Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Piotrowski"

Poprawa wykrywalności uszkodzeń izolacji transformatorów metodami DGA przy wykorzystaniu logiki rozmytej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody DGA bazujące na ilorazach charakterystycznych gazów rozpuszczonych w oleju. Zaproponowano rozszerzenie tych metod o elementy logiki rozmytej. Zamieszczono szereg przykładów obliczeniowych potwierdzających poprawę wykrywalności uszkodzeń. Abstract. (Efficiency improvement of power transformer fault detection by DGA methods utilizing fuzzy logic). DGA methods based[...]

Przegląd programów komputerowych dla budownictwa i perspektywy rozwoju

Czytaj za darmo! »

Dobra koniunktura w budownictwie i szybkie tempo rozwoju firm budowlanych spowodowały w ostatnim czasie wzrost zainteresowania narzędziami pozwalającymi usprawnić działania w tym sektorze. Zgodnie z raportem PMR Publications (rysunek) głównymi czynnikami sprzyjającymi sukcesowi rynkowemu są trwałe relacje ze zleceniodawcami (78%) i podwykonawcami (64%). WPolsce wiele firm działa jednak w t[...]

Zastosowanie logiki rozmytej w diagnostyce transformatorów metodami DGA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasady stosowania tak zwanej ilorazowej grupy metod w diagnostyce gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym. Przeprowadzono analizę tych metod wykazując przyczyny, dla których nie zawsze możliwe jest uzyskania poprawnej diagnozy. Zaproponowano rozszerzenie algorytmów o elementy wnioskowania rozmytego, co zwiększa skuteczność metod ilorazowych. Zamieszczono kilkanaście analiz rzeczywistych defektów transformatorów. Abstract. The paper presents the principle of so-called ratio methods used in the diagnosis of gases dissolved in transformer oil. An analysis of these methods showing the reasons why it is not always possible to obtain a correct diagnosis was given. The extension of the algorithms to the elements of fuzzy logic which enhance their effectiveness was proposed. Several studies of the actual defects of transformers were also included. (Ratio methods used in the diagnosis of gases dissolved in transformer oil) Transformatory olejowe, DGA, metody ilorazowe, logika rozmyta. Oil immersed transformers, DGA, ratios methods, fuzzy logic. Wstęp Wśród licznej grupy metod diagnostycznych opracowanych i stosowanych w celu oceny stanu technicznego transformatorów energetycznych za bezwzględnie podstawową uważa się metodę analizy gazów rozpuszczonych w oleju (DGA - Dissolved Gas Analysis). Metodę charakteryzuje (1) brak konieczności wyłączenia transformatora z ruchu, (2) bezinwazyjność, (3) możliwość wykrywania defektów we wczesnym stadium i śledzenia ich rozwoju w czasie, (4) możliwość wykrywania uszkodzeń o charakterze termicznym i elektrycznym. Ze względu na swój charakter i znaczenie, szczególnej wagi nabiera problem dążenia do maksymalizacji jej skuteczności rozumianej jako zdolność do rozróżniania jednostek uszkodzonych od sprawnych i w tym pierwszym przypadku prawidłowej oceny charakteru defektu i jego intensywności. Pomimo, że metoda znana i stosowana jest od kilku dziesięcioleci nadal problem jej [...]

