Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Ostrowski"

System automatyki budynkowej z interfejsami ZigBee


  Popularyzacja bezprzewodowych sieci komputerowych zaowocowała na przestrzeni ostatnich kilku lat opracowaniem bardzo licznej i różnorodnej rodziny protokołów bezprzewodowej transmisji informacji. Duże zróżnicowanie powoduje, że na etapie projektowania systemu trudno zdecydować, jaki protokół komunikacyjny byłby korzystny dla określonej aplikacji. Opisy standardów transmisji pojawiające się w literaturze i Internecie, przekonują o ich uniwersalności i możliwościach bardzo wszechstronnego wykorzystania. Taka mnogość standardów ma jedną niewątpliwą zaletę - skutkuje możliwością dopasowania protokołu transmisji do konkretnych potrzeb aplikacji lub systemu. To właśnie przeznaczenie aplikacji determinuje obecnie w największym stopniu wybór dedykowanego dla danego rozwiązania protokołu wymiany informacji. W przypadku pakietowej transmisji danych istotne znaczenie ma duża prędkość transmisji oraz przepustowość sieci. W tej kategorii niewątpliwym zwycięzcą jest opracowany kilka lat temu standard IEEE802.11 [1]. Mnogość rozwiązań oferowanych przez bardzo liczną rodzinę protokołów 802.11, pozwala na zagwarantowanie możliwości stworzenia szybkiej sieci o dużej przepustowości, z zakresu od kilku do kilkuset megabitów na sekundę, jak również stosunkowo łatwe podłączenie konstruowanego układu do już istniejącej sieci komputerowej lub sieci Internet. Do pod-stawowych zalet systemów tego typu należy zaliczyć: możliwość dynamicznego formowania struktury sieciowej, przyłączania i odłączania nowych stacji oraz praca z dużymi prędkościami transmisji. Wadą jest wysokie zagrożenie kolizją w kanale, skutkujące koniecznością częstej retransmisji danych. Ponieważ w sieciach takich pracują najczęściej urządzenia komputerowe, na stałe podłączone do zasilania (lub systematycznie doładowane jak np. notebooki), kwestia energooszczędności traktowana jest drugoplanowo, tym bardziej, że z natury rzeczy, duże prędkości i relatywnie duży zasięg transmisji powod[...]

Filtracja antyaliasingowa w koderach delta z nierównomiernym próbkowaniem DOI:10.15199/59.2015.8-9.104


  W artykule przedstawiono analizę zjawiska aliasingu i naturę szumu kwantyzacji w koderach delta z nierównomiernym próbkowaniem. Skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakie efekty powoduje próbkowanie sygnału przez modulator NS-DM (ang. Nonuniform Sampling - Deta Modulation)? 1. WSTĘP Jednymi z najważniejszych elementów wchodzących w skład toru przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego są: wejściowy filtr antyaliasingowy oraz wyjściowy filtr wygładzający. Podstawowym celem tego pierwszego jest ograniczenie pasma sygnału, wynikające z twierdzenia o próbkowaniu. Ponadto, jeżeli to konieczne, wykonać korekcję zniekształceń aperturowych oraz interpolację pierwszego rzędu sygnału odtwarzanego. Modulatory delta, pracując ze znacznym nadpróbkowaniem, stwarzają możliwość eliminacji lub znacznego ograniczenia niektórych wymienionych efektów. Nadpróbkowanie umożliwia uproszczenie konstrukcji filtra antyaliasingowego, a także uproszczenie budowy filtra wygładzającego, na skutek redukcji zniekształceń typu sin(x)/x [1]. Zastosowanie w układzie dekodera bloku predyktora z interpolacją pierwszego rzędu, z uwagi na łagodny przebieg zmian sygnału wyjściowego, pozwala także na zmniejszenie rzędu filtra wygładzającego. W artykule przedstawiono analizę zjawiska aliasingu, ocenę zniekształceń aperturowych oraz naturę szumu kwantyzacji w koderach delta z nierównomiernym próbkowaniem (NS-DM). Skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: na ile nierównomierne próbkowanie w koderach delta może uprościć konstrukcję filtrów analogowych? 2. MODULACJE DELTA Z NIERÓWNOMIERNYM PRÓBKOWANIEM Modulatory NS-DM (ang. Nonuniform Sampling - Delta Modulation) i ANS-DM (ang. Adaptive NS-DM) [3], to przetworniki różnicowe 1-bitowe z adaptacją zarówno kroku kwantyzacji jak i częstotliwości próbkowania. Dzięki jednoczesnemu zmniejszaniu okresu próbkowania i zwiększaniu kroku kwantyzacji q algorytm ANS-DM charak[...]

