Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Beata Kowarska"

Redukcja tlenku azotu(II) w strefie nadzłożowej reaktora fluidyzacyjnego

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań redukcji tlenku azotu(II) w spalinach powstających w palenisku z pęcherzowym atmosferycznym złożem fluidalnym z wykorzystaniem technologii reburningu. Przy zmniejszeniu współczynnika nadmiaru powietrza w strefie nad złożem do wartości 1,0 uzyskano stopień konwersji tlenku azotu(II) do azotu ok. 50%, przy dalszym obniżaniu ilości powietrza w mieszance palnej stopień konwersji tlenku azotu(II) wzrósł do ok. 70%. Uzyskana redukcja pozwala na dotrzymanie standardów określonych przepisami. PrH was burned with air O2 in fluidized bed reactor on quartz sand (air excess 1.25-1.28) to study the redn. of NO with PrH in the reburning zone (air excess 0.92-1.28). Use of reburning system resulted in the conversion of 58-67% of NO to N2 at air excess 0.97-1.00 and short residence time (0.2-0.3 s). Wendt i wspó􀃡pr.1) jako pierwsi, na pocz􀄅tku lat siedemdziesi􀄅tych ub. wieku zaproponowali zastosowanie techniki redukcji tlenków azotu za pomoc􀄅 dodatkowego paliwa w􀄊glowodorowego. Proces ten nazwali reburningiem. Warunkiem koniecznym wyst􀄅pienia efektu reburningu jest wygenerowanie w obszarze gazów poprocesowych strefy ubogiej w tlen, ale bogatej w produkty niezupe􀃡nego spalania dodatkowego paliwa. Strefa ta, bogata w rodniki CHx, OH, CN i inne, charakteryzuje si􀄊 podwy􀄪szonym st􀄊􀄪eniem lekkich zwi􀄅zków organicznych i CO. Taki sk􀃡ad chemiczny gazów sprzyja z􀃡o􀄪onemu mechanizmowi redukcji NO opisanemu sumarycznymi równaniami reakcji2): 2NO + 2CH4 􀄺 2HCN + 2H2O + H2 + 369 kJ (1) 6NO + 2CH4 􀄺 2CO + 4H2O + 3N2 + 1793 kJ (2) Na pocz􀄅tku lat dziewi􀄊􀃼dziesi􀄅tych XX w. zaprezentowano komercyjne zastosowanie technologii reburningu3). Badania przeprowadzono w elektrowni Dawson Newey w Cassvile (Wisconsin, USA) na instalacji o mocy 100 MW z[...]

Recykling surowcowy glinu z opakowań wielomateriałowych


  Przedstawiono wyniki badań surowcowego recyklingu glinu z opakowań wielomateriałowych przetwarzanych termicznie w reaktorze fluidyzacyjnym. Zaproponowano wykorzystanie odzyskanego glinu do produkcji ałunu glinowo-potasowego. Badania prowadzono na próbkach folii i blachy aluminiowej poddawanych i nie poddawanych obróbce termicznej, sam zaś proces produkcji ałunu prowadzono z użyciem roztworu KOH i H2SO4. Uzyskana wydajność tego procesu wynosiła ok.70-ok. 90%. Spent multi-material packagings were thermally processed in fluidized bed reactor under heat for Al foil recovery. The foil scraps were treated with KOH and H2SO4 to produce KAl(SO4)2·12H2O crystals pptd. after cooling the reaction mixt. (yield 66-92%). Opakowania wielomateriałowe są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Wykorzystuje się je do przechowywania napojów łatwo psujących się, ponieważ gwarantują zachowanie świeżości produktu. Dodatkowym atutem takich opakowań jest to, że są oferowane w dużym zakresie pojemności 65-2000 mL. Przeciętne opakowania aseptyczne przeznaczone do długotrwałego przechowywania mleka i soków zawierają ok. 75% mas. papieru, 20% mas. polietylenu oraz 5% mas. glinu w postaci folii1). Każda z tych warstw spełnia określone zadanie. Warstwa papieru zapewnia sztywność opakowania, a pokrycie polietylenem jego szczelność. Folia aluminiowa stanowi barierę dla tlenu, drobnoustrojów i promieniowania UV. Jednak ze względu na kompozytową budowę tych opakowań nie ma możliwości zastosowania wobec nich prostych metod recyklingu. Badano możliwość zrealizowania koncepcji technologii utylizacji opakowań wielomateriałowych łączącej w sobie odzysk ciepła i recykling surowcowy. Według tej koncepcji proces odzysku ciepła byłby przeprowadzany w reaktorze fluidyzacyjnym, w którym spalano by wielomateriałowe odpady opakowaniowe o średniej wartości opałowej ok. 20 MJ/kg2). Uwolnione z opakowań fragmenty folii aluminiowej byłyby usuwane z reaktora w proc[...]