Zastosowanie SSN w diagnozowaniu transformatorów na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość zastosowanie sztucznej sieci neuronowej (SSN), jako narzędzia rozpoznającego defekty transformatorów na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju. Zaproponowano przykładową sieć neuronową, która została zaprojektowana i wytrenowana. Pokazano również, na licznych realnych przypadkach defektów, działanie tej sieci. Abstract. The paper presents the possibility of using artificial neural network (ANN) as a tool for transformer fault-recognition based on the analysis of gases dissolved in oil. It proposes an example of neural network, which was designed and trained. The operation of this network on many real cases of defects is also shown. (Application of ANN for the diagnosis of transformers based on the analysis of gases dissolved in oil). Słowa kluczowe: Transformatory olejowe, DGA, sztuczna sieć neuronowa. Abstract: Oil immersed transformers, DGA, Artificial Neural Network. Wstęp Ocena stanu technicznego transformatora o izolacji papierowo - olejowej może być przeprowadzana w oparciu o cały szereg metod diagnostycznych o różnym stopniu skomplikowania. Podstawową wśród tych metod, ze względu na swą prostotę, potwierdzoną skuteczność i brak konieczności wyłączenia transformatora z ruchu jest metoda analizy gazów rozpuszczonych w oleju (DGA - Dissolved Gas Analysis). Pomimo tego, że metoda DGA charakteryzuje się dużą skutecznością, to jednak występują takie kombinacje stężeń gazów, dla których wykorzystywane w metodzie schematy interpretacyjne nie pozwalają na określenie charakteru defektu. Podejmowane są zatem ciągłe próby aktualizacji już istniejących sposobów rozpoznawania defektów, jak również opracowywania nowych narzędzi realizujących to zadanie. Gwałtowny rozwój technologii informatycznych stworzył możliwość wykorzystania w metodzie DGA różnorodnych technik sztucznej inteligencji. Wśród wielu możliwych, za najbardziej obiecujące uważa się logikę rozmytą, sztuczne sieci neuronowe oraz a[...]

Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej


  W2010 r. Mirosław Lewiński - dyrektor Departamentu Energii JądrowejwMinisterstwieGospodarki stwierdził, żemaksymalnyudziałpolskichprzedsiębiorstwwrealizacji inwestycji jest celemrządu i będzie najprawdopodobniej także jednym z elementów branych pod uwagę przy wyborze technologii. Ministerstwo Gospodarki oceniało, że udział polskich firmmoże oscylować na poziomie 10 - 15%, natomiast międzynarodowe koncerny energetyczne i zarazem dostawcy reaktorówtwierdzili, że polski przemysłmoże otrzymać nawet 50 - 70%zleceń. Szacunkiposzczególnychfirm-dostawcówtechnologiibyłyzróżnicowane. EDF oceniał, że udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni mógłby sięgnąć 50% zamówień. Podobnie udział ten prezentował GE Hitachi słowami wiceprezesa Danny’ego Rodericka: Przewidujemy, że wielka część polskiej inwestycji będzie zrealizowana przez polskie firmy. Standardowa inwestycja, niezale[...]

Wymagania dotyczące betonu w elektrowni jądrowej typu EPR wg ETC-C a normalizacja w Polsce


  Decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce została już podjęta i jeżeli nie nastąpi żaden nagły zwrot, powinna się rozpocząć w niedługim czasie.Należy się natomiast zastanowić, w jaki sposób zapewnić właściwą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa takiej inwestycji zarówno na etapie projektowania, realizacji, eksploatacji, jak i utylizacji. Bazowanie jedynie na Polskich Normach wydaje się niewystarczające. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest korzystanie z wzorców opracowanych przez państwa, w których elektrownie jądrowe już pracują. W Europie stosowane są najczęściej dwa dokumenty, przedstawiające wymagania stawiane elektrowniom jądrowym:[...]

Betony nowej generacji do budowy elektrowni jądrowej w Polsce


  Głównym celem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 16.12.2010 r., skierowanego pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Rzeczywistą realizacją celu głównego i pierwszego etapu harmonogramu jest m.in. uchwalenie dwóch ustaw, które weszły w życie 1 lipca 2011 r.:[...]

14th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2013

Czytaj za darmo! »

17 - 20 kwietnia 2013 r. w Szanghaju (Chiny) odbył się po raz czternasty Międzynarodowy Kongres "Polimery w betonie" (International Congress on Polymers in Concrete) - ICPIC 2013 skupiający specjalistów z dziedziny zastosowania polimerów w betonie. Kongres został zorganizowany przez Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials of Ministry of Education of China oraz School of Materials Science and Engineering, Tongji University w Szanghaju. Od 1975 r., kiedy odbył się w Londynie pierwszy Kongres, celem ICPIC jest wymiana doświadczeń między środowiskiemnaukowymi przedstawicielami przemysłu z całego świata dotyczących nowych rozwiązań materiałowo- technologicznych związanych z zastosowaniem polimerów w betoni[...]

