Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska"

Kondensacja międzywarstwowa pary wodnej w przegrodach budowlanych

Czytaj za darmo! »

WRozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojawiło się nowe wymaganie, nie mające tradycji w polskich przepisach techniczno-budowlanych. Chodzi o § 321 ust. 2: We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Merytorycznie wymaganie to nie budzi zastrzeżeń; podobny zapis znany jestm.in. z National Building Code of Canada, choć tam wynika on z dużego udziału drewnianych budynków szkieletowych, szczególnie wrażliwych na kondensację wewnętrzną. Natomiast redakcja tekstu Rozporządzenia i Załącznika nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne w[...]

Opór cieplny systemów izolacji refleksyjnych

Czytaj za darmo! »

Większość materiałów budowlanych ma współczynnik emisji promieniowania w podczerwieni powyżej 0,90. Jednocześnie klasyczne izolacje cieplne charakteryzują się występowaniem w nich warstw materiałów o niskiej przewodności cieplnej. Odpowiednio wysoki opór cieplny i niski współczynnik przenikania ciepła przegród uzyskuje się przez zastosowanie odpowiednio grubych warstw izolacji. Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegród i opory cieplne szczelin powietrznych (tablice 1 i 2 w PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania) nie mają większego znaczenia w całkowitym oporze cieplnym przegród z grubą warstwą materiału izolacji cieplnej. Inna sytuacja występuje w przypadku przegród z p[...]

 Strona 1