Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Roman PrzeLIorz"

POJEMNOŚĆ CIEPLNA WŁAŚCIWA STOPÓW γ-TiAl Z DODATKIEM CHROMU I NIOBU

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów pojemności cieplnej właściwej stopu TiAl (L1o) z dodatkiem chromu (2 % at.) i niobu (2, 5,7 % at.). Pomiary wykonano na różnicowym kalorymetrze skaningowym (DSC) w zakresie temperatury 423÷1243 K. Krzywe cp można podzielić na trzy zakresy temperatury: umiarkowany T < 673 K, wysoki 673 K< T< 1073 Ki bardzo wysoki T> 1073 K. Pojemność cieplna właściwa w zakres[...]

TERMODYNAMICZNE I KINETYCZNE UWARUNKOWANIA TWORZENIA SIĘ ZGORZELIN NA ODLEWNICZYCH STOPACH MAGNEZU ZRE1 I WE43 W ATMOSFERZE ZAWIERAJĄCEJ TLEN I PARĘ WODNĄ

Czytaj za darmo! »

Badano termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania tworzenia się zgorzelin na stopach magnezu ZRE1 i WE43 w atmosferze N2+1%O2+1%H2O. Kinetykę utleniania mierzono metodą termograwimetryczną w zakresie temperatury 350÷480 °C. Produkty korozji analizowano przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Ponad to, wyznaczono charakterystyczną temperaturę przemian fazowych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Stwierdzono, że na stopie ZRE1 tworzy się heterofazowa wielowarstwowa zgorzelina. Słaba przyczepność do podłoża powoduje łatwe odpadanie warstwy tlenkowej. Zgorzelina całkowicie traci właściwości ochronne. Dobre właściwości ochronne warstwy tlenkowej utworzonej na stopie WE43 należy wiązać z obecnością w nim itru. W gazie suchym przyrost masy próbki[...]

UTLENIANIE STOPÓW MAGNEZU WE43 I MSR-B W ATMOSFERZE CO2


  Celem artykułu było określenie kinetyki utleniania stopów magnezu WE43 i MSR‐B w atmosferze CO2 bez oraz z dodatkiem 2 % obj. H2O. Pomiary szybkości utleniania prowadzono metodą termograwimetryczną w zakresie temperatury 530÷580 °C, to jest poniżej oraz powyżej temperatury topnienia eutektyki. Temperaturę topnienia eutektyki wyznaczono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Produkty korozji analizowano metodami elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroanalizy rentgenowskiej spektrometrem rentgenowskim z dyspersją elektronów (EDS). Przeprowadzone badania wykazały, że na stopie WE43 utworzyła się zgorzelina dwuwarstwowa, której zewnętrza warstwa zbudowana była z tlenków itru i magnezu, w warstwie wewnętrznej stwierdzono tylko tlenek itru. Stwierdzono ponadto, że zgorzelina zachowywała dobre właściwości ochronne nawet powyżej temperatury eutektycznej. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że na stopie MSR‐B pod cienką, nierównomierną warstwą zgorzeliny zachodził proces utleniania wewnętrznego, a w temperaturze 580 °C stop ulegał częściowemu stopieniu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, utlenianie, mikrostruktura, DSC OXIDATION OF WE43 AND MSR-B MAGNESIUM ALLOYS IN CO2 ATMOSPHERE The conducted research concerned the kinetics of magnesium WE43 and MSR‐B alloys oxidation in carbon dioxide environment with and without the addition of H2O (2 % volume). The measurements of oxidation speed were conducted with thermogravimetric method for the temperature range of 530÷580 °C — for temperature higher and lower than the melting point of the eutectic mixture. The melting point of the eutectic mixture was determined using the DSC (Differential Scanning Calorimetry) method. The products of corrosion were analysed using SEM and EDS methods. The conducted research showed, that on WE43 alloy the two‐layer scale was being created. The outer layer consists of yttrium oxide and magnesium oxide. In the inner layer t[...]

WPŁYW SZYBKOŚCI GRZANIA I CHŁODZENIA NA TEMPERATURY PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPIE MAGNEZU EL 21


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szybkości grzania i chłodzenia na wartości temperatur przemian fazowych stopu magnezu EL 21. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty kalibracji temperatury oraz szybkość grzania i chłodzenia próbki w kontrolowanej atmosferze. Badania prowadzono w kalorymetrze Multi HTC, firmy Setaram. Próbki nagrzewano do temperatury likwidus z kontrolowaną szybkością 2,5, 5, 10, 15, 20 °C/min. Natychmiast po stopieniu próbki chłodzono z identycznymi szybkościami. Równowagowe temperatury przemian fazowych zostały obliczone przez ekstrapolację do zerowej szybkości grzania/chłodzenia. Na krzywych grzania i ochładzania stwierdzono znaczną różnicę pomiędzy wartością temperatury topnienia (przy nagrzewaniu) i krzepnięcia (przy chłodzeniu). Obliczono także ciepło właściwe. Słowa kluczowe: temperatura przemian fazowych, ciepło właściwe, metoda DSC, stop EL 21 INFLUENCE OF HEATING AND COOLING RATE EFFECT ON PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES OF EL 21 MAGNESIUM ALLOY The paper deals with the effects of heating and cooling rate on the values of phase transformation point temperatures of EL 21 magnesium alloy. Particular attention was given to aspects of the measurement including control of the atmosphere, suitable reference materials for temperature calibration, size of the sample and the rate of heating and cooling. Samples taken from alloy were heated with controlled ramp rates 2,5, 5, 10, 15, 20 °C/min and immediately after melting they were cooled with the same controlled ramp rate with the help of calorimeter Setaram Multi HTC. Moreover, the equilibrium transformation temperatures were calculated by extrapolating the measured temperatures to zero heating /cooling rates. It was found out that the effect of the super-cooling on the cooling curves is significant. The specific heat was calculated. Keywords: phase transformation temperatures, specific heat, DSC- method, magnesium alloy Wstęp Właściwości termofizy[...]

