Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA LASOŃ-RYDEL"

Oznaczanie substancji niebezpiecznych w obuwiu


  Determination of dangerous substances in shoes Quality of the materials which are used to the shoe production is extremely important. The researches of these products for the presence of the toxic, hazardous substances are very important also because those substances have negative influence on human's health. The aim of the CORNET project ("Innovative Footwear Design based on biomechanical and physiological parameters" ) is to complete the design of innovative footwear with ideal properties of hygiene and health. One element of this project was to study the presence of the hazardous substances such as phthalates, dimethyl fumarate, and aromatic amines in the test material. This article presents the description of the tests on which the researches were conducted, it contains a description of the methods used to analyze, as well as the interpretation of the results. 1. Wstęp Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach Cornet ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. W Instytucie Przemysłu Skórzanego w ramach tej inicjatywy realizowany jest projekt pt. "Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych". Celem projektu jest kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o idealnych właściwościach higienicznych oraz zdrowotnych. Podstawowym zadaniem obuwia jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Ochrona ta ma też wspomagać naturalną zdolność Przegląd - WOS 6/2014 29 PRZEMYSŁ SKÓRZANY organizmu ludzkiego do utrzymywania stałej ciepłoty ciała. Istotna jest stosunkowo niewielka powierzchnia stóp (zwłaszcza w stosunku do ich objętości), gdzie dodatkowo występuje problem ochrony podeszwy stopy przed podłożem oraz całej stopy przed warunkami termicznymi otoczenia, ze względu na utrudnione krążen[...]

Oznaczanie niektórych substancji niebezpiecznych w wyrobach gotowych na przykładzie fumaranu dimetylu


  Marking of some dangerous chemical substances in ready-to-wear products through example of the dimetyl fumarane Consumer have today an opportunity to choose products, which the most qualify. The main measure of choice is the price but the product which has the lowest price sometimes is not completely safe for humane health. In some products (shoes, handbags, furniture) become white sachets with dark label "do not eat". Most these sachets usually contain “anti-mould agents" which are widely used in order to avoid deterioration of products by mould during the storage and long transport. Most chemical substances which are used as “anti-mould agents" are chemically and biologically inert. Dimethyl fumarate is a fungicide which has been found to act as extreme sensitizer during use it as a “anti-mould agent" by costumers. Despite banding dimethyl fumarate in UE it is noticed that it was used as a biocide, after that fact some people in UE were allergic to it. 1. Wstęp Fumaran dimetylu (DMF-u - z ang. dimethyl fumarate) jest biocydem, którego stosowanie w produkcji środków biobójczych jest zakazane na terytorium Unii Europejskiej od 1998 roku. Zakaz wprowadza dyrektywa o produktach biobójczych (98/8/WE), która zabrania używania preparatów tego typu zawierających DMF-u. Przestrzeganie zapisów tej dyrektywy nie dotyczy producentów spoza UE, którzy mogą takie niedozwolone środki biobójcze stosować, a następnie eksportować swoje towary na tereny Państw Członkowskich. Właśnie taka sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy to konsumenci kilku krajów europejskich doznali poważnych uszkodzeń zdrowotnych na skutek kontaktu z fumaranem dimetylu umieszczonym w saszetkach przymocowanych wewnątrz mebli importowanych z Chin. DMF spowodował u wielu osób bolesne zapalenie skóry, podrażnienia, oparzenia, a w niektórych przypadkach wręcz ostrą niewydolność oddechową. Testy kliniczne przeprowadzone na ludziach za pomocą nasączonyc[...]

Nowy sposób wykorzystania hydrolizatów kolagenu . Cz. I DOI:10.15199/60.2018.08.2


