Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jakub MATUSZAK"

KSZTAŁTOWANIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU TYTANU Ti6Al4V METODĄ SZCZOTKOWANIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Stan krawędzi odgrywa istotną rolę w procesie montażu elementów składowych gotowych wyrobów. Po obróbce skrawaniem na krawędziach przedmiotów pojawiają się zadziory. Dotyczy to takich popularnych metod obróbki jak: wiercenie, frezowanie, toczenie itp. Pracochłonność usuwania zadziorów związana jest z właściwościami materiału obrabianego, które wpływają na siłę utwierdzenia podstawy zadzioru do krawędzi przedmiotu. W przypadku materiałów trudnoobrabialnych, usunięcie zadziorów może wiązać się z potrzebą zintensyfi kowania energii medium obróbkowego w obrębie krawędzi do której przytwierdzone są zadziory. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów, powstałych w procesie frezowania, wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Dokonano oceny stanu krawędzi po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania. W eksperymencie zastosowano stałe parametry frezowania oraz zmienne warunki szczotkowania. Pracę podsumowano wnioskami.Wprowadzenie Obróbka frezowaniem często jest ostatnim procesem kształtowania gotowego wyrobu. Po tej operacji przedmioty będące elementami składowymi większych konstrukcji podlegają procesom montażowym. Dlatego istotny jest stan krawędzi przedmiotów, szczegółowo określony w normie ISO 13715, który nie stwarza problemów na tym etapie. Po obróbce skrawaniem na krawędziach przedmiotów z reguły pojawiają się zadziory. Dotyczy to większości popularnych metod obróbki ubytkowej jak: wiercenie, frezowanie, toczenie itp. [2, 3, 4]. Prawidłowa orientacja przedmiotu przez roboty przechwytujące w procesie montażu jest bardzo istotnym zagadnieniem [1]. Występowanie zadziorów może hamować płynny i bezpieczny proces montażowy. W przypadku współpracujących elementów występowanie zadziorów nie tylko skutkuje pogorszeniem jakości krawędzi, ale także występujące w konsekwencji obecności zadziorów nadmierne tarcie i zużycie powierzchni może objawiać się występowan[...]

Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium DOI:10.15199/148.2016.12.5


  W każdej metodzie usuwania zadziorów istotny jest prawidłowy dobór warunków technologicznych tego procesu. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność, w zależności od metody, do podstawowych warunków można zaliczyć temperaturę procesu, rodzaj cieczy stosowanej jako medium obróbkowe, wartość prądu drążenia elektroerozyjnego, częstotliwość ruchu drgającego w obróbce wibrościernej, ciśnienie medium ściernego, gęstość pola magnetycznego, prędkość obrotową i posuwową narzędzia itp. Warunki te w głównej mierze będą wpływały na skuteczność usuwania zadziorów, ale także na jakość powierzchni w obrębie krawędzi i stan warstwy wierzchniej. Spośród wielu metod usuwania zadziorów w artykule skupiono się na zautomatyzowanej metodzie obróbki szczotkowaniem na centrach obróbkowych. Oprócz zdefiniowania warunków, przy których następuje skuteczne usuwanie zadziorów, określono także jakość powierzchni w odniesieniu do obróbki poprzedzającej proces oraz właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium. Słowa kluczowe: obróbka szczotkowaniem, usuwanie zadziorów, stopy aluminium.W wielu przypadkach podczas frezowania na każdej z nowo utworzonych krawędzi pojawiają się zadziory. W momencie oddzielania warstwy skrawanej i przekształcania jej w wiór mają miejsce zjawiska, takie jak: odkształcenia sprężyste i plastyczne, tarcie, wydzielanie się ciepła itp. Odkształcenia plastyczne materiału obrabianego w strefie kontaktu narzędzia skrawającego z przedmiotem obrabianym stanowią fundament procesu formowania się zadziorów [1]. W zależności od miejsca występowania i rodzaju obróbki zadziory te przyjmują różne kształty [2 - 4]. Wybór metody usuwania zadziorów wymaga analizy wielu czynników. Czynniki te związane są z wielkością serii produkcyjnej, rozmiarem zadziorów, miejscem ich występowania, materiałem przedmiotu obrabianego, wymiarami maksymalnymi przedmiotów, warunkami lokalowymi [...]

BADANIA PORÓWNAWCZE DOKŁADNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZE STALI 15-5PH ORAZ 4330 WYKONANYCH FREZOWANIEM DOI:

Czytaj za darmo! »

Na dokładność elementów maszyn wpływa wiele czynników zależnych od: maszyn technologicznych, narzędzi, uchwytów obróbkowych, właściwości materiałów obrabianych, parametrów technologicznych, cieczy obróbkowych itp. W pracy przedstawiono wyniki badań dokładności partii przedmiotów o złożonym kształcie. Proces frezowania realizowano na 3-osiowym centrum obróbkowym Avia VMC-800HS. Pomiary dokładności geometrycznej przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista ZEISS. Analiza powtarzalności błędów wymiarów wykonanych przez frezowanie przedmiotów umożliwiła określenie wartości tolerancji możliwej do uzyskania w warunkach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na błędy wykonania ważne ze względów montażowych. Porównano dokładność przedmiotów wykonanych ze stali 15-5PH oraz 4330. Określono klasę dokładności wykonania, podano odchyłki oraz wykazano, że możliwe jest zachowanie porównywalnej dokładności wykonania elementów z dwóch materiałów, różniących się właściwościami przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki. S ł o w a k l u c z o w e: frezowanie, dokładność, tolerancja A b s t r a c t: The accuracy of machine parts depend on numerous factors connected with: technological machines, tools, fi xture clamps, the properties of workpiece material, cutting parameters, cutting fl uids etc. This paper reports the results of a study investigating the accuracy of a series of objects with complex shape. The milling process was performed on a 3-axis machining center, Avia VMC-800HS. The measurements of geometric accuracy were made using the ZEISS Vista coordinate measuring machine. The examination of the repeatability of dimensional errors of the objects produced by milling led to determination of the values of tolerance which can be obtained under production conditions. Particular attention was paid to the errors of part quality as they may affect the assembly process. The accuracy of parts made of 15-5PH and 4330 stee[...]

 Strona 1