Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER SOBOLEWSKI"

Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. Podsumowanie projektu DOI:10.12916/przemchem.2014.2093


  Jednym z kluczowych projektów badawczych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 był projekt POIG.01.01.02-24-017/08 pod nazwą "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki". Projekt był realizowany w ramach I osi priorytetowej "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działania 1.1 "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy". Budżet projektu w wysokości 59,65 mln zł stanowiły krajowe środki publiczne (15%) oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%). Termin realizacji projektu obejmował lata 2008-2014. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, będący realizatorem projektu, został powołany do życia w 1955 r. jako zaplecze naukowo-badawcze polskiego przemysłu koksowniczego. Pomimo zmieniającej się koniunktury oraz ewoluujących realiów rynkowych, koksownictwo nadal stanowi jeden z głównych kierunków działalności IChPW. W pracach realizowanych na rzecz tej gałęzi przemysłu wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowo- badawczy Instytutu. Bogate krajowe zasoby węgla koksowego, najwyższa produkcja koksu w krajach UE oraz drugie miejsce w jego eksporcie w skali globalnej, a także stosunkowo niski wiek baterii koksowniczych i ciągłe inwestowanie w bazę wytwórczą stanowią o pozytywach koksownictwa w Polsce. Mankamentem jest jednak brak nowoczesnych rozwiązań, tak w zakresie rozwiniętych systemów zarządzania technologicznego, jak i kompleksowego monitoringu oddziaływania koksowni na środowisko. Plusy i minusy branży koksowniczej w Polsce oraz potrzeby sygnalizowane przez producentów koksu były przesłanką określenia celów i uruchomienia tego projektu. Jego celem było doskonalenie nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla oraz opracowanie narzędzi, procedur i produktów, które wykorzystane w praktyce przemysłowej pozwolą na produkowanie koksu wysokiej jakości z dostępneg[...]

LUDZIE POLSKIEJ CHEMII Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko DOI:


  Marek Ściążko urodził się 10 marca 1951 r. w Zakopanem. W 1970 r., po ukończeniu Technikum Chemicznego w Gliwicach, rozpoczął studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Od 1973 r. studiował w systemie indywidualnym, rozszerzając program nauczania o dodatkowe przedmioty, m.in. o termodynamikę chemiczną. W czasie studiów brał aktywny udział w pracach Koła Termodynamików, działającego przy Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej pod opieką prof. dr. hab. inż. Jerzego Gduli. W pracach tego koła uczestniczyli m.in. dzisiejsi profesorowie Ryszard Białecki, Andrzej Nowak i Roman Weber. Pracę magisterską Analiza teoretyczno-doświadczalna rozkładu prędkości cząstek w pionowym transporcie pneumatycznym wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Bandrowskiego i z wyróżnieniem zdał egzamin dyplomowy, uzyskując stopień zawodowy magistra inżyniera ze specjalnością inżynieria chemiczna. Praca ta uzyskała w 1977 r. drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Młoda myśl dla kraju" i była początkiem jego naukowego i inżynierskiego zainteresowania układami dyspersyjnymi gaz-ciało stałe, często wykorzystywanymi w technologiach przetwórstwa węgla. W 1975 r. mgr inż. Marek Ściążko podjął pracę naukowo-badawczą w Zakładzie Inżynierii Procesów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Olbrachta Zbraniborskiego w zespole dr. inż. Grzegorza Kaczmarczyka. Pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta i kierownika różnych zakładów, a w latach 1991-2013 dyrektora Instytutu. Obecnie jest tam zatrudniony na stanowisku sekretarza naukowego, którego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o rozwój naukowy młodych pracowników. Początkowo zajmował się w Instytucie zagadnieniami związanymi z zastosowaniem metod statystycznych do planowania eksperymentów oraz z modelowaniem i projektowaniem reaktorów fluidalnych do pirolizy węgla[...]

