Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Szwach"

Wpływ składu frakcyjnego oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych na ocenę ich oddziaływania ekologicznego

Czytaj za darmo! »

Porównano podatność na biodegradację i toksyczność oksyetylatów alkoholu dodecylowego względem organizmów wodnych w zależności od rozrzutu mas cząsteczkowych homologów oraz średniego stopnia poliaddycji. Do badań biodegradacji wykorzystano metodę osadu czynnego, zgodnie z procedurą OECD Confirmatory. Badania ekotoksyczności względem rozwielitki i gupika prowadzono zgodnie z wytycznymi OEC[...]

Porównawcze badania biodegradacji oksyetylenowanych alkoholi o wąskiej i szerokiej dystrybucji homologów

Czytaj za darmo! »

Porównano podatność na biodegradację oksyetylatów alkoholu dodecylowego w zależności od rodzaju dystrybucji homologów oraz średniego stopnia poliaddycji. Do badań wykorzystano metodę testu odsiewającego, zgodnie z procedurą OECD Screening Test. Stwierdzono, że podatność na rozkład biologiczny maleje wraz ze wzrostem średniego stopnia oksyetylenowania oraz, że oksyetylaty o wąskiej dystrybu[...]

Nowe poglądy na oddziaływanie substancji powierzchniowo czynnych na naturalne środowisko człowieka

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wpływ substancji powierzchniowo czynnych na naturalne środowisko człowieka. Uwzględniono procesy ich biodegradacji, toksyczność i udział w procesach eutrofizacji wód. Przedstawiono przegląd obowiązujących norm użytkowych i metod badania wpływu substancji powierzchniowo czynnych na środowisko. Wytwarzanie nowych substancji powierzchniowo czynnych - w różny sposób wpływającyc[...]

Badanie ekologicznego bezpieczeństwa produktów rynkowych zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono środowiskowe badania biodegradacji oraz ekotoksyczności dla środowiska wodnego wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC). Badane próbki KSPC otrzymane zostały w skali laboratoryjnej w ICSO przy zastosowaniu odpowiednich metod syntezy. Six surface-active tetraalkylammonium chlorides were prepd. by mixing under lab. conditions and tested for biodegradability and ecotoxicity according to OECD regulations. The agents were biodegradable but showed high toxicy against daphnia. The predicted concns. of the agents were higher than the resp. non-effect concns. except for the agent contg. C16H33 substituent in the mol. Współczesne wymagania jakościowe stawiają producentom środków powierzchniowo czynnych (SPC) nowe zadania w zakresie przystosowania ich do wymagań związanych z ochroną środowiska. Objawia się to w zmianach recepturalnych wytwarzanych preparatów, wprowadzaniu nowych surfaktantów poprzez poszukiwanie nowych baz hydrofobowych oraz modyfikacji konwencjonalnych produktów. W rezultacie ekoocena jest jedną z najważniejszych charakterystyk produkowanych SPC i decyduje o wprowadzeniu ich na rynek. W dbałości o środowisko naturalne opracowywane są odpowiednie systemy decyzyjne. Aby nie dopuścić do kumulowania się SPC w środowisku naturalnym wymaga się aby stosowane surfaktanty łatwo ulegały biodegradacji. Wyniki oceny ryzyka związanego z obecnością związku chemicznego w określonym ekosystemie stanowią ważny element zarządzania środowiskiem. Są one podstawą decyzji o dopuszczaniu nowych chemikaliów do stosowania, a także stanowią narzędzie selekcji i wycofywania już stosowanych związków, dają impuls do poszukiwania nowych związków bardziej "przyjaznych dla środowiska". Specyficzną grupą SPC są kationowe środki powierzchniowo czynne (KSPC). Substancje te są stosowane w bardzo wielu wyrobach rynkowych, a ich produkcja stale wzrasta. Przyczyną dużego zainteresowania KSPC jest szeroka gama ich właśc[...]

Biodegradowalność i ekotoksyczność kationowych środków powierzchniowo czynnych oraz ocena toksyczności powstających metabolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC) w zakresie ekotoksyczności i zdolności do biodegradacji w środowisku wodnym. Ocenie poddano dynamikę procesu biodegradacji oraz podjęto badania nad toksycznością powstających metabolitów w stosunku do organizmów wodnych. Próbki badanych KSPC otrzymane zostały w skali laboratoryjnej w ICSO przy zastosowaniu odpowiednich metod syntezy. Eleven cationic surface-active agents (aliph. amines, amine oxides, ammonium salts) were synthesized by conversion of resp. amidoamines under lab. conditions and studied for biodegradability (COD, dissolved org. C) and toxicity to Daphnia magna, Straus, in aq. media. The toxicity of metabolites was also detd. The biodegradability depended on the chem. structure [...]

