawie ogłoszono powstanie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. W niniejszym artykule dokonano przeglądu niektórych faktów i wydarzeń charakteryzujących aktualną działalność Stowarzyszenia. Sporo miejsca poświecono omówieniu przebiegu I Kongresu Elektryki Polskiej. Na tle oceny aktualnego dorobku SEP nakreślono wybrane zamierzenia Stowarzyszenia na najbliższe lata Abstract. 35. General Assembly of the Association of the Polish Electrical Engineers will perform on 25-26 June 2010 in the Silesian Theater “Stanislaw Wyspiański" in Katowice. Slightly more than 91 years earlier establishment of the Association of the Polish Electrotechnical Engineers was formally announced. A special emphasis was put on the first Congress of the Polish Electrical Engineering. A review of some data and events characterized present activities of the Association. Based upon evaluation of current achievements of the Association selected intentions for next years were described. (The Association of the Polish Electrical Engineers 2010 - data, events, people) Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Walny Zjazd Delegatów Keywords: The Association of the Polish Electrical Engineers, General Assembly . Wprowadzenie Piszę te słowa pod koniec pierwszej dekady czerwca 2010 roku na niespełna trzy tygodnie przed XXXV Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w salach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niemal dokładnie 91 lat temu: a dokładnie w dniu 9 czerwca 1919 roku, a więc u zarania niepodległego bytu naszego państwa, na Zjeździe Założycielskim w Warszawie powstało Stowarzyszenie Elek[...]

XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP w Katowicach przebieg obrad, nowe władze, uchwały, imprezy towarzyszące

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-26 czerwca 2010 r. w salach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, w samym centrum stolicy aglomeracji Śląskiej w Katowicach obradował XXXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Hasło przewodnie Zjazdu brzmiało "Elektryka dla przyszłości". Miejsce obrad XXXV WZD - Teatr im. Stanisława. Wyspiańskiego w Katowicach. Podstawowym celem Walnego Zjazdu Delegatów SEP było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w mijającej kadencji 2006-2010, udzielenie absolutorium ustępującym władzom, dokonanie wyboru nowych władz naczelnych i organów Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję 2010 - 2014 oraz nakreślenie kierunków działania SEP na najbliższe lata. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już po raz trzeci w dziewięćdziesięciojednoletniej historii SEP Walny Zjazd Delegatów odbywał się w Katowicach. Po raz pierwszy było to jeszcze przed II wojną światową, w dniach 18 - 21 czerwca 1939 roku, a po raz drugi 53 lata temu, we wrześniu 1957 roku [1]. Sala obrad W XXXV Walnym Zjeździe SEP wzięło udział około trzystu uczestników i zaproszonych gości z całego kraju, w tym 233 delegatów i członków honorowych z głosem stanowiącym. W przeddzień WZD, w dniu 24 czerwca w salach Teatru odbyła się konferencja "Nowoczesne technologie w Energetyce". Teksty większości referatów wygłoszonych podczas tej bardzo interesującej konferencji zostały zamieszczone w numerze 3/2010 dwumiesięcznika Śląskie Wiadomości Elektryczne [2], a wnioski przedstawione zostały uczestnikom Zjazdu przez głównego organizatora konferencji Krzysztofa Borkiewicza z będzińskiego [...]

Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 2011

Czytaj za darmo! »

Po raz kolejny Stowarzyszenie Elektryków Polskich przystępuje do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanych na pamiątkę podpisania pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej. To już 146 rocznica tego przełomowego wydarzenia, leżącego u podstaw powołania Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, który jako wyspecjalizowana agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ma za zadanie uświadamianie ludziom istotnej roli technik komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) w ich codziennym życiu. Odzwierciedlenie konkretnych działań ITU odcz[...]

ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI l SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2011


  Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prof. Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2011.Po raz kolejny Stowarzyszenie Elektryków Polskich przystępuje do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanych na pamiątkę podpisania pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej. To już 146 rocznica tego przełomowego wydarzenia, leżącego u podstaw powołania Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, który jako wyspecjalizowana agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ma za zadanie uświadamianie ludzio[...]

Z życia SEP

Czytaj za darmo! »

Rada Prezesów SEP obradowała w Gliwicach W dniach 23-24 września w Gliwicach odbyło się 6. w kadencji 2010- 2014 zebranie Rady Prezesów SEP. Spotkanie upłynęło w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze, a wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali znakomitą organizację spotkania przez Oddział Gliwicki SEP. Udział wzięło 34 prezesów i 9 wiceprezesów bądź członków zarządów oddziałów oraz osoby zaproszone. Było także liczne grono osób towarzyszących. Oficjalny program zebrania rozpoczął się od zwiedzenia gliwickiej fabryki Opla. Następnie odbyła się część merytoryczna zebrania. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Lesław Topór-Kamiński przedstawił informację o swoi[...]

 Strona 1  Następna strona »