Zastosowanie samoorganizującej się sieci neuronowej do interpretacji pomierzonych stężeń gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zaprojektowaną i wytrenowaną samoorganizującą się sieć neuronową z algorytmem uczącym typu WTA. Porównano skuteczność wykrywania defektów na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym przez opracowaną sieć i metodę ilorazową podaną w normie PN-IEC 50699. Abstract. The paper presents designed and trained self-organizing neural network with WTA learning algorithm. The effectiveness of the detection of faults based on the analysis of gases dissolved in transformer oil by the developed network and quotient method given in IEC 50699 standard was compared. (Application of self-organizing neural network to the interpretation of measured concentrations of gases dissolved in transformer oil). Słowa kluczowe: transformator energetyczny, wykrywanie defektów, DGA, samoorganizująca się sieć neuronowa. Keywords: power transformer, fault detection, DGA, self-organizing neural network. Wstęp Transformator w trakcie eksploatacji poddawany jest ciągłym narażeniom o charakterze mechanicznym, cieplnym i elektrycznym, które powodują degradację układu izolacyjnego. W celu zapobieżenia awarii spowodowanej degradacją izolacji konieczne jest przeprowadzanie okresowej oceny jej stanu. Wśród wielu dostępnych metod diagnostycznych najpowszechniej stosowana jest metoda analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju (Dissolved Gas Analysis - DGA). Przyjęcie DGA za podstawową metodę diagnostyczną wynika z jej zalet, którymi są: prostota, nieinwazyjność i brak konieczności wyłączenia transformatora z ruchu. Metoda DGA polega na stwierdzeniu, na podstawie wartości pomierzonych stężeń gazów, ich zmian w czasie i wzajemnych relacji, czy w transformatorze rozwija się defekt i jaki jest jego charakter. Typowe wartości stężeń gazów, przekroczenie których jest sygnałem wskazującym na możliwość rozwijania się defektu, są wyznaczane dla populacji transformatorów posiadających wspólne cechy (konstrukcyjne, związane z miejscem[...]

Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym DOI:10.15199/33.2015.09.10


  W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań dotyczących właściwości osłonowych betonów przed promieniowaniem jonizującym, które obejmowały pomiary liczby neutronów termicznych w kanale bloku parafinowego. Dwa specjalnie zaprojektowane układy pomiarowe pozwoliły na przeprowadzenie oznaczeń przy wyizolowanej ze źródła Pu- -Be wiązki neutronów prędkich i termicznych. Zliczoną przez detektor helowy liczbę neutronów termicznych analizowano w odniesieniu do tła (liczby neutronów w pustym kanale). Badaniom poddano betony referencyjne (zwykły z kruszywem żwirowym i ciężki z kruszywem magnetytowym) oraz betony modyfikowane polimerem i tlenkiem gadolinu. Wyniki potwierdziły dużą skuteczność gadolinuwabsorpcji neutronówtermicznych,wpływ polimeru był korzystny jedynie w przypadku betonu zwykłego, natomiast dla betonu ciężkiego wynik był niezgodny z założeniami teoretycznymi. Dalsze badania w celu wyjaśnienia tej anomalii są konieczne. Słowa kluczowe: beton osłonowy, promieniowanie jonizujące, transport neutronów. Abstract. In this study there are presented first stage results of research on ionizing radiation shielding properties of concrete. They were based on measures of the number of thermal neutrons in the channel located a paraffin block. Two specially designed measuring set-ups allowed to perform measurement under fast neutron beamand thermal neutron beamisolated from the source of Pu-Be. The number of thermal neutron counted by a helium detector were analyzed in relation to the background (the number of neutrons in an empty channel). The study involved reference concretes (normal-weight concrete with gravel and heavy-weight concrete with magnetite aggregate) and concrete modified with polymer and gadolinium oxide. The results confirmed the effectiveness of gadoliniumin the absorption of thermal neutrons, while the impact of the polymer was positive only in the case of ordinary concrete whereas the heavy concrete resul[...]

 Strona 1  Następna strona »