Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ZIEMBICKI"

Komputerowa symulacja energetyczna budynków i instalacji grzewczych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe metody modelowania i symulacji, wykorzystywane do analiz energetycznych budynków i instalacji grzewczych. Scharakteryzowano oprogramowanie symulacyjne dla budynków, wskazano cechy budynków, istotne z punktu widzenia jakości symulacji, które muszą być precyzyjnie w modelu określone. W drugiej części publikacji scharakteryzowano oprogramowanie służące do symulacji i analizy źródeł ciepła, instalacji grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Keywords: computer energy simulation, heating systems Abstract The article presents the basic methods of modelling and simulation used for energy analysis of buildings and heating systems. Simulation software for buildings has been characterised, and the essential building characteristics important for simulation quality indicated. The latter must be precisely defined in the model. The software for simulation and analysis of heat sources, heating and usable hot water has been characterised in the second part of the publication. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl Komputerowa symulacja energetyczna budynków i instalacji grzewczych Computer Energy Simulation of Buildings and Heating Systems PIOTR ZIEMBICKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 106÷111 www.cieplowent.pl ROZWÓJ nauki i techniki oraz postęp społecznogospodarczy wymuszają rozwiązywanie coraz bardziej skomplikowanych problemów technicznych. Każdy z nich wymaga pełnego zrozumienia badanego procesu lub systemu. Jednak w wielu przypadkach poziom wiedzy nie daje możliwości jednoznacznego ich określenia, a często nie pozwala stworzyć ścisłych metod obliczeniowych. Podobnie jest w zakresie analizy energetycznej budynków, źródeł ciepła i instalacji grzewczych, które będąc skomplikowanymi układami współpracujących ze sobą u[...]

Opomiarowanie węzłów ciepłowniczych współpracujących z instalacjami kolektorów słonecznych


  W artykule przedstawiono prace badawcze, których celem było określenie wymaganych cech oraz poprawnej lokalizacji urządzeń pomiarowych służących do odczytu parametrów pracy węzła ciepłowniczego, zintegrowanego z instalacją kolektorów słonecznych. Parametry te przekazywane do regulatorów pozwolą na optymalne sterowanie pracą węzła. W publikacji zestawiono i krótko scharakteryzowano wymagane zakresy pomiarowe podstawowych elementów pomiarowych w węźle ciepłowniczym. Przedstawiono i opisano także schematy technologiczne z naniesioną lokalizacją elementów pomiarowych. Keywords: district heating substations, solar collector Abstract In the article research works are presented aiming to determine required features and the correct localization of measuring devices used for readout of operating parameters of a district heating substation integrated with the solar collector system. The data are sent to the control system enabling the optimum operation control of the substation. The flow diagrams with measuring elements are also included and described. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl Opomiarowanie węzłów ciepłowniczych współpracujących z instalacjami kolektorów słonecznych Instrumentation of District Heating Substations Cooperating with Solar Collector Systems PIOTR ZIEMBICKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 135÷139 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO WŁAŚCIWE funkcjonowanie węzłów ciepłowniczych, stanowiących źródło ciepła na potrzeby obiektów mieszkalnych, jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia zaspokajania zapotrzebowania na energię, jak również w aspekcie racjonalizacji jej zużycia. Konieczność ograniczania zużycia paliw kopalnych wymusza integrację węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii (np. instalacjami kolektorów słonecznych), [...]

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych


  W artykule przedstawiono wnioski z przeprowadzonego, w ramach projektu badawczego, rozpoznania wykorzystania agregatów mikrokogeneracyjnych w warunkach zabudowy miejskiej. Z analizy wynika, że konieczne jest przeprowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych, których celem będzie znalezienie optymalnego rozwiązania implementacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w pojedynczych budynkach mieszkalnych oraz w niewielkich grupach obiektów tego typu. Przedstawiono propozycję takich badań naukowych, połączonych z wdrożeniem ich wyników, co skutkować będzie optymalizacją systemów energetycznych wybranej jednostki osadniczej. Keywords: combined production of heat and electricity, apartment buildings Abstract Conclusions are presented concerning a recognition made within a research project about the use of micro-generative units in urban building development. The analysis shows the necessity of research -development works aiming at optimum solution of the implementation concerning combined production of heat and electric energy in single residential buildings and in a small group of objects of this type. A proposal of such scientific examinations combined with the implementation of their results is presented. This will result in optimisation of energy systems in a selected settlement unit. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych Combined Production of Heat and Electricity for Apartment Buildings PIOTR ZIEMBICKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 146÷149 www.cieplowent.pl ZOBOWIĄZANIA Polski do redukcji emisji CO2 wynikające z podpisania ogólnoświatowych konwencji oraz dyrektyw Unii Europejskiej, a także wchodzący w życie w niedługim czasie system handlu zbywalnymi prawam[...]

Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce


  W artykule przedstawiono prace badawcze, których celem było stworzenie komputerowej bazy danych typowych budynków mieszkalnych oraz klasyfikacja ich cech. Opisano procedurę inwentaryzacji obiektów, wyszczególniono i scharakteryzowano gromadzone dane oraz przedstawiono komputerową bazę danych służącą do ich przechowywania i udostępniania. W drugiej części artykułu opisano statystyczną metodę generacji klas budynków oraz opisano metodę walidacji modeli symulacyjnych budynków reprezentatywnych dla klas przy pomocy analiz termowizyjnych. Keywords: classification, construction, buildings Abstract The paper presents a research work aimed at producing a computerised database of typical residential buildings and classification of their characteristics. The procedure for the inventory of objects is described, and accumulated data are listed and characterised. The computer database used to store and share them is included. In the second part of the paper, a statistical method is described for generation of building classes, and thermal analysis methods for validating simulation models of buildings, representative for respective classes, are given. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl **) Dr inż. Grzegorz Misztal - Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce Analysis and Classification of Architecture, Construction, Installation and Energy Features of Buildings in Poland PIOTR ZIEMBICKI*) GRZEGORZ MISZTAL**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 101÷105 www.cieplowent.pl OGRZEWNICTWO DZIAŁANIEM niezbędnym, poprzedzającym analizę wymagań technicznych i eksploatacyjnych budynków zasilanych ze scentralizowanych źródeł ciepła w Polsce jest dokonanie p[...]

Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uwarunkowania poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej, ze wskazaniem występujących nieprawidłowości, które są skutkiem błędów projektowych, wykonawczych oraz często będących wynikiem działania samych użytkowników. Wskazano na potrzebę uszczegółowienia przepisów i normatywów w celu zapobiegania powielaniu błędnych rozwiązań projektowych i eliminowania niewłaściwych nawyków użytkowników i mieszkańców.POTRZEBA stosowania wentylacji początkowo wynikała z konieczności odprowadzania spalin i jednocześnie usuwania powietrza z pomieszczeń kanałami nad kominkami i paleniskami, przy czym powietrze to było doprowadzane przez nieszczelności w drzwiach, oknach i ścianach. Obecnie do funkcjonowania wentylacji naturalnej nie jest konieczne źródło otwartego ognia, może ona działać również przy ogrzewaniu za pomocą różnych źródeł ciepła, w tym z zamkniętymi komorami spalania i zdalaczynnych, a nawet przy ogrzewaniu elektrycznym. Wentylacja grawitacyjna jest stosowana w budynkach mieszkalnych już od kilkuset lat, jednak w tym okresie zmieniały się i nadal zmieniają materiały i technologie stosowane w budownictwie. Zmianom ulegają również potrzeby, zachowania i wymagania mieszkańców, co powoduje, że w wielu przypadkach, wentylacja grawitacyjna, nadal projektowana w przeważającej liczbie budynków mieszkalnych, jak również ta wykonana przed wielu laty, nie działa prawidłowo. Wentylacja grawitacyjna jest podatna na oddziaływanie wielu czynników, z których część jest trudna do przewidzenia i uwzględnienia zarówno przy projektowaniu nowych obiektów, jak i po zmianach sposobu użytkowania lub po wykonanych remontach i modernizacjach. O ile przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej (wywiewnej, nawiewno-wywiewnej) jak również klimatyzacji, przepływy powietrza są regulowane przez automatykę, to w przypadku wentylacji naturalnej, strumienie powietrza mogą zachowywać się bardzo różnorodnie i na ogół nie podlegają sterowan[...]