  Przemysł garbarski postrzegany jest jako jeden z najbardziej obciążających środowisko naturalne. Do wyrobu skóry wykorzystuje się zaledwie 20-25% masy surowych skór. Dokładna wartość procentowa zależy od gatunku zwierzęcia i specyfikacji produktu. Pozostała masa, wraz z niewykorzystaną częścią środków chemicznych stosowanych w procesach technologicznych, uwalniana jest do ścieków lub na określonym etapie procesu staje się pozostałością technologiczną. Ogromnym problemem, poza odpadami chemicznymi, są trudne do utylizacji odpady stałe w postaci skór odpadowych (strużyny, okrawki, odzierki itd.). Ewentualne współprodukty, produkty uboczne i odpady powstałe w procesie garbowania skór przedstawiono schematycznie na rys. 1. [6]. Głównym budulcem skór surowych jest białko kolagenowe. Kolagen jest polimerem, w którego skład wchodzi 19 aminokwasów. Materiały kolagenowe znajdują obecnie szerokie zastosowanie. Zaliczane są m. in. do najbardziej użytecznych biomateriałów ze względu na takie właściwości, jak: minimalna toksyczność, niska antygenowość, wysoka biozgodność oraz biodegradowalność [3]. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym ze względu na zdolność do absorpcji wody, tworzenie żeli, zdolność do tworzenia i stabilizacji emulsji. W medycynie i farmacji kolagen również znalazł wiele zastosowań - jest używany m. in. jako: nośnik leków, białek i genów, jako substytut ludzkiej skóry, naczyń krwionośnych i więzadeł, w leczeniu schorzeń układu nerwowego, moczowo- -płciowego, aparatu mowy, oczu, jak również w medycynie estetycznej [1]. Stosunkowo niedawno produkty kolagenowe znalazły zastosowanie w rolnictwie. Wykorzystywane w rolnictwie pestycydy to dzisiaj substancje wszechobecne. Pestycydy to duża część związków chemicznych sztucznie wprowadzanych przez człowieka do środowiska. Zdarza się również, że pestycydy powstają jako uboczny produkt procesów chemicznych. Pe[...]

Badanie właściwości termoizolacyjnych wierzchnich i wyściółkowych wybranych kompozycji materiałów obuwniczych DOI:10.15199/60.2018.08.4


  Zagadnienie termoizolacyjności obuwia stanowi jeden z ważniejszych aspektów jego użytkowania [1]. Stopa należy do tych narządów, które nie utrzymują swojej temperatury na poziomie temperatury ciała [2]. W warunkach podwyższonej temperatury środowiska zewnętrznego, stopa nagrzewa się łatwo, analogicznie w niskich temperaturach otoczenia, ulega szybkiemu wychłodzeniu i stanowi najzimniejszy organ ciała. Przyjmuje się, że temperatura powierzchni skóry ludzkiej kształtuje się w przedziale od 28 do 34°C i są to zarazem wartości brzegowe fizjologicznej temperatury stopy. W przypadku wilgotności względnej w strefie przyskórnej optymalne wartości powinny mieścić się w przedziale od 60 do 65% [2]. Nawet niewielkie odstępstwa od wskazanych wartości, powodują reakcję obronną organizmu, odczuwaną jako marznięcie lub pocenie, objawiające się uruchomieniem mechanizmu zwiększonej sekrecji potu i jego parowania z powierzchni skóry [3-5]. System samoczynnej termoregulacji stopy jest stosunkowo rozwinięty w niewielkim zakresie - w porównaniu do innych części ciała - np. skóry twarzy oraz tułowia. Oznacza to, że w otoczeniu wysokiej temperatury stopa łatwo się nagrzewa i stanowi miejsce o najwyższej temperaturze. Analogicznie dzieje się w środowisku zimnym. Termoreceptory zimna umiejscowione są w górnej warstwie skóry, zaś ciepła - nieco głębiej. Szacuje się, że na 1 cm2 powierzchni skóry stopy znajduje się od 3 do 6 receptorów zimna i tylko jeden ciepła. Ważnym aspektem jest również fakt, że odchylenia od optymalnej temperatury są wolniej rejestrowane w centralnym ośrodku czucia zlokalizowanym w korze mózgowej. Wskutek tego mamy do czynienia z sytuacją dużej utraty ciepła przez stopę zanim zostanie uruchomiony mechanizm termoregulacyjny [6]. Powierzchnia stóp stanowi jedynie około 2% powierzchni ciała, a mimo to przy spadku temperatury otoczenia do 10°C intensywność utraty ciepła przez stopy jest czterokrotnie większa od ilości ciepła tracone[...]

Nowy sposób wykorzystania hydrolizatów kolagenu. Cz. II. Badania nad otoczkowaniem nasion DOI:10.15199/60.2018.09.1


