Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Matuszewski"

ROZWÓJ I PROBLEMATYKA KOMUNIKACJI MIĘDZY URZĄDZENIAMI (M2M) DOI:10.15199/59.2016.6.113


  DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF M2M COMMUNICATION Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę rynku usług komunikacji między urządzeniami (M2M), który rozwija się dynamicznie m.in. w ramach rozwiązań internetu rzeczy. Skupiono się na problematyce adresowania urządzeń końcowych związanej z planem numeracji krajowej i jego pojemnością, a także na ewolucji kart SIM. Abstract: Paper presents the analysis of M2M market that becomes more and more popular due to applications of Internet of Thing. The main focus is on numbering capacity and evolution of a SIM card. Słowa kluczowe: M2M, komunikacja ruchoma, plan numeracji, rynek usług, prognozy rozwoju Keywords: M2M, mobile, numbering plan, market, forecast 1. WSTĘP Komunikacja między urządzenia M2M (Machine to the Machine)1, często automatyczna i autonomiczna, cechująca się również rozwiązaniami pozwalającymi na samokonfigurowanie się czy przywracanie pracy przy stanach awarii, to pojęcie odnoszące się do bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku usług i produktów na świecie, które służą telesterowaniu, telemetrii czy ogólnie telematyce, wykorzystując różne media transmisyjne, aczkolwiek najszerzej różne techniki transmisji bezprzewodowej. Również w Polsce obserwuje się rozwój tego typu rozwiązań. Za cztery główne obszary zastosowania systemów M2M uważa się energetykę, ochronę zdrowia, rolnictwo oraz transport [1]. Urządzenia komunikacji M2M obsługują dziś tzw. internet rzeczy (Internet of Thing), o którym to coraz częściej mówi się także jako internecie wszystkiego (Internet of Everything). Przewiduje się, że w roku 2020 na świecie w ramach internetu rzeczy będzie funkcjonować ponad 30 miliardów urządzeń [20]. Europa wydaje się dziś liderem rynku M2M, co wynika m.in. z szeregu podjętych decyzji dotyczących np. usług energetycznych [18], usługi eCall (a także bCall) [19] oraz usługi roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej [13]. Najczęściej wykorzystywanymi technologi[...]

 Strona 1