Błękitny węgiel alternatywą dla tradycyjnego paliwa kopalnego DOI:


  W ostatnich latach głównym problemem jakości powietrza w dużych aglomeracjach, ale również w uzdrowiskach, stała się tzw. niska emisja. To termin określający emisję pyłów i gazów ze źródeł bliskich powierzchni ziemi (paleniska gospodarstw domowych, lokalne kotłownie, transport). Zanieczyszczenia te zawierają m.in. drobinki węgla (sadzy) i szkodliwe gazy. W polskich warunkach niska emisja staje się najbardziej dotkliwa zimą, przy niskich temperaturach. Jest to związane głównie ze spalaniem w przestarzałych domowych piecach paliw niskiej jakości, np. mułów węglowych czy wręcz odpadów. Proces spalania (suszenie węgla, częściowe odgazowanie, spalanie i dopalanie produktów rozkładu) zwykle przebiega tam w sposób niekontrolowany. Wydzielające się szkodliwe gazy i substancje - przede wszystkim substancje smoliste - nie trafiają lub nie znajdują się odpowiednio długo w st[...]

Badania nad termicznym odzyskiem odpadowych jonitów w procesie kopirolizy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przebieg i wyniki badań koksowania zużytych żywic jonowymiennych z węglem kamiennym w baterii koksowniczej pracującej w systemie wsadu ubijanego. Badania przemysłowe przeprowadzono w skali 150 kg/ test (testy skrzynkowe) oraz w skali 20 Mg/ test (testy komorowe) przy udziale odpadów we wsadzie 1-5%. Oceniono wpływ wielkości dodatku jonitów na parametry jakościowe uzyskanego koksu. Badania przeprowadzono dla mieszanki węglowej przeznaczonej do produkcji koksu przemysłowego. Dodatek jonitów do wsadu w ilości do 5% mas. powoduje poprawę parametrów wytrzymałościowych koksu w zakresie wskaźników M80 i M40. Jednocześnie nie zaobserwowano, by dodatek odpadów spowodował niekorzystne zmiany parametrów jakościowych koksu w zakresie wskaźników CRI/CSR. Wyniki badań wskazują także, że zarówno właściwości otrzymywanej smoły koksowniczej, jak i poziom emisji do powietrza nie uległy zmianom. Potwierdziło to możliwość prowadzenia termicznego odzysku odpadowych żywic jonowymiennych (3% dodatku) w procesie koksowania węgla. Spent ion-exchange resins were mixed with a bituminous coal (up to 3% by mass) to prep. coal blends for coking. The coking tests were performed by box and chamber methods (outputs 150 kg and 20 Mg per tests, resp.). The coke produced showed an increased mech. strength, grindability and S content as well as a decreased reactivity against CO2. No substantial differences in the coal tar compn. and gaseous emission (except for SO2) were obsd. Żywice jonowymienne są organicznymi polimerami o charakterze kwasowym lub zasadowym. Materiały te mają zdolność wymieniania jonów z roztworem, w którym się znajdują. Ta właściwość żywic jonowymiennych sprawia, że są one powszechnie wykorzystywane do uzdatniania wody (prawie 70% produkowanych jonitów) oraz w procesach katalitycznych w chemii przemysłowej i w cukrownictwie. Syntetyczne żywice jonowymienne produkuje się, wykorzystując najczęściej kopolimery styrenu, żywi[...]

A system for prediction of coke quality as a tool to support the management of coke production System prognozujący jakość koksu jako narzędzie wspierające proces zarządzania jego produkcją DOI:10.12916/przemchem.2014.2096


  A review, with 54 refs., of methods for detn. of coal and coke properties and quality. A system for predicting of coke quality was developed and successfully tested under conditions of Polish coke-producing industry. The system was recommended for compounding coal blends for coking. Przedstawiono i omówiono sytuację polskiego przemysłu koksowniczego w aspekcie produkcji koksu o zakładanej jakości. Zaprezentowano różne podejścia matematyczne, pozwalające prognozować jakość koksu na podstawie jakości surowca węglowego i warunków procesu koksowania. Na koniec przedstawiono możliwości narzędzia informatycznego, będącego jednym z produktów projektu "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki", umożliwiającego wspomaganie zarządzania produkcją koksu poprzez prognozowanie jego jakości oraz wskazywanie optymalnych sposobów komponowania mieszanek wsadowych. Hutnictwo stali jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów światowego przemysłu. W 2013 r. produkcja stali na świecie wyniosła 1 576 mln t i wg prognoz nadal będzie rosła1). Największy udział we wzroście mają kraje azjatyckie, których produkcja w 2014 r. wyniesie prawie 70% produkcji światowej. W globalnej produkcji stali dominuje proces wielkopiecowy. W tej technologii produkowane jest obecnie ponad 70% stali, podczas gdy w procesie elektrycznym niecałe 30%1). Udział ten nie zmienia się znacząco w skali globalnej. W Unii Europejskiej proporcje te są nieco inne. Udział procesu wielkopiecowego w strukturze produkcji stali jest mniejszy niż światowa średnia (63%), a udział procesu elektrycznego jest większy (37%). Zużycie koksu w procesach wielkopiecowych jest ściśle związane z wielkością produkcji stali. W 2013 r. wyniosło ono niecałe 520 mln t (przy całkowitym zużyciu koksu ok. 695 mln t) i prognozuje się jego wzrost w kolejnych latach1). Polska jest 9. największym producentem koksu na świecie i 3. w Europie (po Rosji i Ukr[...]

