Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Zegardło"

Wykorzystanie odpadowych materiałów ceramicznych oraz żywic poliestrowych do wytwarzania kompozytów syntetycznych o cechach betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie DOI:10.15199/62.2018.1.20


  Ustawodawstwo Unii Europejskiej nakazuje, by każdy wytworzony produkt miał opracowaną technologię przetwórstwa i recyklingu, uwzględniającą zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska1). Wymóg ten jest wdrażany od niedawna, zatem istotne jest opracowanie technologii utylizacji wielu produktów, które do tej pory nie podlegały wtórnemu zagospodarowaniu. Masowa produkcja oraz popularność produktów ceramicznych generuje powstawanie dużych ilości odpadów. Zalety produktów z ceramiki, głównie wytrzymałość oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą w odniesieniu do produktu odpadowego. Rozkład odpadowych produktów ceramicznych w środowisku naturalnym szacuje się bowiem na ok. 4 tys. lat. Tak długi okres degradacji automatycznie wymusza opracowanie metod wtórnego wykorzystania takich odpadów. Obecnie odpady ceramiki trafiają na przyzakładowe i komunalne wysypiska śmieci, które z roku na rok ulegają powiększeniu i już teraz stanowią poważny problem ekologiczny. Powodami tego są niska odpłatność za składowanie odpadów oraz brak wdrożonej praktycznej i ekonomicznej metody ich wykorzystania. Zakres produkcji wyrobów ceramicznych jest bardzo rozległy. Z wypalanych glin wytwarza się zarówno wielkogabarytowe materiały budowlane, jak i niewielkich rozmiarów elementy ozdobne. Używane surowce można podzielić na podstawowe składniki mas i składniki pomocnicze, które są dodawane w niewielkich ilościach. Jako składnika plastycznego używa się surowców ilastych, głównie glin, tworzących masy plastyczne po dodaniu wody. Składniki schudzające to najczęściej substancje krzemionkowe (np. piasek). Są one dodawane w celu zmniejszenia plastyczności, a tym samym skurczliwości w czasie suszenia i wypalania. Topniki (surowce skaleniowe topiące się w czasie wypalania) są używane dla zmniejszenia porowatości. Prawidłowe dozowanie składników oraz właściwe przeprowadzenie wszystkich etapów produkcji wyrobów ceramicznych jest procese[...]

Próba użycia odpadowych izolatorów elektrycznych jako kruszywa do betonu - badania własne DOI:10.15199/74.2016.5.12

Czytaj za darmo! »

Artykuł ma na celu wskazanie szczególnych cech tego odpadu, ich analizę oraz próbę wykorzystania jego niektórych cech w innej dziedzinie gospodarki, jaką jest towarowa produkcja betonów. Wstępne badania wykazują, że taki kierunek utylizacji może być uzasadniony zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.Biorąc pod uwagę zaleganie odpadowych izolatorów elektrycznych oraz bardzo korzystne cechy materiału, z jakiego są one wytworzone, ustalono cel prac badawczych jako analizę możliwości ich wykorzystania przy produkcji betonów. Zakres planowanych prac obejmował pozyskanie materiałów do badań, przetworzenie go do formy kruszywa, badania tak powstałego kruszywa recyklingowego oraz pilotażowe badania betonu, w którego składzie zawarte byłoby wymienione kruszywo.Kruszywo użyte do badań własnych pozyskane zostało ze składowiska zużytyc[...]

