Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt KUŚMIEREK"

Pomiar mocy niesymetrii w układzie trójfazowym niezrównoważonym

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W referacie przedstawiono zależności definicyjne oraz metody pomiaru mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc ta pojawia się w przypadku wystąpienia niesymetrii napięciowej i prądowej układu trójfazowego zarówno przy reaktancyjnym jak i rezystancyjnym obciążeniu poszczególnych faz. Zaprezentowano opracowany komputerowy model systemu pomiarowego, który umożliwia pomiar mocy niesymetrii oraz mocy czynnej, biernej (reaktywnej) i pozornej w układzie trójfazowym, jak również podano i przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In this paper measuring methods of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in a asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A computer model of a measuring system, which makes possible the measurement of asymmetrical, active, passive and apparent powers in the three-phase system as well as obtained results have been presented. (An asymmetrical power measurement in an unbalanced three-phase system). Słowa kluczowe: moc niesymetrii Keywords: asymmetrical power Wstęp Moc bierna układu trójfazowego przy sinusoidalnych napięciach i prądach jest jednoznacznie określona jako suma mocy biernych poszczególnych faz, wywołanych obecnością w odbiorniku elementów reaktancyjnych, takich jak cewki i kondensatory. Przy obciążeniu symetrycznym moc pozorna jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów mocy czynnej i mocy biernej reaktywnej. Jeżeli obciążenie układu trójfazowego jest niesymetryczne, to wymieniona zależność nie jest prawdziwa. Przyczyną tego jest pojawienie się w układzie tak zwanej mocy niesymetrii. Moc ta ma charakter mocy biernej i powoduje dodatkowe obciążenie źródła. Występuje ona w układzie nawet w przypadku obciążenia o charakter[...]

Wyznaczanie mocy niesymetrii układu trójfazowego w zależności od składowych symetrycznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono zależności definicyjne mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc niesymetrii występuje w układzie trójfazowym w przypadku jego niesymetrii napięciowej i prądowej niezależnie od charakteru obciążenia poszczególnych faz. Zaprezentowano metodę pomiaru mocy niesymetrii wykorzystującą składowe symetryczne napięć i prądów oraz model układu pomiarowego i wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In this paper definitions of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in an asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A measuring method using the symmetrical components of three phase power systems as well as a measuring system model and obtained results have been presented. (Calculation of asymmetrical power in a three-phase system depending on symmetrical components). Słowa kluczowe: moc niesymetri, moc asymetrii. Keywords: asymmetrical power. Wstęp Moc bierna symetrycznego układu trójfazowego przy sinusoidalnych napięciach i prądach jest jednoznacznie określona jako suma mocy biernych poszczególnych faz, wywołanych obecnością w odbiorniku elementów reaktancyjnych. Przy obciążeniu symetrycznym moc pozorna jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów mocy czynnej i mocy biernej reaktywnej. Jeżeli obciążenie układu trójfazowego jest niesymetryczne, to wymieniona zależność nie jest prawdziwa. Przyczyną tego jest pojawienie się w układzie tak zwanej mocy niesymetrii. Moc ta ma charakter mocy biernej i powoduje dodatkowe obciążenie źródła. Występuje ona w układzie niesymetrycznym nawet w przypadku obciążenia o charakterze rezystancyjnym. Zagadnienia te były już wcześniej przedmiotem zainteresowania autorów, dotyczyły jednak sposobu wyznaczania mocy niesymetrii na pods[...]

Obwód magnetyczny próbek w pomiarach magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W badaniach materiałów magnetycznych, natężenie pola magnetycznego, wyznacza się najczęściej na drodze analitycznej, korzystając z prawa przepływu. Do obliczeń niezbędna jest znajomość długości obwodu magnetycznego. W przypadku, gdy badanym materiałem są blachy elektrotechniczne, to przepisy i normy [4] określają długość obwodu magnetycznego, w zależności od kształtu próbki (ramowa, pierści[...]

Właściwości materiałów magnetycznych i ich wpływ na konstrukcję maszyn elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono różne metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej blachy elektrotechnicznej prądnicowej, w szerokim zakresie częstotliwości, dla powszechnie stosowanych w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbek ramowych oraz dla próbek pierścieniowych. Wyznaczone charakterystyki zostaną wykorzystane w obliczeniach konstrukcyjno - projektowych wysokoobrotowych silników indukcyjnych. Abstract. In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the non-oriented silicon steel, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the designing calculations of the high-speed induction motors. (Properties of magnetic materials taking into account the electrical machines design) Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, blacha elektrotechniczna Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, non-oriented silicon steel Wstęp Wiele urządzeń elektrycznych zawiera elementy magnetyczne z rdzeniami ferromagnetycznymi. Częstotliwościowy zakres pracy tych urządzeń może być bardzo szeroki poczynając, od częstotliwości kilku Hz do kilkudziesięciu kHz. Przy projektowaniu obwodów magnetycznych tych urządzeń niezbędna jest znajomość charakterystyk magnesowania oraz stratności materiałów magnetycznych zastosowanych do ich budowy, dla pełnego zakresu zarówno indukcji magnetycznej jak i częstotliwości. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych urządzeń, do budowy obwodów magnetycznych używa się materiałów charakteryzujących się małą stratnością, oraz prądem magnesującym o małym natężeniu. Obecnie, oprócz tradycyjnych materiałów magnetycznych, jakimi są blachy elektrotechniczne izotropowe i anizotropowe, stosuje się materiały amorficzne i nanokrystaliczne. W prowadzonym w Instytucie Mec[...]

Magnetic properties of amorphous materials used as corps of electric machines

Czytaj za darmo! »

In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the amorphous steel METGLAS Alloy 2605SA1, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the design calculations of the high-speed induction motors. Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości blachy amorficznej Alloy 2605SA1 firmy METGLAS, wyznaczone dla próbek pierścieniowych wykonanych z użyciem różnej technologii oraz dla powszechnie stosowanej w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbki ramowej. Omówiono możliwości aproksymacji otrzymanych charakterystyk zależnościami analitycznymi w celu wykorzystania pomierzonych wartości w obliczeniach strat w rdzeniu silnika indukcyjnego. (Właściwości magnetyczne materiałów amorficznych używanych do produkcji maszyn elektrycznych) Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, amorphous material Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, materiały amorficzne Introduction Magnetic materials currently play major role in many fields of science and technology. They are used for the construction of magnetic circuits in many electric devices such as electric machines, chokes and transformers. The soft magnetic materials find particular application. They can be characterized among other things by narrow hysteresis loop. They are used in magnetic cores of electric machines and transformers [4]. The materials applied in the construction of magnetic cores should be characterized by:  large saturation induction  large magnetizability (large magnetic induction occurs at low intensity of the magnetic field)  narrow hysteresis loop  large resistivity Silicon steels, amorphous materials and nanocrystalline materials meet these specificatio[...]

 Strona 1