Tester tekstronicznych czujników częstości oddechu DOI:10.15199/48.2018.08.13

Czytaj za darmo! »

Parametry życiowe są wyrazem podstawowych funkcji życiowych najważniejszych organów ciała. Czterema głównymi są: - częstość rytmu serca, - temperatura, - ciśnienie tętnicze, - częstotliwość oddychania. Według wielu statystyk medycznych, ten ostatni parametr, nie cieszy się niestety wśród Personelu Medycznego największą popularnością [1]. Jednak istnieją bezdyskusyjne dowody na to, że zmniejszona lub zwiększona częstotliwość oddychania, jest z dużym prawdopodobieństwem zapowiedzią groźnych zdarzeń zdrowotnych, jak na przykład zatrzymania krążenia. Przyjmuje się, że osoba dorosła, wykonująca w warunkach nieobciążanego organizmu więcej niż 20 oddechów na minutę, powinna być traktowana, jako podejrzana o chorobę, zaś wykonująca więcej niż 24 oddechy na minutę jako krytycznie chora [2]. Pomiar częstotliwości oddychania jest regularnie przeprowadzany jedynie u 30% pacjentów szpitali. Tymczasem pacjenci szpitalni, oddychający z częstotliwością przekraczającą 24 oddechy na minutę wymagają ścisłego monitorowania, nawet w przypadku prawidłowych wielkości pozostałych parametrów życiowych. Pomiar częstości oddechu jako kluczowego parametru funkcji życiowych jest istotny nie tylko w przypadku leczenia szpitalnego. Może być skutecznym środkiem, ratującym życie np. w zapobieganiu tzw. "śmierci łóżeczkowej", u dzieci pomiędzy 2-im a 3-cim miesiącem życia [4]. Monitoring funkcji oddechu pozwala również na redukcję ryzyka śmierci samobójczej wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych, więźniów w zakładach penitencjarnych oraz osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań. Metody pomiaru częstości oddechu Istnieje wiele sposobów pomiaru częstości oddechu, jednak większość z nich bazuje na dwóch głównych metodach pomiarowych. Pierwsza z tych metod polega na pomiarze przepływu wydychanego powietrza (pomiar prędkości powietrza lub temperatury), druga na detekcji zmian objętości klatki piersiowej pod wpływem pracy mięśni oddechowych. Pi[...]

System tekstroniczny do pomiaru częstości oddechu DOI:10.15199/13.2017.10.2


  W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ciągła, 24-godzinna opieka lekarska jest niemożliwa, niezbędny jest monitoring parametrów życiowych takich jak: puls, temperatura ciała, częstotliwość oddechu. Ze względu na dbałość o komfort osoby monitorowanej, pomiary parametrów życiowych muszą mieć charakter nieinwazyjny. Jest to możliwe do osiągnięcia przez zaimplementowanie czujników pomiarowych w strukturę elementów ubioru (np. elastycznej koszulki). Informacja z czujników, po wstępnym przetworzeniu przy pomocy miniaturowego układu elektronicznego, umieszczonego również na ubraniu, może być przesłana drogą radiową do centrum monitoringu. Koszulka taka wraz z czujnikami i układem elektronicznym oraz źródłem zasilania, stanowi typowy przykład systemu tekstronicznego. Tekstronika jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, opartą na bazie takich obszarów nauki jak: włókiennictwo, elektronika i informatyka. Przedmiotem badań tekstroniki są tzw. tekstylia inteligentne. Tekstylia takie powstają przez wprowadzanie do włókien tekstylnych, określonych materiałów aktywnych, powodujących nadanie im określonych właściwości elektrycznych, magnetycznych lub optycznych. Pod wpływem stymulacji zewnętrznej (zmiany naprężenia, temperatury, wilgotności, promieniowania widzialnego lub UV) tekstylia inteligentne odpowiadają na bodźce zmianą parametrów fizycznych np. rezystancji, czy też generacją sygnałów elektrycznych (efekt piezoelektryczny). W chwili obecnej integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach: medycynie, ratownictwie, rozrywce, itp. [1]. W systemach tekstronicznych najczęściej wykorzystywanym materiałem są włókna elektroprzewodzące. Włókna te służą do konstrukcji sensorów, wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy sensorami a układami elektronicznymi, budowy elementów grzejnych itp. Włókna przewodzące, z uwagi na rodzaj surowca u[...]

 Strona 1