Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Henryk KOŁODZIEJ"

Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego

Czytaj za darmo! »

Wzrost gospodarczy (i towarzysząca mu poprawa zamożności społeczeństwa) otwiera nowe możliwości rozwoju technologii, które do niedawna były dostępne tylko dla wąskiej grupy odbiorców. Przykładem mogą być małe samochody elektryczne, zasilane z baterii akumulatorów. Samochody takie poruszają się z niewielkimi prędkościami, zwykle nieprzekraczającymi 30 km/h, a ich masa całkowita wynosi ok. 0,[...]

Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM DOI:10.12915/pe.2014.09.55

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane problemy realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM o magnesach zagłębionych. Napęd z takimi silnikami zastosowano w kolejce podwieszanej GAD-1 przeznaczonej do pracy w wyrobiskach kopalni. Przeanalizowano i przebadano wpływ niedokładności torów pomiarowych prądów silnika i napięcia zasilania na procedurę estymacji. Wskazano słabe punkty metody i sposób rozwiązania problemu. Abstract. Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method are presented in the paper. The drive with this kind of motor was used in mining drivetrain GAD-1. The influence of current and voltage measurement errors on estimation procedure were analyzed and tested. Weakness of the method were pointed out and the way to solve them were also presented. (Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method). Słowa kluczowe: napęd elektryczny, silnik PMSM, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: electrical drive permanent magnet synchronous motors, sensorless control. doi:10.12915/pe.2014.09.55 Wstęp Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania napędami z silnikami o magnesach trwałych. Dotyczy to tak silników o trapezoidalnej SEM (BLDC), jak i silników o sinusoidalnej SEM (PMSM). Wynika to z korzystnych właściwości takich silników, w tym dużej przeciążalności momentem, wysokiej wartości współczynnika gęstości mocy oraz dużej sprawności [1]. Badania naukowe w obszarze napędów z silnikami o magnesach trwałych dotyczą nie tylko spraw konstrukcji samego silnika [2], ale także metod sterowania, w tym sterowania bezczujnikowego. Typowe układy sterowania silników BLDC i PMSM wymagają informacji o położeniu wirnika względem stojana [3]. Informacja ta może być uzyskiwana z czujników położenia (optycznych lub magnetycznych), ale stałą tendencją jest dążenie do eliminacji takich czujników lub uproszczenia ich budowy i/lub obniżenia ceny. Dla bezczujnikowych metod sterowan[...]

Straty mocy w trójpoziomowym przekształtniku AC/DC/AC o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW DOI:10.15199/48.2016.06.12

Czytaj za darmo! »

W artykule prezentuje się wybrane zagadnienia związane ze stratami mocy w trójpoziomowym przekształtniku z diodami poziomującymi o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW. Zagadnienia strat mocy w przekształtniku są szczególnie ważne w zastosowaniach charakteryzujących się ograniczonym miejscem, np. w napędach elektrycznych w górnictwie podziemnym. Ograniczenie rozmiarów przekształtnika może zostać uzyskane tylko gdy rozpoznane zostaną zagadnienia cieplne w przekształtniku, w tym generacja strat mocy i przebiegi temperatury złącz elementów półprzewodnikowych. Abstract. This paper presents selected aspects of power losses generated in a 3.3 kV three-level neutral-point clamped converter. These aspects are particularly important in some applications characterized with a limited room, for instance underground mining. The limited size of the converter can only be performed when all thermal aspects like converter generation of power losses or junction temperature distribution in all converter semiconductor devices are recognized. (Power losses in 3.3 kV 1MW AC-DC-AC three-level NPC converter). Słowa kluczowe: przekształtnik trójpoziomowy NPC, napęd średniego napięcia, górnictwo podziemne, straty mocy. Keywords: three-level neutral-point clamped converter, medium voltage drives, underground mining, power losses. Wstęp Przekształtniki wielopoziomowe od kilkunastu lat są stosowane w napędach elektrycznych średnich mocy z uwagi na to, że mają wiele korzystnych właściwości [1]. Najważniejsze spośród tych właściwości to przetwarzanie energii przy niskich stratach mocy i poprawionych parametrach jakości energii [2]. Zmniejszenie strat mocy wpływa bezpośrednio na gabaryty układu chłodzenia, zaś poprawa jakości przekształcanej energii może przyczynić się do zmniejszenia gabarytów elementów reaktancyjnych przekształtnika lub filtrów stosowanych w otoczeniu przekształtnika. Te korzystne właściwości sprawiają, że możliwe staje się budowanie urządzeń wykorzystują[...]