Use of post-production sanitary ceramic waste as a filler in cement composites of high chemical resistance Wykorzystanie poprodukcyjnych odpadów ceramiki sanitarnej jako napełniacza do kompozytów cementowych o wysokiej odporności chemicznej DOI:10.15199/62.2017.5.25


  Disintegrated sanitary ceramics waste (size up to 8 mm) was used as grit in the cement mortar (1.33 Mg/m3) setted at 20°C for 107 days. The concrete produced was studied for corrosion in H3O+, SO4 2-, NH4 + and/or Mg2+-contg. mediums (mass change for 107 days and for compression strength. The concrete was corrosion resistant. Zaprojektowano beton, który zawierał recyklingowe kruszywo ceramiczne oraz gwarantował wysoką odporność na środowiska agresywne. Przygotowano środowisko badawcze w postaci roztworów o podwyższonym stężeniu czynników agresywnych (jonów hydroniowych, siarczanowych, magnezowych i amonowych), symulujących pracę betonu w elementach kanalizacyjnych. Jako kryterium oceny odporności badanego betonu na korozję przyjęto zmianę masy próbek przechowywanych w roztworach oraz zmianę wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z próbkami przechowywanymi w wodzie. Recyklingowe kruszywa z ceramiki sanitarnej okazały się odpowiednie do betonów specjalnych o wysokiej odporności na środowiska agresywne chemicznie.Intensywny rozwój gospodarczy, wzrastająca urbanizacja i konsumpcja przyczyniają się do ciągłego zwiększania ilości produkowanych odpadów. Według danych Eurostatu1), w państwach członkowskich Unii Europejskiej wszystkie gałęzie działalności gospodarczej i gospodarstwa domowe w 2015 r. wytworzyły łącznie ponad 2,5 Pg odpadów, wśród których największą część stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe. Wśród odpadów pochodzących z działalności gospodarczej dużą część stanowią odpady poprodukcyjne. Są to wyroby nie nadające się do sprzedaży z powodu wad powstałych w procesie produkcyjnym. Trafiają one na wysypiska, zwłaszcza jeżeli nie nadają się do recyklingu. Przykładem takich wyrobów są elementy ceramiki sanitarnej. Chociaż są one biologicznie neutralne i nie zagrażają środowisku to ich duże ilości zaczynają stanowić kłopotliwy problem. Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, odpowiednia edukacja oraz aktualizo[...]

Kompozyty na bazie nienasyconej o-ftalowej żywicy poliestrowej napełnione kruszywem szklanym z wyeksploatowanych bocznych szyb samochodowych DOI:10.15199/62.2018.4.17


  Jednym z priorytetów obecnej gospodarki jest dbałość o tzw. bezpieczeństwo ekologiczne. Za terminem tym kryje się wiele działań, których celem jest zminimalizowanie występowania zagrożeń powodujących pogorszenie się stanu środowiska naturalnego. W tym aspekcie, coraz częściej pojawia się konieczność zagospodarowywania zużytych wyrobów. Ze względu na fakt podniesienia się komfortu życia oraz łatwą dostępność dóbr, wiele nowych wyrobów staje się odpadem jeszcze przed ich technicznym wyeksploatowaniem. Przyczynami są tu np. względy estetyczne. Przykładem tego rodzaju wyrobów są pojazdy samochodowe. Odzysk surowców wtórnych z pojazdów i zagospodarowanie ich jako surowców do produkcji nowych wyrobów koncentruje się głównie na materiałach metalowych. Stal i inne metale odzyskane w procesie demontażu pojazdów są ekonomicznie konkurencyjne wobec tych, wydobywanych ze złóż rud metali. Z tego powodu huty chętnie korzystają z materiałów odpadowych. Nie wszystkie jednak materiały używane w produkcji aut poddawane są wtórnemu wykorzystaniu. Na przykład recykling elementów ze szkła napotyka na pewne ograniczenia. Wyroby szklane są materiałem, który technologicznie dzięki swojej specyficznej budowie podlegać może wielokrotnemu wtórnemu wykorzystaniu. Proces przetapiania szkła prowadzony w odpowiednich warunkach nie prowadzi do pogorszenia właściwości materiału. Problem zagadnienia pojawia się jednak wówczas, gdy produkty szklane różnią się składem chemicznym i właściwościami. Procesy przetopu szkła z luster różnią się od tych, jakie prowadzi się dla szyb lub lamp, co wymaga prowadzenia przed przetapianiem bardzo szczegółowej segregacji. Technologia przygotowania szkła do recyklingu jest skomplikowana i obwarowana wieloma obostrzeniami. Wyróżnia się tu etapy czyszczenia wstępnego, segregacji ze względu na barwę, usuwania nadruków, rozdrobnienia oraz ponownego oczyszczenia. Dla uzyskania pełnej wartości produktu finalnego wymaga się, aby ilość[...]