Badanie procesu biodegradacji oleju estrowego


  Wyznaczono podatność na biodegradację estrowej bazy olejowej mogącej służyć do komponowania środków smarnych. Otrzymano ją w wyniku transestryfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych 2-etyloheksanolem. Wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrem mas (GC/MS) do prześledzenia przebiegu procesu biodegradacji. Zidentyfikowano metabolity głównego składnika, oleinianu 2-etyloheksylu powstałe w wyniku przyłączenia tlenu w pozycji C9 łańcucha alkilowego reszty kwasowej. A synthetic lubricating oil basis was prepd. by transesterification of fatty acid Me esters with BuCHEtCH2OH and studied for biodegradability (inoculum from a sewage treatment plant) at 25°C under air bubbling for 21 days. The biodegrdn. degree was 96,65%. Fourteen metabolites were identified. Podstawą przepisów Unii Europejskiej jest zrównoważony rozwój, który w Polsce jest obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE ujęty został w Europejskiej Polityce Ekologicznej. Ma on na celu stworzenie takich warunków rozwoju, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb obecnych oraz nie utrudnią ich zaspokajania przyszłym pokoleniom. Do tego celu prowadzi kilka zasad, m.in. zasada zintegrowanego ujęcia ochrony środowiska uwzględniająca wpływ wszystkich aspektów funkcjonowania na różne segmenty środowiska, jak ziemia, woda i powietrze. Zmiany prawa pociągają za sobą wiele następstw widocznych bezpośrednio w zmianie dotychczas stosowanych technologii. Termin "najlepsza dostępna technologia" oznacza obecnie technologie i metody działania, które wskazują na praktyczną zasadność ich stosowania dla zapobiegania lub zredukowania ilości zanieczyszczeń. Wzrost zainteresowania skutkami oddziaływania na środowisko spowodował konieczność charakteryzowania chemikaliów pod względem oddziaływania ekologicznego, co wymaga przedstawienia informacji o ich podatności na biodegradację i toksycznym oddziaływaniu na organizmy oraz o zdolności do bioakumulacji w środowisku. Ocena podatn[...]

Badanie procesu biodegradacji epoksydowanego oleju estrowego


  Wyznaczono podatność na biodegradację epoksydowanego oleju estrowego mogącego służyć do komponowania środków smarnych. Otrzymano go w reakcji epoksydacji 2-etyloheksylowych estrów kwasów tłuszczowych. Wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną z detektorem spektrometrometrii mas (GC/MS) do prześledzenia przebiegu procesu biodegradacji. An epoxidized 2-ethylhexyl C16-C24 fatty acid ester was biodegraded under aeration at 25°C for 21 days in presence of inoculum taken from a com. sewage treatment plant. Full biodegrdn. was achieved after 14 days. Degradacja substancji organicznych jest naturalnym procesem ich rozkładu zachodzącym w środowisku naturalnym. Proces ten może przebiegać pod wpływem różnych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych (biodegradacja). W środowisku naturalnym odbywa się przy udziale mikroorganizmów. Wynikiem tego procesu jest albo całkowita degradacja struktury związku, prowadząca do tworzenia się wody, ditlenku węgla i soli mineralnych, albo tylko częściowa zmiana struktury określonych fragmentów substancji (np. grup funkcyjnych). Biologiczny rozkład związków organicznych jest jednym z najważniejszych i najefektywniejszych sposobów usuwania ich ze środowiska, ograniczających stopień jego zanieczyszczenia. Wiedza na temat oceny podatności związku organicznego na biodegradację, a także toksycznego oddziaływania na organizmy żywe oraz zdolności do bioakumulacji w środowisku, dostarcza niezbędnych informacji, umożliwiających określenie skutków oddziaływania na środowisko przedostających się do niego chemikaliów. Preparaty chemiczne współcześnie stosowane w wielu dziedzinach życia są najczęściej Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Ewa Nowakowska-Bogdan*, Magdalena Badura, Iwona Szwach Badanie procesu biodegradacji epoksydowanego oleju estrowego Study on biodegradation of an epoxidized ester oil Mgr Magdalena BADURA w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Che[...]

Environmental safety assessment of waste products-based detergents used for lubricants. Ocena bezpieczeństwa dla środowiska preparatów myjących do smarów na bazie surowców odpadowych


  Two surface active agents were prepd. by using waste glycerol and waste fat (stearic acid) and tested for biodegradability by activated sludge microorganisms for 28 days and toxicity against the microorganisms. The agent based on glycerol showed higher biodegradability degree (87-100%) than that based on fat (70-81%). This agent inhibited the activity of nitrifying bacteria (by 15%) but was not toxic. Przedstawiono wyniki badania podatności na biodegradację oraz skuteczności hamowania nitryfikacji osadu czynnego dwóch preparatów powierzchniowo czynnych na bazie surowców odpadowych. Stwierdzono, że oba preparaty są podatne na rozkład biologiczny. Preparat myjący I na bazie glicerolu, z uwagi na dużą podatność na rozkład biologiczny, jest dogodnym źródłem węgla organicznego dla bakterii nitryfikacyjnych osadu czynnego. Preparat myjący II na bazie tłuszczów odpadowych jest inhibitorem procesu nitryfikacji, lecz jego działanie toksyczne nie jest znaczące. Nieustanny rozwój przemysłu wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Wraz z pojawieniem się idei "czystszej produkcji" wszelkie odpady zaczęto rozpatrywać w kategorii źródła surowców do wytwarzania innych pełnowartościowych produktów. Tym samym od wielu lat obserwuje się wzmożone działania w kierunku zagospodarowania strumieni odpadowych lub wręcz wdrażania technologii mało- i bezodpadowych1). Stabilną, a zarazem perspektywiczną bazę surowcową stanowią zasoby odnawialne w postaci olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. W Polsce główne surowce tłuszczowe to olej rzepakowy, łój i zwierzęce tłuszcze odpadowe. W ostatnich latach pojawiło się nowe źródło surowcowe [...]