  Wyniki i dyskusja Ziarna otoczkowane cieczą wiążącą (bez dodatku mineralnego). a) Ubytek masy nasion otoczkowanych (rys. 6.) Mniejszy ubytek masy ziaren otoczkowanych po suszeniu dla kolagenu oraz formulacji kolagenu z lateksem świadczy o większej trwałości otoczki od roztworu dekstryny i alkoholu poliwinylowego zastosowanego, jako ciecz wzorcowa. b) zdolność kiełkowania dla poszczególnych nasion (rys. 7.) Rys. 7. Zdolność kiełkowania dla poszczególnych nasion w kolejnych dobach od procesu otoczkowania (otoczki bez dodatku mineralnego) Rys. 6. Ubytek masy nasion otoczkowanych cieczą wiążącą (bez dodatku mineralnego) po suszeniu (40°C, 24 h) dla grochu, bobiku oraz soi 30 Przegląd - WOS 9/2018 Zdolność kiełkowania nasion grochu z otoczką kolagenową (kolagen oraz kolagen+ lateks) po czwartej dobie od otoczkowania wyniosła 100%. W czwartej dobie zdolność kiełkowania dla tych nasion była większa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. Zdolność kiełkowania nasion bobiku z otoczką kolagenową w czwartej i piątej dobie od procesu otoczkowania była wyższa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. Zdolność kiełkowania nasion bobiku z otoczką kolagenową w kolejnych dobach (od czwartej do siódmej doby) od procesu otoczkowania była większa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. c) Średnia długość siewki (rys. 8.) Rys. 8. Średnia długość siewki po 7 dobach od wysiewu w ziemi uniwersalnej dla poszczególnych rodzajów nasion (otoczki bez dodatku mineralnego) Dla nasion soi, które były otoczkowane trzema rodzajami cieczy wiążącej ,uzys[...]

Otoczkowanie nasion strączkowych hydrolizatami kolagenu z odpadów garbarskich DOI:10.15199/62.2017.9.11


  Jedynym z istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego są niegarbowane odpady pochodzące z przemysłu garbarskiego. Odpowiednie zagospodarowanie i/lub przekształcanie tych odpadów jest wymagane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. W niektórych krajach (np. Chiny, Hiszpania) odpady skórzane znalazły zastosowanie jako surowiec do produkcji klejów, żelatyny, kolagenu lub pasz1). W Polsce niegarbowane odpady skórzane, pozyskiwane w dużych zakładach garbarskich, były przed1990 r. wykorzystywane do produkcji mączki paszowej i tłuszczu technicznego wg technologii opracowanej przez Instytut Przemysłu Skórzanego2). Wyizolowany z odpadów pogarbarskich kolagen i jego hydrolizaty mogą być wykorzystane w rolnictwie dzięki zdolności indukowania wzrostu i rozwoju roślin. Dobra rozpuszczalność hydrolizatów białkowych w różnych rozpuszczalnikach, przyczepność, zwiększona absorpcja na poziomie liści oraz biodegradowalność daje szanse na praktyczne wykorzystanie tego rodzaju preparatów w nawożeniu roślin, co otwiera drogę do zmniejszenia toksyczności i do stymulacji wzrostu roślin3). Zastosowanie hydrolizatów kolagenu w nawożeniu roślin jest więc korzystne zarówno dla rolnictwa, jak i dla przemysłu skórzanego. Efektywność kiełkowania nasion można poprawiać poprzez wykorzystanie metod chemicznych, fizycznych i fizjologicznych, takich jak zaprawianie, otoczkowanie, kondycjonowanie, naświetlanie oraz przetrzymywanie w polu elektromagnetycznym4, 5). Otoczkowanie nasion jest procesem pokrywania ich powierzchni materiałami rozdrobnionymi z zastosowaniem cieczy wiążącej. Otoczka może zawierać wyższe zawartości środków ochrony roślin i pozostałych substancji wspomagających rozwój siewki w porównaniu z tymi, jakie mogą zostać dodane w procesie standardowego zaprawiania. Niezbędnym warunkiem do tworzenia i wzrostu otok jest odpowiednia wielkość ziaren pyłu, a szybkość wzrostu otoczek zależy głównie od zawartości wilgoci w gran[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Innovative footwear addressed to aged 60+ users is aimed at combining functional values of the materials used with the function of a "smart" product, where modern mechatronic technologies were used. All materials and elements of footwear are to meet such criteria as comfort and safety of use and the use of materials that do not contain chemicals harmful to humans. The design of the innovative 60+ footwear need to meet the expectations of customers in terms of hygiene and health, as well as fit to the foot and aesthetics. Having this in mind, we first carried out a thorough analysis of the physico-mechanical and chemical properties of materials selected for various elements of 60+ footwear (uppers, bottoms). The obtained results are presented in the article. W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym trendem: spada liczba ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób starszych, spada również wskaźnik urodzeń. Znacząco natomiast rośnie mediana wieku całej populacji, co potwierdzają niskie wskaźniki urodzeń oraz migracje młodych ludzi (w niektórych regionach). Przewiduje się, że taka tendencja może jeszcze potrwać dziesięciolecia. Starzenie się ludności Europy będzie wywierać różny wpływ na zachowanie się konsumentów, a struktura popytu na poszczególne artykuły wytwarzane przez producentów może ulec znacznym zmianom. Z tego względu dystrybucja dla klienta docelowego dla różnych branż wytwórczych (w tym obuwniczej) musi w najbliższych latach ulec zmianie. Polityka projektowania produktów rynkowych będzie musiała się zmieniać zgodnie z uwarunkowaniami demograficznymi odbiorców [1]. W Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany 22 Przegląd - WOS 12/2017 PRZEMYSŁ SKÓRZANY w strukturze wieku jej mieszkańców. Proces starzenia się ludnoś[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  2.2.2.1 Oznaczanie barwników azowych w skórze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC / DAD) i chromatografią cienkowarstwową (TLC) Aminy uwolnione ze skórzanej próbki identyfikuje się za pomocą co najmniej dwóch różnych metod rozdzielania chromatograficznego, aby uniknąć wszelkich możliwych błędnych interpretacji powodowanych przez substancje zakłócające, a pochodzące z matrycy. Wynik jest dodatni tylko wtedy, gdy obie metody dają wynik pozytywny [8]. Z tego względu obecność amin aromatycznych w badanych próbkach skóry (S1, S2, S3, W1, W2, N1, podszewka 1, podszewka 2, podszewka 3, podszewka 4, lakierowana skóra) została określona za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC / DAD) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC). 2.2.2.1.a Wysoko sprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym (HPLC / DAD) Badania 22 zabronionych amin aromatycznych w próbkach skóry naturalnej wykonano przy użyciu metodyki zgodnej z PE- EN 14362 - 1 " Skóra wyprawiona - Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych - Część 1: Oznaczanie pewnych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników". W metodyce tej aminy wytwarzane przez redukcję ditionianu sodu przenosi się do fazy eteru t-butylometylowego za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz stosując kolumnę z ziemią okrzemkową. Ekstrakt tert-butylo-metyloeterowy następnie zatęża się, a pozostałość rozpuszcza się w metanolu lub innym rozpuszczalniku odpowiednim do wykrywania i oznaczania amin za pomocą chromatografii [9]. W badanych próbkach skóry: podszewce 3 oraz podszewce 4 stwierdzono obecność 4,4’-diaminodifenylometanu (A9). Rysunek 5. pokazuje nałożone chromatogramy substancji wzorcowej - 4,4’-diaminodifenylometanu (A 9- zielona linia) i próbek skóry - podszewki 3 (pr1 - niebieska linia) i podszewki 4 (pr 2 - czerwona linia). W pozostałych próbkach skór: S1, S2, S3, W1, W2, N1, po[...]