Individual regulation system of raw gas pressure in coke oven chambers System indywidualnej regulacji ciśnienia gazu surowego w komorach baterii koksowniczych DOI:10.12916/przemchem.2014.2115


  New EU regulations on emissions from coke oven plants were briefly reviewed and the emission sources were presented. The course of gas pressure changes in the coking chamber was analyzed. Construction, operation and experience of the test, pilot and demonstration plants were comprehensively presented. Omówiono zagadnienia związane z wprowadzeniem w życie w polskim koksownictwie postanowień Dyrektywy IED dotyczącej zmniejszenia emisji do atmosfery oraz stosowania regulacji ciśnienia gazu surowego w komorach baterii koksowniczych. Przedstawiono wpływ regulacji ciśnienia gazu w komorach koksowniczych na emisję niezorganizowaną. Zaprezentowano system regulacji ciśnienia gazu surowego wykorzystujący konstrukcję zaworu regulacyjno- odcinającego (ZaReO), przeznaczonego do zastosowania w koksowniach zarówno już eksploatowanych, jak i nowo budowanych. Przedstawiono zalety nowego systemu indywidualnej regulacji ciśnienia gazu w komorach baterii koksowniczych. Koksownie wpływają swoją działalnością produkcyjną na środowisko naturalne głównie poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód. Szeroko rozumiana ochrona środowiska, a w szczególności ograniczanie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza stanowi, oprócz podnoszenia ekonomicznej efektywności produkcji, podstawowy problem polskiego i europejskiego koksownictwa. Zgodnie Dyrektywą1) oraz z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Rozporządzeniu Ministra Środowiska2) piece koksownicze zostały wymienione jako instalacje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, co jednoznacznie wskazuje na konieczność uzyskiwania przez ich operatora pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie to jest decyzją administracyjną, będącą właściwie rodzajem szczegółowej licencji na prowadzenie instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich składników środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (BAT)3). Zgodnie z zapisami Dyrektywy1) najważniejsz[...]

Conditions and prospects for the use of solid recovered fuels for heat and power generation Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła DOI:10.15199/62.2015.4.3


  The paper discusses the possibilities and perspectives of solid recovered fuels (SRFs) use to power and heat energy production. The special attention is given to legal status of SRFs in Poland and in European Union, its consequences, suggestions of changes and resulting profits. The available technologies as well as economic aspects of SRFs usage to energy production are reviewed. The activities undertaken by Institute for Chemical Processing of Coal (IChPW) within the SRFs preparation and application fields are presented. Przedstawiono możliwości i bariery wykorzystania paliw z odpadów w instalacjach produkujących energię elektryczną i ciepło. Ten kierunek odzysku energii z odpadów nie znalazł dotychczas komercyjnej implementacji w Polsce. Paliwa z odpadów stosowane są dotychczas wyłącznie w przemyśle cementowym. Szanse rozwoju produkcji paliw z odpadów są związane z opracowaniem przez CEN międzynarodowej klasyfikacji dla SRF (solid recovered fuel). Rozwój w Polsce instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów oraz przewidywany zakaz składowania odpadów palnych stwarza konieczność wykorzystania tych odpadów w instalacjach produkujących energię elektryczną i ciepło. Stwierdzono, że perspektywy utraty statusu odpadu przez paliwa z odpadów są w najbliższej przyszłości ograniczone. Rozwój odzysku energii z odpadów w krajowych instalacjach energetycznych wymaga stabilnych przepisów prawnych oraz systemów wsparcia dla poprawy opłacalności ekonomicznej. Przedstawiono istniejące możliwości wsparcia odzysku energii z paliw z odpadów. Są one związane m.in. z klasyfikacją wytworzonej energii elektrycznej jako pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz rozliczaniem emisji gazów cieplarnianych. Paliwa z odpadów zawierają bowiem często duży udział frakcji biodegradowalnej. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Ryszard Wasielewski*, Aleksander Sobolewski Conditions and prospects for the use of solid recovered fu[...]