Comparative study on biodegradation of selected cationic and gemini surfactants Porównawcze badania biodegradacji wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych i surfaktantów gemini DOI:10.15199/62.2016.11.40


  Seven cationic surface-active agents and 7 gemini surfactants were studied for biodegradability in sewage sludge by 3 std. methods to det. their ecol. impact. The gemini surfactants were hardly biodegradable while the conventional ones were degraded in 26.7-72.5%. Dokonano porównawczych badań w zakresie zdolności do biodegradacji wybranych konwencjonalnych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC) i surfaktantów gemini. Wykorzystano trzy różne metodyki badań proponowane przez wytyczne OECD. Wykorzystując wyniki badań, dokonano próby oceny wpływu struktury badanych KSPC na przebieg procesu biodegradacji i oddziaływanie ekologiczne. Podstawą przepisów UE jest zrównoważony rozwój, w Polsce będący obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE ujęty w Europejskiej Polityce Ekologicznej. Ma on na celu stworzenie takich warunków rozwoju, które pozwolą na zaspokojenie teraźniejszych potrzeb bez poświęcania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb. Do tego celu prowadzi kilka zasad, m.in. zasada zintegrowanego ujęcia ochrony środowiska, uwzględniająca wpływ wszystkich aspektów funkcjonowania na różne segmenty środowiska (ziemia, woda, powietrze). Zmiany prawa pociągają za sobą następstwa widoczne bezpośrednio w zmianie dotychczas stosowanych technologii. Termin najlepsza dostępna technologia oznacza obecnie technologie i metody działania, które wskazują na praktyczną zasadność ich stosowania dla zapobiegania lub zredukowania ilości zanieczyszczeń. Wyniki oceny ryzyka związanego z obecnością związku chemicznego w określonym ekosystemie stanowią ważny element zarządzania środowiskiem. Oddzielnym, niezwykle ważnym czynnikiem wymuszającym organizację w kraju nowego systemu bezpieczeństwa chemicznego jest konieczność dostosowania wewnętrznych regulacji prawnych do standardów Unii Europejskiej. W tych aktach prawnych zapisano nakaz dokumentowania podatności na biodegradację dla celów oceny oddziaływania na środowisko. [...]

Aktywność powierzchniowa, pianotwórczość oraz biodegradowalność surfaktantów stosowanych w pianotwórczych środkach gaśniczych


  Dokonano porównania równowagowej i dynamicznej aktywności powierzchniowej w układzie woda-powietrze dla pięciu surfaktantów stosowanych w kompozycjach środków gaśniczych, w tym alkilopoliglukozydów (APGz). Ponadto porównano właściwości pianotwórcze oraz zdolność do biodegradacji rozważanych związków powierzchniowo czynnych (ZPC). Na podstawie aproksymacji równaniem Szyszkowskiego eksperymentalnie wyznaczonych izoterm napięcia powierzchniowego oszacowano wartości parametrów adsorpcji w badanych układach (swobodna energia adsorpcji, nadmiar powierzchniowy). Na podstawie krzywych czasowych oszacowano wartości współczynników dyfuzji. Stwierdzono, że rozważane ZPC charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością powierzchniową w układzie woda-powietrze, natomiast zbliżoną zdolnością pianotwórczą. Najbardziej trwała piana tworzona jest w układzie z APGz, a największą biodegradowalność wykazują sulfonowane α-nienasycone alkohole C12-C16. Five com. surface-active agents used for fire extinguishing were studied for foaming power, surface tension and biodegradability in aq. solns. The free adsorption energy, surface excess concn. and diffusion coeffs. were calcd. from the kinetic curves. The most stable foam was produced in air-liq. system contg. alkylpolyglucoside, while the highest biodegradability was offered by the sulfonated α-unsatd. fatty alcs. Główną właściwością użytkową pianotwórczych środków gaśniczych jest wytwarzanie pian o cechach zapewniających skuteczność działania gaśniczego. Muszą więc one zawierać znaczne ilości ZPC o dużej aktywności powierzchniowej. Sporządzenie ciekłego koncentratu zawierającego kilkanaście procent substancji aktywnych wymaga na ogół, oprócz wody, obecności rozpuszczalników organicznych oraz środków hydrotropowych, których zadaniem jest ułatwienie wzajemnej rozpuszczalności wszystkich składników i zmniejszenie lepkości koncentratu1). Dzięki swojej specyficznej budowie amfifilowej ZPC c[...]

 Strona 1  Następna strona »