Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar MILEJ"

Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki obliczeń polowych dla dwuwymiarowego modelu cieplnego silnika z magnesami trwałymi. Wynikiem obliczeń są rozkłady temperatury w maszynie podczas symulacji oraz funkcje zmieniającej się rezystywności uzwojenia stojana oraz magnesów trwałych w czasie symulacji. Przedstawione obliczenia zjawisk cieplnych występujących maszynie z magnesami trwałymi zostaną, w późniejszym etapie prac, uwzględnione w obwodowych modelach maszyny używanych w symulacji stanów dynamicznych co da możliwość zwiększenia precyzji obliczeń. Abstract. The paper presents results of field calculations for a two-dimensional thermal model of the permanent magnet motor. The results of the calculations obtained from the simulations are: distributions of temperature in the machine during the simulation, the changes of functions of the resistivity of the stator winding and variation of resistivity of permanent magnets during the simulation. At a later stage presented calculations of thermal phenomena occurring with the permanent magnet machine will be used in calculation models used in the simulation of dynamic of machine. It will give the possibility to increase the precision of calculations. (Field calculations of thermal phenomena of the electrical machine with permanent magnets). Słowa kluczowe: Silnik, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia, cieplne stany nieustalone. Keywords: Motor, resistivity of the coil, heat calculations, thermal transient state. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie obliczeń związanych ze zjawiskami cieplnymi występującymi w maszynie elektrycznej z magnesami trwałymi. Wyniki tych obliczeń mają, w późniejszym etapie prac, posłużyć do zwiększenia dokładności modeli maszyn używanych np. w symulacjach stanów dynamicznych przy pomocy modeli obwodowych. W referacie przedstawione zostaną wyniki obliczeń polowych z wykorzystaniem dwuwymiarowego modelu cieplnego maszyny z magnesami trwałymi. W obliczeniach wykorzystany z[...]

 Strona 1