Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ ŁABOJKO"

Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę rozwiązania zagadnienia wstępnego przygotowania gazu koksowniczego do separacji wodoru, której podjął się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w ramach projektu PBZ-KBN-117/T08/2005 "Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe". Podstawowym celem opisanych działań było określenie możliwości zastosowania niekatalitycznej konwersji wysokotemperaturowej wyższych węglowodorów. Artificial coke-oven gas was converted with O2 in lab. and pilot plant membrane reactors at 600°C and 800°C, resp., to remove gas-contained PhH. The full removal of PhH could not be achieved. A small decrease in H2 conc. in the gas was also obsd. Termiczna konwersja paliw stałych pozwala na wytworzenie gazów o znacznej zawartości wodoru. Zalicza się tu procesy pirolizy i zgazowania paliw kopalnych, biomasy lub odpadów. W praktyce największe strumienie gazu zawierającego duże ilości wodoru powstają w wyniku pirolizy węgla w procesie koksowania. W 2008 r. krajowe koksownie wytworzyły ok. 4,3 mld Nm3 gazu koksowniczego. Jest to gaz procesowy o dużej zawartości wodoru i jednocze- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze GRZEGORZ ŁABOJKO*, ALEKSANDER SOBOLEWSKI, SŁAWOMIR STELMACH Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych Study of a reactor with porous barrier for removal of higher hydrocarbons from process gases Dr inż. Grzegorz ŁABOJKO w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością Pomiary Fizyczne w Technologii Chemicznej. Jest adiunktem w Centrum Badań Akredytowanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Posiada tytuł Diplome d’Etudes Approfondis Uniwersytetu w Nancy (2001). Dyplom doktora uzyskał w 2006 r., pracując w Zakładzie Karbochemii PAN. Specjalność - termochemiczna konwersja paliw, adsorbenty węglowe oraz analiza termiczna. Centrum Badań[...]

Względna szybkość reakcji/procesu w warunkach dynamicznych jako efekt transformacji krzywych TG/DTG w analizie termicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych substancji pochodzenia koksowniczego: paków węglowych (produkt destylacji smoły węglowej) oraz mieszaniny koksu z tiocyjanianem sodu (produkt odpadowy z procesu oczyszczania gazu koksowniczego). Wymienione substancje reprezentują diametralnie różne właściwości, także termiczne. W badaniach rozwinięto zaproponowaną wcześniej koncepcję opisu zmian temperaturowych w układzie za pomocą równania trójparametrycznego, z którego wywodzi się liniowa zależność względnej szybkości reakcji (r) od temperatury. Wspomniana zależność może być wyprowadzona bezpośrednio z wyników pomiarowych TG i DTG, co wykorzystano do opracowania algorytmu, uzupełniającego dane rejestrowane on-line. Zaprezentowane podejście uwidacznia osobliwości złożonych procesów termicznych. Analiza wartości liczbowych estymowanych parametrów umożliwia porównywanie charakteru i natury zachodzących procesów. Wyniki badań potwierdzają przydatność termograwimetrii do analizy procesów termicznych zachodzących w skomplikowanych mieszaninach, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Three various coal tar pitches and mixt. of coke and NaSCN were heat treated under Ar or N2 up to 1000°C and 1100°C, resp., at varying heating intensity to det. the mass loss rates. The thermogravimetric curves were analyzed to disclose the reaction mechanisms. In the case of pitches, formation of mesophase, coking, formation of fixed C and evolution of H2 were obsd. In the case of coke-NaSCN mixt., dehydratation of NaSCN, its decompn. to Na2S, CS2, C2N2, C and N2, and decrepitation of solid residues were obsd. The temp. relationships of the relative reaction rates were detd. Analiza termograwimetryczna jest cennym i chętnie stosowanym instrumentem badawczym. Istotnym problemem jest jednak poważna przeszkoda, jaką jest interpretacja wyników w sensie kryteriów przyjmowanych przez kinetykę chemiczną. Ponieważ analizę taką prowadzi się w wa[...]

 Strona 1