Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Marek PAWŁOWSKI"

XI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Czytaj za darmo! »

W dniach 16-19 kwietnia 2009 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, zorganizowane przez Łódzki oraz Piotrkowski Oddział SEP. Stu trzydziestu młodych ludzi z ponad dwudziestu ośrodków akademickich z całej Polski to " przyszli liderzy naszej branży" - tak zostali nazwani przez jednego z gości, prof. Stanisława Grzybowskiego. XI ODME odbyły się w nowej formule. Jako że było to spotkanie ludzi młodych, to właśnie ich przedstawiciele prowadzili wszystkie części konferencji. Dorota Hendzlik i Paweł Kelm (studentka oraz doktorant Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ) w zupełnie nowy sposób aranżowali oficjalne spotkania. Inauguracja XI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka odbyła się 16 kwietnia w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej. U[...]

Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage

Czytaj za darmo! »

The following article presents the idea for electric energy management system with energy storage realized using basic programmable controllers of building automation. System under development will save electric energy while taking into consideration user criteria for comfort and safety. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zasobnikowego systemu zarządzania energią elektryczną w budynku realizowanego za pomocą podstawowych sterowników programowalnych automatyki budynkowej. Opracowywany system pozwoli na oszczędność energii elektrycznej przy uwzględnieniu kryteriów komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. (Zasobnikowy system zarządzania energią elektryczną w budynku). Keywords: energy management system, energy storage, energy efficiency. Słowa kluczowe: system zarządzania energią, zasobnik energii, efektywność energetyczna. Introduction Civilization advancement entails economic development. It has been the fastest in the history for last 100 years. Consequence of this is drastic increase in energy demands, which is processed in over 80% from nonrenewable sources (oil, gas, coal, uranium) [1]. In summary of total energy usage, buildings use, depending on country, from 20 to 40% of energy, placing them most often as third, after industry and transportation [2]. It is estimated, that improving buildings’ energy efficiency can bring decrease in energy usage in European Union in existing buildings by 20%, which means 60 billion Euro of savings p.a. [3]. The following article discusses energy resources management systems in buildings, with particular emphasis on electric energy. Issues of existing building management system solutions have been raised. New idea for electric energy management system with energy storage has been presented. Building Management Systems Developed energy-efficient and passive construction is possible only by using modern building management systems (HMS/BMS). Home/building management system[...]

Zasilanie energooszczędnych źródeł światła poprzez systemy zasobnikowe

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie, istnieje zatem potrzeba rozwiązań energooszczędnych zarówno w przemyśle, transporcie jaki i w budownictwie. Ze względu na ogromną liczbę odbiorów energetycznych w postaci różnego rodzaju oświetlenia oczywistym jest, że najszybciej będzie można poprawić efektywność energetyczną poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. Z drugiej strony żeby energooszczędne źródła światła działały efektywniej potrzebne są zasobniki energii, szczególnie dla źródeł światła o małej i średniej mocy wykorzystywanych w układach autonomicznych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zasobnikowych systemów magazynowania energii elektrycznej do zasilania energooszczędnych źródeł światła. Omówiono rodzaje zasobników, ze szczególnym uwzględnieniem baterii i superkondensatorów. Zostały zaprezentowane również układy hybrydowe. Abstract. Electricity demand is increasing steadily, there is therefore a need for energy efficiency solutions in industry, transport, and building. It is possible to save energy through energy-efficient light sources. On the other hand, energy-efficient lamps to operate more efficiently need energy storage, particularly for low and medium power light sources used in stand-alone systems. This paper presents the possibilities of using of energy storage systems to power energy-efficient light sources. Authors discuss the types of energy storage, with particular emphasis on batteries and supercapacitors. Hybrid systems been also presented. (Power supply energy-efficient light sources through energy storage). Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, energooszczędne źródła światła, zasobnik energii, odnawialne źródła energii. Keywords: energy efficiency, energy-efficient light sources, energy storage, renewable energy sources. Wstęp W ciągu dwóch dekad (1984-2004) zużycie energii pierwotnej wzrosło o 49%, a emisja CO2 o 43%, co średnio na rok daje odpowiednio 2% i 1,8[...]

