Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Leszek DĘBOWSKI"

Technika RFID i jej aplikacje

Czytaj za darmo! »

Układy i systemy wykorzystujące technikę RFID (Radio Frequency Identification) stanowią obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę elektroniki. Karty i etykiety radiowe znajdują zastosowania w przemyśle o coraz wyższym stopniu automatyzacji, jak również we współczesnych rozwiązaniach związanych z życiem codziennym. We współczesnym rozumieniu RFID jest technologią obejmującą bilat[...]

Elastyczny system sterowania przekształtników energoelektronicznych – architektura, wybrane zastosowania badawcze i dydaktyczne

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje nową architekturę elastycznego systemu sterowania przekształtników energoelektronicznych. Wykorzystano koncepcję podziału części sprzętowej na moduł jednostki centralnej (CPU) i kartę bazową. Elastyczność konfiguracji osiągnięto w wyniku zastosowania elementów DSP/CPLD/FPGA. Przedstawiono rodzinę kart bazowych przeznaczoną do współpracy z różnymi topologiami przekształtników energoelektronicznych. Podano przykłady wykorzystania systemu w pracach badawczo-rozwojowych i dydaktyce. Abstract. A new architecture of flexible control system for power converters is presented in the paper. The hardware part of the system is divided between the CPU module and baseboard. DSP/CPLD/FPGA components provide configuration with flexibility. Baseboard family dedicated for control of[...]

A fl exible DSP/FPGA-based hardware platform for power electronics

Czytaj za darmo! »

Application areas of modern power electronics are continuously extending e.g. variable speed drives, active fi lters and power conditioners, power supplies. New application specifi c product groups have been rising rapidly: electric vehicles and dedicated chargers, photovoltaic and wind energy supply systems. Advanced power converter topologies and control algorithms [1] require high-speed, programmable and fl exible hardware platform for implementation, rapid prototyping, testing and industrial applications. During the last decade fi xed- and fl oating-point DSP familes were the effi cient solutions for realtime control with complex numerical algorithms. Currently fi eld programmable gate arrays (FPGAs) achieve technology grade competitive to traditional DSPs. FPGAs offer very[...]

Koncepcja uwzględniania rzeczywistych charakterystyk regulatorów w symulacji układów elektroenergetycznych na przykładzie układu kompensacji mocy biernej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego symulatora układu kompensacji mocy biernej niskiego napięcia współpracującego z rzeczywistym regulatorem, jako przykład symulacji układów elektroenergetycznych z uwzględnieniem rzeczywistych charakterystyk regulatorów. W części pierwszej zaprezentowano model matematyczny symulowanego układu, w drugiej rozwiązanie sprzętowe elastycznej platformy cyfrowej zbudowanej z wykorzystaniem elementów DSP/CPLD/FPGA, która stanowi symulator pracujący w czasie rzeczywistym. Abstract. This paper shows the conception of the digital simulator of reactive power compensation in low voltage power system which cooperates with the real power factor regulator. The first part of the paper presents the mathematical model of simulate system. The mathematical model was adapted to digital platform requirements which allows for the simulator operate in the real time. In the second part the hardware solution of flexible digital platform built with DSP/CPLD/FPGA elements are presented. (The idea of taking into account the real characteristics of controllers in simulation of power systems on the example of reactive power compensation). Słowa kluczowe: symulator cyfrowy, kompensacja mocy biernej, symulatory pracujące w czasie rzeczywistym. Keywords: digital simulator, reactive power compensation, real-time simulators. Wstęp Jednym z kluczowych zastosowań symulatorów cyfrowych było i jest testowanie układów sterowania i zabezpieczeń [1]. Na świecie pracuje wiele zespołów naukowo-badawczych, których prace koncentrują się wokół konstrukcji profesjonalnych pakietów symulacyjnych, pracujących w czasie rzeczywistym [2,3]. Specyfika symulatorów tego typu wymaga stosowania zaawansowanych technologii sprzętowych, ale również optymalnych metod numerycznych [4,5]. W Polsce prace nad zastosowaniami cyfrowych symulatorów układów elektromechanicznych i elektroenergetycznych, pracujących w czasie rzeczywistym, prowadzone są w Instytuc[...]

Stanowisko laboratoryjne do badania przekształtnika matrycowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy budowy stanowiska laboratoryjnego zaprojektowanego do badania kilku konfiguracji obwodu mocy przekształtnika matrycowego i sprawdzania różnych algorytmów sterowania tymi układami. Abstract. The article concerns of research laboratory station designed for examination of different topologies of Matrix Converter and anticipated to testing of different controlling algorithms. (Research laboratory station for testing of Matrix Converter ). Słowa kluczowe: wielopoziomowy przekształtnik matrycowy, dwumodułowy przekształtnik matrycowy, napięcie common mode, PWM, Keywords: multilevel matrix converter, two-modular matrix converter, common mode voltage, PWM Wstęp Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki w Politechnice Rzeszowskiej dysponuje stanowiskiem laboratoryjnym do badania układów przekształtnika matrycowego. Stanowisko zostało wykonane przez Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku według projektu wstępnego autorki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3 (PO RPW 1.3) realizowanego w Politechnice Rzeszowskiej. Jest to uniwersalne stanowisko badawcze (rys.1), na którym mogą być badane przekształtniki matrycowe w różnych konfiguracjach obwodów mocy i przy różnych sposobach sterowania. Obwód mocy zawiera dwa moduły trójfazowotrójfazowych przekształtników matrycowych, co pozwala na badanie klasycznego przekształtnika matrycowego, układu dwumodułowego przekształtnika matrycowego oraz układu wielopoziomowego przekształtnika matrycowego z kondensatorami zaciskowymi. Rys.1. Stanowisko laboratoryjne do badania różnych konfiguracji przekształtnika matrycowego Potrzeba realizacji stanowiska laboratoryjnego, na którym może być badany układ wielopoziomowego przekształtnika matrycowego (rys.2) oraz dwumodułowy przekształtnik matrycowy (rys.3) wynika z faktu, że układy te są najnowszymi rozwiązaniami układowymi [2]-[12], mającymi na celu rozwiązanie problemu niskiej wartości współczynnika na[...]

 Strona 1