Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Rytwińska-Rasz"

Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne projektu budowlanego


  Umowa o prace projektowe to typowa umowa o dzieło regulowana przepisami kodeksu cywilnego, jednak z uwagi na swój przedmiot pozostaje ona nierozerwalnie związana z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [1], jak i ustawy Prawo budowlane [2]. Z punktu widzenia tematu tego artykułu podleganie prac projektowych regulacjom prawnoautorskim nie ma większego znaczenia, jednak kontekst ustawy Prawo budowlane będzie się pojawiał w rozważaniach, gdyż wpływ tych publicznoprawnych regulacji na treść, skutki prawne oraz interesującą nas odpowiedzialność za wady fizyczne projektu jest niekwestionowany. Dla porządku zaznaczam, że w artykule zamiennie będę się posługiwała określeniami: projekt, projekt budowlany i dokumentacja projektowa oraz zamawiający i inwestor. Obowiązki projektanta w umowie o prace projektowe Z uwagi na temat artykułu zagadnienie dotyczące obowiązków projektanta potraktuję jedynie sygnalizacyjnie. Definicyjne ujęcie umowy o dzieło, zawierające jednocześnie podstawowe prawa i obowiązki jej stron, jest dość lakoniczne. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Świadczeniem charakterystycznym w umowie o dzieło jest zatem wykonanie oznaczonego dzieła, które to zgodnie z dominującym zapatrywaniem wyrażanym w doktrynie i orzecznictwie, definiowane jest jako rezultat pracy ludzkiej (pracy wykonawcy dzieła), który musi być z góry określony; mieć charakter przyszły; być samoistny; może mieć charakter materialny lub niematerialny; musi być ucieleśniony na nośniku materialnym, nawet jeśli samo dzieło per se ma charakter niematerialny. Projekt budowlany, którego wykonanie jest obowiązkiem projektanta wynikającym z umowy o prace projektowe, ma wszystkie wymienione cechy. Dla porządku należy zaznaczyć, że na projekt budowlany składa się kilka różnych projektów (m.in.: architektoniczny, konstrukc[...]

Prawa autorskie do projektu budowlanego


  Architekt stworzył ogólną koncepcję obiektu budowlanego, którą przedstawił i przekazał w opisie i w rysunkach inwestorowi. Inwestor uiścił wynagrodzenie za tę koncepcję i zlecił opracowanie na jej podstawie projektu budowlanego innemu architektowi, nie pytając o zgodę autora koncepcji. Czy jest to dopuszczalne? Czy możliwe jest dokonywanie zmian w projekcie budowlanym bez zgody autora tego projektu? To częste pytania dotyczące praw autorskich do projektu budowlanego. Odpowiedzi przedstawię w artykule.Projekt budowlany jako przedmiot prawa autorskiego Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), utwory architektoniczne, architektoniczno- urbanistyczne i urbanistyczne [...]

Odpowiedzialność wykonawcy za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę DOI:10.15199/33.2014.12.24


  Pytanie 1. Inwestor zawarł z architektem umowę o projekt budowlany, w której nie było zakazu powierzania wykonania obowiązków w niej określonych innej osobie. Architekt powierzył wykonanie części prac projektowych podwykonawcom. Organ administracji architektonicznej odmówił wydania pozwolenia na budowę z uwagi na wady projektu. Charakter wad wskazywał, że stanowiły one wynik błędów jednego z podwykonawców. Kto i na jakiej podstawie odpowiada wobec inwestora za szkodę poniesioną przez niego w wyniku odmowy wydania pozwolenia na budowę z uwagi na wady projektu? ■ Pytanie 2. Przy adaptacji lokalu handlowego w centrum handlowym generalny wykonawca robót budowlanych powierzył wykonanie instalacji służącej ochronie przeciwpożarowej w lokalu wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie podwykonawczej. Podczas wykonywania prac, niezgodnie z dostarczonym tej firmie projektem, doszło do awarii i zalania adaptowanego lokalu, jak również lokali użytkowych usytuowanych na niższym piętrze. Kto i na jakiej podstawie odpowiada za szkody wyrządzone najemcom zalanych lokali użytkowych i najemcy adaptowanego lokalu?To częste pytania dotyczące odpowiedzialności wykonawcy za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę. Odpowiedzi na te pytania przedstawię w artykule. Prawo polskie wprowadza w art. 356 k.c. regułę, zgodnie z którą dłużnik ma wybór, czy swoje zobowiązanie wobec wierzyciela wykonać osobiście, czy posłużyć się całkowicie lub częściowo innymi osobami. Do osobistego spełnienia świadczenia zobowiązany jest zaś jedynie, jeśli obowiązek taki wynika z ustawy, czynności prawnej bądź właściwości zobowiązania. Z punktu widzenia potrzeb obrotu taka regulacja jest zrozumiała, istotne jest bowiem, by zobowiązanie zostało wykonane, natomiast drugoplanowe znaczenie ma, czy zostało ono wykonane przez samego dłużnika, czy osobę, którą dłużnik się posłużył. Odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Zgodn[...]