Electrical Energy Management System in Double Unpredictability Objects DOI:10.12915/pe.2014.09.48

Czytaj za darmo! »

This paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. The system has been designed based on standard building management modules in LCN technology. A one year simulation conducted using MATLAB software indicates the possibility of a 12%-15% improvement in energy efficiency in objects and a decrease in the cost of purchasing energy from power grid by 14%- 15%. The proposed system has been implemented in HMS/BMS laboratory in the Department of Electrical Apparatus at Lodz University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności. Realizacja proponowanego systemu została wykonana na standardowych modułach systemu zarządzania budynkiem opartego na technologii LCN. Symulacja w pakiecie MATLAB rocznej pracy systemu wskazuje na możliwość poprawy efektywności energetycznej obiektu o 12-15% oraz na zmniejszenie kosztów zakupu energii z sieci w ciągu roku o 14-15%. Zaprezentowany system został wdrożony w laboratorium HMS/BMS w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. (System zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności). Keywords: energy management system, energy storage, energy efficiency. Słowa kluczowe: system zarządzania energią, zasobnik energii, efektywność energetyczna. doi:10.12915/pe.2014.09.48 Introduction The paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. According to the authors, communal buildings which, in addition, can be equipped with renewable energy source and energy storage can be classified as double unpredictability objects. Civilization advancement entails economic development. It has been the fastest in the history for the last 100 years. The consequence of this is a drastic increase in energy demand, which is processed in over 80% from non-renewable sources ([...]

Thermal Degradation of Contacts in Switching Devices Working in the Smart Buildings DOI:10.15199/48.2016.03.10

Czytaj za darmo! »

The article presents the problem of thermal degradation of contacts which may occur in the switching device working in smart buildings. During the activation of modern electronic and power-electronic devices (eg. LED sources), there are current surges of over 50 times greater than the maximum current in the steady state. This phenomenon can cause too rapid destruction of the surface layer of the contact, and consequently, the degradation of the contacts, which ultimately leads to damage to the switching device. Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych (np. źródeł światła LED) występują udary prądowe ponad 50 razy większe od maksymalnej wartości natężenia prądu w stanie ustalonym. Zjawisko to może być przyczyną zbyt szybkiej destrukcji warstwy wierzchniej styku, a w konsekwencji degradacji styków, która w końcowym efekcie doprowadzi do uszkodzenia łącznika. (Degradacja Cieplna Styków w Łącznikach Pracujących w Inteligentnych Budynkach). Keywords: smart building, degradation of contacts, LED lamps. Słowa kluczowe: inteligentny budynek, degradacja styków, lampy LED. Introduction In the world of technology, the word "smart" is often used in relation to the early twenty-first century. Accordingly, smart cities where there will be smart homes powered by the smart grid are planned. Thus, it is natural to expect that there will be a lot of smart devices in the smart home. Even taking into account the slight exaggeration of this vision, it should be recognized that the development of intelligent systems on many levels becomes a fact. The authors wish to draw attention to the need for integration of modern intelligent systems with existing technical solutions. Rapid technological progress causes the development of electrical equipment[...]

Systemy zarządzania budynkiem (HMS/BMS) wpływające na energooszczędność budynku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii zintegrowanych z zasobnikami energii w korelacji z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem (HMS/BMS). Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne pozwalają na oszczędność energii do 40%. Zaprezentowano przykład modernizacji instalacji oświetlenia w jednym z biurowców w Warszawie oraz przeanalizowano korzyści z niej wynikające. Abstract. Home or Building Management Systems (HMS/BMS) are designed to integrate energy resources in the building. Well constructed building insulation, for example Styrofoam along with the integrated system of all resources in the building can lead to save energy up to 40%. This paper presents the analysis of benefits of Building Management Systems which was activated in a office building in Warsaw. (The effects of BMS on building energy efficiency). Słowa kluczowe: system zarządzania budynkiem, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, zasobniki energii. Keywords: building management system (HMS/BMS), energy efficiency, renewable energy sources, energy storage. Wstęp Zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz potrzeba oszczędności energii w jej użytkowaniu niesie za sobą konieczność zapewnienia końcowym odbiorcom oraz samym dystrybutorom odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa samego systemu energetycznego. Wagę problemu podkreśla wiele dokumentów formułowanych przez agendy rządowe, a zwłaszcza: - Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 4 września 2009r. - Energia i jej zasoby, ust. 8 Krajowego Programu Ramowego ustanowionego przez Ministra Nauki i Informatyzacji 21 września 2005 r. (Dz. Urz. MNiI Nr 10, poz. 47) zgodnego z postanowieniami Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2030 roku, - VI i VII Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie niekonwencjonalnych, a w[...]

