Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław PIRÓG"

Elektromechaniczny magazyn energii jako system mechatroniczny nowej generacji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stosowane w technice sposoby magazynowania energii, opisano wyniki i wnioski z realizacji celowego projektu badawczego pt. "Elektromechaniczny wysokoobrotowy magazyn energii". Przedstawiono właściwości wirującego magazynu energii, uzasadniono wybór rodzaj maszyny elektrycznej oraz przedstawiono strukturę sterowania. Streszczenie: This paper presents some methods of energy storage used in technical practice and the results and conclusions of the project entitled "The High-speed electromechanical energy storage". In addition, the properties of the structure of the control system and the justification of the choice of the electric engine for the high-speed flywheel energy storage. (Electromechanical energy storage as a new generation mechatronic system) Keyword[...]

Modelling a single phase multicell DC/AC inverter using FPGA

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem rozbudowanych układów energoelektronicznych takich jak filtry aktywne, przekształtniki wielopoziomowe pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające symulacje działania takich przekształtników. Dzięki upowszechnieniu komputerów osobistych popularność zdobyły programy z rodziny SPICE pozwalające na badanie zachowania nawet bardzo rozbudowanych urządzeń. Wadą tych program[...]

Jednofazowy, trójkomórkowy przekształtnik AC/DC z sinusoidalnym prądem linii zasilającej (część 1)

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym. Abstract. In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the vol[...]

Jednofazowy, trójkomórkowy przekształtnik AC/DC z sinusoidalnym prądem linii zasilającej (część 2)

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym. Abstract. In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the vol[...]

Sterowanie wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym małej mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sterownie wysokoobrotowymi napędami które mogą być stosowane w elektronarzędziach i urządzeniach AGD. W zależności od rodzaju zastosowanego silnika (silnik indukcyjny lub silnik bezszczotkowy o magnesach trwałych), różna jest koncepcja sterowania. Topologia obwodu mocy jest taka sama dla silnika indukcyjnego i silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych. Układ składa się z trzech zasadniczych części: jednofazowego prostownika zasilającego, trójfazowego falownika oraz układu sterowania z elementem FPGA. Abstract. In this article discussed the high speed control system for the electric tools and household appliances. The control system conception depend on the kind of motor (squirrel cage induction motor or brushless DC motor). The power circuit of the inverter is the same for the both motors. The drive system consists of three parts: the 1-phase rectifier, 3-phases inverter and the control system with FPGA. (The high speed drive control system for the low power induction machine). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, napęd wysokoobrotowy, FPGA Keywords: induction motor, high speed drive, FPGA Wstęp Dotychczas w elektronarzędziach i przenośnym sprzęcie AGD w większości stosowane są uniwersalne wysokoobrotowe silniki szeregowe. Ich zalety to:  łatwość aplikacji, która nie wymaga żadnych zewnętrznych układów elektronicznych,  zasilane bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 50Hz,  łatwość zmiany prędkości obrotowej- bez jej stabilizacji,  sprawdzona konstrukcja. Wadami tych silników są: skomplikowana konstrukcja (komutator oraz uzwojenia wirnika), hałas przy dużej prędkości (tarcie szczotek o komutator i szum powietrza spowodowany przez wystaje elementy wirnika), niska sprawność, iskrzenie, zużywanie się szczotek i komutatora. Dlatego próbuje się zastosowania innego rodzaju silników pozbawionych wymienionych wad. Przykładem może być bezszczotkowy silnik o magnesach trwałych (BLDCM) lub trójfazowy silnik induk[...]

Metody SPWM oraz SVPWM dla dwu- i trójgałęziowych VSI zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki AC oraz związane z nimi ograniczenia

