Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KAPUŚCIŃSKA"

Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego na właściwości ochronne azotowanej stali X153CrMoV12


  Celem pracy jest zbadanie wpływu głębokiego wymrażania długookresowego (DCT) na odporność korozyjną azotowanej stali narzędziowej. Na stali X153CrMoV12 wytworzono warstwę azotowaną, składającą się ze strefy dyfuzyjnej o grubości około 110 mikrometrów i warstwy przypowierzchniowych azotków żelaza o grubości około 15-17 mikrometrów. Proces DCT nie spowodował istotnych zmian w grubości lub twardości strefy dyfuzyjnej lub przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Wymrożenie warstwy azotowanej spowodowało jednakże homogenizację warstwy przypowierzchniowej. Głębokie wymrażanie długookresowe stali azotowanej spowodowało wzrost właściwości ochronnych materiału zarówno w środowisku siarczanowym jak i chlorkowym. Słowa kluczowe: obróbka cieplno-chemiczna, głębokie wymrażanie długookresowe, odporność korozyjna, azotowanie The infl uence of deep cryogenic treatment on protective properties of nitrided X153CrMoV12 steel The aim of the paper is to present the properties of nitrided layers subjected to deep cryogenic treatment (DCT) and the impact of this process on the corrosion resistance of nitrided tool steel. On X153CrMoV12 steel the nitrided layer was formed, consisting of a diffusion zone with a thickness of about 110 microns and the subsurface layer of iron nitrides with a thickness of about 15-17 microns. DCT process didn’t cause any signifi cant change in the thickness or hardness of the subsurface layer of iron nitrides and diffusion zone. However, DCT caused homogenization of the superfi cial layer, DCT of nitrided steel increased the protective properties of the material in sulphate and chloride solution Keywords: thermo-chemical treatment, deep cryogenic treatment, corrosion resistance, nitriding1. Wstęp Rosnące wymagania użytkowników narzędzi i części maszyn dotyczące wysokich właściwości warstw powierzchniowych, powodują wzrost zainteresowania obróbkami kompozytowymi, łączącymi dwie lub więcej obróbek cieplnych lub cieplno-che[...]

Actual examples and perspectives of corrosion protection of magnesium alloys


  A growing number of new and innovative applications of Mg alloys is observed recently due to unique weightstrength ratio. Unfortunately, magnesium has also a number of undesirable properties including poor corrosion resistance. Therefore a development of more durable protective systems is concerned as the challenge. The main problem results from the fact that mechanism of corrosion of Mg alloys varies with a kind of alloy, impurities from mechanical processing, environment and from potential applications. Frequently, corrosion process contains complex steps of phenomena that overlap each other (general, pitting, bimetallic, fi liform types of corrosion). There are two main kinds of surface engineering techniques that modify surface properties: physical or chemical treatment. Based on the own results a review of selected technologies was made taking into consideration improvement of corrosion resistance as the priority. The example of the fi rst group of methods, high-energy beam surface melting of magnesium alloys, produces surface layers with a fi ne microstructure of signifi cantly reduced dimensions of intermetallic precipitates. A resistance to general corrosion was improved as a result of this surface treatment for AZ91, AZ31 tested alloys. The susceptibility to pitting corrosion in terms of Epit value was not improved. Indications to improve pitting resistance are discussed. Better results in terms of resistance to local corrosion were obtained after chemical surface treatment based on phosphate/permanganate process. Taking into account conversion coatings as a sub-layer for an organic coating, some examples of the phosphating process in comparison with sol-gel applied coating are shown. In both cases an optimization of technological parameters is required, however, even for the time being corrosion resistance obtained is satisfactory. Since Mg alloys are considering as a material of increasing use in automotive industry, electroplat[...]

Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej HS6-5-2 (SW7M) po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie DOI:10.15199/28.2015.2.7


  Stal gat. HS6-5-2 (SW7M) jest stalą narzędziową stosowaną do produkcji narzędzi skrawających (frezy, wiertła, gwintowniki). W produkcji masowej tych narzędzi perspektywicznym kierunkiem - jak wykazały badania autorów - zwiększenia ich trwałości i niezawodności są procesy azotowania w niskotemperaturowej plazmie zarówno na potencjale katody, jak i w obszarze plazmy. Procesy te pozwalają na pełną kontrolę mikrostruktury, składu fazowego i chemicznego wytwarzanych dyfuzyjnych warstw, ich stanu naprężeń własnych, topografii powierzchni, twardości oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Azotowanie w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 420÷500°C umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych warstw z wydzieleniami azotków chromu o dobrej odporności na zużycie przez tarcie, małym współczynniku tarcia i o lepszej odporności korozyjnej. W artykule omówiono wpływ mikrostruktury, topografii powierzchni i składu fazowego na odporność na zużycie przez tarcie i odporność korozyjną. Słowa kluczowe: stal narzędziowa, niskotemperaturowa plazma, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna, produkcja wielkoseryjna.1. WPROWADZENIE Obróbka skrawaniem i cięcie należą do powszechnie stosowanych technologii w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. W celu obniżenia kosztów produkcji prowadzi się prace związane z obróbkami powierzchniowymi mające na celu zwiększenie trwałości, niezawodności i jakości narzędzi. Narzędzia ze stali szybkotnącej w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych mają znaczący udział. Koszty narzędzi stosowanych w produkcji tych wyrobów stanowią ok. 4÷5 % kosztów wytwarzania [1]. Wynika to z właściwości tych stali, takich jak: dobra obrabialność, duża ciągliwość i niska cena. Charakteryzują się jednak względnie małą odpornością na zużycie ścierne oraz pogorszeniem właściwości skrawających w podwyższonej temperaturze. W celu poprawy tych właściwości poddaje się je takim obróbkom cieplnochemicznym jak regulowane azotowanie gazowe, nisk[...]

Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego


  W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok otrzymano z roztworu zawierającego SiO3 2-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo, iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO3 2-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-). Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy efekt uszczelniania powłoki. Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne Structure, chemical composition and corrosion resistance of oxide coatings obtained on AZ61 alloy by anodic oxidation process Two kinds of DC anodising processes has been applied to AZ61 alloy. One of the coating is obtained from SiO3 2-/F- based solutions, another one from KOH/F- solution. Surface examination carried out using microscopic and X-ray methods revealed two different structures of the coatings: low and high porous respectively. Impedance measurements were carried out for AZ61 magnesium alloy after immersion in sodium sulphate. Although higher resistance against corrosion for samples anodized in Si-based solution was obtained, initial impedance for high porous layer (KOH/F-) was also noted. Sealing post-treatment was found as a mean for excellent properties of thin oxide fi lm on AZ61 alloy. Keywords: Mg alloys, anodic oxidation, corrosion, microstructure, sealing, impedance measurements ochrona przed korozja 11/2012 s. 502-504 1. Wstęp Magnez i jego stopy są mate[...]

 Strona 1