Badanie możliwości wykorzystania odpadowych ceramicznych izolatorów elektrycznych jako recyklingowego kruszywa do betonów DOI:10.15199/74.2016.4.2

Czytaj za darmo! »

Wynikiem modernizacji sieci elektrycznych jest powstawanie odpadów, z których nie wszystkie podlegają skutecznym sposobom recyklingu. Ceramiczne izolatory elektryczne są przykładem takiej materii. Ze względu na materiał wykonania są: trwałe, niebiodegradowalne oraz nie poddają się procesowi włączenia odpadu w produkcję nowych wyrobów. Ceramiczne izolatory elektryczne jako materia odpadowa Od początków elektryfikacji Polski na wielką skalę minęło już kilkadziesiąt lat. Od tego czasu sieci energetyczne są wymieniane oraz modernizowane. W związku z wieloma okolicznościami jak np. dostosowaniem sieci do nowych wymagań, proces ten będzie trwał jeszcze przez długie lata. Wynikiem unowocześniania sieci energetycznych oraz wymiany jego składowych na nowe jest powstawanie materii odpadowej. Pomimo wysoko rozwiniętego systemu recyklingu, który doskonale przetwarza takie materiały jak: metale, beton, żelbet - materiały ceramiczne stanowią wciąż kłopotliwy odpad. W zagadnieniach energetycznych dotyczy to głównie ceramicznych izolatorów elektrycznych. Ceramiczne izolatory elektryczne to elementy stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących [8, 13]. Izolatory mogą mieć budowę pełną - nazywa się je wtedy pełnopniowymi, mogą też mieć przestrzeń pustą we wnętrzu - tzw. pustopniowe. Ze względu na miejsce zastosowania izolatory dzieli się na: liniowe, stojące, wsporcze, kołpakowe, odciągowe itp. Pomimo tego, że głównym zadaniem izolatorów elektrycznych jest izolowanie - należy pamiętać, że pobocznie pełni[...]

Zastosowanie nanomateriałów do monitorowania stanu technicznego kompozytów cementowych DOI:10.15199/74.2016.10.4


  Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektów budowlanych, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu. Nową koncepcją w przypadku materiałów konstrukcyjnych jest dążenie do integrowania elementów aktywnych już na etapie ich produkcji, aby utworzyć, tzw. kompozyty inteligentne umożliwiające samodetekcję uszkodzeń. Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji Powstawanie i kumulacja wad w materiale podczas eksploatacji konstrukcji prowadzi do zmian jej stanu technicznego. Efektem lokalnego uszkodzenia kompozytu nie zawsze musi być zniszczenie całego elementu. Zatem uzasadnione jest monitorowanie stanu konstrukcji, w celu określenia warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu. Zaleca się, aby w obiektach o szczególnym znaczeniu diagnozowanie stanu wytężenia newralgicznych elementów konstrukcyjnych odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektu, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu [14]. Ciągłe monitorowanie stanu obiektu - w przeciwieństwie do pomiarów okresowych - umożliwia bieżącą ocenę jej stanu technicznego, co w konsekwencji ułatwia identyfikację ewentualnych zagrożeń [13]. Rozwój innowacyjnych, automatycznych systemów monitoringu technicznego konstrukcji - MTK SHM - structural health monitoring, zastępuje tradycyjną diagnostykę opartą na badaniach nieniszczących NDT (non-destructive testing) [14]. Zastosowanie nowoczesnych technik monitorowania pozwala na znaczną redukcję kosztów spowodowanych okresowymi inspekcjami, a obecne tendencje w diagnostyce konstrukcji zmierzają w kierunku zintegrowania systemów monitorowania na stałe z elementami konstrukcji, także na etapie ich produkcji (idea tzw. embedded systems) [6]. Zastosowanie tego typu systemów umożliwia prowadzenie badań [...]