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione podstawy teoretyczne każdej z metod oraz zaproponowane sposoby ich algorytmizacji. Analizy teoretyczne metod SVPWM dla dwu- oraz trójgałęziowych VSI przeprowadzono z myślą o ich ujednoliceniu. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab/Simulink. W celu porównania metod PWM oraz dokonania oceny wpływu czasów martwych na przebiegi prądów fazowych silnika przeprowadzono analizę ich widm harmonicznych. Abstract. In this paper, the theoretical basis of each method and ways of their algorithmization are discussed. The theoretical analyses of SVPWM methods for two- and three-leg VSI were carried out with a view to their unification The theoretical considerations were supported by results of simulations which were carried out in Matlab/Simulink environment. In order to compare PWM methods and assess the impact of dead time on the motor phase currents waveforms, the analysis of their harmonic spectrums was carried out. (SPWM and SVPWM methods for two- and three-leg VSI-fed two-phase high-speed AC motors and limitations associated with them) Słowa kluczowe: SPWM, SVPWM, dwugałęziowy VSI, trójgałęziowy VSI, dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny Keywords: SPWM, SVPWM, two-leg VSI, three-leg VSI, two-phase high-speed induction motor Wstęp Stosowane obecnie m.in. w elektronarzędziach i sprzęcie AGD wysokoobrotowe układy napędowe małej mocy w większości wypadków realizowane są w oparciu o uniwersalne komutatorowe silniki AC. Napędy takie pomimo pewnych swoich zalet, jakimi niewątpliwie są: brak zewnętrznych układów elektronicznych, łatwość zmiany prędkości obrotowej oraz zasilanie bezpośrednio z sieci prądu przemiennego, posiadają jednak szereg wad, m.in. stosunkowo kosztowny i skomplikowany proces produkcyjny, niską sprawność, dużą masę i zawodność czy ograniczoną wartość maksymalnej prędkości obrotowej (m.in. ze względu na mechaniczną wytrzymałość komutatora).[...]

Minimalizacja parametrów kondensatora bilansuja˛cego oraz eliminacja składowej podwójnej cz˛estotliwo´sci po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC- AC DOI:10.15199/48.2015.05.21

Czytaj za darmo! »

W jednofazowych systemach DC-AC zapewniających sinusoidalny pra˛d linii AC wyste˛puje zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych. Niezbędne jest zatem stosowania w takich przekształtnikach tymczasowych magazynów energii. W literaturze coraz cz˛e´sciej prezentowane sa˛ topologie implementuja˛ce techniki aktywnego magazynowania energii, co pozwala na minimalizacje˛ pojemnos´ci kondensatorów pos´rednicza ˛cych (ang. DC-link), a przez to prowadzi równiez˙ do minimalizacji ich energii oraz gabarytów. W artykule zaproponowano jedno z takich rozwia˛zan´ . Dodatkowo, prezentowana topologia eliminuje składowa˛ zmienna˛ podwójnej cze˛stotliwos´ci w pra˛dzie po stronie DC. Przedstawione zostało działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki bada´n laboratoryjnych. Abstract. In a single phase DC-AC systems with sinusiodal current in the utility line the phenomenon of instantaneous power imbalance occurs. Therefore in such converts temporary energy storages are needed. Active energy storage techniques (active power decoupling) which allows to minimize the DC-link capacitor capacitance, energy and therefore dimensions, are becoming more popular. The article proposes one of such solutions. Additionally, proposed topology eliminates double frequency alternating component in the DC side current. The operation principle, control system and the results of laboratory tests are presented.(Minimizing the energy parameters of the decoupling capacitor and elimination of a double frequency component on the DC side in a single phase DC-AC converter) Słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik DC-AC, aktywne magazynowanie energii bilansuja˛cej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pos´rednicza˛cy, eliminacja składowych podwójnej cze˛stotliwos´ci Keywords: single phase DC-AC converter, active power decoupling, unity power factor, DC-link capacitor, double frequency component elimination Wst˛ep W topologiach jednofazowych przekształtników DC-AC sprze˛ga[...]

Zmodyfikowana modulacja unipolarna dla silnika BLDC wraz z układem sterowania DOI:10.15199/48.2016.05.21

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zmodyfikowaną modulację unipolarną, która pozwala na łatwe przejście z pracy silnikowej od generatorowej. Metoda to bazuje na dodatkowych impulsach sterujących tranzystorami (jest to rozszerzenie typowej dla silnika BLDC unipolarnej modulacji z impulsującym jednym tranzystorem). Przedstawiony został również układ regulacji silnika BLDC, w którym wprowadzono ideę prostownika logicznego. Abstract. The article describes modified method of unipolar modulation. The method allows for an easy transition from motoring to generating. It is based on additional transistor-controlling impulses (this is an extension of unipolar modulation with one impulsing transistor typical of a BLDC motor). It also demonstrates a regulation system for a BLDC motor, which implements the concept of a logic rectifier (The modified unipolar modulation for BLDC motor with the control system). Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego o magnesach trwałych, BLDC, PMSM, modulacja unipolarna Keywords:. BLDC, PMSM, unipolar modulation Wstęp W ostatnich latach dzięki rozwojowi energoelektroniki oraz dostępności tanich układów półprzewodnikowych wiele ośrodków badawczych podjęło badania nad silnikami bezkomutatorowymi: krokowymi, indukcyjnymi, reluktancyjnymi [1] czy też silnikami o magnesach trwałych PMSM i BLDC [2]- [4]. Ostatni z wymienionych dzięki łatwym metodom sterowania oraz wysokiej gęstości mocy znalazł szereg zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacja [5], [6], automatyka itp. Pomimo, że silniki BLDC są znane od wielu lat to nadal prowadzone są liczne badania mające na celu usprawnienie ich pracy. Jednym z głównych obszarów badawczych są metody bezczujnikowe [5]- [9] opierające się na pomiarach siły elektromotorycznej rotacji (e) w niezasilonym uzwojeniu oraz modyfikacje modulacji PWM pozwalające na detekcję położenia wirnika przy starcie silnika (e bliskie zeru). W takty modulacji PWM wplatane są dodatkowe impulsy, kt[...]