Termiczna regeneracja ziem bielących w reaktorze fluidyzacyjnym


  Wyniki wstępnych badań nad regeneracją zużytej ziemi bielącej w złożu fluidalnym wykazały konieczność rozważenia dwóch wariantów prowadzenia procesu. Ziemię bielącą można współspalać z paliwem niskoazotowym. Rozwiązanie to, w przypadku adsorbentów o dużej zawartości azotu, pozwala utrzymać wielkość emisji NOx na poziomie zgodnym z przepisami prawa. Regenerację materiału nie zawierającego azotu można prowadzić bez wprowadzania paliwa wspomagającego, a utrzymanie pożądanej temperatury w strefie reakcji można osiągnąć przez wprowadzenie podgrzanego powietrza. Dobranie odpowiednich parametrów pracy złoża (masa, prędkość czynnika fluidyzującego) umożliwia uzyskanie wypalenia substancji organicznych nie niższe niż 98,5%. Three spent bleaching earths (used for refining slack wax) were regenerated in fluidized bed of glass sand by oxidn. in air stream at 700-920°C for 2600 s without auxiliary fuel under lab. condition. The C content in the earths decreased from 50-59% down to below 0.54% after the regeneration at above 800°C (burnout up to 98.5%). Ziemie bielące otrzymuje się ze złóż mineralnych, najczęściej bentonitów, których podstawowym składnikiem jest montmorylonit. Znajdują one zastosowanie w procesie rafinacji olejów i tłuszczów jadalnych oraz tłuszczów używanych w przemyśle kosmetycznym. Są także stosowane w przemyśle rafineryjnym do oczyszczania parafin surowych i gaczy parafinowych. Szacuje się, że w Polsce zakłady przemysłu tłuszczowego produkują ok. 40 tys. t/r zaolejonej ziemi bielącej1), a w procesach rafinacji parafin surowych i gaczy parafinowych polskie rafinerie zużywają 2,5-3 tys. t/r ziemi bielącej. Geologiczne zasoby bilansowe bentonitów i iłów bentonitowych w Polsce wynoszą 2,72 mln t, a zasoby przemysłowe 1,37 mln t2). Roczny import tych surowców osiąga 175 tys. t, a jego wartość przekracza 44 mln zł. Wdrożenie procesu regeneracji ziem bielących i ich częściowego powtórnego użycia może zmniejszyć zapotrze[...]