Analiza możliwości zastosowania nowoczesnej aparatury elektrotechnicznej w postaci kamery termowizyjnej do wykrywania mikromostków cieplnych w budynku przy zastosowaniu termografii DOI:10.15199/74.2017.8.3


  Podstawy prowadzenia pomiarów Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego oraz przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Wśród zalet pomiarów termowizyjnych można wymienić: - jest metodą szybką, a uzyskanie wyników w formie termogramu jest praktycznie natychmiastowe, - możliwości termowizji obejmują wszystkie newralgiczne miejsca obiektu, - bezstykowość, pozwalająca na przeprowadzenie badań zdalnych o charakterze nieniszczącym, - nie wymaga wyłączenia badanego urządzenia czy instalacji z ruchu, - zobrazowanie pola temperatury całej dostępnej optycznie powierzchni obiektu i możliwość rejestracji uzyskanych obrazów oraz ich archiwizacji, - możliwość komputerowej obróbki i analizy termogramów. Termogram, podobnie jak zdjęcie fotograficzne, jest obrazem powierzchni obiektów, otrzymanym w określonym przedziale promieniowania elektromagnetycznego. Zdjęcie fotograficzne powstaje najczęściej w odbitym od obiektu promieniowaniu widzialnym, a termogram w niewidzialnym dla człowieka promieniowaniu podczerwonym wysyłanym przez obiekt i odbijanym przez niego. Interpretacja termogramów jest zagadnieniem trudnym i złożonym. To nie tylko rozpoznawanie obiektów, ale wnioskowanie o zachodzących zjawiskach cieplnych i związanych z nimi cechami obiektów. Temperatura w danym punkcie powierzchni obiektu może być wynikiem wielu różnych oddziaływań, które trzeba zrozumieć i uwzględnić w procesie interpretacji [4]. Podczas interpretacji należy brać pod uwagę zarówno rozpoznawcze cechy bezpośrednie, jak: kształt, wielkość, ton, barwa, strukt[...]

Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych DOI:10.15199/33.2017.12.08


  Coraz częściej podejmowane są próby odnalezienia efektywnych sposobów recyklingu materiałów, które mogą częściowo zastąpić kruszywo w zaprawach oraz betonach [4, 10, 12]. Ceramika i jej odpady nie są dla środowiska niebezpieczne. Szacuje się, że rozkład naturalny materiałów ceramicznych wynosi ok. 4 tys. lat. Głównym proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie ceramiki szlachetnej - białej [1, 2, 5 ÷ 7, 11, 15] jako kruszywa do kompozytów cementowych. Szczególną uwagę zwracają kruszywa ceramiczne pochodzące z odpadów ceramiki sanitarnej [2, 7, 15]. Prace [2, 15] dowodzą, że uwzględnienie specyficznych cech tych kruszyw pozwala otrzymywać betony odporne na wysoką temperaturę [2] i ścieranie [15] oraz o dużej wytrzymałości [15]. Wyniki badań przedstawione w literaturze skłoniły autorów artykułu do wykonania próbnej mieszanki mineralno- -asfaltowej zawierającej 20% kruszywa recyklingowego w objętości.Wykonano próbki kompozytu w celu przeprowadzenia podstawowych badań, jakie wykonuje się w przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych. Wartości otrzymanych wyników porównano z wymaganiami normowymi. Surowce i skład mieszanki Uszkodzone wyroby ceramiki sanitarnej odebrano z przyzakładowej hałdy odpadów i poddano dwuetapowemu procesowi kruszenia w laboratorium. Finalnie otrzymano kruszywo o wymiarach: 0 - 4 oraz 4 - 8 mm. Kruszywo ceramiczne stanowiło ok. 20% wypełniacza wmieszance, a pozostałą część popularne w drogownictwie kruszywa dolomitowe. Wyniki badań podstawowych parametrów technicznych kruszyw zaprezentowane w pracy [7] podano w tabeli 1. Lepiszczemwmieszancemineralno- -asfaltowej był asfalt drogowy 50/70, którego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w tabeli 2.Mączka wapienna stanowiła kruszywo wypełniające mieszankę. Stosowana jest ona popularnie w mieszankach bitumicznych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Przyjęto[...]