Charakterystyka właściwości termofizycznych nadstopów niklu Mar M 200, Mar M 247 oraz Re 80 DOI:10.15199/24.2015.7.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań pojemności cieplnej właściwej oraz odporności na utlenianie odlewniczych nadstopów niklu - Mar M-200, Mar-M-247 i Rene 80. Pomiary ciepła właściwego przeprowadzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), przy użyciu kalorymetru wysokotemperaturowego multi HTC firmy Setaram. Badania odporności na utlenianie przeprowadzono metodą cyklicznie zmiennej temperatury. Każdy cykl obejmował szybkie nagrzewanie do temperatury 1100oC, wygrzewanie w tej temperaturze, a następnie szybkie chłodzenie w powietrzu. Stwierdzono, że najwyższą wartość ciepła właściwego Cp wykazuje stop Mar-M-200, zaś naj- niższą stop Mar-M-247. Stosunkowo dobrą odporność na utlenianie wykazuje stop Mar-M-247. The article presents tests results of specific heat storage capacity and oxidation resistance of nickel - based cast Mar M-200, Mar-M-247 and Rene 80 superalloys. Specific heat measurements were conducted with the use of differential scanning calorimetry (DSC), with the use of high - temperature calorimeter multi (HTC) Setaram. Oxidation resistance tests were conducted with the use of cyclic temperature change method. Each cycle consisted of heating at temperature of 1100oC and next quick cooling in air. It was proved that the biggest value of specific heat Cp was found for alloy Mar-M-200, and the lowest for alloy Mar-M -247. Relatively good oxidation resistance has been found for alloy Mar-M-247. Słowa kluczowe: nadstopy niklu, ciepło właściwe, żaroodporność Key words: nickel superalloys cast, specific heat, heat resistance.Wprowadzenie. Nadstopy są klasycznymi tworzywami rozwijanymi dla zastosowań wysokotem- peraturowych, gdzie wymagana jest duża odporność na pełzanie, zmęczenie i degradacja pod wpływem agresywnej atmosfery. Rozwój nadstopów ściśle łą- czy się z historią silnika odrzutowego, dla którego po raz pierwszy zostały opracowane [1, 2]. Obecnie stopy te rozwijane są do innych zastosowań wysoko- temperaturowych[...]

BADANIA KALORYMERTYCZNE WYBRANYCH ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU

Czytaj za darmo! »

Stosując metodę DSC (różnicowej kalorymetrii skaningowej) badano przemiany fazowe w odlewniczych stopach na osnowie magnezu z dodatkiem RE, Zn, Ag, Y, Zr. Wyznaczono temperaturę: przemiany eutektycznej, likwidus i solidus, charakterystyczną temperaturę przemian w stanie stałym oraz wartości entalpii przemiany. Krzepnięcie stopu Mg-2.5RE-0.42Zr-2.4Ag różni się od krzepnięcia stopów z itrem lub c[...]

Żaroodporność warstw aluminidkowych typu Si-Al i Cr-Al na stopie ŻS6U w atmosferze powietrza z 1% obj. SO2

Czytaj za darmo! »

Badano żaroodporność warstw ochronnych typu Si-Al i Cr-Al wytworzonych na superstopie niklu ŻS6U w atmosferze powietrza z 1% obj. SO2. Pomiary żaroodporności przeprowadzono metodą cyklicznego utleniania (1 cykl ≈ 1 godz.), w temperaturze 900°C. Stwierdzono, że nieco lepsze właściwości żaroodporne posiadają warstwy otrzymane w procesie chromoaluminiowania. Zewnętrzna powierzchnia zgorzel[...]