Odpowiedzialność cywilna w przypadku katastrofy budowlanej DOI:10.15199/33.2015.12.29


  Podczas wykonywania robót budowlanych, związanych z dostrzeżoną przez zarządcę obiektu wadliwością elewacji apartamentowca, oderwała się płyta kamienna (element elewacji). Zgłoszona do generalnego wykonawcy robót wadliwość dotyczyła właśnie obluzowanych na mechanicznych mocowaniach większości zewnętrznych, dekoracyjnych płyt kamiennych. Po oględzinach i uznaniu reklamacji, generalny wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac naprawczych. Niestety jedna z płyt oderwała się, zanim pracownicy wykonawcy zdążyli dojść z naprawami do miejsca, w którym była zamocowana. Spadająca płyta uszkodziła samochód dostawczy jednego z najemców lokali użytkowych w apartamentowcu, niszcząc znajdujący się w nim towar. Ubezpieczyciel najemcy lokalu wypłaciłmu odszkodowanie i skierował roszczenia zwrotne wobec wspólnoty mieszkaniowej tegoż apartamentowca. Ta odmówiła zapłaty odszkodowania, podnosząc brak swej legitymacji biernej z uwagi na fakt, że zawsze odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy ponosi wykonawca. Ten ostatni z kolei stwierdził, że nie odpowiada za tego typu szkody powstałe podczas napraw, ponieważ teren budowy nie został mu przekazany protokolarnie i nie miał możliwości sprawowania nad nim wyłącznej kontroli, a poza tym przyczyną oderwania się płyty były wady projektowe, polegające na zastosowaniu w projekcie budowlanym elementów mocowania mechanicznego o zbyt małej wytrzymałości w stosunku do obciążenia. Czy wspólnota mieszkaniowa i wykonawca mają podstawę, aby zwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanego najemcy lokalu użytkowego? Kto w rezultacie ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez najemcę lokalu i jak kształtują się dalsze roszczenia odszkodowawcze między potencjalnymi odpowiedzialnymi, o ile jest ich więcej? Pojęcie katastrofy budowlanej Zgodnie z art. 73 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1], katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowla[...]

Uwagi na temat zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych DOI:10.15199/33.2016.12.29


  Odpowiedzialność solidarna inwestora wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy to zagadnienie budzące od kilkunastu już lat kontrowersje, tym bardziej widoczne, że liczba sporów sądowych o zapłatę za wykonywanie roboty przez podwykonawców, w realiach polskiego rynku budowlanego, wcale się nie zmniejsza. Odpowiedzialność inwestora solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przewidziana w art. 6471 § 5 k.c. w związku z paragrafami poprzedzającymi jest, jak się jednolicie przyjmuje, odpowiedzialnością typu gwarancyjnego za cudzy dług powstającą z mocy samego prawa [1], co powoduje, że ma charakter wyjątkowy, a to z kolei stawia wysoko poprzeczkę dla komentatorów i orzecznictwa. Nie ułatwia też zabiegów interpretacyjnych nie najlepsza jakość przepisów wprowadzających tę odpowiedzialność. Jest już w zasadzie wiedzą powszechną, że omawiana odpowiedzialność gwarancyjna powstaje po stronie inwestora, o ile ten ostatni wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. I właściwie w tym miejscu kończą się wnioski oczywiste, a zaczynają wątpliwości co do tego, kiedy należy uznać, że inwestor faktycznie wyraził zgodę na zawarcie danej umowy z podwykonawcą.Wrazie wątpliwości ocena taka musi uwzględniać z jednej strony interesy podwykonawcy, z drugiej - inwestora. Tym bardziej interes tego ostatniego powinien być brany pod uwagę, że przecież podwykonawca nie jest jego bezpośrednim kontrahentem, a obowiązek zapłaty mu wynagrodzenia nie jest podstawowym obowiązkiem inwestora.Zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą jako przesłanka ważności umowy podwykonawczej czy też przesłanka powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy W art. 6471 § 2 k.c. ustawodawca wprost stanowi, że do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor,wterminie 14 dni od przedstawienia m[...]

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy po zmianie przepisów DOI:10.15199/33.2017.12.26


  1 czerwca 2017 r. w znacznej części weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933), której art. 1 zmienił obowiązujące dotychczas przesłanki i zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót budowlanych. Przewidziano jednak, że do umów zawartych przed 1 czerwca 2017 r. zastosowanie będą miały ówczesne przepisy. Nowa regulacja art. 647(1) k.c. zastąpiła poprzednie brzmienie tego przepisu, który m.in. z uwagi na brak precyzji, budził wiele kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie, stając się przyczyną niejednolitości w interpretacji oraz bardzo daleko idących rozbieżnościworzecznictwie. Jak czytamywuzasadnieniu projektu rządowego ustawy wprowadzającej omawiane zmiany, jednymz jej celów jest wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i podwykonawcy, jako uczestnikom procesu budowlanego, w związku z odpowiedzialnością inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy. Konieczność zmiany podyktowana była niejednolitą praktyką orzeczniczą w stosowaniu regulacji umożliwiającej podwykonawcy otrzymanie zapłaty nie od wykonawcy, z którym zawarł umowę o roboty budowlane, lecz od inwestora [1].Przesłanki solidarnej odpowiedzialności inwestora - zmiany o charakterze fundamentalnym Obowiązujący od 1 czerwca 2017 r. art. 647(1) k.c. stanowi, że inwestor odpowiada solidarnie zwykonawcą za zapłatęwynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych, jeżeli: ● przedmiot tych robót został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę, a inwestorwterminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia nie wyraził sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub ● szczegółowy zakres robótwykonywanych przez podwykonawcę został ustalony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą. U[...]

 Strona 1