Wykorzystanie pyłu ceramicznego wytworzonego z wyeksploatowanych izolatorów elektrycznych jako napełniacza do zapraw cementowych DOI:10.15199/74.2018.1.8


  Masowa produkcja oraz popularność produktów ceramicznych generuje problem ich odpadów. Zalety ceramiki, głównie wytrzymałość [1] oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą w stosunku do produktu odpadowego. Okres biodegradacji produktów ceramicznych w środowisku naturalnym szacuje się na ok. cztery tysiące lat. Tak duży czas rozpadu automatycznie wymusza opracowanie metod wtórnego wykorzystania odpadowych produktów ceramicznych. Zagadnienie to dotyczy również ceramicznych izolatorów elektrycznych. Ceramiczne izolatory elektryczne to elementy stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących [2, 6, 7]. Izolatory mogą być w pełni zabudowane lub też mieć przestrzeń pustą we wnętrzu. Ze względu na miejsce zastosowania izolatory dzieli się na: liniowe, stojące, wsporcze, kołpakowe, odciągowe itp. Główną funkcją izolatorów elektrycznych jest funkcja izolacyjna. Ich rolą poboczną jest przenoszenie siły powstałej od wiszących przewodów. Ze względu na to, że izolatory elektryczne w liniach napowietrznych pracują stale w warunkach oddziaływań czynników środowiskowych takich jak: zawilgocenie, procesy zamarzania i rozmarzania materiału, z którego są one wykonywane musi być wytrzymały oraz odporny na te niekorzystne czynniki. Pomimo tego, że w technologii produkcji izolatorów elektrycznych pojawiają się nowoczesne materiały, takie jak: kompozyty żywiczne czy kauczuki sylikonowe, które również spełniają stawiane im wymagania,[...]

Wpływ nieszczelności na obniżenie izolacyjności oraz szczelności akustycznej pomieszczeń użytkowych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii urządzeń pomiarowych DOI:10.15199/74.2018.2.5


  Celem artykułu było przedstawienie wyników przeprowadzonych pomiarów izolacyjności i szczelności akustycznej ściany w stanie naturalnym i po wywierceniu otworów imitujących nieszczelności oraz porównanie wyników. Na podstawie wykonanych pomiarów porównano obliczenia teoretyczne i wyniki badań z obowiązującymi normami i standardami. Metodyka badań Badaniom poddano 2 pomieszczenia o podobnej konstrukcji. Laboratorium powstało w pomieszczeniach Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej. Wykonując przegrodę badawczą, podzielono istniejące pomieszczenie laboratoryjne na dwie części, pomieszczenie - nadawcze oraz odbiorcze. Najlepszym rozwiązaniem uwzględniającym program badań akustycznych było przeprowadzenie badania na izolacyjność i szczelność akustyczną przegrody. Badanie, które można wykorzystać dla wszystkich typów przegród, zostało przeprowadzone za pomocą podstawowej techniki pomiarowej opisanej w normie [5]. Rozwiązanie, które zostało zaproponowane to realizacja otworów oraz ich otwieranie i zamykanie. Badanie przeprowadzone metodą rozszczelnienia - uszczelniania pozwoliła na oszacowanie wpływu nieszczelności. Przegroda składa się z cegły wapienno-piaskowej o wymiarach 6,5×12×25 cm o klasie gęstości ρ = 1900 kg/m3, grubości przegrody d = 25 cm. Natomiast masa 1 m2 przegrody m’ = 1900 kg/m3 · 0,25 m = 475 kg/m2. Wykonano pięć odwiertów o Φ 14 mm w celu pokazania wpływu sz[...]

 Strona 1