Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"NORBERT HAŁABURDO"

Badania procesu katalitycznego odchlorowodorowania 1,1,2-trichloroetanu w fazie gazowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano w skali laboratoryjnej katalityczne odchlorowodorowanie 1, 1,2-trichloroetanu w fazie gazowej w obecności węgla aktywnego, sylikażeli, A120 3 oraz sita molekularnego 1 3X nasyconego wodnymi roztworami chlorków metali I grupy układu okresowego. Przyjmując selektywność tworzenia się 1,1-dichloroetylenu jak o k ryterium przydatności uk ład u katalitycznego, do dalszych b adań wybrano żele krzemionkowe SG i SKM-3 oraz chlorki rubidowy i cezowy. W wyniku odszczepienia chlorowodoru od l,l,2-trichloroetanu(TCE) otrzymuje się trzy izomeryczne dichloroetyleny. Przemianę tę można napisać następująco: CH2 = CCl2 f DCE ch 2c i- c h c i2 -HCl / Cl Cl \ / :----► с =: C \ / \ \ H H \ CIS DCE \ H Cl \ С = С / \ Cl H TRANS DCE Najbardziej pożądanym produktem tej reakcji jest DCE, cenny surowiec w syntezie organicznej, stosowany głównie jako jeden z monomerów w procesach kopolimeryzacji oraz jako półprodukt w syntezie 1,1,1 -trichloroetanu. Na skalę przemysłową DCE otrzymuje się w procesie odchlorowodorowania TCE w obecności wodnego roztworu czynnika odszczepiąjącego chlorowodór. Mimo dużej selektywności reakcji tworzenia DCE oraz zadowalającego stopnia przemiany TCE, metoda ta jest niedogodna ze względu na uciążliwość dla naturalnego środowiska człowieka. W procesie tym otrzymuje się znaczne ilości ścieków. Trudności z ich utylizacją oraz straty chlorowodoru spowodowały podjęcie prac badawczych nad katalityczną eliminacją chlorowodoru z TCE w fazie gazowej. Obszerny przegląd literatury dotyczącej tego problemu przedstawiono wcześniej1,2). Omawia się w niej wiele różnych układów katalitycznych stosowanych w procesie odchlorowodorowania TCE. Układ katalityczny składa się z nośnika (węgiel aktywny, A120 3, sita molekularne i sylikażel) oraz substancji aktywnej, którą najczęściej jest chlorek metalu I grupy układu okresowego. Z powodu znacznego zróżnicowania zawartych w literaturze danych dotyczących[...]

Odchlorowodorowanie 1,1,2-trichloroetanu w obecności katalizatora heterogennego* DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ ilości chlorku cezowego (naniesionego na żel krzemionkowy SKM-3) i temperatury prażenia katalizatora na jego właściwości w procesie odchlorowodorowania 1,1,2-trichIoroetanu w fazie gazowej. Stosując matematyczne metody planowania doświadczeń, zoptymalizowano warunki prowadzenia procesu. Stwierdzono, że otrzymany katalizator zachowuje aktywność przez krótki czas, a przyczyną jego dezaktywacji jest tworzenie się chlorowodoru w czasie odchloro wodorowania 1,1,2-trichloroetanu. W poprzednich pracach1,2’ przedstawiono obszerny przegląd literatury dotyczący procesu odchlorowodorowania 1,1,2-trichloroetanu (TCE) z utworzeniem 1,1-dichloroetylenu (DCE). W skali przemysłowej proces ten jest realizowany tzw. metodą mokrą. Pomimo dobrych wskaźników technologicznych, metoda ta jest uciążliwa dla środowiska ze względu na to, że w czasie procesu powstaje duża ilość ścieków. Traci się także (bezpowrotnie) powstający chlorowodór. Te wady metody mokrej spowodowały, że prowadzi się badania nad odchlorowodorowaniem TCE w fazie gazowej w obecności katalizatora heterogennego. Część doświadczalna W wyniku wstępnych prac badawczych, przeprowadzonych w celu weryfikacji danych zawartych w literaturze oraz doboru katalizatora *’ Pracę wykonano w rama[...]

 Strona 1