Redukcja N2O i NO w dwustrefowym procesie spalania w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania w pęcherzowym złożu fluidalnym propanu z dodatkiem N2O. W przestrzeni nadzłożowej prowadzono proces redukcji tlenków azotu metodą reburningu. Przy współczynniku nadmiaru powietrza w strefie reburningowej w zakresie 1,1-0,95 uzyskano zmniejszenie zawartości N2O o 78-98% oraz zmniejszenie ilości NOx o 40-80%. Wskazano, że tak zorganizowany proces może być efektywnie stosowany w urządzeniach małej mocy, w których paliwem lub jego składnikiem jest biomasa o podwyższonej zawartości azotu paliwowego. PrH was combusted with air O2 in presence of N2O in a bubbling fluidized bed reactor to 950-960°C. The addn. of PrH to freeboard of the reactor resulted in the high conversion of N2O (78-98%) and of NOx (40-80%) at air excess (0.95-1.1). Spalanie paliw jest podstawowym sposobem uzyskiwania energii wykorzystywanej przez człowieka, stanowiąc równocześnie poważne źródło zanieczyszczenia atmosfery. W celu przeciwdziałania temu zanieczyszczaniu Rada Europy oraz Parlament Europejski uchwaliły szereg dyrektyw dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznych spalania paliw, zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych, a także kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi1-7). Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego zaimplementowane do prawa polskiego są uzupełnione ustawami regulującymi zagadnienia ochrony powietrza w Polsce8-10) oraz rozporządzeniem określającym standardy emisji dla substancji zanieczyszczających, uwzględniając rodzaj i wielkość instalacji stanowiącej źródło emisji, rodzaj paliwa oraz rodzaj substancji chemicznej odprowadzanej do atmosfery11). Współcześnie obowiązujące regulacje ograniczają emisję tlenków azotu, biorąc pod uwagę dwa z nich (NO i NO2) i traktując ich emisję łącznie, bez rozróż[...]

Spalanie komunalnego osadu ściekowego w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badań procesu spalania wysuszonego komunalnego osadu ściekowego oraz mieszanki zawierającej oprócz tego osadu także zużytą ziemię bielącą i CaO. Badania prowadzono w reaktorze fluidyzacyjnym ze złożem piaskowym i wapiennym, z jedno- i dwustrefowym spalaniem (reburning). Uzyskano redukcję emisji NOx w obu typach złóż wynoszącą 70-79%. Stwierdzono, że CaO, oprócz efektu odsiarczającego, znacząco wpływa na obniżenie zawartości CO w spalinach, jak również na wzrost stężenia pierwotnego NO, utrudniając w ten sposób możliwość uzyskania wartości mniejszych od standardów emisji dla NOx. A dry municipal sewage sludge and a mixt. of the sludge, waste bleaching earth and CaO were combusted in fluidized sand or limestone beds to study the compn. of the flue gases. One- and two-zone combustion (reburning) was carried out. A decrease in NOx and CO concns. was achieved. Zastosowanie procesów spalania do termicznej utylizacji materiałów odpadowych o dodatniej wartości opałowej jest obecnie przyjmowane jako najlepszy sposób przetwarzania nadmiaru produkowanych przez człowieka odpadów, jak również zapewnienia alternatywnych, w stosunku do kopalnych, źródeł energii. Ze względów logistycznych korzystne jest przystosowanie do tego celu urządzeń stosunkowo małej skali i o niewielkim stopniu komplikacji, bowiem emisja do Politechnika Krakowska Beata Kowarska*, Jerzy Baron, Stanisław Kandefer, Witold Żukowski Spalanie komunalnego osadu ściekowego w reaktorze fluidyzacyjnym Incineration of municipal sewage sludge in a fluidized bed reactor Dr inż. Jerzy BARON w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-67, fax: (12) 628-20-35, e-mail:[...]

Conversion of ammonia into nitrogen oxides during combustion in a fluidized bed Konwersja amoniaku do tlenków azotu podczas spalania w złożu fluidalnym DOI:10.12916/przemchem.2014.992