Aparaturowe ograniczenia pomiaru kinetyki pojemności w metodzie DLTS DOI:10.12915/pe.2014.08.049

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS stosowaną do badania centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych niskorezystywnych. Wskazano ograniczenia procesu pomiaru niestacjonarnych przebiegów pojemności próbki przy zastosowaniu w systemie pomiarowym typowych, fabrycznych mierników pojemności na przykładzie miernika Boonton 7200. Zaproponowano dodatkową głowicę do miernika umożliwiającą wykonanie pomiarów w szerokim zakresie czasów pobudzeń próbki, do zakresu submikrosekundowego włącznie. Przedstawiono procedurę korekcji nieliniowości wprowadzanych przez ten układ. Abstract. This article presents deep level transient spectroscopy (DLTS) applied as a tool of investigation of low resistive semiconductor materials. In this contribution we focus on limitations of measurement of capacitance kinetics performed by means of ready-made meters. In our case Boonton 7200 capacitance meter was used. Additional unit placed at the meter’s input was designed. The unit allows to extend range of duration of excitant pulses. Measurements with pulses shorter than microsecond and longer than minutes were possible. A procedure of correction of nonlinearity introduced by additional unit was described. (Apparatus limitations of measuring capacitance kinetics in DLTS method) Słowa kluczowe: niestacjonarna spektroskopia pojemnościowa, DLTS, centra defektowe, pomiary pojemności. Keywords: deep-level transient spectroscopy, DLTS, defect center, capacitance measurements. doi:10.12915/pe.2014.08.49 Wstęp - metoda niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS Najczęściej stosowaną metodą badania struktury defektowej półprzewodników niskorezystywnych jest niestacjonarna spektroskopia pojemnościowa (DLTS) [1]. W metodzie tej próbka materiału półprzewodnikowego ma postać złącza MS (ang. Metal-Semiconductor), w którym obsadzenie poziomów defektowych w strefie zubożonej określa jego pojemność. Metoda DLTS wykorzystuj[...]

Modelowanie mikroprogramowanych układów cyfrowych w FPGA DOI:10.15199/13.2015.6.6


  Jednym z możliwych rozwiązań projektów złożonych układów cyfrowych jest struktura układu mikroprogramowanego. Składa się ona z dwóch modułów: układu wykonawczego i automatu sterującego. W przypadku układów mikroprogramowanych automat sterujący jest realizowany za pomocą pamięci stałej. Moduł wykonawczy jest projektowany dla wykonania dedykowanego algorytmu, tj. określonej funkcji. Dlatego w różnych zastosowaniach struktura układu sterującego może być taka sama. Podczas prototypowania różnych projektów można wykorzystać tą samą postać układu sterującego. Układ mikroprogramowany wyróżnia się prostotą i przejrzystością budowy. Zastosowanie mikroprogramowania pozwala na łatwą modyfikację działania jednostki sterującej przez wymianę mikroprogramu, bez konieczności modyfikowania struktury sprzętowej układu. W układzie mikroprogramowanym (rys. 1) pokazano współpracę dwóch układów: wykonawczego i sterującego. Układ wykonawczy przetwarza dane wejściowe WE na wyjściowe WY w sposób określony sterowaniem SWE. Podczas realizacji operacji wybranych sterowaniem układ wykonawczy może generować warunki wewnętrzne WWEW informujące układ sterujący o stanie przetwarzania. Układ sterujący może również uwzględniać w swoim działaniu zewnętrzne sygnały sterujące WZEW wskazujące np. na gotowość danych wejściowych WE, a także generować zewnętrzne sygnały sterujące SZWE informujące np. o zakończeniu przetwarzania danych. Sygnały WZEW i SZEW mogą tworzyć interfejs, za pośrednictwem którego układ mikroprogramowany współpracuje z otoczeniem. tości pamięci stałej i warunków powstałych zarówno w układzie wykonawczym, jak i w układzie sterującym. Warunki te służą do uzyskania rozejścia w mikroprogramie czyli zmianie sekwencji wykonywanych rozkazów. Moduł adresowania MAP składa się z licznik[...]

