Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Steidl"

Certyfikacja energetyczna mieszkania w budynku, zasilanego ze wspólnej instalacji grzewczej

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z art. 2, pkt 2. Dyrektywy 2002/91/WE charakterystyka energetyczna budynku to wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej, niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która powinna obejmować m.in. ogrzewanie, gorącą wodę do ogrzewania, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Ogłoszone 19 września 2007 r. zmiany w ustawie [...]

Nowe rozwiązania izolacji termicznych


  Najważniejsze cechy techniczne materiałów do izolacji cieplnej to: współczynnik przewodzenia ciepła; stopień wytrzymałości mechanicznej (na obciążenia rozłożone i punktowe); klasa palności; odporność na wodę; zdolność do przewodzenia pary wodnej; odporność na wchłanianie wody i zawilgocenie; niska absorpcja powierzchniowa; odporność na działanie czynników chemicznych; odporność na działanie czynników biologicznych. Ich znajomość jest niezbędna projektantowi, aby mógł w sposób świadomy kształtować przegrodę budowlaną zgodnie z jej przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku. Na dzień dzisiejszy wiedza ta jest jednak niewystarczająca. Projektant powinien mieć również na uwadze fakt, iż materiał ten będzie w okresie użytkowania oddziaływał na budynek, jego środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Pod względem pochodzenia materiały termoizolacyjne można podzielić na:- organiczne - składające się z różnych części roślinnych lub porowatych mas plastycznych; - nieorganiczne - otrzymane z surowców mineralnych (skały, cementy, szkła, żużle itp.). Jakość wyrobów regulują szczegółowo normy zharmonizowane na materiały do izolacji cieplnej i zawarte w nich specyfikacje. Normy na najbardziej znane i najczęściej stosowanemateriały do izolacji cieplnej są następujące: - PN-EN 13172 Wyroby do izolacji Cieplnej - Ocena zgodności; - PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja; - PN-EN 20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania; - PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja; - PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. - PN-EN 13168:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW[...]

Uwzględnianie mostków cieplnych podczas projektowania i oceny energetycznej budynków

Czytaj za darmo! »

Definicja mostków cieplnych, która najlepiej precyzuje charakter tego zjawiska, mówi, że są to miejsca w obudowie zewnętrznej, w których występuje znaczne obniżenie temperatury w stosunku do pozostałej części przegrody. Każdy projektant potrafi w sposób właściwy wskazać miejsca występowania przynajmniej kilkumostków cieplnych w obudowie każdego budynku. Umiejętność prawidłowego zaprojektowania detalu izolacji cieplnej w miejscach mostków sprawia nieco większe trudności, zaś prawidłowe obliczenie wpływu mostka cieplnego na izolacyjność cieplną przegrody budowlanej i związane z tym straty ciepła uważane jest raczej za dziedzinę naukowców niż projektantów. Rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, ja[...]

O nieuwzględnianiu mostków cieplnych

Czytaj za darmo! »

Od 2008 r. w rozporządzeniu nt. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzono w Polsce dualizm wymagań energetycznych: § 329. 1.Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, LUB (sic!) 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2r.)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej [...]

Projektowe charakterystyki energetyczne budynków

Czytaj za darmo! »

Wymagania na potrzeby projektowania ochrony cieplnej budynków sformułowane w znowelizowanych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 listopada 2008 r.Warunkach technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaskoczyły swoim charakterem większość projektantów, pomimo faktu, iż wprowadzenie zmian było wymagane przez Dyrektywę 2002/91/WE już kilka lat wcześniej.Wymagania te są obecnie wyrażane współczynnikiemprzenikania ciepła U przegród, oraz wskaźnikiem EP określającym roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaln[...]

Diagnostyka izolacyjności cieplnej przegród budowlanych Katalog przegród budowlanych


  Zadaniem przegrody budowlanej jest zapewnienie ochrony przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego oraz bezpieczne przenoszenie obciążeń. Trwałość ścian budynków wznoszonych w minionych latach znacznie przekracza jedno pokolenie. Stan taki powinien wymuszać gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z budynkami przez ich właścicieli bądź administratora przez cały okres życia budynku. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego praktycznie zanikł po 1945 r., a wznowiony został z chwilą wdrożenia w 1995 r. znowelizowanego Prawa budowlanego. Tak duża przerwa w obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji budynku spowodowała w wielu przypadkach brak informacji o historii obiektu, w tym również o rodzaju i stanie przegród budowlanych. Natomiast poprawa jakości cieplnej budynków wymaga dobrej znajomości budowy docieplanych ścian. Wiedza dotycząca budowy przegród, technologii ich wznoszenia oraz właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest obecnie bardzo rozproszona i trudno dostępna. Stan taki był przyczynkiem do opracowania katalogu przegród budowlanych. Przegrody budowlane wznoszone do końca XX w. a ich izolacyjność cieplna Zmiana izolacyjności cieplnej przegrody istniejącej nie może prowadzić do pogorszenia warunków eksploatacji pomieszczeń. Nowo projektowane docieplenie musi być dobrze dopasowane do istniejącej przegrody, aby całość spełniała obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania, w tymnie prowadziła do kondensacji wilgoci i zagrzybienia. Znając w przybliżeniu rok, w którym budynek był projektowany, można wstępnie określić współczynnik przenikania ciepła przegród. Pierwsze obowiązujące przepisy, które mogą być interesujące dla współczesnych architektów, audytorów i certyfikatorów, mają charakter lokalny i oparte są na tradycjach budowlanych.Wdokumencie "Bau-Polizei Ordnung für Berlin" z końca XIX w., określona jest minimalna [...]

Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji DOI:10.15199/33.2018.01.11


  Przegrody zewnętrzne, w tym dodatkowa warstwa docieplenia, muszą być projektowane zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu [13]. Należy podkreślić, że wg § 2.1. docieplenie od strony wewnętrznej niewielkiego fragmentu budynku, np. jednej ściany pokoju, czy kilku ścian w mieszkaniu nie podlega przepisom [13] i praktycznie może być wykonane bez projektu. Wymagania, o których mowa w § 1 [13], mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, w przypadku budynkówwpisanych do rejestru zabytkówlub obszarów objętych ochroną konserwatorską (na podstawie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków). Wkażdyminnymprzypadkuwymagane jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu [13], które przywołuje PN-EN 13788:2003 [11]. Posługując się programami opartymi na normie [11], bezwzględnie należy zapoznać się z licznymi ograniczeniami metody. Dokonując obliczeń zgodnych z [11], niezbędne jest posiadanie rzetelnych danych opisującychwłaściwości dyfuzyjne materiałów i komponentów budowlanych. W wielu przypadkach można je znaleźć w normie PN-EN 10456 [12] lub aprobatach technicznych. Jednak główny problemstanowią przegrody istniejące, często o niezidentyfikowanych parametrach cieplno-wilgotnościowych i obciążone procesami starzeniowymi. Z tego powodu w swoich w pracach [8 ÷ 10] proponujemy własną metodę projektowania ocieplenia od wewnątrz, bazującą na podstawowych badaniach in situ oraz analizach numerycznych izolowanych przegród i ich węzłów. W artykule przedstawiono sposoby pomiaru wodochłonności warstwy zewnętrznej muru oraz wymagania dotyczące wartości współczynnika absorpcji wody Ww i czynnika ochrony przed deszczemCRP. Rozważania prowadzono w kontekście ochrony muru przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych oraz oszczędzania energii. Podłoża charakteryzujące się małą aktywnością kapilarną (W = 0,5 (kg/m2h0,5) mogą być izolowane materiałem, który pozwala osiągnąć opór cieplny ΔR[...]

Projektowanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz DOI:10.15199/33.2015.01.07


  Wartykule omówiono zalecenia dotyczące dociepleniamurówceglanych od stronywewnętrznej.Na podstawie badań, doświadczeńwłasnych oraz literatury, autorzy zaproponowali ogólne zasady projektowania przegród zewnętrznych izolowanych cieplnie od strony wewnętrznej. Przedstawiono procedury niezbędnych analiz przedprojektowych, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem decyzji o dociepleniu ściany od wewnątrz oraz programy komputerowewspomagające takie analizy.Zaprezentowanowybranemateriały do izolacji cieplnej od stronywewnętrznej i zasady, jakie powinny być przestrzegane przy ich stosowaniu. Słowa kluczowe: ocieplenie od wewnątrz, izolacja cieplna, wilgotność materiału, symulacje.Projektowanie i wykonywanie dociepleń ścian od strony wewnętrznej zalecane jest w przypadku, gdy elewacje lub ich część muszą pozostać w stanie niezmienionym oraz w budynkach zabytkowych.WPolsce takie docieplanie nie jest realizowane na szerszą skalę, natomiast w Niemczech w 2015 r. planuje się wykonanie ok. 7 mln m2 dociepleń od strony wewnętrznej. Aby upowszechnić ten sposób docieplania, należy spełnić kilka warunków dotyczących projektowania, doboru materiałów i technologii oraz rzetelnego wykonawstwa. Wymagania prawne do projektowania ociepleń od strony wewnętrznej Docieplenie od strony wewnętrznej niewielkiego fragmentu budynku, np. jednej ściany pokoju, czy kilku ścian w mieszkaniu nie podlega przepisom i praktycznie może być wykonane przez właściciela mieszkania lub obiektu bez jakiegokolwiek projektu.Wkażdyminnymprzypadku wymagane jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu [1].Wymagania nie są rygorystyczne, np. p. 2.2.5. rozporządzenia dopuszcza kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Rozporządzenie [1] prz[...]

 Strona 1