  NH3 was added to PrH combusted with air at 400-950°C in a bubbling fluidized bed (quartz sand) reactor. NH3 was converted mainly to NO during combustion. Small amts. of N2O, NO2 and N2 as well as CO were also found in the flue gases. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych spalania propanu z dodatkiem amoniaku w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Ustalono, że do 80% NH3 ulega konwersji do tlenków azotu (głównie NO), pozostała ilość zostaje przekształcona do N2. Obserwuje się wpływ amoniaku i tlenku azotu(II) na stężenia CO w spalinach. Stwierdzono zauważalny, choć ograniczony wpływ dodawanego do propanu amoniaku na kinetykę procesu spalania. Zapotrzebowanie na energię na świecie stale wykazuje tendencję wzrostową, a coraz bardziej dynamiczny rozwój cywilizacji jeszcze bardziej tę tendencję wzmacnia. Główną metodą pozyskiwania energii pozostaje w dalszym ciągu spalanie paliw konwencjonalnych. Negatywny wpływ procesów spalania paliw na środowisko i człowieka powinien być minimalizowany. Istotna wydaje się możliwość zastępowania paliw konwencjonalnych paliwami alternatywnymi, takimi jak biomasa roślinna i zwierzęca lub odpady komunalne. Zawartą w tych materiałach energię chemiczną można przekształcić w użyteczną formę energii cieplnej. Eliminowaniu składowania odpadów zawierających istotną część substancji palnych służą wprowadzane w ostatnich latach regulacje prawne1). Zasadne wydaje się więc wykorzystanie odpadów lub biomasy jako paliw w procesach pozyskiwania energii. Spalanie odpadów i biomasy niesie za sobą różnego rodzaju komplikacje, szczególnie, że zawierają one w swoim składzie azot, związany pod postacią pochodnych amoniaku i związków heterocyklicznych. Termiczne przekształcanie takich odpadów może prowadzić do znacznej, dochodzącej nawet do 2500 mg/m3, emisji tlenków azotu2). Tlenek azotu(II) może powstawać w procesie spalania wg kilku mechanizmów, z kolei tlenki azotu(I) oraz azotu(IV) powstają głównie [...]

Co-combustion of rubber waste with gaseous fuel in the fluidized bed Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym DOI:10.15199/62.2016.10.8


  Samples (4 g) of synthetic fibers, steel reinforcement, and chlorinated copolymers were sepd. from tire wastes and burned in a mixt. of air and fuel gas fed into the reactor at speeds 1.92·10-3 and 3.42·10-4 m3/s, resp. The increase of bed temp. and height resulted in a decrease of emissions of volatile compds. and NOx. An adverse effect of Cl content on the waste the emissions was obsd. Przedstawiono wyniki badań procesu spalania paliwa w postaci odpadów gumowych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym zasilanym paliwem gazowym LPG. Scharakteryzowano zależności pomiędzy emisją produktów niepełnego spalania i tlenków azotu, a temperaturą warstwy fluidalnej, wysokością złoża oraz składem odpadu ze szczególnym uwzględnieniem obecności chloru. Rozwój cywilizacji i masowa konsumpcja towarów stanowi źródło odpadów komunalnych oraz łączy się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Światowa produkcja energii w dużej mierze oparta jest na paliwach kopalnych, których zasoby są ograniczone. Stąd też w najbardziej rozwiniętych krajach świata obserwuje się silną tendencję do poszukiwania paliw alternatywnych, z których można pozyskiwać energię po cenach konkurencyjnych w stosunku do cen energii z paliw kopalnych. Energetyczne wykorzystanie odpadów o dużej wartości opałowej, takich jak guma lub inne odpady polimerowe, łączy w sobie kwestie gospodarki odpadami i pozyskiwania alternatywnej energii. Do odpadów zawierających gumę można zaliczyć zużyte opony samochodowe, taśmy z podajników, gumowe węże, dętki czy elementy uszczelniające, a podstawowym źródłem tych odpadów jest przemysł motoryzacyjny. W Polsce w 2014 r. na rynek wprowadzono ponad 978 Gg nowych wyrobów gumowych, a samych opon i dętek ponad 50,4 mln szt.1). Zużyte opony samochodowe zalegające na dzikich wysypiskach śmieci stanowią nie tylko "osobliwe urozmaicenie krajobrazu"; poza względami estetycznymi stwarzają zagrożenie pożarowe i [...]

 Strona 1