Kinetyka utleniania stopów magnezu w atmosferze N2-1%O2-1%H2O

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę utleniania stopów magnezu ZRE1 i WE43 w atmosferze N2+1%O2 bez i z dodatkiem 1%H2O. Pomiary kinetyki prowadzono metodą termograwimetryczną w zakresie temperatury 350-480oC. Produkty korozji analizowano metodami SEM- BSE, SEI, EDS. Stwierdzono, że na stopie ZRE1 tworzy się dwuwarstwowa, porowata zgorzelina. Słaba przyczepność do podłoża powoduje łatwe odpadanie warstwy tlenkowej. Powyżej temperatury 350oC zgorzelina traci właściwości ochronne. Na stopie WE43 tworzy się cienka warstwa tlenkowa o dobrej odporności na utlenianie. Dobre właściwości ochronne warstwy tlenkowej utworzonej na stopie WE43 należy wiązać z obecnością itru. W gazie suchym przyrost masy próbki jest mniejszy niż w gazie nawilżonym. Słowa kluczowe: stopy magnezu, utlenianie, para wodna The kinetics of magnesium alloys oxidation in atmosphere N2-1%O2-H2O The thermodynamic and kinetic conditions of forming scale on ZRE1 and WE43 magnesium alloys in N2+1%O2+1%H2O atmosphere. The oxidation kinetics was measured by means of gravimetric method at temperatures ranging from 350 to 480oC. The corrosion products were analysed with microscopy SEM-BSE, SEI, EDS. Heterophase multilayered scale was confi rmed to have formed on the ZRE1 alloy. Poor base adherence of the oxide layer results in its fl aking. The scale loses all its protective properties. Good protective properties of the scale formed on the WE43 alloy are related to the presence of yttrium The sample mass change in the dry gas is smaller than in the humid gas. Keywords: magnesium alloys, oxidation, water vapour ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Stopy magnezu charakteryzują się wyjątkowo korzystnym stosunkiem wytrzymałości do masy, dużym modułem Younga (E = 45 GPa) oraz dobrą skrawalnością. Wadą jest mała odporność na korozję i złożony proces technologiczny, wymagający stosowania inhibito[...]

Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w środowisku CO2-CO


  Badano kinetykę utleniania stali chromowo-manganowej o strukturze austenitycznej w atmosferze tlenków węgla. Pomiary szybkości utleniania w temperaturze 900oC przeprowadzono metodą termograwimetryczną przy użyciu termowagi fi rmy Setaram. Produkty korozji analizowano metodami SEM i EDS. Stwierdzono, że utlenianiu ulega głównie mangan. W temperaturze 900oC i ciśnieniu parcjalnym tlenu 10-11-10-2 Pa, zgorzelina jest zbudowana z tlenku MnO. Zależność pomiędzy przyrostem masy próbki, a czasem utleniania można opisać funkcją paraboliczną. Obliczono współczynnik dyfuzji własnej manganu w tlenku MnO. Słowa kluczowe: stale Cr-Mn, utlenianie, dyfuzja1. Wstęp W procesach technologicznych takich jak zgazowanie czy uwodornienie węgla, spalanie odpadów, tworzywa metaliczne narażone są na działanie spalin, które oprócz tlenu zawierają tlenki węgla, wodór, siarkę, popioły lotne. W większości dotychczas opracowanych technologii zgazowania węgla temperatura wynosi 700-1100oC, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu 10-10 Pa. W procesach przeróbki ropy naftowej ciśnienie parcjalne tlenu jest jeszcze niższe i wynosi 10-25 Pa, zaś temperatura 500-700oC [1, 2]. Gaz taki jest słabo utleniający, jednak w obecności CO, CO2, H2 i H2O dominują często warunki nawęglające. W takim środowisku stale Cr-Ni ulegają nawęglaniu i przyśpieszonej korozji. Rozwój technologii gazyfi kacji węgla zależy od opracowania tworzyw metalicznych, posiadających lepszą od dotychczas produkowanych odporność na korozję gazową w [...]

High temperature corrosion of steel 13Cr18Mn in CO2/CO environment


  Oxidation kinetics of chromium-manganese steel of an austenitic structure was studied under an atmosphere of carbon oxides. Measurements of the oxidation rate at a temperature of 900°C were carried out by the thermogravimetric method using a Setaram thermobalance. Corrosion products were analysed by SEM and EDS. Manganese was found to be the main element undergoing the oxidation process. At a temperature of 900oC and oxygen partial pressure of 10-11-10-2 Pa, the scale was composed of MnO oxide, and the course of oxidation was parabolic. The coeffi cient of manganese selfdiffusion in manganese oxide MnO was calculated. Keywords: Cr-Mn steels, oxidation, diffusion.1. Introduction In technological processes of coal gasifi cation or hydrogenation, or incineration of waste, metallic materials are exposed to the effect of gases, which - besides oxygen - also contain carbon oxides, hydrogen, sulphur, and ashes volatile. In the majority of previously developed technologies of coal gasifi cation, the temperature reaches 700-1100°C at a partial pressure of oxygen amounting to 10-10 Pa. In crude oil refi ning processes, the partial pressure of oxygen is even lower, and amounts to 10-25 Pa, while temperature is in the range of 500-700°C [1, 2]. The gas characterised by such parameters is weakly oxidising, but in the presence of CO, CO2, H2 and H2O, carburising conditions often prevail. In an environment of this type, the Cr-Ni steels undergo carburisation and accelerated corrosion. Therefore the development of coal gasifi cation technology depends on the development o[...]

 Strona 1  Następna strona »