Gearless low-speed PMSM drive with estimator of perturbed rotor position angle DOI:10.15199/48.2018.06.20

Czytaj za darmo! »

In recent years permanent magnet motors are used more and more often in industrial applications. Even though these motors are more expensive, they are applied on account of such favourable features as higher efficiency, high overload capacity and possibility of obtaining significant torque at standstill [1,2]. In the range of medium- and high-power motors we encounter mostly permanent magnet synchronous motors (PMSM) characterized by sinusoidal emf. In order to control these motors properly, information on instantaneous rotor position relative to stator winding is required. This may be obtained by position measurement achieved with the help of encoder or by estimation of this position on the basis of other measured motor values [3]. The spectrum of PMSM applications is uncommonly extensive. These machines are used as generators in wind power plants [4] and hydropower plants, main and auxiliary drives in electric vehicles [5, 6, 7], locomotives, trams [8], ships [9]. The low-speed drives are among some very specific applications. In order to obtain relatively low mechanical speed, mechanical transmissions are usually used. The gear causes a decrease in the total efficiency of the drive, generates additional noise and may also constitute an extra source of failures [10]. It must be noted that induction cage motors with large numbers of pole pairs are characterized by low coefficient of power density (specific power). The existing gap is slowly bridged by permanent magnet synchronous motors [11]. Low-speed PMSMs are characterized by high number of pole pairs as well as feasible low rated frequency. Since they are supplied from frequency converters, this fact does not create any problem. We must emphasize another advantage exhibited by low-speed drives, i.e. decrease in the noise level; this is due to smaller number of rotating elements (gearless) as well as low speed of the drive. The issues related to drive systems, includi[...]

Zautomatyzowane stacje prób do stanowiskowych badań trakcyjnych silników prądu przemiennego i stałego DOI:10.15199/74.2019.2.4


  Współcześnie w Polsce w rozwiązaniach pojazdów trakcyjnych funkcjonują równocześnie napędy prądu przemiennego [2] i napędy prądu stałego [1]. Te nowsze opierają się już raczej wyłącznie na silnikach indukcyjnych klatkowych i dotyczy to tak kolei, metra warszawskiego, jak i pojazdów tramwajowych. Nadal jednak są i będą w najbliższej przyszłości eksploatowane pojazdy starsze, wykorzystujące szeregowe silniki prądu stałego. Oba typy silników ze względu na intensywny sposób eksploatacji wymagają okresowych remontów oraz badań, których tryb określają wymagania producenta, a w normach opisane są jako próba wyrobu. Na przykład dla silników indukcyjnych klatkowych sposób działania jest opisany w normie PN-EN 60349-2 [4] i składa się na niego typowe dla takich maszyn: próba biegu jałowego, próba zwarcia oraz test mechaniczny ze zwiększeniem prędkości ponad maksymalną dopuszczalną dla silnika. Dodatkowo wykonuje się badania: wytrzymałości izolacji, pomiary luzu promieniowego po wymianie łożysk, sprawdzenie bicia końca wału, badania wibracji, pomiar rezystancji uzwojeń czy kontrolę czujnika prędkości. Współpraca firm ENTE i E NEL-PC pozwoliła na zbudowanie w ostatnich latach dwóch stacji prób - jednej dla trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych, drugiej dla silników prądu stałego. Pozwalają one na wykonanie niezbędnych badań w ramach próby wyrobu. Stacje prób bazują na specjalizowanych zasilaczach energoelektronicznych, pozwalających na niskostratne przetwarzanie energii elektrycznej. Stacja prób trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych W nowych oraz gruntownie modernizowanych pojazdach szynowych eksploatowanych na terenie Polski jako napęd główny wykorzystywane są silniki indukcyjne klatkowe. Silniki te są zasilane za pomocą specjalizowanych falowników napięcia wykorzystujących energię z sieci trakcyjnej 3 kV napięcia stałego. Badanie takich silników opisuje norma PN-EN 60349-2. Zasadnicza część badań to: próba biegu jałoweg[...]

 Strona 1