Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Hubert TRZASKA"

Medice, cura te ipsum!

Czytaj za darmo! »

Człowiek od chwili poczęcia jest narażony na oddziaływania pól elektromagnetycznych (PEM) zarówno pochodzenia naturalnego, jak i obecnie dominujących promieniowań wytwarzanych sztucznie. Od chwili pojawienia się pierwszych urządzeń technicznych, umożliwiających generowanie prądów i PEM, prowadzi się badania ich aktywności biologicznej i to zarówno w sensie wywoływania reakcji niepożądanych, [...]

Zintegrowany system ekspozycyjny do badań biomedycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy analizuje się pola elektromagnetyczne w otoczeniu przenośnego terminala. Pokazano, że oprócz wysokiej częstotliwość, promieniowanej przez antenę urządzenia, występują także stałe i wolnozmienne pola magnetyczne wytwarzane przez przewody łączące źródło zasilania ze wzmacniaczem mocy oraz pola o średnich częstotliwościach, wytwarzane przez człon sterujący urządzenia. Kompleksowa ekspozycja na te pola nigdy nie była brana pod uwagę w badaniach biomedycznych, co mogło doprowadzić do różnicy w wynikach badań laboratoryjnych i epidemiologicznych. Proponuje się zestaw umożliwiający ekspozycję kompleksową. Zestaw pozwala na badanie efektów synergetycznych przy stosowaniu dowolnej kombinacji pól. Abstract. In the paper an analysis of electromagnetic field around a portable terminal is analyzed. It is shown that apart of high frequency, radiated by device’s antenna, there appear static and low frequency magnetic field radiated by wires connecting a power source with PA as well as medium frequency fields generated by control part of the device. Complex exposure to these fields has never been taken into account in biomedical research that could lead to differences between laboratory studies and epidemiological ones. A set for the complex exposure is proposed. It allows synergetic phenomena investigations while arbitrary combination of the fields is applied. (Integrated Exposure System for Biomedical Investigation) Słowa kluczowe: badania biomedyczne, pole elektromagnetyczne, telefonia komórkowa, terminale doręczne, system ekspozycyjny Keywords: biomedical investigations, electromagnetic field, mobile telephony, handset terminals, exposure system Wstęp Badania biomedyczne związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM) na materię ożywioną są prowadzone od kilkudziesięciu lat i wciąż rozwijane. Dla możliwie dokładnego odwzorowania warunków ekspozycji na PEM pochodzące od rzeczywistych źródeł, niezbędna jest budowa odpowiednich [...]

Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w badaniach biomedycznych i kompatybilności elektromagnetycznej DOI:10.12915/pe.2014.12.47

Czytaj za darmo! »

W artykule dyskutuje się źródła niepewności w badaniach bioelektromagnetycznych. Przedstawia się półprzewodzące własności materii biologicznej i ich rolę In vivo. Przypomina się efekt naskórkowy i jego rolę w tłumieniu pól i prądów w ciele. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły występowanie w ciele efektów nieliniowych. Oba zjawiska wskazują na potrzebę kompleksowej ekspozycji w badaniach biomedycznych. Proponuje się zestaw do tego celu, przy badaniu radiotelefonów osobistych. Abstract. In the paper are discussed selected sources of uncertainty in bioelectromagnetics research. Semiconducting properties of biologic matter and their role in vivo are presented. The skin depth and its role in fields and currents attenuation in a body is reminded. Performed experiments confirmed presence of nonlinear phenomena in a body. Both the phenomena suggest a necessity for complex exposure in biomedical studies. A set for this purpose, in the case of exposure to personal radios, is presented. (Exposure to EMF in biomedicine and in electromagnetic compatibility). Słowa kluczowe: bioelektromagnetyzm, układ ekspozycyjny, telefonia komórkowa, głębokość wnikania, pole elektromagnetyczne,. Keywords: bioelectromagnetics, exposure system, cellular telephony, penetration depth, electromagnetic field. doi:10.12915/pe.2014.12.47 Wstęp Ocenia oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) na materię nie- i ożywioną oraz wytwory techniki jest procesem złożonym i wymaga szczegółowych analiz stosowanych procedur, zwłaszcza w aspekcie dokładności. Podstawowym zadaniem jest tu określenie i pomiar efektów oddziaływania PEM. W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) możemy określić oczekiwany stopień odporności urządzeń bądź akceptowalne dysfunkcje w działaniu pod wpływem ekspozycji na PEM, a robią to inżynierowie. Badanie obiektów biologicznych to domena biologów i lekarzy, a technicy mogą tu jedynie służyć pomocą. Drugi, ale nie mniej istotny (o ile n[...]

"Ochrona" przed polem elektromagnetycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wątpliwości autorów dotyczące ochrony środowiska elektromagnetycznego. Przepisy ochronne są często nazbyt złożone i nie zawsze poparte wiedzą, prowadzone badania podstawowe nie spełniają podstawowych wymogów technicznych, prezentacja wyników badań nie zawiera analizy błędów pomiarowych, zwykle nie ma instytucji, która zapewniłaby pomoc osobom eksponowanym i inne. Abstract. The authors doubts, related to the electromagnetic environment protection, are presented. Protection standards are often too complex and not always supported by the knowledge, the basic research does not fulfill basic technical requirements, results of the measurements presentations do not include any analysis of the measuring errors, usually there is no any institution that would express a help to exposed people and the others. ("Protection" against electromagnetic fields). Słowa kluczowe: bioelektromagnetyzm, pole elektromagnetyczne (PEM), ochrona środowiska, pomiar PEM. Keywords: bioelectromagnetics, electromagnetic field (EMF), environment protection, EMF measurement. Wstęp Już obecnie zagęszczenie środowiska elektromagnetycznego powoduje narażenie biosfery w skali globalnej. Rosnące potrzeby, zarówno w dziedzinie szybkości, jakości jak i ilości przekazu informacji oraz nietelekomunikacyjnych (ISMD) zastosowań pola elektromagnetycznego (PEM), powodują zarówno wzrost narażenia, jak również konieczność intensyfikacji badań w dziedzinie bioelektromagnetyzmu w ogóle, a ochrony człowieka i biosfery w szczególności. Istnieje szereg rzeczywistych środków stosowanych w ochronie przed niepożądaną ekspozycją na działanie PEM. Zaliczyć tu można środki prawne, organizacyjne czy techniczne. Środki takie są powszechnie znane i obowiązujące. Autorzy, w swojej pracy, spotykają się z różnorakimi problemami związanymi z ochroną przed PEM. Dotyczą one zwłaszcza skuteczności i dostępności ochrony. Istniejące tu wątpliwości, potrzeby i komentarze są prezentowane p[...]

 Strona 1