Oznaczanie frakcji biodegradowalnej w paliwach z odpadów

Czytaj za darmo! »

Energia wytworzona z frakcji biodegradowalnej (biomasy) zawartej w odpadach może być uznawana za energię odnawialną. Omówiono zagadnienie określania zawartości biomasy w stałych paliwach wytwarzanych z odpadów. Przedstawiono metodyki oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Przedyskutowano wyniki badań własnych dotyczących określania zawartości biomasy przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i metody izotopu węgla 14C. A review, with 13 refs., of the std. methods for detn. of biomass content in solid recovered fuels. The methods based on selective dissoln. and spectrometric detn. of 14C isotope were exptl. compared. Some differences in the results were obsd. Możliwość zaliczenia części energii wytwarzanej ze stałych paliw z odpadów do energii odnawialnej może w znacznym stopniu wpłynąć na upowszechnienie ich wykorzystania w energetyce. Niezbędnym warunkiem jest to, aby w rozwiązaniach systemowych istniała pewność, że energia ta pochodzi z biomasy będącej składnikiem tych paliw. Określenie udziału frakcji biodegradowalnej na etapie wytwarzania paliw z odpadów jest możliwe wtedy, gdy znany jest udział masowy komponentów biodegradowalnych i niebiodegradowalnych. Znacznie trudniejszym problemem jest jednak określenie udziału frakcji biodegradowalnej w przypadku braku tych informacji dla wyprodukowanego paliwa. Celem pracy było przedstawienie problematyki oznaczania zawartości frakcji biodegradowalnej w paliwach otrzymanych z odpadów (paliwa wtórne), a także porównanie i krytyczna ocena różnych metod analitycznych stosowanych w tym celu. Przedstawiono znormalizowane metody oznaczania wraz z oceną możliwości ich zastosowania w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i porównano je z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody izotopu węgla[...]

Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę rozwiązania zagadnienia wstępnego przygotowania gazu koksowniczego do separacji wodoru, której podjął się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w ramach projektu PBZ-KBN-117/T08/2005 "Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe". Podstawowym celem opisanych działań było określenie możliwości zastosowania niekatalitycznej konwersji wysokotemperaturowej wyższych węglowodorów. Artificial coke-oven gas was converted with O2 in lab. and pilot plant membrane reactors at 600°C and 800°C, resp., to remove gas-contained PhH. The full removal of PhH could not be achieved. A small decrease in H2 conc. in the gas was also obsd. Termiczna konwersja paliw stałych pozwala na wytworzenie gazów o znacznej zawartości wodoru. Zalicza się tu procesy pirolizy i zgazowania paliw kopalnych, biomasy lub odpadów. W praktyce największe strumienie gazu zawierającego duże ilości wodoru powstają w wyniku pirolizy węgla w procesie koksowania. W 2008 r. krajowe koksownie wytworzyły ok. 4,3 mld Nm3 gazu koksowniczego. Jest to gaz procesowy o dużej zawartości wodoru i jednocze- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze GRZEGORZ ŁABOJKO*, ALEKSANDER SOBOLEWSKI, SŁAWOMIR STELMACH Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych Study of a reactor with porous barrier for removal of higher hydrocarbons from process gases Dr inż. Grzegorz ŁABOJKO w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością Pomiary Fizyczne w Technologii Chemicznej. Jest adiunktem w Centrum Badań Akredytowanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Posiada tytuł Diplome d’Etudes Approfondis Uniwersytetu w Nancy (2001). Dyplom doktora uzyskał w 2006 r., pracując w Zakładzie Karbochemii PAN. Specjalność - termochemiczna konwersja paliw, adsorbenty węglowe oraz analiza termiczna. Centrum Badań[...]

 Strona 1  Następna strona »