Model of Smart Electricity Meter DOI:10.15199/48.2015.11.56

Czytaj za darmo! »

This paper presents the concepts of smart electricity grids with particular emphasis on aspects of the metering of customers through the implementation of smart meters. On the basis of the literature study, an analysis of the scope of the functionality of smart meters was performed. The paper presents a model of the smart electricity meter developed by the authors, which has the possibility of working with the energy management system. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcje inteligentnych sieci elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opomiarowania odbiorców poprzez wdrożenie inteligentnych liczników. Na bazie studium literatury przeprowadzono analizę obszaru funkcjonalności inteligentnych liczników. W artykule zaprezentowano opracowany przez autorów model inteligentnego licznika energii elektrycznej posiadającego możliwość współpracy z systemem zarządzania energią. (Model inteligentnego licznika energii elektrycznej). Keywords: smart meter, energy management systems, advanced metering infrastructure. Słowa kluczowe: inteligentny licznik, system zarządzania energią, zaawansowana infrastruktura pomiarowa. Introduction Technological development and, consequently, the economic development of states determine an increase in demand for energy. The key is not only the amount of energy delivered, but the time of its delivery and its quality. These factors make adaptation and, consequently, development of infrastructure of energy production and transmission necessary. These works are focused on research on the implementation of smart power grids. One of the basic assumptions of these grids is the "activation" of the final user who should be actively involved in the energy market. An intermediate element in this action will be a smart meter, which allows basic communication between the energy supplier and the user. The effectiveness and form of this communication will be an indirect evidence of the validity of t[...]

Baza wiedzy w inteligentnym systemie pomiarowym do badania centrów defektowych w półprzewodnikowych materiałach półizolujących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono inteligentny system pomiarowy do charakteryzacji centrów defektowych w półprzewodnikowych materiałach półizolujących metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. Parametry centrów defektowych wyznaczono na podstawie dwuwymiarowej analizy niestacjonarnych przebiegów fotoprądu opartej na odwrotnej transformacie Laplace’a i metodach inteligencji obliczeniowej. W celu określenia przypuszczalnej konfiguracji atomowej wykrytych centrów wyznaczone parametry porównano z danymi zawartymi w bazie wiedzy systemu, gdzie gromadzone są w sposób zorganizowany informacje o zaobserwowanych defektach wprowadzone na podstawie danych z pomiarów własnych i opublikowanych w dostępnej literaturze. Abstract. An intelligent measurement system for the characterisation of defect centres in semi-insulating materials is presented. The basic advantage of the system relies on the application of two dimensional analysis of the photocurrent decays and computational intelligence to extract the parameters of defect centres from the two-dimensional spectra in the domain of temperature and emission rate. The spectral analysis is carried out the procedure based on the inverse Laplace transformation algorithm. For identification of each defect centre, the obtained parameters are compared with the data in the knowledge base, where the defect properties reported in the available publications are stored and catalogued. (An intelligent measurement system for the characterisation of defect centres in semi-insulating materials) Słowa kluczowe: inteligentny system pomiarowy, baza wiedzy, niestacjonarna spektroskopia fotoprądowa, centra defektowe, materiały półizolujące. Keywords: intelligent measurement system, knowledge base, PITS, defect center, semi - insulating materials. Wstęp - inteligentne systemy elektryczne Inteligentne systemy elektryczne, o różnym stopniu komplikacji i zaawansowania technicznego, tworzone są obecnie w wielu dziedzinach nauki i tec[...]

 Strona 1  Następna strona »