Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KWIRYN WOJSYK"

Inż. Stanisław Olszewski - niedoceniany pionier DOI:


  10 października 2015 r., w dniu powszechnie uznawanym za dzień narodzin elektrycznego spawania łukowego, mija 130. rocznica ogłoszenia pierwszego patentu dotyczącego nowatorskiej technologii łączenia metali ciepłem łuku elektrycznego, nazywanej wtedy "elektrohefest". Współautorami pomysłu i równorzędnymi właścicielami patentu francuskiego, a także patentów uzyskanych w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Austro- Węgrzech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Danii byli poddani rosyjscy: Rosjanin pochodzenia greckiego Nikołaj Nikołajewicz Benardos i Polak, Stanisław Kacper Antoni Olszewski.Wiek XIX nazywany czasem epoką żelaza, pary i elektryczności stanowił teatr bezwzględnego wyścigu industrializacyjnego potęg gospodarczych: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W drugiej połowie XIX w. dołączyły do niego Stany Zjednoczone, Austro-Węgry, Szwecja i - ze znacznym opóźnieniem - Rosja. PRZEMYSŁOWA EUROPA Europa błyskawicznie pokrywała się siecią kolejową. Dzięki zastosowaniu maszyn parowych gwałtownie rosło wydobycie węgla, obrabiarki zaczęto wyposażać najpierw w napęd parowy, a następnie indywidualnie w silniki elektryczne. W rewolucję techniczną, kształtując oblicze przemysłowej potęgi Europy, zapisały się czołowe postacie nauki tamtych lat: James Watt, George Stephenson, Humphry Davy, Michael Faraday, James Clerc Maxwell, Henry Bessemer, Pierre Martin, bracia Ernst, Friedrich, Johann i Karl Siemens, Gustav Eiffel. 6 stycznia 1852 r. w Warszawie, która [...]

Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminium

Czytaj za darmo! »

Wobec ciągłego wzrostu wymagań stawianych współczesnym konstrukcjom ich nowoczesne rozwiązania muszą uwzględniać możliwości oraz konieczność trwałego spajania materiałów o właściwościach znacznie od siebie odbiegających, a niekiedy krańcowo zróżnicowanych. Pełną nośność (w tym wytrzymałość na rozciąganie), zadowalającą udarność, przewodność cieplną i elektryczną, ciągłość materiałową, można osiągnąć, stosując termiczne, nierozdzielne technologie łączenia: spawanie i zgrzewanie. Wśród wielu złączy różnorodnych metali, mających znaczenie przemysłowe, można przykładowo wymienić pary z grup: różnych rodzajów stali łączonych z miedzią i jej stopami, miedzi i stali ze stopami aluminium, połączenia miedzi z różnymi stopami tytanu, tytanu ze stopami aluminium [1]. Szczególne znaczenie[...]

Możliwości spawania tytanu i jego stopów w osłonach gazów ochronnych niską energią łuku

Czytaj za darmo! »

Tytan oraz jego stopy ze względu na korzystny stosunek wytrzymałości do masy właściwej są chętnie stosowane w budowie wielu elementów i konstrukcji w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym oraz przy wytwarzaniu lekkich, przyjaznych środowisku człowieka konstrukcji w innych dziedzinach. Stopy tytanu odznaczają się dobrą spawalnością metalurgiczną przez co możliwe jest ich łączenie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych procesów spajania termicznego. Należy jednak pokonać trudności związane z aktywnością chemiczną tytanu w podwyższonej temperaturze, przemianą alotropową α→β zachodzącą w 882°C oraz niewielką przewodnością cieplną, powodującą powstanie znacznych gradientów temperatury i naprężeń w spoinie i strefie wokółspoinowej. Główne ograniczenie zastosowania spaw[...]