Simulation studies of the Proportional Resonant controller DOI:10.15199/48.2018.06.24

Czytaj za darmo! »

The use of P or PI controllers, in rotating with the grid frequency dq frame is a common practice in regulation (current control) for the three phase converters in renewable energy systems "on grid". This method is developed and commonly used but it requires considerable amount of the equipment and software (filtration, elimination of fixed components in measuring signals, etc.). In the one phase, devices which are usually used are PI controllers with big gain and low integration time (in relation to basic waveform period), which operate on pre-filtered signals. The applied filtration limits the dynamics of such controllers. Because of that, new solutions are being sought that will allow to control one and three phase converters [1, 2]. The use of so-called Proportional-Resonant Controller (P+R) proposed by R. Teoderescu and his team [3] can be an alternative solution. It can be used in one and three phase systems, for converters which operates with fixed frequency of the output voltage e.g. grid tied converters. This controller is dedicated in principle for one phase systems [4, 5]. In the three phase devices, after transformation to two phase orthogonal αβ stationary frame, two identical controllers which operates in both axis, can be used [6]. Such a solution allows to control reactive current of the power line. The P+R controller can track sinusoidal signals and has selective amplitude and frequency response. In the literature, besides typical structure of the P+R controller, modified types of controller can be found. They allow to improve controller operation in grids with unstable voltage and frequency through different variants of the feedback loop and controller transmittance [7, 8, 9]. There are also solutions based on the combination of typical PI and P+R controllers, which operate in dq synchronous frame [10] and in αβ stationary frame [11].The P+R controller can operate with different types [...]

Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii do kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej - badania HIL z wykorzystaniem symulatora czasu rzeczywistego RTS DOI:10.15199/48.2019.11.49

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem współczesnej energoelektroniki jest poprawa jakości energii elektrycznej. Do działań tych należy również zaliczyć ograniczenie mocy aparatury dystrybucyjnej. Zadanie to może być realizowane przez kompensatory mocy biernej oraz energetyczne filtry aktywne [3], kompensujące składową nieaktywną prądu wg definicji S. Fryzego [4], [5], lub chwilowej mocy biernej wg H. Akagi [6], [7]. Wykorzystanie filtracji aktywnej (w porównaniu z filtracją pasywną LC) eliminuje zjawiska związane z możliwością wystąpienia rezonansu, jak również problemy wynikające z konieczności dostrajania do częstotliwości filtrowanych harmonicznych [8]. Należy zauważyć, iż dla odbiorników o pracy nieciągłej, w których czas pracy urządzenia w odniesieniu do czasu spoczynkowego jest relatywnie krótki [9], instalacja zasilająca musi być zaprojektowana dla obciążeń szczytowych, a moc zwarciowa w punkcie przyłączenia musi być odpowiednio duża. Zastosowanie filtru aktywnego połączonego z dodatkowym zasobnikiem energii, magazynującym energię przy braku obciążenia, oraz wspomagającym linię zasilającą podczas pracy obciążenia umożliwia radykalne zmniejszenie szczytowej wartości mocy, a tym samym wymagań stawianych instalacji zasilającej. Działania układu zilustrowano na rys. 1. Układ dołączony do linii zasilającej, jest złożony z filtru aktywnego, zasobnika energii oraz niespokojnego obciążenia, załączanego w nieregularnych odstępach czasowych. Na rysunku zaznaczono również charakter prądu linii zasilającej (Ilinii) oraz prąd odbiornika (Iobc). Połączenia między elementami symbolizują drogi przepływu energii, realizowane przez odpowiednie funkcje układu, a naniesione strzałki oznaczają możliwe kierunki oraz sposób jej przepływu. Pogrubione połączenie z obciążeniem symbolizuje wymagania stawiane aparaturze dystrybucyjnej, w celu sprostania tak znacznym przepływom generowanym przez obciążenie [1]. Zadaniem układu jest utrzymanie poboru energii prz[...]

 Strona 1  Następna strona »