Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Jabłoński"

Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłościennych DOI:10.15199/33.2015.09.15


  W artykule zestawiono w formie algorytmu wymagania normy EC2-3 w zakresie szczelności zbiorników na ciecze. W celu zobrazowania tych wymagań wykonano obliczenia przykładowego zbiornika, kwalifikując go wariantowo do różnych klas szczelności. Wyniki wskazują na zależność przekroju zbrojenia od klasy szczelności oraz na konieczność sprawdzania SG zarysowania w sposób dokładny. Słowa kluczowe: zbiorniki na ciecze, szczelność, zarysowanie.Podstawowym wymaganiem użytkowym w odniesieniu do zbiorników na ciecze jest ich szczelność. Spełnienie SG nośności nie jest wystarczające. Do ustalenia grubości ściany i powierzchni zbrojenia konieczna jest analiza SG zarysowania. Norma EC 2-3 [4] traktuje to zagadnienie szczegółowo - zbiorniki są klasyfikowane ze względu na szczelność, a wybór klasy decyduje o tym, jaki warunek SG powinien być sprawdzony (rysunek 1). W artykule podano wymagania szczelności w odniesieniu do zbiorników prostopadłościennych. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym, koncentrując się na analizie pracy ścian takich zbiorników w płaszczyznach poziomych, w których dominuje rozciąganie z dużym mimośrodem. Analogiczne rozważania dotyczące zbiorników cylindrycznych były przedmiotem innej pracy autorów [1]. Podobne zagadnienie rozważano też w pracy [2]. Klasy szczelności zbiorników Klasyfikację i sposób ustalania klasy szczelności wg EC2-3 przedstawiono na rysunku 1. Zalecenia EC2-3 są jednak niekompletne, ponieważ nie podano ograniczeń szerokości rys przelotowych w zbiornikach z wykładzinami klas "2" i "3" oraz szerokości rys nieprzelotowych w zbiornikach bez wykładzin. Racjonalne wydaje się, aby tę szerokość w obu przypadkach ograniczyć zgodnie z klasą ekspozycji na środowisko zewnętrzne. W przypadku zbiorników prostopadłościennych klasy "2" (ściany rozciągane z dużym mimośrodem) powinna być podjęta decyzja (w uzgodnieniu z inw[...]

Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków DOI:10.15199/33.2017.11.07


  Wpraktyce budowlanej często zachodzi konieczność remontu, modernizacji lub przebudowy budynków kilkudziesięcioletnich czy nawet kilkusetletnich, w przypadku których odnalezienie jakiejkolwiek dokumentacji nie jest zadaniem prostym, a czasami wręcz niemożliwym. Wprzypadkumodernizacji budynku czy zmiany sposobu użytkowania, wg obowiązujących przepisów prawnych (art. 71 ustawy [1]), należy dokonać oceny lub wykonać ekspertyzę stanu technicznego budynku. Wprzypadku budynków, które nie mają dokumentacji, niezbędne jest zastosowanie metod inwazyjnych, z reguły wykonanie odkrywek materiałów, z których zostały wykonane. W zależności od rodzaju elementu konstrukcyjnego, wielkość odkrywek może się bardzo różnić, od niewielkich punktowych, do dużych, o powierzchni liczonej w metrach kwadratowych. Potrzebny jest więc odpowiedni czas na przygotowanie i wykonanie odkrywki i wiąże się to z niemałym kosztem jej wykonania, a także co bardzo istotne - kosztem odtworzenia stanu pierwotnego.Wpraktyce jednak często zachodzi konieczność prowadzenia tego typu robótwobiektach nieprzerwanie użytkowanych, których nawet czasowewyłączenie z użytkowania jest kłopotliwe, jak np. szpitale. W skrajnych przypadkach w ogóle nie jest możliwe pr[...]

 Strona 1