Metody oznaczania barwników naturalnych w produktach spożywczych DOI:10.15199/62.2019.7.23


  Barwniki naturalne znane są ludzkości od tysiącleci. Były używane już w starożytności głównie do barwienia tkanin oraz przy wytwarzaniu kosmetyków. Znalazły również zastosowanie przy barwieniu żywności1, 2). Wraz z odkryciem barwników syntetycznych, które okazały się dużo trwalsze i tańsze od barwników naturalnych, rola tych ostatnich znacznie zmalała. W związku z licznymi badaniami wykazującymi m.in. alergizujące działanie barwników syntetycznych, ich wpływ na wzrost nadpobudliwości u dzieci3), negatywne oddziaływanie na środowisko4), jak również z trendami rynkowymi ukierunkowanymi na ekologiczny tryb życia, zainteresowanie barwnikami naturalnymi zaczęło w ostatnich latach ponownie wzrastać5). Wzrostowa tendencja barwienia żywności barwnikami naturalnymi jest również wynikiem zaprzestania stosowania niektórych barwników syntetycznych zarówno na terenie Unii Europejskiej (UE)6, 7), jak i w Stanach Zjednoczonych8), Chinach9), Japonii10), Australii i Nowej Zelandii11). Zwiększająca się liczba produktów barwionych barwnikami naturalnymi powoduje również konieczność opracowywania nowych i doskonalenia istniejących metod ich oznaczania. Analiza barwników naturalnych zawartych w określonym produkcie spożywczym jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż analiza barwników syntetycznych, które w większości należą do jednej grupy związków chemicznych (do barwników azowych)12). Barwniki naturalne są znacznie bardziej zróżnicowane pod względem budowy chemicznej12, 13) i ich oznaczanie ściśle wiąże się ze znajomością ich budowy i właściwości, jak również z umiejętnością wyodrębnienia ich z różnych produktów spożywczych. Celowe zatem wydawało się zebranie i usystematyzowanie informacji na temat najnowszych metod oznaczania barwników naturalnych z uwzględnieniem procesu ekstrakcji tych barwników z różnego rodzaju produktów spożywczych. Zastosowanie i właściwości barwników naturalnych Barwniki naturalne pochodzenia roślinnego i zwie[...]

 Strona 1