Charakterystyka mikrostruktury oraz właściwości złącza stopu AlMg2 z tytanem

Czytaj za darmo! »

Główną zaletą zgrzewania tarciowego jest możliwość łączenia materiałów różniących się znacznie własnościami fizycznymi, jak np. para Al-Ti. Ograniczony zakres stosowania tej metody wynika z tego, że przynajmniej jeden z łączonych elementów musi mieć w płaszczyźnie tarcia przekrój kołowy, pełny lub pierścieniowy. Zgrzewanie tarciowe jest szeroko stosowane w matrycach kuźniczych, narzędziach górniczych i elementach maszyn włókienniczych. Klasycznymi przykładami zastosowań tej metody są zawory ssące i wydechowe silników spalinowych, cylindry hydrauliczne, tłoczyska, części przekładni zębatych, wały napędowe i wały turbin. Obecnie można zgrzewać tarciowo części rurowe o grubości ścianki poniżej 1 mm. Istnieje też możliwość zgrzewania materiałów wytwarzanych technologią metalurgii proszków [1]. Zgrzewanie tarciowe umożliwia wytwarzanie dokładnych pod względem jakości powtarzalnych złączy i jest technologią ekonomiczną, która zużywa mniej energii, w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko, nie wymaga stosowania kosztownych gazów ochronnych i materiałów pomocniczych. Potrzeba łączenia elementów ze stopów tytanu i aluminium coraz częściej występuje w przemyśle lotniczym. Podczas łączenia tytanu z aluminium mogą łatwo tworzyć się kruche fazy międzymetaliczne (fazy γ i TiAl3), których powstawania można uniknąć, przeprowadzając proces spajania w temperaturze nie wyższej niż 600°C i możliwie jak najkrótszym czasie. Czas procesu inkubacji faz międzymetalicznych w temperaturze 850÷900°C wynosi 8÷10 s i jest o rząd wielkości wyższy niż czas inkubacji w temperaturze 1400°C [4]. Z tego powodu spawanie jest niekorzystne, natomiast [...]

Niejednorodne złącza spawane spoiwem EPRI P87 - mikrostruktura i właściwości


  W artykule przedstawiono charakterystykę niejednorodnych doczołowych złączy spawanych rur VM12/13CrMo4-5 i P91/10CrMo9-10 łą- czonych spoiwem EPRI P87. Badaniu poddano złącza wykonane bez podgrzewania wstępnego i bez obróbki cieplnej po spawaniu. Zakres przeprowadzonych badań obejmował badania mikrostrukturalne przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz badania właściwości mechanicznych - pomiar twardości złączy oraz statyczną próbę rozciągania. The article presents the characteristics of heterogeneous butt welded joints of pipes VM12/13CrMo4-5 and P91/10CrMo9-10 welded with filler metal EPRI P87. The study was performed on weld joints made without preheating and without heat treatment after welding. The scope of the research included the microstructural studies using light microscopy and the study of mechanical properties - measurement of weld joints hardness, and static tensile test. Słowa kluczowe: mikrostruktura, spawanie, spoiwo EPRI P87 Key words: microstructure, welding, filler metal EPRI P87.1. Wprowadzenie. Niezwykle ważnym zagadnieniem przy spawaniu stali pracujących w podwyższonej temperaturze jest wykonywanie złączy mieszanych np. stali konwencjonalnych 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 ze stalami nowej generacji m.in. VM12, P91. Różny skład chemiczny materiałów w miejscu połączenia powoduje, że w czasie obróbki cieplnej oraz długotrwałej eksploatacji, występujące niejednorodności mikrostrukturalne mogą przekształcać się w mikrostruktury drastycznie obniżające użytkowe właściwości złącza - tworzy się strefa odwęglona w materiale o wyższym potencjale chromowym [1, 2]. W celu uniknięcia tego procesu prowadzi się poszukiwania materiału dodatkowego, tj. spoiwa, które zapewni w trudnych, zmiennych warunkach obciążenia termomechanicznego żądaną wytrzymałość czasową nie gorszą od materiału rodzimego. Przykładem takiego spoiwa jest m[...]

 Strona 1