Komputerowa symulacja współpracy źródeł ciepła z instalacjami kolektorów słonecznych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono celowość stosowania odnawialnych źródeł ciepła przy modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych polegającej na rozproszeniu generacji energii. Scharakteryzowano hybrydowe źródła ciepła oraz omówiono zagadnienia symulacji i doboru optymalnego ich układu technologicznego. Opisano sposoby doboru instalacji kolektorów słonecznych oraz przedstawiono charakterystyki wybranych aplikacji komputerowych przeznaczonych do symulacji ich pracy.W KAŻDYM systemie ciepłowniczym, bez względu na wielkość obszaru jaki zaopatruje w ciepło, musi funkcjonować efektywne źródło ciepła. W większości mniejszych systemów pracuje jedna ciepłownia lub elektrociepłownia, najczęściej stałopalna, zasilana węglem kamiennym lub brunatnym, rzadziej gazem ziemnym. Ze względu na bardzo wysokie koszty modernizacji takich źródeł ciepła w znacznej części pozostają one w bardzo złym stanie technicznym, często wręcz nie nadając się do dalszej eksploatacji. Podobnie przedstawia się sytuacja sieci ciepłowniczych, które budowane w latach, kiedy technologie rurociągów preizolowanych nie były szeroko dostępne. Często były one bardzo źle izolowane lub wręcz nieizolowane, co powoduje bardzo duże straty ciepła i w konsekwencji wysokie starty finansowe, które w sposób bezpośredni wpływają na koszt ciepła sieciowego. Dodatkowym problemem związanym z funkcjonowaniem sieci ciepłowniczych jest ich zła regulacja oraz nieoptymalny układ średnic i długości odcinków, wynikający bardzo często ze złego planowania rozwoju sieci w latach ubiegłych, zmian urbanistycznych w miastach, a także zmniejszania zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji budynków mieszkalnych, zwiększania efektywności energetycznej procesów przemysłowych itd. W konsekwencji poszukuje się rozwiązań, które poprawią bilans energii w jednostkach osadniczych, eliminując lub redukując między innymi straty na przesyle w sieciach ciepłowniczych, a także poprawiając sprawność produkc[...]

Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID DOI:

Czytaj za darmo! »

Systemy energetyczne jednostek osadniczych (elektroenergetyczne i ciepłownicze) stanowią oddzielne układy, które w obecnym kształcie w żaden sposób ze sobą nie współpracują, co powoduje, że bardzo często zarówno wytwarzanie, jak i dystrybucja energii są nieefektywne. W artykule przedstawiono propozycję prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie integracji małoskalowych technologii energetycznych na obszarach jednostek urbanistycznych. Zaproponowano zakres badań naukowych oraz inwestycji, których przeprowadzenie skutkować będzie modernizacją istniejącego systemu energetycznego jednostki osadnicznej i stworzenie modelowego, zintegrowanego systemu energetycznego. Keywords: intelligent district heating systems Abstract Energy systems of the settlement units (electricity and district heating) are separate systems, which in their present form do not work together in any way. This means that very often both the production and distribution of energy are inefficient. The article describes a research and implementation for the integration of small-scale energy technologies in the units of urban areas. The research and investment scope has been proposed to be carried out that will result in modernization of the existing energy system of a settlement unit and development of a model integrated energy system. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski **) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID Intelligent District Heating Systems Integrated into SMART GRID Project TADEUSZ KUCZYŃSKI*) PIOTR ZIE MBIC KI**) PRAWIDŁOWA gospodarka energetyczna kraju jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na poziom jego zamożności oraz tempo rozwoju gospodarczego. Niezwykle szybki postę[...]

Eksploatacyjne aspekty doboru instalacji ciepłej wody użytkowej wspomaganej kolektorami słonecznymi DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę porównawczą układów technologicznych wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Przeanalizowano układy z bezpośrednim podgrzewaniem wody w podgrzewaczach pojemnościowych lub w zasobnikach ciepła oraz instalacje z pośrednim podgrzewaniem wody użytkowej w zbiornikach buforowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie doboru instalacji, jej sprawności oraz stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u., a także z punktu widzenia dezynfekcji termicznej tych instalacji.WYBÓR rozwiązania funkcjonalnego i koncepcji współpracy OŹE z węzłem ciepłowniczym zależy od przyjęcia stopnia pokrycia zużycia ciepła w budynku przez OŹE. Wspomaganie przez instalację kolektorów słonecznych przygotowania ciepłej wody użytkowej, może być realizowane w dwóch typowych układach technologicznych, tj. z bezpośrednim i pośrednim podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. W praktycznych zastosowaniach układy z bezpośrednim podgrzewaniem w podgrzewaczach pojemnościowych lub z zasobnikami ciepła stosowane są w obiektach, w których wykorzystuje się stosunkowo nieduże powierzchnie kolektorów słonecznych (głównie domy jednorodzinne i niewielkie budynki różnego typu). Rozwiązania z pośrednim podgrzewaniem wody użytkowej w zbiornikach buforowych stosowane są w instalacjach o dużych powierzchniach kolektorów słonecznych. W aspekcie sprawności i stopnia pokrycia przez kolektory słoneczne zapotrzebowania na ciepło do podgrzania wody użytkowej oba typy układów technologicznych są zbliżone, natomiast z punktu widzenia eksploatacyjnego ważne są również wielkości zużycia ciepła i jego strat w cyklu dezynfekcji termicznej oraz koszty inwestycyjne. W artykule wykorzystano wyniki symulacji z wykorzystaniem danych projektowych instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej wspomaganej układem kolektorów słonecznych w budynku realizowanym w ramach projektu badawczego pod nazwą MBJ[...]

 Strona 1  Następna strona »